Logotyp på utskrifter

Rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tid

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNuvab
KontaktpersonDesiree Källqvist
E-postdesiree@nuvab.se
Telefonnummer0383-59493
Beviljat ESF-stöd838 125 kr
Total projektbudget838 125 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-07-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

I projektet "Rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid" deltar 7 företag och Vetlanda kommun.

Projektets syfte är att kompetenshöja den enskilde individen och utveckla företagets organisation samt utveckla och säkerhetsställa kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

Bakgrund

Idag är utbildningsnivån relativt låg på företagen i Vetlanda kommun jämfört med Sverige i övrigt. Såväl brist på arbetskraft som kompetens är påfallande i näringslivet och offentlig sektor.

Slutsatserna till projektet och behovet har framkommit genom ett antal företagsträffar, informationsmöten och enkätundersökningar bland de deltagande personerna som ingår.

Analysen visar att företagen idag saknar ett strategisk och strukturerat arbetssätt för kompetensförsörjning, vilket medför att kompetensutvecklingen kan bli bristfällig eller slumpartad och såväl tillväxt som innovation hämmas. Risker finns att kvinnor och män blir olika behandlade, kompetens utarmas och företaget tappar till slut såväl kompetens som lönsamhet.

Utvecklingssamtal utförs inte regelmässigt, kompetenspolicys saknas på många av företagen eller är bristfällig och delaktighet hos de anställda saknas helt eller delvis. IT stöd och rätt verktyg och saknas och/eller är bristfällig inom kompetensförsörjningsprocessen.

Personerna som ingår i projektet, arbetar idag med personal- och kompetensfrågor. De har varit delaktiga i den förprojektering som föregått projektet och resultatet påvisar att personerna idag saknar kompetens i strategisk kompetensförsörjning (kompetensen finns inte på företagen över huvudtaget) och har svårt att utveckla sin nuvarande och framtida arbetsfunktion.

Genom ett utökat samarbete med Avena lärcentrum och övriga aktörer kan utbildningsnivåer höjas och rätt kompetens utvecklas. Avena lärcentrum får ett viktigt underlag för sin verksamhet och planering. De kan ta del av behov och önskemål från näringslivet. Utbytet och samarbetet mellan Högskolan - näringsliv stärks. Samma påverkan och resultat sker även mot Montico kompetensutveckling, som ytterligare kan stärka sitt samarbete med företagen och utveckla sin verksamhet utifrån näringslivets behov.

Projektets resultat kommer också att presenteras för bl.a. näringslivet i Vetlanda kommun, Vetlanda kommun, Tranås utbildningscenter m.fl. genom träffar, skriftlig dokumentation, hemsida m.m. Genom projektet skapas goda exempel på samverkan och utveckling mellan näringsliv, skola och offentlig verksamhet.

Syfte

För att klara den globala konkurrensens måste företagen lyckas ta till vara alla medarbetares kompetens. En organisations förmåga att upprätthålla rätt kompetens på kort och lång sikt är en avgörande faktor för framgång.

Projektets främsta syfte är att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Genom projektet ges även ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Projektet får dubbla effekter. I det första skedet, under projektperioden, kompetensutvecklas deltagarna i Strategisk kompetensförsörjning. Efter projekttiden kommer deltagarna/de deltagande företagen att genomföra kompetensutvecklingsinsatser på sina repsektive företag, vilket innebär att effekten av projektet blir den mångdubbla. Totalt kommer arbetsplatser med ca 3 000 anställda att omfattas av effekterna av projektet.

Genom Strategisk kompetensförsörjning skapas delaktighet och förutsättningar för att utveckla företagets medarbetare, företagets organisation, säkerhetsställa kvinnor och mäns lika rätt till kompetensutveckling och stärka företagets konkurrenskraft och verksamhetsutveckling. Strategisk kompetensförsörjning ställer krav på att alla medarbetare/hela organisationen är delaktiga i processen för sin och företagets kompetensförsörjning.

Genom projektet tillförs kompetens och en arena för erfarenhetsutbyte skapas. Detta lägger grunden till en individuell utveckling för de deltagande personerna, en strukturerad och mer jämställd kompetensutveckling hos företagens samtliga anställda och en stor konkurrensfördel för de deltagande företagen.

Strategisk kompetensförsörjning ger en ökad anställningsbarhet på såväl nuvarande som ny arbetsplats för kvinnor och män. Det skapar en ökad möjlighet för geografisk rörlighet och minskar bl.a. risken för utanförskap. De anställdas kompetenser dokumenteras och får en strukturerad bedömning (kompetensen blir validerad). Anställda i en organisation som har en väl fungerande process för kompetensförsörjning får större möjlighet till personlig utveckling. Dessutom ökar organisationens förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetens.

Strategisk kompetensförsörjning säkerhetsställer att alla behandlas lika och minimerar riskerna för diskriminering och undantag. Rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid , kräver att nya innovativa lösningar skapas. Gamla traditionella könsstrukturer bryts när individens kompetens och fallenhet blir avgörande. Projektet bygger på delar ur Ledningsystemet för Strategisk Kompetensförsörjning SS 62 40 70.

Målsättning

Målsättningen är att utveckla arbetsorganisationerna och deltagarna och skapa rätt förutsättningar att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Därmed underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav samt motverka diskriminering och utanförskap.

För att säkerhetsställa processen för strategisk kompetensförsörjning och tillika syfte och mål med projektet krävs ett antal styrdokument.

Alla företag ska efter projektets genomförande ha:
En dokumenterad verksamhetsplan
En dokumenterad kompetenspolicy som är relevant i förhållande till företagets typ av verksamhet samt beaktar jämställdhet och delaktighet för alla anställda.
Dokumenterat vem ur högsta ledning som ansvarar för kompetensförsörjningen på företaget.
Definierat företagets kärnkompetenser
Tagit fram rollbeskrivningar, uppdragsbeskrivningar på vald målgrupp. Funktioner ska vara definierad utifrån kompetenskrav.
Antalet anställda män respektive kvinnor på definierade funktioner ska vara dokumenterade.

De personer som deltar ska efter avslutat projekt ha en grundläggande kunskap i ledningssystemet för strategisk kompetensförsörjning och själva kunna utveckla och tillämpa detta på sitt företag.

Förväntade effekter är 100% av ovan definierade mål.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningar och föreläsningar kommer att anordnas i lokaler som är tillgängliga för ex. rullstolsburna personer eller personer med rörelsebegränsningar. Det finns även anpassade toaletter vid samtliga lokaler som används vid de gemensamma utbildningstillfällena. I ett flertal av de tänkta lokalerna finns även tillgång på hörslingor.

Projektet kommer att redovisas på Nuvabs hemsida som kan anpassas med större text, bredare radavstånd och högre konstrast. Detta för att webplatsen och informationen ska vara tillgänglig för så många som möjligt oberoende av eventuell lässvårigheter eller synbegränsningar.

Projektets syfte är att utveckla kvinnor och män utifrån deras förutsättningar och förmåga. Detta medför att alla individers kompetenser och förmåga tas till vara oberoende på eventuella funktionshinder. Strategisk kompetensförsörjning belyser och beaktar samtliga anställda och skapar förutsättningar för alla individers kompetensutveckling.

Jämställdhetsintegrering

Projektet leder till en viktigt och strategisk utveckling inom arbetsorganisationens personal- och utbildningområde och synliggör arbetsområden som är mer kvinnodominerade.

Ett företag/arbetsorganisation som inför/arbetar med strategisk kompetensförsörjning synliggör såväl kvinnor som män på lika villkor. Alla anställdas kompetenser till vara.

Strategisk kompetensförsörjning säkerhetsställer också att alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner och utvecklingssamtal. De anställdas kompetenser blir dokumenterade och validerade. I projektet kommer frågan om hur företagen ytterligare kan utveckla processen och säkerhetsställa arbetet ur ett jämställdhetsperspektiv lyftas genom en stående punkt på projektmötenas agenda.

Projektmöten sker löpande under hela projekttiden och genom att alla deltagare och samverkanspartner är delaktga säkerställs att alla känner till projektets jämställdhetsperspektiv. Genom att projektet i slutfasen har en mycket omfattande revision på kompetensförsörjningsprocessen kan resultatet och effekterna också utvärderas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Samarbetspartners

 • Barn- och utbildningsförvaltni
 • Montico Kompetensutveckling Eksjö
 • Sapa Profiler AB

Deltagande aktörer

 • Aquajet Systems AB
 • Augustssons Beslagsindustri AB
 • Elitfönster AB
 • Metob Affärskonsult
 • Montico AB
 • Pallco AB
 • Personalkontoret
 • T-emballage Thuresson AB

Kommun

 • Vetlanda