Logotyp på utskrifter

Social ekonomi för ökad välfärd

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion i Jönköpings län
KontaktpersonMargareta Andersson
E-postmargareta.andersson@coompanion.se
Telefonnummer0381-15964
Beviljat ESF-stöd6 113 800 kr
Total projektbudget6 113 800 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet mål är att öka kompetenser om den sociala ekonomins möjligheter och det sociala företagandets flexibla metoder för att öppna för otraditionella mönster, attitydförändring som säkerställer ett förbättrat fotfäste på dagens arbetsmarknad för socialt företagandet i regionen.

Bakgrund

Problem
Under förstudien framkommer den ökade betydelsen av ideella sektorns och den sociala ekonomins företagande för att motverka diskriminering i arbetslivet. Huvudproblemet som definierats i förstudien är följande.

1.Kunskapen och kännedomen om den sociala ekonomins entreprenörskap, genom socialt företagande, är låg bland sysselsatta inom offentliga, privata och ideella sektorn. Vilket hindrar tillvaratagandet av de möjligheter och innovativa lösningar som finns inom det sociala företagandet.
2.Den sociala ekonomins möjligheter och det sociala företagandets flexibla metoder hindras från att få fotfäste pga. traditionella mönster och attityder på dagens arbetsmarknad.

Under förstudien har ett starkt behov framkommit utifrån den dialog och process som genomförts tillsammans med samtliga deltagande arbetsställen i regionen.

Kalmar kommun
Oskarshamns kommun
Västerviks kommun
Vimmerby kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Emmaboda kommun
Mönsterås kommun
Torsås kommun
Högsby kommun
Borgholms kommun
Mörbylånga kommun

I projekt "Vägen tillbaka", Diarienr 2008-3030059, har motsvarande behov framkommit i följande kommuner och organisationer:

Jönköpings kommun, socialförvaltningens missbruksenhet
Nässjö kommun socialförvaltningen
Vetlanda kommun socialförvaltningen
Gislaveds kommun socialförvaltningen
Tranås kommun socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten
HSO, Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Jönköpings län
Länsstyrelsen, enheten för missbruksvård
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Höglandet
Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsområde Värnamo
Försäkringskassan Vetlanda och Värnamo
Habo kommun kommunledningen
Sociala arbetskooperativet Det finns bruk för alla, Habo
Kooperativet Fixarna, Gislaved
Kooperativet Veteaxet, Vetlanda
Ädelfors fölkhögskola
Studieförbundet Vuxenskolan, Eksjö
Växjö kommun
Uppvidinge kommun

Sociala ekonomin finns i flertalet branscher, men en stor del av verksamheten bedrivs som genomförare av kommunala tjänster. Kommuner och övriga offentliga sektorn upphandlar allt mer av sina tjänster och knoppar av verksamhet. Idag upphandlas ca 10 procent av sociala ekonomins företag till offentliga tjänster i Sverige. Vissa kommuner har även börjat använda sig utav s.k. utmaningsrätt där aktörer kan utmana kommunens egna verksamheter om man anser sig kunna driva denna bättre och billigare. Den sociala ekonomin har förflyttats till att fylla det ökade gapet mellan marknaden och staten samt har visat sig vara innovativa och anpassningsbara till det lokala samhället. En av de kanske största områdena som den sociala ekonomin har ökat i vikt är arbetsintegrering, inte minst gällande människor från sårbara grupper, tillstor del genom framväxten av sociala företag i Sverige. Intresseföreningar bildas och upprätthålls av ett specifikt gemensamt intresse av och för grupper av människor. Inom många områden träder föreningsverksamheten in i samhällsstrukturen, vid sidan av marknadsekonomiska intressen och den offentliga sektorns ansvarsområden. Föreningsverksamheter omsluter stora grupper människor som genom socialt kapital, men ofta små materiella resurser, arbetar aktivt för samhällsutveckling, socialt vardagsliv och folkhälsa. Deras insatser är centrala när det gäller att få människor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Genom deras arbete förbättras även folkhälsan, där människor som får stöd i sin vardag och får finnas i ett sammanhang med likasinnade och mår bättre. Utvecklingen för dessa organisationer är att verksamheten sköts allt mer av anställd personal och allt mindre genom frivilliga medlemsinsatser. I en studie av Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson från år 2006 presenteras att privata ideella och idéburna organisationer årligen omsätter cirka 140 miljarder kronor och sysselsätter sammanlagt 145 000 avlönade anställda, vilket motsvarade drygt 3,3 procent av den totala arbetskraften i Sverige. Under perioden 1992 till 2002 expanderade den ideella sektorn i såväl absoluta tal som i relation till övriga sektorer i samhället. Vidare visar de att många idéburna organisationer tenderar att anpassa sig till kommersiella krav och kostnadsnivåer på grund av de nya ökande kraven av extern kontroll i form av t.ex. ekonomisk redovisning.

Socialt företagande spelar en allt större roll när det gäller regional utveckling, lokalt entreprenörskap och jobbskapande. Oftast är det inom mindre föreningar och utvecklingsgrupper som idéerna föds men att göra något med dem och utveckla dem till något som är gångbart för flera är en speciell förmåga som innebär entreprenörskapstänk, samordning av befintliga resurser och samarbete med en mängd olika aktörer. Det är dock mycket viktigt att förhindra risken att de sociala företagen tappar sin inneboende innovation och dynamism då den tvingas bete sig på ett mer affärsmässigt vis. Även att den sociala ekonomin bidrar till att öka livskvaliteten i det samhället vi lever i idag så finns det inom den sociala ekonomin en enorm outnyttjad potential. Breda kompetensinsatser krävs för att den sociala ekonomin till fullo ska utgöra den samhällskraft som den faktiskt är.

Utifrån ovanstående kan man konstatera att sociala ekonomins organisationer står inför två olika utmaningar. För att öka det sociala företagandet i regionen krävs en ökad kompetens kring dess förmåga och egenart, samt en förändrad attityd bland de beställare som ofta anlitar den sociala företagarens tjänster i offentlig sektor.

Behov
Som en följd av förstudien är ansökan inriktad mot följande behov.

Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att
utvecklas i takt med arbetslivets krav

Under förstudiens individuella kartläggning av sysselsatta män och kvinnor inom offentlig sektor och den sociala ekonomin, har det framkommit konkreta kompetensförstärkande behov. Dessa sammanfattas bäst utifrån den SWOT-analys som sammanställts efter att den individuella kompetens analysen genomförts.

De svagheter som framkommit bland de deltagande individerna är följande.

definitionsförvirring, många svåra och nya begrepp
informationsbrist
vet ej var man vänder sig för att erhålla ökad kunskap
okunskap om goda exempel
osäkerhet i kommunerna om vad som är möjligt, tillåtet
hur hanterar man LOU
okunskap om var de sociala företagen finns, vem ska man tala med?
Okunskap om finansiering av verksamheten
Okunskap om rådgivningsmöjligheter

Baserat på ovan angivna svagheter har behov definierats, syftet med projektet, som grund till den kompetensförstärkning som individerna i projektets målgrupp bör tillförsäkras.

Metod
Projektet kommer att genomföras i ett brett partnerskap med flera aktörer. Huvudprojektägare är Coompanion Jönköpings län, och fleraktörsprojektet består av följande partnerskap.

Coompanion Kalmar län
Coompanion Gotland
Coompanion Kalmar län
Coompanion Kronoberg (till viss del)
Regionförbundet i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vetlanda kommun socialförvaltningen
Gislaveds kommun, socialförvaltningen
Jönköpings kommun socialförvaltningens missbruksenhet
Nässjö kommun socialförvaltningen
Tranås kommun arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen
Vaggeryds kommun
HSO Jönköpings län
Ädelfors folkhögskola
Sociala arbetskooperativet Det finns Bruk för alla, Habo
Kooperativet Fixarna, Gislaved
Kooperativet Veteaxet, Vetlanda
Habo kommun, kommunledningen
Atrium, Växjö

Projektet kommer att arbeta efter LFA-metoden, Logical Framework Approch, för att därmed försäkra kvalitet och måluppfyllelse uppnås. LFA-metoden kommer att utgöra grunden för den följeutvärdering som ingår som en central del i arbetet. Under projektets uppstart kommer LFA-matrisen att sammanställas i det breda projektparternskapet, bla. baserat på de förstudiematerial som finns tillgänglighet.

Syfte

Syfte med projektet
Övergripande syfte med projektet är:
Kompetensutveckling som syftar till att stimulera företagande och entreprenörskap
Kompetensutveckling som motverkar diskriminering och förändrar traditionella könsstrukturer samt syftar till mångfald i arbetslivet
Projekten ska bidra till innovativa lösningar, flexibla metoder och attitydpåverkande åtgärder som ökar sysselsättningen och bryter de traditionella mönster som finns på dagens arbetsmarknad.

Direkt syfte under projektperioden är:
1.Öka kunskapen och kännedomen om den sociala ekonomins entreprenörskap, genom socialt företagande bland sysselsatta män och kvinnor inom offentliga, privata och ideella sektorn.
2.Kompetensförstärkningen ska bidraga tillvaratagandet av de möjligheter och innovativa lösningar som finns inom det sociala företagandet och därmed minska diskrimineringen i arbetslivet.
3.Genom ökad kompetensförstärkning ska den sociala ekonomins möjligheter och det sociala företagandets flexibla metoder öppna för otraditionella mönster, attitydförändring som säkerställer ett förbättrat fotfäste på dagens arbetsmarknad för socialt företagande i regionen.

För att uppnå projektets direkta syfte har kompetensinsatserna planerats enligt följande:
Tema 1: Öka kunskap och kännedom om socialt företagande
Kompetenspaket 1) Fakta och historik
Kompetenspaket 2) Attityder och konkreta exempel
Kompetenspaket 3) Mötesplatser och nätverk

Tema 2: Kompetensförstärkning för att öka det sociala företagandets sociala innovationsmöjligheter
Kompetenspaket 1) Socialt företagande kopplat till befintliga trygghetssystem
Kompetenspaket 2) Kvalitetssäkring av tjänster från sociala företag, samhällsnytta
Kompetenspaket 3) Finansiering och affärsverksamheten

Tema 3: Kompetensförstärkning för att bryta traditionella mönster i utanförskapet på arbetsmarknaden.
Kompetenspaket 1) Offentlig upphandling och eget val-system, certifiering
Kompetenspaket 2) Egenmakt och empowerment
Kompetenspaket 3) Befinlig forskning och validering

En viktig aspekt som framkommit i förarbetet (förstudien) är behovet att ta del av goda exempel, hur andra gjort tidigare samt internationella erfarenheter. Därutöver också verifierbara forskningsresultat som kan säkerställa metoder och individuella egenmaktsprocesser (empowerment). Dessa kompetensbehov ingår i de tre teman ovan och presenteras i detalj (projektets genomförande) senare i projektbeskrivningen.

Målsättning

Antal startade nätverk för den sociala ekonomin
Jönköpings län 6
Kalmar län 5
Gotlands län 1

Antal organisationer i varje kommun som är med i nybildat regionalt eller lokalt nätverk
6

Antal deltagare i kompetensutveckling
800
400/400

Antal deltagare i utbildningar
100
50/50

Antal deltagare i kompetenshöjande studieresor
100
50/50


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetens ska vara tillgänglig för människor med olika behov. . Vid alla kontakter ska ett förhållningssätt av respekt mot den person man möter gälla oavsett den personens förutsättningar. Tillgängligheten kan gälla lättläst information för människor med synnedsättning eller bristande språkkunskaper, rökfria lokaler för den som har behov av detta eller hörselslinga för dem med nedsatt hörsel. Teckentolk eller punktskrift kan bli aktuellt om det finns personer med sådana behov i verksamheten

Kommunikativ tillgänglighet
Projektet kommer att ha en egen hemsida under Coompanion. Redan idag är Coompanions hemsida utformad så att den underlättar för människor med t ex synproblem genom att man valt färger och kontraster som underlättar läsningen. Förtydliganden när man infogar länkar ska ske så att den som använder talsyntes ska kunna navigera enkelt på hemsidan. Information ska tas fram på LättLäst svenska för den som har svårigheter med språket. Ett verktyg finns om kan översätta text till andra språk på ett enkelt sätt.

Övrig information i form av broschyrer och annat material till deltagare och intresserade ska vara utformad så att det underlättar för mottagaren att ta del av innehållet.

Informativ tillgänglighet
Informationen ska vara utformad så att deltagare och andra intresserade ska kunna ta del av den utan svårigheter

Jämställdhetsintegrering

I projektet kommer vi att medvetet arbeta med att få en jämn könsfördelning på alla områden. Ibland behövs extra insatser för att få kvinnor att delta i olika aktiviteter och då ska det sättas in. I ibland kan insatser behövas för att förrehabilitera kvinnor så att de kan komma med i verksamheter gemensam för båda könen. Jämställdhetsintegrering ska genomsyra hela projektet.

Deltagande aktörer

 • Af Hultsfred
 • Af Jönköping
 • Af Kalmar
 • Af Tranås/Eksjö/Ydre
 • Af Västervik
 • AME - Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsförmedlingen Sävsjö
 • Arbetsförmedlingen Vaggeryd
 • Arbetsförmedlingen Vetlanda
 • Arbetsförmedlingen Vimmerby
 • Arbetsförmedlingen Värnamo
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Borgholms Kommun
 • Bruk för alla
 • Eksjö kommun Sociala sektorn
 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Försäkringskassan i Vetlanda
 • Försäkringskassan Jönköping
 • Försäkringskassan Visby
 • Försäkringskassan Värnamo
 • Försäkringskassan Västervik
 • Gnosjö Socialförvaltning
 • Habo kommun - Kommunledning
 • HSO
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontor
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunstyrelsen
 • Ledningskontoret
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Lövsta Kooperativet
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn
 • Omsorg funktionshindrade
 • Omsorgsförvaltningen Kalmar ko
 • Personalkontoret
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • SOCIALKONTOR INDIVID FAMILJEOM
 • Socialkontoret
 • Socialpsykiatri
 • Socialtjänsten
 • Stadskontoret, Centrala personalavdelningen
 • Storgatan Handikappomsorg
 • Suderviljan sociala arbetskopp
 • SV avdelning Eksjö
 • Utvecklings- och informationsavd
 • Vård-och omsorgsavdelningen
 • Ädelfors Folkhögskola

Kommun

 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö