Logotyp på utskrifter

Smedby Modellanalys

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHögalids Folkhögskola
KontaktpersonLars-Olof Sjöstedt
E-postlarsolof@ltkalmar.se
Telefonnummer0480-84481
Beviljat ESF-stöd182 100 kr
Total projektbudget244 400 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Utifrån alarmerande siffror i Kalmar kommuns "Välfärdsbokslut 2006" för samhället Smedby startade i november år 2007 ett samarbetet mellan drygt 20 aktörer i Smedby som sedan utökats. Det var representanter från näringsliv, arbetsförmedlingen i Kalmar, Kalmarsunds Arbetsgivarring, Kalmar Företagargrupp, ideella föreningar, Dörby församling, Kalmar kommun, grundskolorna i Smedby, biblioteket i Smedby och Högalids Folkhögskola.
Det gemensamma målet för dessa representanter är att förbättra välfärdssituationen för personer boende i Smedby.

Smedby är ett litet samhälle med 3 882 invånare och beläget 7 km väster om Kalmar. Det är ett socioekonomiskt uppdelat samhälle, där 60 % bor i ett invandrartätt område med i huvudsak hyreslägetheter medan 40 % bor i ett invandrarglest område med övervägande villabebyggelse. I Kalmar kommuns "Välfärdsrapport 2006" redovisades hela Smedby som ett område och uppvisade alarmerande siffror gällande utrikesfödda, arbetslösa, familjer med ekonomiskt bistånd samt icke-behöriga elever för gymnasiestudier.

Ur detta samarbete i Smedby har det utkristalliserats en tanke om att starta ett projekt inom programområde 2 - för ökat arbetskraftsutbud och ökad sysselsättning. Tanken är att hitta en arbetsmodell som är genomförbar i fler av Kalmars "kranssamhällen". Kontakter har tagits med några representanter för dessa kranssamhällen och intresset är stort för ett utökat samarbete. I denna förprojektering skall vi etablera samarbete med liknande projekt och verksamheter runt om i Sverige för ett utbyte av erfarenheter och kunskaper.

Bakgrund

Smedby är ett samhälle med 3 882 invånare och beläget ca 7 km väster om Kalmar. Det är ett socioekonomiskt uppdelat samhälle i "Gamla" och "Nya" Smedby. De två delarna hålls geografiskt åtskilda av Kläckebergavägen som sträcker sig i nord/sydlig riktning. I "Gamla Smedby" bor ungefär 40 % av innevånarna och i "Nya Smedby" bor således 60% av smedbyborna. Kalmar kommun har sammanställt statistik i ett "Välfärdsbokslut år 2006" och redovisar där hela Smedby som ett undersökningsområde. Utifrån att de två delarna av Smedby har olika postnummer så arbetar statistiker på Kalmar kommun med att ta fram uppgifter för respektive del av Smedby.

I "Gamla Smedby" är det övervägande villabebyggelse, där omsättningen av hus är låg och priserna på hus är relativt höga i relation till hus i Kalmar. I "Gamla Smedby" finns Silvergärdsskolan som enbart har "Gamla Smedby" som upptagningsområde för förskola och grundskola åk 1 - 5. Denna delen av Smedby har dessutom en ICA-butik, ett bibliotek och en folkhögskola.

I "Nya Smedby" finns ett område där det är drygt 300 hyreslägenheter som byggdes 1980 -1983. Dessutom finns en del hyresrättslägenheter. I "Nya Smedby" finns Tingbydalskolan som enbart har "Nya Smedby" som upptagningsområde för förskola och grundskola åk 1 - 6. I "Nya Smedby" finns även Barkestorpsskolan (åk 6 - 9 med drygt 320 elever), sjukhem, vårdcentral, idrottsplats och en Tempo-butik.

I Kalmar kommuns "Välfärdsbokslut 2006" redovisades hela Smedby som ett undersökningsområde. Trots detta fanns en del oroväckande siffror för Smedby:
- andel utrikesfödda är 14 % och har ökat med 2 %-enheter sedan år 2004, (i Kalmar kommun 13 % år 2006)
- andel familjer med ekonomiskt bistånd är 9 %, (i Kalmar kommun 4 %)
- andel icke-behöriga för gymnasiestudier i avgångsklasserna på Barkestorpsskolan år 2006 var 14 %, (i Kalmar kommun 4%)
- öppet arbetslösa män 5,3%, (i Kalmar kommun 3,8 %)
- öppet arbetslösa kvinnor 3,0 %, (i Kalmar kommun 3,2 %)
- av Smedbys befolkning är 30,2 % i åldrarna 0 - 19 år, i Kalmar kommun är 23 % i denna åldersgrupp

27 november 2007 träffades - på initiativ av Högalids folkhögskola - drygt 20 personer med olika förankringar i Smedby. Det var representanter från näringsliv, ideella föreningar (både intresseföreningar och idrottsföreningar), Dörby församling, Kalmar kommun och skolorna i Smedby. På mötet framfördes ett antal positiva tankar och förslag som utmynnade i en arbetsgrupp. Representanter för gruppen har därefter haft ett möte med Ann-Sofie Lagerkrantz, ansvarig för Kalmar kommuns Välfärdsbokslut. Det framkom att "Nya Smedby" och "Gamla Smedby" har skilda postnummer och utifrån detta skall det tas fram separata uppgifter om de två områdena. Detta för att gruppen skall kunna analysera datan vad gäller styrkor, utvecklingsmöjligheter och hot för Smedby samhälle. Insatser för att minska arbetslösheten är en del av arbetet för Smedby samhälle och vidare kontakt har etablerats med arbetsförmedlingen, arbetsgivarringen och företagarföreningen i Kalmar. I Kalmar kommun finns många olika utbildningsanordnare och kontakt har tagits med yrkesprogrammen vid Lars Kaggskolan för att utveckla samarbete gällande lokaler och personal för en eventuell yrkesinriktad utbildning. Vi vill utgå från så bred bas som möjligt och har därför även startat ett samarbete med Röda Korset i Kalmar och deras verksamhet "Mentor till mentor", kontakt har även etablerats med Norra Medborgarkontoret och kommunutvecklare på Södermöre kommundel för ett utbyte av kunskap och erfarenheter från våra olika kranssamhällen.

I förprojekteringen skall vi
- undersöka samarbetsmöjligheter med de kranssamhällen som finns runt Kalmar, representant för Norra Medborgarkontoret fanns med vid första mötet i gruppen och har stor erfarenhet från arbetet i området "Norrliden" och vi har vidare kontaktat representant för Södermöre kommundel för att upparbeta kontakt. Vi kommer också att söka samarbetsmöjligheter med liknande projekt som genomförts eller skall genomföras i vår region, som exempel kan tas Araby/Dalbo i Växjö kommun och Råslätt i Jönköping. Detta för erfarenhetsutbyte vad gäller målgruppen arbetssökande med utländsk bakgrund.
- upparbeta arbetsmodeller där samverkanspartnernas kunskaper och erfarenheter tas tillvara för att skapa en lärande miljö som för deltagarna närmare arbetsmarknaden men också stärker dem på individnivå. Dessa modeller ska vara genomförbara i flera "kranssamhällen".
- tillsammans med Arbetsförmedlingen i Kalmar kartlägga vilka yrkeskategorier som är relevanta att utbilda inom i vår region - Småland och Öarna - och utifrån detta upparbeta kontakter med företag inom yrkesområden där det råder arbetskraftbrist.
- uppsökande verksamhet för att undersöka vilka yrkeskategorier målgruppen anser relevanta.
- upparbeta rekryteringsplan för rekrytering av deltagare till huvudprojektet.
- kartlägga behov av validering gällande yrkeskompetens och/eller formella utbildningar som inte är dokumenterade bland de arbetssökande i regionen.
- upparbeta samarbete med parter lämpliga att validera ovanstäende målgrupp
- bygga upp ett samarbete med andra utbildningsaktörer och arbetsgivare inom pendlingsavstånd.
- undersöka vilka med medfinansiärer som kan vara aktuella.
- behovs- och problemanalysera utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- utifrån de erfarenheter vi får av förprojektet formulera en projektansökan till programområde 2 - för ökad arbetskraftsutbud och ökad sysselsättning.

Huvudprojektet är tänkt att genomföras i de kranssamhällen som finns i Kalmar kommun utifrån en arbetsmodell som upparbetas under förprojektet. Projektet skall kompetensutveckla arbetskraft som svarar mot arbetskraftsbrist och arbetsgivarens krav. Målgrupper är personer som står långt från arbetsmarknaden och i första hand ungdomar och personer med invandrarbakgrund. Förprojektet skall ge oss svar på hur vi skall nyttja den breda kompetens som finns bland olika samverkansparter för att kompetensutvecklingen skall ske så att individer i huvudprojektet kommer närmare arbetsmarknaden och samtidigt ökar integreringen och motverkar utanförskap.

Syfte

Att upparbeta samarbete med olika aktörer, söka information om arbetsmarknaden och söka information om målgruppen.
Att utifrån detta samarbete analysera hur prioriterade målgrupper ska etableras i arbetslivet. De olika samarbetspartnerna skall samordna hur de kan bidra till att stärka personer på individnivå och bidra till ökad integration i samhället och motverka utanförskap. Samarbetet skall också resultera i en samhällsvinst där det breda samarbetet stärker kranssamhällens situation gällande ökad välfärd.

Målsättning

Att ta fram arbetsmodeller, ur ett brett samarbete, för projekt som skall leda till att minska arbetslösheten och stärka individer, för personer i Smedby och andra kranssamhällen runt Kalmar.
Att bygga upp ett nätverk och samverkansmodeller med motsvarande verksamheter i landet, t.ex. Araby/Dalbo i Växjö kommun och Råslätt i Jönköping för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper inför genomförande av ett huvudprojekt inom programområde 2.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utifrån målgruppen kommer vi att upparbeta rutiner och ha beredskap för att kunna ta emot personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen skall vi
- undersöka samarbetsmöjligheter med de kranssamhällen som finns runt Kalmar, representant för Norra Medborgarkontoret fanns med vid första mötet i gruppen och har stor erfarenhet från arbetet i området "Norrliden" och vi har vidare kontaktat representant för Södermöre kommundel för att upparbeta kontakt. Vi kommer också att söka samarbetsmöjligheter med liknande projekt som genomförts eller skall genomföras i vår region, som exempel kan tas Araby/Dalbo i Växjö kommun och Råslätt i Jönköping. Detta för erfarenhetsutbyte vad gäller målgruppen arbetssökande med utländsk bakgrund.
- upparbeta arbetsmodeller där samverkanspartnernas kunskaper och erfarenheter tas tillvara för att skapa en lärande miljö som för deltagarna närmare arbetsmarknaden men också stärker dem på individnivå. Dessa modeller ska vara genomförbara i flera "kranssamhällen".
- tillsammans med Arbetsförmedlingen i Kalmar kartlägga vilka yrkeskategorier som är relevanta att utbilda inom i vår region - Småland och Öarna - och utifrån detta upparbeta kontakter med företag inom yrkesområden där det råder arbetskraftbrist.
- uppsökande verksamhet för att undersöka vilka yrkeskategorier målgruppen anser relevanta.
- upparbeta rekryteringsplan för rekrytering av deltagare till huvudprojektet.
- kartlägga behov av validering gällande yrkeskompetens och/eller formella utbildningar som inte är dokumenterade bland de arbetssökande i regionen.
- upparbeta samarbete med parter lämpliga att validera ovanstäende målgrupp
- bygga upp ett samarbete med andra utbildningsaktörer och arbetsgivare inom pendlingsavstånd.
- undersöka vilka med medfinansiärer som kan vara aktuella.
- behovs- och problemanalysera utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- utifrån de erfarenheter vi får av förprojektet formulera en projektansökan till programområde 2 - för ökad arbetskraftsutbud och ökad sysselsättning.

Medfinansiärer

 • Af Kalmar
 • Högalids Folkhögskola
 • Södermöre kommundel

Samarbetspartners

 • Af Kalmar
 • Kalmar Företagsgrupp
 • Kalmarsundsreg.Arbetsgivarring
 • Smedby Bibliotek
 • Smedby Boik
 • Smedby Vårdcentral
 • SoL 11 Smedby gård
 • Svenska Röda Korset
 • Södermöre kommundel
 • Södermöre kommundelsnämnd

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult