Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Poly-Comp

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePUCK-Kompositcentrum
KontaktpersonChrister Hedberg
E-postchrister.hedberg@puck.se
Telefonnummer0708-530682
Beviljat ESF-stöd782 548 kr
Total projektbudget782 548 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-10-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering skall genom kartläggning av kompetensbehov utgöra underlag för kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma inom samverkansgruppen i syfte att svara upp mot de kunskapskrav en ny affärsstrategi på en föränderlig marknad ställer.

Bakgrund

PUCK (=Polymerindustrins Utvecklingscentrum) består av ett nätverk av företag med relation till polymer- och kompositindustrin, samordat i en ekonomisk förening.

Företagen har en geografisk spridning med en koncentration till Småland. Branschen står nu inför en förändring och anpassning till nya förutsättningar med nya marknader, nya produkter och framför allt behov av att utveckla nya kunskaper och förmågor att hantera förändrade marknadsförutsättningar.

Inom PUCK:s intressesfär har den marina inriktningen haft viss dominans och med tanke på den omvälvande ekonomiska situationen i världen med tecken på nya köpmönster, ser vi att det är ytterst viktigt att idag planera för en annorlunda framtid.

Vi är av den övertygelsen att mitt under en lågkonjunktur gäller det att värna om befintlig personal och utbilda medarbetare i och till olika funktioner anpassade efter nya kundsegment. Samtidigt gäller det att utveckla företagens förmåga att samverka för att tillsammans inom ramen för nätverket skapa nya affärer genom kombinationer av existerande och nya kompetenser och produkter.

Denna förprojektering skall kartlägga och dokumentera på individ- och funktionsnivå det kompetensbehov som föreligger med avseende på företagens produktsortiment för att utveckla de enskilda företagens och nätverkets framtida affärsutveckling.

Det är samtidigt viktigt att lägga grunden till ett nytt förhållningssätt och en attityd till arbetet, som speglar människans roll i företagens utveckling, inte minst med avseende på "humankapitalet" i termer av hållbarhet, tillgänglighet och mångfald.

Utifrån en övergripande gemensam affärsstrategi inför framtiden identifieras kunskapsbehoven på resp. medverkande företag.

En ny strategi skulle kunna handla om helt nya marknadsområden såsom vindkraft, byggsektorn, transportsektorn, etc.

Nyckelpersoner inom olika områden, såsom arbetsledning, teknisk utveckling, försäljning, service, etc. kompetensspeglas gentemot nya möjliga marknadsområden.

Vi behöver vara väl rustade den dag konjunkturen vänder. Det pågår fortfarande verksamhet i näringslivet men köplusten är minimal, varför befintliga lager töms fortlöpande. Är vi inte beredda, kunskaps- och personalmässigt, när högkonjunkturen kommer, är risken stor att framtida beställningar landar i Asien.

Syfte

Kartläggningen skall ge ett underlag till en konkret kompetensutvecklingsplan på företags-, funktions- och individnivå.

Denna plan skall ha tilltro internt på företagen och avstämning mot aktuella kunder/marknader skall bekräfta trovärdigheten.

Det övergripande målet, som Steg 2, är att operativt genomföra utbildningsplanen och att företagen i samverkan är väl rustade, den dag när en högkonjunktur åter dominerar världsekonomin.

Slutligen ska projektet identifiera potentiella affärsutvecklingsområden mellan företagen inom PUCK nätverket.

Målsättning

Projektet ska systematiskt identifiera och kartlägga befintlig kompetens bland deltagande företag, på funktionsnivå och samtliga anställda. Samtidigt ska företagens produktsortimentet kartläggas och relateras till kompetenskartläggningen. Därefter ska kompetens- och produktanalysen leda till att vi kan identifiera kärnkompetens för samtliga deltagande företag. Slutligen ska denna analys företas mellan företagen för att identifiera nätverkets nuvarande och potentiella kärnkompetenser.

Målsättningen är att identifiera kärnkompetenser inom samverkansgruppen och förutsättningar härtill med stöd av riktade utbildningsinsatser i syfte att kunna leverera heltäckande kompetens gentemot nya produkter och marknadssegment.

Kartläggningen skall beskriva adekvata och prioriterade utbildningsaktiviteter relaterade till företag, funktion och individ.

Förprojekteringen skall också ge en kostnadsbild efter att ha stämt av med tänkbara leverantörer

Förprojektering skall ge en tydlig och realistisk planering av Steg 2, dvs genomförandet av utbildningskonceptet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under kartläggningen, analysen och värderingen kommer öppenhet i projektarbetet att tillämpas.

Särskilt kommer personer med funktionshinder och med intresse i projektarbetet att beaktas. Lättillgänglig information kommer att läggas ut på PUCK:s hemsida.

Handikapporganisationer ges vetskap om projektet och inbjuds till avstämningsträffar kring värdering och analys av kartläggningen.

Samarbetspartners

 • Internationella Handelshögskol
 • Plast och Kemiföretagen

Deltagande aktörer

 • Cadvik Konstruktion
 • Golden Cut Holdning AB
 • Granulat i Västervik AB
 • Hersström Design
 • Jelmtech Produktutveckling AB
 • Kanotvarvet
 • Ligth My Fire Production AB
 • Marström Composite AB
 • PlastoMer Sweden AB
 • Q-assist AB
 • Resinit AB
 • Technipur AB
 • Vimmerby Plastlackering AB
 • Windy Scandinavia AB
 • Västerviks Plastindustri

Kommun

 • Jönköping
 • Oskarshamn
 • Vimmerby
 • Västervik