Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samhällsforskarna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareProjektor Ideell förening
KontaktpersonPierre Bignolas
E-postpierre.bignolas@natverketsip.se
Telefonnummer0470-22340
Beviljat ESF-stöd454 000 kr
Total projektbudget454 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Världen ändrar sig fort. Konjunkturen och arbetsmarknaden går upp och ner kontinuerligt vilket gör det svårare för ungdomar att förstå systemet de är en del av. Många känner sig osäkra i samhället och ställer sig utanför en miljö de inte förstår och som inte förstår dem.

Denna förstudie ämnar att utveckla en ny metod som ska ge dessa otrygga ungdomar chansen att delta i något helt nytt: ett spännande, engagerande och inspirerande projekt där de har möjlighet inte bara att få kunskaper, tillgång till nätverk och personligt stöd utan även att själv lösa konkreta problem, prata offentligt och hålla föreläsningar.

Idén är att samla dessa ungdomar i ett team som undersöker och analysera precis den miljö de inte känner sig trygga i - samhället, ekonomin, arbetsmarknaden - så att de inser att under den komplexa ytan står hela systemet på enkla begrepp och vanliga människor. En unik möjlighet att befinna sig på andra sidan, den sida som löser problem.

Bakgrund

Denna ansökan avser en förprojektering som ska pågå ett år, inklusive en testfas på 4 månader. Huvudmannen är Projektor ideell förening, en del av Nätverket SIP (Samhällsförändring I Praktiken).

Vår vision är en verksamhet där arbetslösa unga får en central roll, där de känner att de bidrar på riktigt. Runt dessa unga vill vi skapa ett brett ekosystem av företag, politiker, organisationer och andra ungdomar som behöver dem för att lösa problem eller besvara frågor.

Under förprojekteringens testfas ska arbetslösa ungdomar kunna vara med i ett team, Samhällsforskarna, som ska samlas och undersöker ekonomin och arbetsmarknaden på deras villkor. Insatserna och resultaten ska publiceras via olika kommunikationskanaler, och deltagarna ska hålla föreläsningar på företag och skolor. Samtidigt lär de sig att arbeta i team, hantera olika arbetsuppgifter och ta plats ute i samhället. På så vis kan de bryta sitt utanförskap, få konkret insikter om arbetsmarknaden och känna sig tryggare när de söker jobb.

Arbetsförmedlingens statistik för augusti 2013 visar att utav de 1530 arbetssökande kvinnor och 1935 män i ålder 18-24 i Kronobergs län (3465 totalt) så är det 1216 öppet arbetslösa varav 516 kvinnor och 700 män.


Ungdomsarbetslösheten är ett stort och komplext problem i Sverige och i Europa. Det är alla kommuner, organisationer och institutioner medvetna om. Samtidigt har många projekt startats och med dem byggs löpande en rik kunskaps- och erfarenhetsdatabas där projektledare kan få inspiration för sitt dagliga arbete med unga.

Enligt Ungdomsstyrelsen har många unga svårt att förstå det system de är en del av, och vilka verksamheter de kan vända sig till (Vägarna in, 2009). De flesta arbetslösa ungdomar känner sig osäkra, med har dålig koll på arbetsmarknaden och ekonomin. Därför behöver de motiveras, integreras och engageras så att de känner att de tillhör samhället precis som vuxna människor. Dessa unga bör även göras delaktiga i den samhällsutveckling som faktiskt rör dem.

Därför väljer Projektor att med hjälpa av utvärderingar identifiera framgångsfaktorer för att hitta nya möjligheter att stötta unga på ett engagerande, inspirerande och heltäckande sätt. Temagruppen Unga i arbetslivets tar inför 2014 upp några förutsättningar för ett lyckat ungdomsprojekt:
- Tillgänglighet: verksamheter fem dagar i veckan ger unga ett sammanhang och möjlighet till kontinuerligt stöd.
- Inflytande: individen behöver känna delaktighet i insatser som berör honom/henne.
- Professionellt bemötande: engagemang och multikompetent personal som är genuint intresserad av att arbeta med unga.
- Långsiktighet: en förutsättning för goda och varaktiga resultat är att projektet måste tillåtas ta tid.

Framtid Kronoberg, ett pågående ESF-projekt för arbetslösa unga i Kronobergs län, ser potential i en kompletterande verksamhet som skulle ske kontinuerligt och långsiktigt där unga har inflytande. Enligt Framtid Kronoberg är det även önskvärt att unga deltar ihop i ett team och arbetar med samhällsorientering och internationellt perspektiv. I Temagruppen Unga i arbetslivets rapport "Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga 2012" pekar utvärderarna på att motiverande arbetssätt och stöd för att ge deltagarna struktur i vardagen är mycket viktiga punkter vid genomförande av ett ungdomsprojekt. Rapportförfattarna visar också vikten av att arbeta efter en metod, men att det kan vara svårt att uppskatta exakt hur effektiva metoderna faktiskt är.

Temagruppen Unga i arbetslivet föreslår därför att arbeta metodinriktat, med inriktning på systematisk insamling av utvärderingar för att utveckla en kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik. Ungdomsstyrelsen kallar det ett evidensbaserat arbetssätt, medan ESF-rådet benämner det strategisk påverkan.

Projektor har genom sina egna verksamheter (t ex Galaxhopen som samarbetar med flera arbetsmarknadsorganisationer) konstaterat behovet av ett projekt vars aktiviteter skulle skilja sig från och komplettera det Framtid Kronoberg och Arbetsförmedlingen gör. Detta genom att skapa en enkel och tydlig metod som ger mer inflytande till deltagarna och som inkluderar dem i denna kunskapsutveckling.

Projekt som Interaktiva Växjö och "Tipsa P4 Kronoberg"/Publiknätverket visar att även mediakanaler satsar på interaktiva och engagerande verksamheter. Den första genomförs av Öppna Kanalen Växjö och är en interaktiv tv-studio där alla kan delta och göra TV med hjälp av finansiering från Arvsfonden. Målet är att minska avståndet mellan ungdomar och beslutsfattare i Växjö genom ett nätverk av videoportaler. Den andra handlar om att publiken ska kunna påverka innehållet i radiokanalen P4 Kronobergs nyhetssändningar och program. Inom Projektor pågår ett internationellt projekt kallat Globala Kronoberg som samarbetar fortlöpande med europeiska organisationer kring volontärtjänster, ungdomsutbyten och kulturella evenemang. Verksamheten erbjuder tillgång till ett stort internationellt nätverk och möjlighet att ta emot europeiska volontärer.

Dessa tre lokala projekt ger optimala förutsättningar för samverkan runt projekt som involverar ungdomar och får dem att bidra till samhällsutvecklingen.

Växjös politiker och organisationer har redan visat intresse för ungas synpunkter då de deltog i två evenemang som Projektors demokratiprojekt "Demokrati-på mina villkor" arrangerade i år. Den första var en "ungdomslunch", där ungdomar i gymnasienivå åt lunch med politiker och debatterade olika samhällsfrågor som arbetslöshet, skolsystem och bristen på studentbostäder. Den andra var "Demokratijakten", där 200 gymnasiestudenter deltog i en tävling där målet var att föreslå den bästa lösningen på problem som lokala organisationer upplever.

Tanken är att utgå från dessa omständigheter och utveckla och testa ett nytt tillvägagångsätt som ska engagera unga i arbetsmarknads-, ekonomi- och samhällsfrågor. Därigenom ska de närma sig arbetsmarknaden och på ett positivt och långsiktigt sätt påverka näringslivet, politiker, andra unga och samhället i stort.

Målsättning

Dessa långsiktiga mål avser både projektets förprojektering och genomförandefas som en helhet.

Ungdomarna:
- har bättre förståelse av sin situation och utifrån den hur ekonomin, samhället och arbetsmarknaden fungerar och kopplas ihop.
- har hittat egenförsörjning.
- har mer energi, motivation, engagemang och högre självförtroende.
- bidrar själva till den strategiska påverkan kring ungdomsfrågor.
- är bekväma med att kontakta direkt företag, myndigheter och organisationer.
- kan arbeta i team, planera och genomföra en föreläsning, prata offentligt, lösa problem, skriva rapporter m m.
- kan även sätta in sina synpunkter i ett internationellt perspektiv.
- har större nätverk.

Samverkansparterna:
- har annat perspektiv, ökad erfarenhet och mindre fördomar av att arbeta med ungdomar.
- samarbetar direkt med ungdomar för att lösa problem.
- har öppet och direkt tillgång till en stor och mångfaldig grupp av unga.
- har nytta av en ny enkel metod som engagerar och motiverar unga kring arbetsmarknadsfrågor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utöver samarbetet med Framtid Kronoberg kommer Projektor att vända sig främst till Funkibator, en annan förening i Nätverket SIP som har många års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör funktionsnedsättningar. Dessa aktörer hjälper till att utforma förstudien på ett så tillgängligt projekt som möjligt ur följande aspekter:
- lokalen ska vara tillgänglig för alla och välutrustad. Anpassade verktyg ska kunna beställas vid behov.
- alla deltagare ska bemötas på samma sätt och inte känna sig diskriminerade. Personalen ska vara medveten och utbildad om alla former av funktionsnedsättning.
- teamarbetet ska kunna ske på ett tillgängligt sätt så att alla kan höra och delta i diskussioner. Den småskaliga testperioden ska vara ett bra tillfälle för att kartlägga vilka verktyg och arbetssätt ska användas.
- alla information som skapas och sprids ut ska kunna läsas och höras av alla. Därför är det viktigt att använda så många kommunikationskanaler och -medel som möjligt.
- alla samverkanspartner ska kunna ta emot och bemöte deltagarna och involvera dem utan diskriminering.

Transnationellt samarbete

Transnationaliteten i projektet består främst av två delar: skapa internationella partnerskap och förbereda mottagningen av europeiska volontärer.

Kriterier för partnersök:
- ideella organisationer eller företag med samma målgrupp.
- Europa och andra länder beroende på deltagarnas ursprung.
- användning av innovativa metoder.
- erfarenhet av motivationshöjande insatser för unga i utanförskap.
- pågående projekt som involverar deltagarna i ett samhällsperspektiv.

Idéer för framtida europeiska volontärer:
- delta aktivt i diskussioner och aktiviteter.
- komma med deras perspektiv och idéer.
- ordna workshops och marknadsföringsevenemang.
- utveckla nätverket.

Mervärde:
- kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.
- internationell påverkan ifall metoden blir framgångsrik och sprids ut.
- direkt integrering av internationellt perspektiv i deltagarnas insatser.
- större engagemang av deltagarna som har möjlighet att samarbeta med och bidra med insatser från sitt hemland.
- spännande att arbeta med ungdomar från andra länder.
- träning av engelska.

Aktiviteter:
- söka partners genom befintligt nätverk och internetsök.
- kontakt via mejl och Skype.
- deltagarna med utländsk ursprung ska delta i partnersök.
- med fortsättningsansökan ska också en ansökan för att kunna ta emot europeiska volontärer skrivas.

Det transnationella samarbetet ska genomföras av projektledaren tillsammans med Projektors internationella koordinatorer.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Växjö
  • Förvaltningen för Arbete och Välfärd

Kommun

  • Alvesta
  • Lessebo
  • Ljungby
  • Markaryd
  • Tingsryd
  • Uppvidinge
  • Växjö
  • Älmhult