Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Socialt företagande på Gotland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Gotland
KontaktpersonAnita Cavallin
E-postanita.cavallin@coompanion.se
Telefonnummer0498-20 22 01
Beviljat ESF-stöd185 455 kr
Total projektbudget249 447 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-11-28
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen tar fram underlag för att stärka individer och företagande vid de befintliga sociala arbetskooperativen, undersöker förutsättningar för nyetablering samt samverkansformer mellan de sociala företagen, myndigheter, ideella organisationer och privata företag.

Bakgrund

Enligt tidigare underökningar (Lst 2006) står ca 7000 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden på Gotland. Det finns ett stort behov av olika lösningar för att möta människors behov av arbete och att uppleva delaktighet i samhället. Många av dessa människor uttrycker ett behov av att få fullgöra sina samhälleliga skyldigheter. De personer som deltar i projektet har olika erfarenheter av arbetslivet. Genomgående finns erfarenhet av att vara accepterad på arbetsmarknaden och vara anställd under den tid då olika anställningsstöd finns och att inte längre vara önskvärd då dessa anställningsstöd upphör. Denna erfarenhet har hos många skapat en skepsis till olika arbetsmarknadsåtgärder då dessa i slutänden har förstärkt känslan av utanförskap och alienation till samhället. Några av dessa personer har genom egen handlingskraft medverkat till att starta, utveckla och driva sociala arbetskooperativ som ett led i att bryta utanförskap och att själva medverka till att etablera sig tillsammans med andra på arbetsmarknaden. Det har varit en lång process som sakta och säkert har bidragit till kooperatörernas ökade totala livskvalitet. (siffror och påståenden finns verifierade i länsstyrelsens utvärdering och i tidigare projektutvärderingar). Kooperatörerna beskriver nu ett stort behov av att ytterligare stärka sin roll både som kooperatörer och som företagare. Genom analyser, seminarier och studiebesök till andra sociala kooperativa projet under vintern 2007/2008 har idén om samverkan mellan de sociala kooperativen växt allt starkare. Det är också visat sig tydligt att det finns behov av fler sociala arbetskooperativ inom andra verksamhetsområden och för människor med annan kompetens och bakgrund. Ökad samverkan mellan de omgivande myndigheter och andra aktörer ses som en förutsättning för framtida rekrytering av kooperatörer och för koopertivens stabilisering på arbetsmarknaden.
Projektet är viktigt för att stabilisera och utveckla de kooperativa företagen och för att stärka kooperatörerna, gamla som nya.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att ta fram och att klargöra grundförutsättningar och behov för en genomförandefas för att utveckla de befintliga sociala arbetskooperativen, undersöka organisationsform för samverkan mellan de sociala företagen/kooperativen samt skapa utrymme för idéutveckling för etablering av nya sociala arbetskooperativ. Förprojekteringen syftar också till att formulera ideer om samverkan med myndigheter, intresseorganisationer och privata företag för att på sikt genom samverkan tillse att arbetsmarknaden är öppen för betydligt fler individer och för olika företagsformer.

Målsättning

Förprojekteringens mätbara mål:
1. För att utveckla och stärka de befintliga sociala arbetskooperativen utveckas tre (3) tydliga affärsområden för genomförande i kommande projekt. Arbetet med affärsområdena sker tillsammans vid ett (1) heldagsseminarium och tre (3) halvdagar.
2. För inspiration och stimulans deltar kooperatörer och främjare från myndigheter och privata företag i ett (1) gemensammt studiebesök omfattande en halv dag.
3. Förprojekteringen tar fram två (2) förslag till organisationsstruktur för samverkan mellan de sociala företagen/kooperativen. Förslagen processas vid ett (1) heldagsseminarium för att slutföras/genomföras i ett kommande genomförandeprojekt.
4. En (1) inventering av framtida samverkanspartners för ömsesidig nytta genomförs och kontakter tas med myndigheter, Gotlands kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samhall samt med intresseorganisationer KRIS, Selenes systrar m.fl. samt med privata sociala företag. Företrädare för de genom inventeringen synliggjorda samverkanspartners inbjuds till ett (1) halvdagsseminarium.
5. Förprojekteringen påbörjas och avslutas med ett (1) halvdagsseminarium/utvärdering.
6. En (1) ansökan om ett genomförandeprojekt arbetas fram och lämnas in.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tid är en viktig faktor för tankar att få utvecklas. Det operativa arbetet är förlagt till särskild plats med fullt utrustad lokaler för personer med funktionshinder. Tolkar bokas i god till till möten. De personer som behöver avskildhet ska ha tillgång till att ostört och med det stöd de behöver, utveckla sina idéer och tankar om företagande. Arbetsmaterial framställs med tillgänglighetsfaktor för olika behov.

Transnationellt samarbete

De företags- och verksamhetsidéer som idag saknar motsvarighet i Sverige inom socialt företagande avseende avancerade lösningar inom idé och design behöver testas mot andra likvärdiga verksamheter. Den som ligger närmast har sin verksamhet utanför Oslo. Nyttan för projektet är att dels utåt stärka statusen för det sociala företagandet och internt förmedla kunskap och erfarenhet av innovativa verksamheter. Förprojekteringen kommer att undersöka möjligheterna för att på sikt etablera internationella kontakter med andra regioner inom EU samt andra sociala företag i länder utanför EU där ett utbyte maximerar den ömsesidiga nyttan.

Medfinansiärer

  • LFC Norrköping

Samarbetspartners

  • LFC Norrköping

Kommun

  • Gotland