Logotyp på utskrifter

Projekt Utkiken

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGnosjö Socialförvaltning
KontaktpersonBengt Andersson
E-postbengt.andersson@gnosjo.se
Telefonnummer0370-331370
Beviljat ESF-stöd117 375 kr
Total projektbudget156 500 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Gnosjö kommun avser att i projektform bilda ett socialt företag/ kooperativ där personer som idag är långt ifrån arbetsmarknaden skall erbjudas en meningsfull vardag med förstärkt självkänsla.

Bakgrund

De problem som projektet förväntas lösa är bristen på meningsfull sysselsättning/arbete för personer som saknar förankring på arbetsmarknaden. Målgruppen finns inom gruppen psykiskt funktionshindrade personer, och personer med utländsk bakgrund. Alkoholmissbruk finns också med bland de personer som projektet vänder sig till.
Sociala kooperativ är en bra metod för att tillfredsställa marginaliserade gruppers behov av att göra något tillsammans, att själv se och veta att man genom sin insats i kooperativet kan ha möjlighet att påverka den egna situationen, att bidra med sin kompetens och kunna lära av andra.
För många personer med långvarigt utanförskap och ensamhet är det alltför vanligt att man inte känner sig behövd utan istället passivt är beroende av samhällets olika myndigheters stöd- och vårdinsatser.
Denna förprojektering handlar om att bilda ett socialt arbetskooperativ där marginaliserade personer kan få meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter med delaktighet, ansvarstagande och gemenskap som honnörsord.
På sikt skall detta leda till ökat självförtroende och bättre självkänsla.

Syfte

Projektet handlar om att bilda ett socialt företag där personer som är långt från arbetsmarknaden skall ges en meningsfull sysselsättning och i förlängningen arbete och egen inkomst.

Målsättning

Projektmålen går ut på att bryta passivitet och sysslolöshet för minst 15 personer. Av dessa skall minst 30 % vara kvinnor. Minst 30 % skall vara av utländsk härkomst.
I förlängningen finns målsättningen att minst 30 % av deltagarna skall erhålla arbete i kooperativet med arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom ett nära samarbete med kommunens boendestöd, dagverksamhet och övriga sociala verksamhet skall vi försöka nå ut till berörda grupper.

Projektet skall vara tillgängligt för grupper som idag är utanför arbetsmarknaden. Flyktingar, personer med arbetshinder och missbruksproblem är exempel på deltagare. Båda män och kvinnor skall kunna ingå i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Att starta ett kooperativ enligt vår modell kräver mycket förberedelse och planering. Det krävs att vi under en tid får testa om idéerna håller. Gruppdynamik och få ihop deltagarna i en grupp kräver också mycket tid och kraft.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen kommer vi att ta kontakt med kommunens vänort i Polen, kommun. Avsikten är att om möjligt upprätthålla erfarenhetutbyte

Kontakt med Polen. Kommer planerade aktiviteter belasta projektet? Ekonomiskt nej.

Medfinansiärer

  • Gnosjö Socialförvaltning

Samarbetspartners

  • RSMH i Jönköping

Kommun

  • Gnosjö