Logotyp på utskrifter

Rätt kompetens. Ett projekt för teknik- och byggrelaterade företag och utbildningar på Höglandet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBrinellgymnasiet
KontaktpersonÅsa Eriksson
E-postasa.eriksson@brinell.nassjo.se
Telefonnummer0380-518490
Beviljat ESF-stöd383 243 kr
Total projektbudget383 243 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

En kartläggning görs av kompetensutvecklingsbehovet hos gymnasiernas lärare på teknik- och byggrelaterade program. Företagens kompetensbehov på medellång sikt utreds som underlag. Ett förslag till hur företag och utbildare arbetar gemensamt och effektivt med kontinuerlig kompetensutveckling tas fram

Bakgrund

Problem: Det långsiktiga kompetensbehovet i regionen Höglandet inom bygg- och teknikrelaterad verksamhet (trä- och verkstadsindustri, el- och automation samt högteknologi) kräver kontinuerlig framförhållning för både företag och utbildningar på grund av allt snabbare förändringar i omvärlden.

Det finns både nationellt och regionalt stora omställningsbehov:

Nationellt: På medellång sikt kommer med stor sannolikhet teknik- och byggrelaterade branscher att förändras kraftigt till följd av olika faktorer: Klimat- och energisituationen förändras och leder till prisförändringar. Konsumtionen fortsätter att utvecklas mot mer och mer individuellt präglade varor och tjänster. Arbetsmarknaden blir alltmer internationell. Till följd av dessa och andra förändringar påverkas företagens långsiktiga kompetensbehov. De företag och regioner som i tid ger sin arbetskraft rätt kompetens för denna nya situation har större chans att utvecklas positivt. För det krävs kompetensutveckling av både företagens och framförallt utbildarnas personal.

Regionalt: Enligt Regional plan för socialfonden 2007-2013. Småland och öarna (SWOT-analysen s.24), präglas regionen av problem som sårbar och könssegregerad arbetsmarknad, konservativa attityder, låg utbildningsnivå och ökat konkurrenstryck inom industrin. Friskolor och minskande barnkullar gör att de kommunala teknikutbildningarna behöver utvecklas och deras konkurrenskraft stärkas.

Möjligheter: I samma plan nämns som en potential innovativa utbildningsmöjligheter. Tilläggas kan att Höglandsregionens företagsstruktur - med stor mångfald av företag inom bygg-, byggmaterial-, ingenjörs-, teknik-, el- och industriområdet ger utmärkta förutsättningar för ett innovativt, yrkesövergripande samarbete. Regionen är strategiskt belägen för transnationella aktiviteter och nätverk i Östersjöområdet.

Projektmodell: Förundersökningen ska leda fram till en behovsgrundad modell för kompetensutveckling som ska ge genomslag för både företag och utbildare på Höglandet. Den skall utprövas och utvecklas i genomförandefasen. Förundersökningen består av: a) inventering av kompetensbehov/intervjuer med bygg-/teknikrelaterade företag, b) kartläggning av befintlig utbildningskompetens på höglandet, c) undersökning av möjligheter till utbildningssamarbete inom och utom höglandet, d) analys av vad detta skapar för utbildningsbehov, e) analys av hur en kompetensutvecklingsmodell kan se ut och organiseras, f) överenskommelse med deltagare och samverkanspartners. Vi vill skapa ett nytt sätt att bedriva kompetensutvecklingsinsatser på som gör att både företag och utbildare ständigt förmår anpassa sig efter nya behov och strömningar. För detta ändamål behöver vi göra en nulägesbeskrivning och påbörja en metodanalys som ger oss de verktyg och kanaler som stöttar en nära utvecklingsdialog mellan företag och utbildare. Eftersom behovet av hållbar utveckling kommer att prägla framtidens omställningar är det en viktig utgångspunkt för projektet.

Det finns en riskbild för regionens ekonomiska framtid men också en potential i rikedomen på företag, särskilt små och medelstora. Rätt kompetensutveckling motverkar riskerna och realiserar potentialen. Utbildningar av både ny och befintlig arbetskraft har därför en nyckelroll, men framtida behov är svårförutsägbara. Utbildaren/läraren blir särskilt viktig. Hon skall utbilda den framtida personalen för många år framåt. Vi vill därför tydligt lyfta fram behovet av en nära koppling mellan utbildare och företag.

Syfte

Projektets syfte är att bidra till en mer ekonomisk användning av regionens humankapitalresurser för kompetensutveckling hos utbildare och företag. Syftet med förstudien är att arbeta fram en kompetensutvecklingsplan för nutid och framtid baserad på näringslivets kompetensbehov och gymnasielärarnas rådande kompetens. Ett syfte med förstudien är också att se hur vi kan genomföra framtida kompetensutveckling i nya konstellationer över kommungränser, mellan olika utbildningsanordnare, med ny teknik - t ex distansutbildning och i samverkan med företag. En gemensam metod för företagen och utbildarna skall utvecklas. Förstudien skall också lägga grunden för utbildarnas kompetensutveckling.

Målsättning

Mätbara projektmål:
1) I förstudien skall 20 företag, fyra branschorganisationer och fyra fackliga organisationer med bygg- och teknikinriktning (representativt urval) intervjuas för att kartlägga kompetensbehov på medellång sikt inom resp yrkesområde.
2) Kompetensprofilen för alla gymnasielärare (c:a 100) inom teknik- och bygginriktade program (teknik, industri-, el och byggprogrammen) inom medverkande kommuner, skall kartläggas och deras kompetensbehov identifieras.
3) En inventering av möjligheter till och intresse för utbildningssamarbete inom ramen för den framtagna kompetensutbildningsmodellen tas fram.
4) En analys görs av vilket utbildningsbehov som finns hos utbildarna på kort och lång sikt.
5) En tänkbar modell för kontinuerlig kompetensutveckling för företag och utbildare utarbetas för utprövning i genomförandefasen
6) Ett underlag/handlingsplan för genomförandefasen inom ESF utarbetas.

Effekter för deltagare och region av förstudien
De deltagande kommunerna och utbildarna kommer genom förstudien att få ett underlag för att skapa konkurrenskraftiga utbildningar i en tid av minskande barnkullar och ökande konkurrens. Därmed kan de utveckla undervisnings- och kompetensutvecklingsmodeller som ger
-Elever som är anställningsbara direkt efter utbildningen och förberedda för framtida förändrade arbetsuppgifter
-Kortare kommunikationsvägar mellan dem som känner kompetensbehovens förändring inom företagen och utbildarna
-Framförhållning så att utbildningskompetensen finns när företagen och eleverna behöver den.
-Mer ekonomisk hushållning med befintliga kompetenser hos utbildarna genom att den erbjuds till företag.
-Dynamiska mötesplatser skapas för professioner, företag, elever och utbildare.

Företag och utbildare i allmänhet i regionen utöver deltagande kommuner får ett underlag för kompetensplanering.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid intervjuer och analyser i förstudien kommer också tillgänglighetsaspekter att finnas med. Självfallet kommer vi att säkerställa att aktiviteter inom förstudien och ett ev. genomförande blir maximalt tillgängliga både fysiskt och kommunikativt.

I förstudiens analys av framtida kompetensutvecklingsbehov kommer vi att inkludera behovet av att det skapas tillgängliga produkter både inom bygg och övriga teknikrelaterade verksamheter. Våra egna prototyper, pilotbyggen och modeller skall uppfylla höga krav på tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Förstudien är regional. Inom vissa områden, särskilt bygg kan det finnas behov av transnationellt samarbete. Byggare kan exempelvis behöva kompetensutveckling för renoveringar och annan verksamhet i andra europeiska länder där deras företag är verksamma. Inom projektledningen och hos de deltagande utbildarna finns ett bra kontaktnät i Östersjöområdet genom pågående och tidigare samarbetsprojekt. Vi kommer inom förstudien att ta ställning till i vilken omfattning vi skall ha transnationella kontakter.

Samarbetspartners

  • Stiftelsen Träcentrum Nässjö

Deltagande aktörer

  • Aleholmsskolan
  • Njudungs gymnasieskola
  • Östanåskolan

Kommun

  • Aneby
  • Eksjö
  • Nässjö
  • Sävsjö
  • Vetlanda