Logotyp på utskrifter

SP-systemet - kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareScience Park-systemet Jkp län
KontaktpersonFredrik Göransson
E-postFredrik.Goransson@sciencepark.se
Telefonnummer36 30 51 50
Beviljat ESF-stöd1 594 588 kr
Total projektbudget1 594 588 kr
Projektperiod2011-06-01 till 2013-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Science Park-systemet i Jönköpings län arbetar med affärsstöd för att utveckla morgondagens tillväxtföretag genom lokala s.k. tillväxtarenor i varje kommun, där man erbjuder entreprenörer hjälp med affärsutvecklingsprocessen. I genomförd behovsanalys har Science Park-systemet kartlagt vilken kompetensutveckling som behöver tillgodoses bland dem som arbetar med affärsstöd idag men även gjort en framsyn i avsikt att starta processer som ska föregå förbättrade metoder och arbetssätt. Dessa ska skapa förutsättningar att i daglig verksamhet ge ökade utvecklingsmöjligheter för framtida tillväxtföretag i Jönköpings län. Syftet med projektet SPS Kompetens är att ge möjlighet till individuell, skräddarsydd kompetensutveckling för samtliga affärsutvecklare inom Science Park-systemet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan samtliga kommuners näringslivsaktörer i Jönköpings län.

Bakgrund

Runt millenieskiftet föddes tanken hos företrädare för Science Park och Högskolan i Jönköping om att föra det framgångsrika arbetssättet ut i Jönköpings län genom lokala mötesplatser. Med starkt stöd av Regionförbundet m.fl. utvecklades Science Park-systemet, idag representerat genom olika s.k. tillväxtarenor, minst en i varje kommun. I dessa erbjuds kontorsplats för nya tillväxtföretag i en korsbefruktande miljö mellan privata och offentliga aktörer men också affärsstöd för samtliga som vill starta ett nytt företag.
Science Park-systemet i Jönköpings län arbetar länsövergripande och drivs som en ideell förening där samtliga kommuner, tillsammans med Högskolan, Landstinget och de olika företagarorganisationerna gått samman för att med Science Park-idén som grund, ge stöd åt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer på hemmaplan. Två personer är anställda i den ideella föreningen men ute i länets tillväxtarenor är ett antal affärsutvecklare stationerade. Dessa är anställda lokalt i respektive kommun men utgör en del av kollegiet inom Science Park-systemets affärsutvecklare som arbetar tillsammans. Science Park-systemet i Jönköpings län har genomfört en förprojektering för att analysera vilket behov av kompetensutveckling som behöver tillgodoses bland affärsutvecklarna när de arbetar med affärsstöd för nya kunskapsintensiva företag.
Genom att utgå från de krav som affärsutvecklingsprocessen ställer på att få fram morgondagens tillväxtföretag, så har nya tydligare behov av kunskaper mejslats fram. En samstämmig bild av vilka kompetenser som krävs för att kunna arbeta med denna typ av företagsidéer och innovationer har vuxit fram. En kompetenskravprofil har tagits fram på dem som ska arbeta med innovationer och affärsutvecklingsprocessen mot nya bolag och andra mottagare t.ex. avknoppningar från generationsskiftesföretag. Slutsatserna från förprojekteringen visar att det finns behov av kompetensutveckling på vissa områden och projektet bidrar till att underlätta för Science Park-systemets affärsutvecklare att på det individuella planet utvecklas i takt med arbetslivets krav.
I förstudien har varje enskild affärsutvecklares behov av kompetensutveckling analyserats. Därefter har en skräddarsydd utbildningsplan tagits fram och denna utgör underlag för de kompetensutvecklingsinsatser som projektet omfattar.
En helt dominerande andel av dem som svarat (samtliga utom 1) har önskat kompetensutveckling för själva
affärsutvecklingsprocessen och samtliga har önskat kompetensutveckling i coachningsmetodiken. Det tyder alltså på ett betydande behov för att inhämta nyckelkompetenser dvs. för Science Park-systemets hela population av affärsutvecklare.
Därutöver har några andra kompetensområden visat sig vara viktiga. Några kan föras samman på ett naturligt sätt: Internationella affärer - export, att etablera sig utomlands - där flera har uttryckt stort eller mycket stort behov. En annan grupp som kan föras samman utgörs av komponenterna: finansiering, att ta in riskkapital och företagsvärdering. Även här har det visat sig finnas behov av kompetensutveckling för många av affärsutvecklarna. Förbättrad kunskap på detta område bör direkt motverka finanskrisens konsekvenser - särskilt när denna kunskap görs tillgänglig i varje kommun i Jönköpings län.
Nästa stora kompetensområde som är eftersatt i utbildningshänseende utgörs av följande: -att skydda sin idé ex. patent, mönster, designskydd -varumärkesbyggande, branding -produktutveckling ex. prototyp, industridesign, produktkalkylering -licensiering, royalty, franchising etc. Ur materialet har hämtats underlag för individuella kompetensplaner. Dessa har upprättats för samtliga affärsutvecklare som verkar i Jönköpings län inom Science Park-systemet. Projektgången och modellen för kompetensutvecklingsinsatsen i projektet är:
1) en plan för hur och när de olika insatserna ska genomföras - ska de vara enskilda eller i grupp?
2) strukturera upp insatserna och skapa en relevant tidsplan för projekttiden.
3) genomföra kompetensutvecklingsinsatserna interaktivt med deltagande aktörer och samverkansparter, under löpande utvärdering och återkoppling.

Genom att affärsutvecklarna, som kommer från olika kommuner, möts till utbildningstillfällen i grupp tillförs även en dimension av erfarenhetsutbyte mellan länets olika delar. De enskilda insatserna skapar en fördjupning inom ett kunskapsområde som kan befrukta övriga i kollegiet inom Science Park-systemet. Att höja kompetensnivån för en hel länsbaserad yrkesgrupp förbättrar förutsättningarna för affärsstödet till enterprenörer i hela länet. Att detta sker samtidigt med möjlighet till dialog och kunskapsöverföringar mellan affärsutvecklare från olika kommuner bidrar till att validera och optimera insatserna. Det skapar också förutsättningar att på samma gång skapa geografisk och yrkesmässig rörlighet.

Följden av projektet och det riktigt stora mervärdet blir alltså att man på sikt kan erbjuda kvalificerat affärsstöd i varje kommun på ett sätt som de inte kunnat göra tidigare. Affärsutvecklarna har fokus på tillväxtföretagen men möter och ger affärsstöd till samtliga entreprenörer som vill starta företag. Genom deras kompetensutveckling förstärker man därför dessutom samtidigt kompetensen lokalt på hemmaorten av dem som möter både nyckelpersoner för att motverka ohälsa på arbetsplatser tillika med dem som sedan tidigare stått långt från arbetsmarknaden som t.ex. långtidssjukskrivna bör tydligt innebära att projektet har en positiv påverkan på den regionala utvecklingen - även efter projekttidens slut.

Syfte

Syftet är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser bland dem som operativt arbetar med affärsutvecklingsprocessen för innovationer mot tillväxtorienterade, nya företag. Dessa affärsutvecklare är nyckelpersoner när det gäller att lokalt stimulera nyföretagande och entreprenörskap på lokalt på hemmaplan.
Omfattningen av insatserna har framkommit genom den kartläggning och analys som föregått ansökan. Genom kartläggningsarbetet har man också tagit fram en önskvärd kravspecifkation på respektive affärscoach/affärsutvecklare. Denna kravspecifikation har sedan utgjort underlag för den kompetensprofil som tagits fram och som sedan jämförts med respektive affärscoach/affärsutvecklares individuella behov av kompetensutveckling. Ur materialet har skräddarsydda, personliga kompetensplaner tagits fram för samtliga affärsutvecklare i länet inom Science Park-systemet. Med utgångspunkt för dessa har offerter tagits fram, samt en plan för hur dessa ska genomföras både i grupp och enskilt. Syftet är att genomföra dessa kurser och utbildningar enskilt och i grupp.

Målsättning

Målet är att varje affärsutvecklare inom Science Park-systemet ska få ta del av den kompetensutveckling som behovsanalysen visat på inom projektets ram och i enlighet med individuella kompetensplaner inom projekttiden med godkända resultat för varje kurs/utbildning. Målsättningen för projektdeltagaren Science Park-systemet är att skapa en kvalitetshöjning i arbetsprocesserna. Att efter projektets slut se en effektivare hantering av affärsstödet och bättre bemötande mot entreprenörerna inom Science Park-systemet. Mellan Science Park-systemet och samverkanspartners i länet råder enighet kring att se nyttan av övergripande kompetenshöjning bland dem som möter innovatörer och entreprenörer ute i länets kommuner. Man förväntar sig se en tydlig lokal förstärkning av affärsstödet till nyföretagare lokalt på orten och därmed en ökning av utvecklingstakten i framtida tillväxtföretag men också i nyföretagande i allmänhet. Bland dessa återfinner man dessutom ofta långtidssjukskrivna och andra som har svårt med inträdet på arbetsmarknaden t.ex utlandsfödda. Projektet bidrar därför även till att öka kunskaperna i arbetslivet om att förebygga utanförskapet för dessa grupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Bland de personer som ska delta i kompetensutvecklingsinsatserna är det inte känt att det finns någon med svårigheter eller funktionshinder av något slag. Dessa kan dock ibland vara osynliga för omvärlden. Projektledaren har därför för avsikt att göra informationen och kommunikationen så lättfattlig som möjligt. Merparten av kompetensutvecklingsinsatserna kommer att förläggas i lokaler på Science Park i Jönköping. I den ombyggda miljön som varit ett gammalt sjukhus finns hiss. Samtliga lokaler är handikappanpassade. Det finns videokanon för att kunna se bra samt en särskild tele/ljudslinga för dem med hörselnedsättning. Samtliga möten är rökfria för att inte hindra astmatiker från medverkan. För att skapa god tillgänglighet har ett intranet utvecklats inom Science Park-systemet för att man ska kunna ta del av kursmaterial och annat material även över Internet utan att behöva förflytta sig någonstans. Informationen ska finnas tillgänglig både digitalt och i alternativa former. Affärsutvecklarna möts till regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte. På så sätt skapas trygghet i gruppen vilket kan underlätta inlärningsprocess och kunskapsöverföring. I den mån en kurs behöver förläggas på annan ort ska det tillgodoses att man kan ta sig dit även med allmänna kommunikationer. Projektledaren har mött företrädare för processtöd i tillgänglighet på "Sista-minuten workshop" och fått värdefulla råd samt haft individuell mail och telefonkontakt inför denna ansökningsomgång. Särskild projektledarutbildning i ämnet tillgänglighet är rekommenderad av processtödsföreträdare och inplanerad i tid- och aktivitetsplanen.

Jämställdhetsintegrering

Det är väl känt att äldre män utgör en dominerande andel i branschen och bland affärsutvecklare. Science Park-systemet arbetar med Science Park-idén som grund och det kräver kompetens inom många områden av affärsutvecklingsprocessen. Det kräver kunskap och handlag i hur man vägleder en driven entreprenör framåt så att de får möjlighet att utveckla sitt företag i snabbare takt än vad de skulle kunna göra på egen hand. Det sägs ofta att kvinnor är mer flexibla och kan hålla många bollar i luften samtidigt. Projektet har tagit fasta på att förstärka kunskaper om det coachande förhållningssättet och olika delar i affärsutvecklingsprocessen. Detta gynnar kvinnliga affärsutvecklare som ofta har lättare att ta till sig den typen av metoder som coachning utgör. Samtidigt är det viktigt att visa att man även besitter kvalificerade kunskaper om affärsutvecklingsprocessen och fram för allt blir tryggare i sin roll som kompetent kvinnlig affärsutvecklare. Av genomförd behovsanalys framkom att de kvinnliga affärsutvecklarna formellt sett, hade sämre utgångsläge avseende faktabaserad kompetens för affärsutvecklarprocessen. Ansatsen i projektet är att verka tydligt för jämställdhet och genom de individuella skräddarsydda utbildningsinsatserna ges möjlighet att utjämna och skapa balans så att män och kvinnor kommer på samma kompetensnivå i sitt dagliga arbete som affärsutvecklare. På det sättet höjs nivån på det affärsstöd som erbjuds till entreprenörerna ut i länets samtliga kommuner. För att motverka den tradition att branschen domineras av äldre män ska man använda sig av unga företagande kvinnor i material som tas fram för att kommunicera projektet i syfte att skapa förebilder för en mer jämställd bransch. Genom erfarenhetsutbyte på regelbunden basis mellan länets affärsutvecklare kan projektet överbrygga genusförskjutningar åt båda håll. Tacksamt har synpunkter mottagits från processtödet i jämställdhet och kan vid behov kontaktas igen för att inhämta ytterligare stöd under projektets gång.

Transnationellt samarbete

Att ha internationella kontakter är viktigt för både företag och affärsutvecklare. Science Park-systemet har sedan tidigare etablerat internationella kontakter med andra Science Parks och inkubatorer bl.a som extern part i annat EU-projekt (ENTREDI).
Med ett par av dem har viss djupare samverkan utkristalliserats när det kommer till erfarenhetsutbyte och kompetensförstärkning på affärsutvecklingsområdet.

Den ena samarbetspartnern finns i Estlands andra största stad: Science Park i Tartu. Estland är mycket framstående på ICT-området. De är i absoluta toppskiket i världen när det kommer till dem som har bäst täckning av internet och mobila tjänster. Samarbetet gäller kompetensöverföring av hanteringen av ett internetbaserat, internationellt affärsplanverktyg.

Den andra samarbetspartnern är beläget i Tyskland: nyföretagarorganisationen och inkubatorn "Kompass" i Frankfurt. Kompass är den största organisationen i Frankfurt som har ett heltäckande erbjudande till potentiella nyföretagare. Kompass kan erbjuda utbildning i hantering av ett IT-baserat processverktyg för profilering och validering av entreprenörer och metodik för nätverksbyggande. Motivet för samarbete med dessa organisationer är att utveckla processen som affärsutvecklarna kan erbjuda potentiella nyföretagare. Samverkan syftar till att överföra kompetens för att förbättra affärsutvecklarkompetensen. Detta valideringsarbete riktar sig i synnerhet mot de entreprenörer som tidigare har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. De kan t.ex. ha varit långtidsarbetslösa eller ha invandrarbakgrund. Genom deras arbetssätt har förutsättningarna förbättrats avsevärt för de som sedan väljer att starta företag genom att man kan tillgodose de brister som kommer fram på ett effektivare sätt och stödja insatser på dessa områden direkt. Att utbyta erfarenheter på detta sätt kan direkt ge regionala arbetsmarknadseffekter i Jönköpings län genom att affärsutvecklarna ute i respektive kommun på detta sätt ges möjlighet att vara adaptiva för nya synsätt och arbetsmetoder.

Att ha internationella kontakter är också utvecklande för affärsutvecklarkollegiet och den interna processen att ständigt arbeta med kvalitetssäkring i arbetssätt och metoder. Merparten av kostnaden har nedlagts före projektstart och avser i viss mån investeringar som ändå inte täcks i projektet, av det skälet är inga kostnader medtagna i denna projektbudget.

Samarbetspartners

 • ARBETSMARKNADSENHETEN
 • Eksjö Högskolecenter
 • Gnosjöandans Kunskapscentrum
 • Habo kommun - Kommunledning
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Näringslivsavdelningen Mullsjö Kommun
 • Nässjö Näringsliv AB
 • Sävsjö Näringsliv AB
 • Vaggeryds Näringslivsråd KB
 • Värnamo Näringsliv AB

Deltagande aktörer

 • ARBETSMARKNADSENHETEN
 • Eksjö Högskolecenter
 • Gnosjöandans Kunskapscentrum
 • Habo kommun - Kommunledning
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Näringslivsavdelningen Mullsjö Kommun
 • Nässjö Näringsliv AB
 • Sävsjö Näringsliv AB
 • Vaggeryds Näringslivsråd KB
 • Värnamo Näringsliv AB

Kommun

 • Aneby
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Habo
 • Jönköping
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Värnamo