Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

RAMP

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonAnn Crantz
E-postAnn.Crantz@nybro.se
Telefonnummer0481-45685
Beviljat ESF-stöd11 167 621 kr
Total projektbudget27 984 681 kr
Projektperiod2011-01-03 till 2013-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Början till projekt RAMP startade med en undersökning i Nybro kommunhus korridorer. Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen såg ett ökat tryck för sina tjänster. Antalet arbetslösa steg och insatserna var inte tillräckliga. Det krävs mer utbildning idag för de kvalificerade jobben samt att antal okvalificerade arbeten minskar. RAMP kommer att arbeta med en blandad målgrupp, gemensamma nämnaren är arbetslöshet. RAMPs fyra fokusområden är: Samverkan, Ekonomi, Kunskap och Utanförskap. Samverkanspartners: Kommuner: Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Oskarshamn, Högsby, Lessebo, OCN, Coompanion, Regionförbundet i Kalmar, Landstinget i Kalmar - Folkälsocentrum, Vimmerby lärcenter, Kumulus, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i nämnda kommuner och Lokala företagsgrupper. Transnationella partners i Frankrike, Italien, Polen och Rumänien

Bakgrund

Början till RAMP startade med en undersökning i Nybro kommunhus korridorer. Finanskrisen hade kostat många jobb för kommunen. Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen såg ett ökat tryck för sina tjänster. En bredare förfrågan visade att flera kommuner hade samma erfarenhet, antalet arbetslösa steg och insatserna var inte tillräckliga. Arbetslösheten stiger i de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Det krävs mer utbildning idag för de kvalificerade jobben samt att antal okvalificerade arbeten minskar. Detta gör att samhället i stort bör titta på hur vi värderar kunskap, hur validerar vi kunskap för att individer ska komma in på den öppna arbetsmarknaden. Frågeställningen blev: ”- vad kan vi kommuner göra för de arbetslösa i regionen?” denna fråga ledde till den första workshopen. Inbjudan ”Välkomna till en workshop om förutsättningarna för ett arbetsmarknadsprojekt som sträcker sig över kommun-, läns- och statsgränser” gick ut till kommunerna i den östra delen av regionen. Inbjudan skickades till företagsrepresentanter, Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK), Samordningsförbundet i Kalmar län, Coompanion, Open College Network (OCN), Regionförbundet i Kalmar, Landstinget i Kalmar län och ESF-rådet i Jönköping.

Den 30/3 hölls den första av tre workshops inom förarbetet till projektet. Representanter från Torsås, Borgholm, Kalmar, Växjö, Emmaboda, Högsby, Nybro, Oskarshamn, Mönsterås, AF, FK, Landstinget, ESF-rådet i Jönköping, Regionförbundet i Kalmar, Coompanion, privata aktörer och OCN kom. Det var 30 representanter från olika instanser på den första workshopen (se bifogad inbjudan). Denna workshop utfördes av Nybro kommun och av ESF processtödet European Minds i AB Nybro Brunns lokaler. Målet med dagen var att undersöka om det fanns ett behov för en gemensam insats för målgruppen: arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Workshopen hölls enligt metoden Logistical Framework Approach, (LFA). De första stegen i metoden utfördes: intresseanalys och ett problemträd. Enligt gruppen så ligger problemet i de fyra fokusområdena:
• Samhällsstruktur: deltagarna på workshopen efterlyser samverkan över myndighetsgränserna.
• Ekonomi: individens likväl som kommunernas resurser är begränsade. Nya metoder och insatser för att dra ner på kostnader ses som positivt.
• Kunskap: individens utbildning för en bred arbetsmarknad måste säkras. Formellt och informell kunskap måste valideras.
• Utanförskap: de som står långt från arbetsmarknaden måste inkluderas i samhället. Sociala nätverk är viktiga för att göra individen anställningsbar.

Gruppen träffades igen den 20 april för att fortsätta arbetet med att konkretisera tankarna runt projektet. De fyra fokusområdena hölls fast vid och diskussionen började om övergripande delmål och aktiviteter:
• Samhällsstruktur: nätverksträffar med andra kommuner utanför regionen för att få nya idéer, referensgrupper med medverkande från målgruppen, samla nyckelaktörer i länen och formulera gemensamt mål och syfte med samverkan, tvärsektoriell styrgrupp för att stärka samverkans mål och syfte, implementera överenskomna metoder efter aktörernas beslut.
• Ekonomi: översyn av regelverk: hur arbetar andra kommuner inom ”ramarna”? Hitta nya modeller för att använda resurser effektivt.
• Kunskap: verktyg för att mäta det informella lärandet, prova nya metoder för att förmedla kunskap, skapa en regional plattform för befintliga utbildningar för gruppen, skapa tankesmedjor för gruppen: nya nätverk och arenor för självutveckling.
• Utanförskap: nya mötesplatser för de arbetslösa likväl som för tjänstemän och andra aktörer, hälsoperspektiv: se hela individen, deltagarna ska själva problematisera sin situation och prova olika arbetssätt för metodutveckling.
Andra delen av workshopen fokuserade på syftet och effekten av projektet samt det önskade läget i projektet:
• Syfte: nya innovativa metoder som utgår från målgruppen, effektivare samverkan mellan instanser, att samverkanspartners tänker ”nytt”, att ge individen verktyg att lösa sin situation själv, nya vägar för lärande, det informella lärandet får en självklar plats och kan bedömas, strategier för resurser och begränsningar.
• Effekt: fler till självförsörjning, ökad delaktighet, förbättrad hälsa för målgruppen, ökade samhällsvinster, minskade kostnader, metod för fortsatt arbete som är utvecklad tillsammans med målgruppen, nya samverkansformer mellan instanser.
• Önskat läge: en accepterad struktur för samverkan mellan instanser, se möjligheter, nya metoder för att arbeta med målgruppen, bättre ekonomi för medverkande, väcka arbetslust, organisationsutveckling, deltagare i projektet sätter upp egna mål och följer dem.

Den sista workshopen hölls den 27 maj. Träffen började med inspiratörer som arbetar på olika sätt med målgruppen:
• Kalmar företagsgrupp: Per-Ola Jacobsson IV-Mentor, samverkan mellan företagsamhet, skola och näringsliv.
• Folkhälsocentrum Landstinget i Kalmar län: Monica Kling, folkhälsoarbetet med ungas hälsa i länet
• Kumulus: Angelina Aravena, Ung och Aktiv i Europa.
• Produktionsskolan i Nybro: Kalle Berg, arbetet med IV ungdomar i Nybro.
• FAS: Gunilla Jansson, Vimmerby Lärcenter

Efter inspiratörerna pratade vi om risker och möjligheter i projektet/delprojekten:
Risker:
• Att projektet är för stort
• Baserat på nyckelpersoner
• Kommuner hoppar av
• Brist på delaktighet från deltagare
• Arbetskultur i de olika organisationerna
• Transnationalitet känns stort
• Medfinansieringen
• "För mycket prat för lite verkstad"
Möjligheter:
• Nytt sätt att skapa projekt för de medverkande
• Hantera frågor tillsammans istället för enskilt
• Skapa nya metoder och arbetssätt
• Spännande med delprojekt som gör att vi lär av varandra
• Bra med en projekt ägare som håller koll
• Kommunalt ansvar att se arbetslösa som en resurs
• Näringslivet som en aktör

Under dagen diskuterades också organisationen i projektet och budgetfrågor.

Hur tacklar man med då ett projekt för att fokusera på problematiken individer i utanförskap? I URBACT I nätverket 2004-06 “Young people from exclusion to inclusion” tog 11 städer i Europa fram fem kriterier för att lyckas med ett projekt för målgruppen. Det krävs att projektet genomsyras av fem lyckosamma kriterier: Empowerment, Strengthen social relations, Co-operation with local society, Structural changes, Renewing the view on knowledge. I projekt RAMP beaktas alla de fem kriterierna men framförallt det sista kriteriet ”förändrad syn på kunskap”. (Stigendal http://urbact.eu/)

Sammanställningen av workshopsen har blivit projekt RAMP. Namnet kommer från Ulla Berg på Activa, "Ska vi bygga ramper i samhället hela tiden eller ska vi se till att deltagarna har sin ramp med sig inombords för att använda när de stöter på en svacka?"

Kommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Högsby, Oskarshamn och Lessebo med samverkansaktörer är beredda att arbeta tillsammans för att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill rusta individer med verktyg, så att de tillslut har sin egen - RAMP.

Syfte

Syftet med projektet är att de kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden i regionen ska få nya vägar att se sig själva som en resurs. RAMP vill stärka individen för en föränderlig arbetsmarknad. För gruppen arbetslösa kommer projektet att arbeta med innovativa aktiviteter för att nå resultat för individen. Aktiviteter för individen är viktigt, att lära sig nytt, att validera den kunskap man besitter men också den kunskap som individen får inom projektets tid är viktig att ta tillvara på. Att bara arbeta med individen är ensidigt för strävan att lösa problemet arbetslöshet. Individen är en del i ett större sammanhang. Relationen mellan individens framgång och samhällets insatser måste stärkas. Därför kommer RAMP att utforma nya metoder och skapa nya samverkansformer. Lärande och förändringsarbete ska inte bara ske på deltagarnivå i projektet men också hos de anställda i projektet, handläggare från myndigheter och för de som i slutligen äger projektet: våra politiker. Lärandet sker för alla som är involverade i projektet från lägsta gräsrotsnivå till högsta beslutandeinstans.
Detta ska genomföras genom:
• Fortsatt gemensamt utvecklingsarbete i workshops som involverar representanter från alla intressenter: politiker, tjänstemän, privata aktörer och inte minst deltagarna själva
• Varje kommun skapar sina egna delprojekt efter målgruppens behov. Dessa delprojekt kommer att innehålla aktiviteter för deltagarnas personliga utveckling
• Övergripande styrgrupp
• Lokala styrgrupper
• Handläggarforum
• Deltagarforum
• Transnationalitet i form av Learning Networks: förberedelse för utlandspraktik, handledning under praktiktid och efterarbete med validering av ny kunskap. För anställda tjänstemän ska projektet erbjuda Job Shadowing och Peer Reviews.
• Samverkan med de lokala företags grupperna för bransch och yrkeskontakter för målgruppen.

Målsättning

Projektets mål/effekt är:
Deltagarna – Individerna i projektet ska ha validerat sin informella och formella kunskap, närmat sig den lokala arbetsmarknaden genom ökad kännedom om: företagande, entreprenörskap, sociala företag, olika branscher, praktik och utbildningsmöjligheter, ha chans att delta på den öppna europeiska arbetsmarknaden genom erfarenhet från transnationella aktiviteter, sätta upp mål och delmål för fortsatt utveckling och för ökad anställbarhet.
Metod - En metod som är skapad och accepterad av tjänstemän och målgruppen. Under skapandet av metoden är det viktigt att lyssna på privata aktörer, föreningar och andra intressenter för att få input, metoden ska vara ett nytt verktyg som fungerar i samhället "inte bara på papper".
Samverkan – Nya samverkansformer för arbete mellan statliga och kommunala verksamheter ska utvecklas. Detta är en nödvändighet för att individen ska få den bästa servicen av dessa instanser. Förutom samverkan på lokalnivå siktar RAMP på nya samverkansformer över kommun- regions och landsgränser. Vi lever i ett samhälle som finns inom räckhåll, projektets uppgift är att korta vägarna för dem som befinner sig i ett utanförskap.

Mätbara mål under mobiliseringsfasen:
• Metodutvecklingen tar sin början, ett levande dokument som formas under projektets tid
• Utkast till samverkansavtal mellan statliga och kommunala tjänstemän
• Delprojekt i varje kommun
• Avsiktsförklarningar från delprojekten hur de kommer att arbeta med tillgänglighet och jämställdhetsintegrering under genomförandefas.
• Handläggarforum skapas
• Deltagarforum skapas
• Transnationella kontakter och aktiviteter utformade
• Undersökning av boendeplatser för mottagande av individer från transnationella partner länder
• Ansökningar till Leonardo da Vinci, Grundtvig och Norden.org förberedda
• Praktikplatser i kommunerna
• Kommunikationsplan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighet i vårt samhälle är inte en statisk verksamhet. Regler finns och ska efterföljas men behovet av utbildning och påminnelse i frågan är kontinuerlig. Därför kommer projektet skapa ett övergripande ramverk hur tillgänglighet ska genomsyra projektet, de specifika insatserna etableras i mobiliseringsfasen för att sedan förstärkas i genomförandefasen med stöttning av projektledarna. Projektet kommer att följa befintliga övergripande kommunala policydokument i verksamheten. Varje delprojekt kommer under mobiliseringsfasen skriva en avsiktsförklarning hur arbetet med tillgänglighet ska genomsyra projekten. Processtöd för tillgänglighet kommer finnas tillhands för utbildning och framställning av avsiktsförklarning.
Projektet som helhet kommer att arbeta med:
• Resultat från SWOT som genomförs under mobiliseringsfasen
• Delaktighet
• Fysisk tillgänglighet - lokaler
• Kommunikativ tillgänglighet – hjälpmedel kan hyras för deltagare med speciella behov
• Informativ tillgänglighet - Utbildningsmaterial, broschyrer, seminarier, workshops etc. kommer att tillgänglighets graderas och utformas för att tillgodose olika behov
• Tillgänglig verksamhet - Projektanställda ska stärkas i sin kunskap inom tillgänglighetsfrågorna för att medverka till öppet klimat

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med jämställdhetsintegrering av vårt samhälle måste ske varje dag. Vi måste lära oss att tänka i nya banor för att alltid ta med jämställdhetsaspekten i vårt arbete. Regler finns och ska efterföljas men behovet av utbildning och påminnelse i frågan är kontinuerlig. Därför kommer projektet uppföra ett övergripande ramverk hur jämställdhetsintegrering ska genomsyra projektet, de specifika insatserna etableras i mobiliseringsfasen för att sedan förstärkas i genomförandefasen med stöttning av projektledarna.

Projektet kommer att följa befintliga övergripande kommunala policydokument i verksamheten. Varje delprojekt kommer att under mobiliseringsfasen skriva en avsiktsförklarning för hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska genomsyra projekten. Processtöd för jämställdhetsintegrering kommer finnas till hands för utbildning och framställning av avsiktsförklarning.

Projektet kommer övergripande att arbeta med:
• Resultat från SWOT som genomförs under mobiliseringsfasen
• Tillvaratagandet av outnyttjade resurser
• Maktstrukturer
• Delaktighet
• Intag till projektet ska eftersträva jämn könsfördelning
• All redovisning ur ett genusperspektiv
• Projektanställda ska stärkas i sin kunskap inom jämställdhetsfrågorna för att medverka till öppet
klimat

RAMP vill också belysa jämställdhetsintegration i arbetet med myndighetshandläggarna. Hur kan projektet påverka handläggarna och deras kunskap om hur de arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv?

Transnationellt samarbete

Projektet har etablerade kontakter med Rumänien, Italien, Frankrike och Polen. Förutom RAMPs medverkan kommer nätverket att söka vidare för medel genom Life Long Learning programmet, (Internationella programkontoret) och Ung och Aktiv i Europa som för övrigt koncentrerar sig på arbetslöshetsfrågor under 2010-2011. I samverkansfrågan har kontakten med Polen och Italien kommit längst. Vi samarbetar med ett barnhem i Gdansk. Barnhemmet ska utöka sin verksamhet med att starta en cateringutbildning för unga vuxna. För att få detta tillstånd måste den tilltänkta restaurangdelen renoveras. Renoveringen kommer att utföras av de Danska lärlingsutbildningarna. Detta ger våra deltagare chansen att få en praktikplats med så varierande former som: barnomsorg, kök och hantverk. I polen har vi också kontakt med motsvarigheten till svenska arbetsförmedlingen. Detta är intressant eftersom det transnationella arbetet blir ett utbyte på fler nivåer i samhället. I Italien har vi ett samarbete med Coompanions kontakt i Verona, denna kontakt är ovärderlig för möjlighet till transnationalitet för de som kan ha behov av ytterligare stöd på plats.

Frågan har kommit upp i workshop om det inte är en risk att låta de arbetslösa resa för att utvecklas. Vi behöver berika våra kommuner med resurser, inte bli av med dem. Kanske leder erfarenheten till att en deltagare flyttar för en anställning men troligtvis kommer de flesta att komma tillbaka med nya krafter, erfarenheter och mål.

Även för de som arbetar i projektet ges möjlighet att få utöka sin kunskap genom utbyte med partnerländerna. Genom Internationella programkontoret kommer RAMP att söka pengar för sk Job Shadowing. Kollegor får då ta del av varandras arbete på plats. Vidare ska samverkanspengar sökas genom Norden.org för att kunna utforska vidare samarbete med de många nordiska vänorter kommunerna har.

Kontakter:
Italien,
Palermo
Sarah Beal [sarah.beal@cesie.org]
Verona
Ewa Engdahl
Coompanion, Verksamhetsledare
Frankrike
Vaulx-en-Velin
Stéphane Bienvenue [stephane.bienvenue@vaulx.sitiv.fr]
Polen
Gdansk
Ewa Kobylarczyk [e.kobylarczyk@gfis.pl]
Zabrze
Marcin Bania [mbania@um.zabrze.pl]
Rumänien
Alba Lulia
Moldovan Nicolaie [moldovan.nicolaie@gmail.com]

Medfinansiärer

 • Af Kalmar
 • Arbetsförmedlingen Borgholm
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Borgholms Kommun
 • Folkhälsocentrum
 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn
 • Växjö Lokalt försäkringscentra

Samarbetspartners

 • AB Nybro Brunn
 • Coompanion Högsby
 • Folkhälsocentrum
 • OCN Sweden AB
 • Vimmerby Lärcenter

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Högsby
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås