Logotyp på utskrifter

Poly-Comp Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePUCK-Kompositcentrum
KontaktpersonMarie-Louise Winge
E-postml.winge@kompositcentrum.se
Telefonnummer0490-37075
Beviljat ESF-stöd2 532 021 kr
Total projektbudget2 532 021 kr
Projektperiod2010-09-01 till 2012-01-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Poly-Comp projektet har fokus på kompetenshöjande utbildningar för alla anställda i medverkande företag. Utbildningsprogrammen har identifierats i förprojekteringen och syftar till att stärka och utveckla den enskildes yrkesroll i ett led att kunna svara upp mot de kunskapskrav som en ny affärsstrategi på en förändlig marknad ställer.

Bakgrund

Polymer Industrins Utvecklings Centrum, PUCK, är en ekonomisk förening som fungerar som ett företagsnätverk med 26 medlemsföretag och intressenter som har en geografisk spridning med en koncentration till Småland.
Den nuvarande lågkonjunkturen har slagit hårt mot medlemsföretagen och de långsiktiga strategiska utvecklingsfrågorna har accentuerats och den bistra ekonomiska verkligheten har tvingat fram en reflektion kring hur företag ska kunna samarbeta bättre med varandra, hur man ska kunna stödja varandra med kompetensutveckling och framförallt hur företag ska kunna genom samarbete med varandra skapa och genomföra affärer med gemensamma krafter på ett sätt som ingen kan göra på egen hand.

Förprojekteringens målsättning var att kartlägga PUCK:s och dess medlemsföretags kompetensbehov på individnivå i syfte att utveckla gruppens strategiska roll på marknaden med ökade affärs- och säljmöjligheter på nya marknader. Förprojekteringen har dokumenterat kompetensutvecklingsbehovet bland medlemsföretagen, viljan till strategisk affärsutveckling och möjligheten till ökad samverkan och samordning mellan deltagande företag i ett klusterperspektiv.

Som framgår förprojekteringens analys ligger tonvikten för PUCK på tre områden:
• Engagera och stimulera all yrkesverksam personal på alla nivåer inom PUCK-gruppen till
individanpassad kompetensutveckling och utifrån denna plattform aktivt stödja medlemsföretagens
strategiska och gemensamma affärsutveckling
• Samordna företagens utbildningsbehov och arrangera genomförandet av utbildningar som svarar
mot företagens utbildningsbehov.
• Koordinera forsknings- och utvecklingsprojekt mellan medlemsföretagen, universitet, högskolor och
institut som främjar medlemsföretagens kompetens- och produktutveckling

Denna fokusering baseras på en systematisk SWOT-analys av medlemsföretagen och nätverket som sådan. En central slutsats är att PUCK måste arbeta inom ovan nämnda tre huvudområden dels på enskild företagsnivå och dels på nätverkets gemensamma nivå.
Förprojekteringen har tydligjort vilka spetskompetenser som medlemsföretag i PUCK besitter, vilka kompetensområden som behöver utvecklas, vilka som kan komma att omfattas av utbildningssatsningen samt dokumenterat viljan och möjligheten till ökad samverkan och samordning mellan deltagande företag
Företagens spetskompetens:
Analysen i förprojektet av insamlad information visar på att företagens spetskompetenser främst utgörs av:
Innovationsförmåga, att utveckla nya produkter, tekniker, processer och funktioner
Kolfibermaterial som öppnar upp för nya tillämpningar och funktioner
Avancerad och småskalig CNC-bearbetning främst av komposita material
Vaccum injicering för miljövänlig och effektiv framtagning av t.ex. båtskrov
Handlamineringsteknik av yttersta kvalitet i världsklass för framförallt tillverkning av båtskrov

Centrala kompetensområden måste utvecklas. Vår analys i förprojektet pekar ut ett antal områden där medlemsföretagen i PUCK behöver genomföra kompetensutveckling. De övergripande områden är:

- Personalrelaterade utbildningar
- Teknikrelaterade utbildningar
- Ekonomirelaterade utbildningar
(Se utbildningsmatrisen, Bilaga 1)

Företagens möjligheter ligger i att utveckla förmågan att förstärka de anställdas kompetenser och förmågor, att engagera materialleverantörer, konstruktörer och kunder i produkt- och kompetensutveckling, att utveckla mångfalden på arbetsplatserna, samt att utveckla förmågan att hantera strategisk affärsutveckling med andra företag.
Företagens styrkor ligger främst i förmågan att hantetra högteknologiska material och processer, i vissa fall av betydande hantverksskicklighet, i flera fall är medlemsföretagen av världsklass. Vi kan konstatera att flera av företagen tydligt framhåller viljan att utvecklas så att arbetsplatserna kan säkras till regionen. Den lokala och regionala kopplingen är i vissa fall mycket starkt och företag tar en aktiv roll i samhälls- och sociala livets utveckling. De hot som kan identifieras är kopplade till kompetensaspekter, att man inte hinner med att utveckla den tekniska kompetensen och att man hamnat på efterkälken, att inte kunna rekrytera tillräckligt kompetenta medarbetare och inte förmå utveckla arbetsplatsernas attraktionskraft för att dra till sig kompetenta medarbetare utifrån, att inte kunna ta vara på mångfaldens möjligheter, att inte kunna kvalitetssäkra och certifiera sina processer, samt kanske framförallt att inte kunna utveckla sin strategiska och affärsmässiga förmåga och kapacitet.
Här spelar Puck en stor roll, och Poly-Comp projektet i synnerhet, i att aktivt samordna och samverka mellan företag och de anställda, initiera, stödja och utveckla kundkontakter, driva affärs och teknikutvecklingsfrågor, fungera som koordinator och driva olika projekt, värna utvecklingen av en god arbetsmiljö, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor, samordnande och drivande aktör i forskningssatsningar både nationellt och internationellt sprida och involvera högskolor, universitet och institut för att främja medlemsföretagens kompetens och produktutveckling, samtalspartner gentemot politiska aktörer regionalt och nationellt för långsiktiga intressen, samordna behovet av kompetensutveckling bland medlemsföretagen på ett långsiktigt och strategiskt sätt.
Vi kan se kompetensbehovet på tre olika nivåer hos våra medlemsföretag, en operativ nivå, en strategisk nivå och en gränsöverskridande nivå.
• På den operativa nivån riktas utbildningarna till medarbetare i verksamheten och syftar till att möjliggöra omedelbara effekter som kan ha långsiktig framgång. Här kan särskilt nämnas de personlighets- och attitydutvecklade inslagen samtidigt som teknik- och affärsutveckling ger spetskompetenser, t.ex. CAD/CAM utbildningar, konstruktions- och modelleringsutbildningar, affärsrelaterade utbildningar i datasystem, förmåga att arbeta i team-baserade former etc.

• Strategisk nivå. En del av de identifierade utbildningarna är konkreta och riktar sig till både medarbetare och ledare men är av central strategisk betydelse. Här kan inräknas förmågan att vara innovativ i sin affärsutveckling och produktframtagning, säljarbete och exportförsäljning, lean produktion, kvalitetssystem och certifieringsutbildningar etc.

• Gränsöverskridande nivå. För att stödja medlemsföretagens strategiska affärsutveckling är det av stor betydelse att såväl ledare som nyckelmedarbetare utbildas i kreativitet och problemlösningsförmåga, gränsöverskridande arbetsformer som t.ex. projektarbete, ledarskap och coachning etc.

Syfte

Syftet med föreslagna utbildningar är att utifrån individ- och företagsnivåerna skapa kompetensmässiga, organisatoriska och ledningsmässiga förutsättningar för medlemsföretag inom PUCK att ta steget fullt ut att tillsammans, i olika företagsgrupperingar, genomföra nödvändig strategisk affärsutveckling, kunna gå in på nya marknader genom att flera företag utformar erbjudanden som ingen kan göra på egen hand samt för att möjliggöra att företag inom PUCK stärkta kan ta sig ur lågkonjunkturen och skapa tillväxt i Norra Kalmar län.

Projektet är baserat på individperspektivet och skall ge varje anställd en utvecklad yrkesroll, som stimulerar till ökad trivsel, ökat ansvarstagande samt ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden.

Individperspektivets hörnstenar handlar om yrkeskompetens, samspelet med andra medarbetare och att tillägna sig en självklar positiv attityd i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna.

Med ökad individuell kompetens skall företagsgruppens strategiska roll utvecklas på den befintliga marknaden och bidra till en ökad och fortsatt långsiktig samverkan mellan företagen i syfte att föra affärsutvecklingen mot nya kundsegment och branscher med nya strategier och gemensamma strategier med kompetenshöjande insatser i form av utbildningar.

Genomförandefasen ska leverera ett antal utbildningspaket med olika innehåll, målgruppsanpassat och samtidigt i möjligaste mån vara gränsöverskridande dvs deltagare från olika företag är med. En grundtanke är att inte bara högre chefer är med om att diskutera gränsöverskridande frågor. Medarbetare på olika nivåer är lika beroende av att lära känna varandra och skapa ett rikare personligt och professionellt nätverk för att helheten ska fungera väl.
Kunskapsbehoven har identifierats på individnivå på respektive medverkande företag för nuvarande och framtida behov med en övergripande affärsstrategi inom PUCK och för att möta marknaden i en kommande högkonjunktur. Avsikten är att utbilda flertalet av medverkande företags anställda. Genomförandet av utbildningar sker riktat mot respektive företags uttalade utbildningsbehov, ska vara målgruppsanpassat,
Vi har i förprojekteringen tydligt identifierat ett antal önskade kompetenshöjande utbildningar. Utifrån företagsstrategiska överväganden med företagens uttalade utvecklingsambitioner, har vi formerat ett antal utbildningspaket. Utbildningspaketet inkluderar ett antal olika sammanhörande utbildningar som blir till ett utbildningspaket.
Vi har kategoriserat in utbildningspaketen i:
• Personalrelaterade utbildningar med fem utbildningsprogram
• Teknikrelaterade utbildningar med fem utbildningsprogram
• Ekonomirelaterade utbildningar med ett utbildningsprogram
Bifogar utbildningsmatrisen som är en sammanfattning av utbildningsbehovet på individnivå inom PUCK.

Målsättning

Sänkt sjukfrånvaro, Bibehållen sysselsättningsgrad och om möjligt ökad sysselsättningsgrad, Stimulera till behovsrelaterad individuellt ökad rörlighet, Fler kvinnor på ansvarsfyllda befattningar.

Målen med utbildningspaketen är att utveckla individen och stärka yrkesrollen för att företagen ska gå stärkta ur lågkonjunkturen med bred samverkan och därigenom känna att de kan utvecklas på individnivå internt, och samtidigt skapa nya affärsstrategier och nya kundsegment genom enskilt arbete och genom samverkan. Flertalet av företagens spetskompetenser och kompetensnivåer skall delges flera individer på arbetsplatsen. En uttalad önskan är att samverkan skapas där företagen gemensamt ges möjlighet att utvecklas affärsstrategiskt mot nya marknader, vilket öppnar möjligheten till ökad rörlighet för den enskilde.

Utbildningspaketen kommer att beröra all personal i medverkande företag och deltagarna utbildas i blandade grupper från olika företag. Effekterna torde då bli en effektivisering inom företaget och en ökad kompetens på individnivå samt ett kunskapsutbyte mellan företagen inom de olika klustren. Efter genomförandet av utbildningspaketen hoppas vi skapa en framtida grundplåt för ett antal nya affärsutvecklingsmöjligheter och nya möjligheter att leverera ny heltäckande kompetens mot produktutveckling och nya kundsegment samt en samverkan mellan företag som förhoppningsvis kan bli länsöverskridande och transnationella.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillsammans med Samhall har vi inom ramen för den övergripande jämställdhetspolicyn och tillgängligheten för funktionshindrade samarbetat framgångsrikt. Ett av de medverkande företagens positiva arbete med Samhall, har givits spridning inom gruppen i förprojekteringen. Vi kommer fortsätta arbeta med det företagets positiva erfarenheter och ge det spridning ut till de andra medverkande företagen. Ett gott handledarskap är A och O och det har utvecklats även på det sociala planet som har skapat möjligheter till trygghet och ett eget socialt boende. I genomförandefasen kommer handledarskapet ligga inom ramen för personalrelaterade utbildningarna.

Slutsatsen är att industrin kommer att kunna välkomna denna grupp med enbart lite god vilja och positiv attityd. Anpassningar av arbetsuppgifter och arbetsstationer på de företag som har påbörjat ett nära samarbete med Samhall, har inte varit mer komplicerade än en vanlig anställd och detta vill vi fortsatt belysa och sprida detta under genomförandefasen.
Personer med funktionshinder och med intresse i projektets genomförandefas kommer att beaktas, samt kommer lättillgänglig information läggas ut på PUCK:s hemsida. Vi kommer att inbjuda och ge handikapporganisationer möjligheter till aktiv medverkan i projektet. Inom ramen för det Personalstrategiska utbildningsprogrammet kommer tillgänglighetsfrågorna i fokus och här välkomnas representanter från handikapporganisationer att medverka.

Tillgänglighetsperspektivet blir föremål för uppföljning under lednings- och utvärderingsarbetet och Processtödet kommer att inbjudas!

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen har innefattat 19 företag vars alla anställda varit med i förprojekteringens Swot-analys där vi hade med frågor kring jämställdhet. Resultatet visade på att företagens anställda var mycket positivt inställda till fler kvinnor inom branschen, eftersom den är övervägande manlig. Problemet kvarstår att det i dag inte utbildas tillräckligt med kvinnor inom polymerbranschen.

Projektarbetet kommer att ytterligare stärka de medverkande kvinnornas roll på arbetsplatserna genom projektets kompetensutveckling och även ge kvinnorna möjlighet till att ”göra karriär”. Inte på någon arbetsplats upplevdes de manliga och kvinnligas förutsättningar ojämnt fördelade. Vi har i utbildningsplanen med tre huvudgrupper av utbildningar: personalrelaterade utbildningar, teknikrelaterade utbildningar och ekonomirelaterade utbildningar. Vi har i beredskap planerat att vid behov förstärka jämställdhetsperspektivet och få större genomslag tack vare möjligheten att anlita Process-stödet i detta avseende.

Kvinnornas situation, upplevelser och resultat skall nogsamt följas upp under projektarbetet. Särskilda insatser för kvinnogruppen kan bli aktuella, eftersom projektet skall säkerställa kvinnors och mäns lika möjligheter till karriär, ökat ansvar och inflytande över arbetssituationen.

Framgångsrika kvinnor i industrin manar till efterföljd och fler kvinnor förväntas lyfta blicken mot den tekniska sektorn.

Eftersom industrin har en alltför manlig dominans i sin verksamhet kommer vi öppna upp för att diskutera attitydfrågor i dessa avseenden och förankra resultaten i en gemensam företagspolicy. Projektet ska utifrån industrins önskemål förankra resultaten i kompetensutvecklingen på universitetsnivå, högskolenivå och gymnasienivå, för att marknadsföra branschen gentemot kvinnor och få dem att söka sig till polymerbranschen i en framtid . På det konkreta planet skall följande punkter följas upp utifrån ett jämställdhetsperspektiv, vilket sker inom ramen för det personalrelaterade utbildningsprogrammen.
• sysselsättningsgrad
• arbetsmiljö och hälsa
• familjeliv, dvs arbete och föräldraskap
• representation och inflytande
• rekrytering
• attitydpåverkan

Transnationellt samarbete

Ett utvecklande och stimulerande kontaktnät med Storbritannien har sitt centra i East Midlands, där PUCK sedan tidigare har en relation med platsbesök.

Den nu påbörjade kraftsamlingen i området har vi möjlighet att följa och ta del av. Fokuseringen på kompetensutveckling är vår gemensamma utgångspunkt. Företagsrepresentanter som representerar olika kompetensområden inom PUCK-sfären, planerar inom ramen för Poly-Comp projektet att utveckla samverkan med branschföretagen i East Midlands. -- Se närmare beskrivningen nedan!
Beräknad kostnad: 75 000

"A new UK initiative from Polymer Sector Developments (PSD) will see the injection of 1.5 million GBP in to the East Midlands to enhance composite industry training and stimulate growth of the regions polymer industry.

The project is being supported by the East Midlands Development Agency (EMDA) who have provided 1.5 million of funding to oversee provision of new vocational training in designated education centres across the region.

PSD is a new company setup to administer the scheme, overseeing the provision of equipment and training at three new educational facilities in the region: West Nottinghamshire College (polymers), New College Nottingham (sign-making) and South East Derbyshire College (composites).

PSDs initiative was based on a number of industry surveys that were conducted to examine training resources in the area, whilst highlighting also skills deficiencies in the regions polymer composite industry. Findings from the survey enabled funding to be targeted in areas where the regions polymer industry would yield the greatest dividends.

PSD is largely made up of local employees from the polymer, composite and sign-making industries from the East Midlands region where a concentration of polymer and composite focussed businesses have developed. The polymer/composites industry is now an integral part of the regions GDP, providing some 400,000 jobs at companies such as the Advanced Composites Group, Dunlop Aerospace and EPM to name but a few, supplying the regions motorsport, sign making and food plastics industries.

By matching the needs of the industry with relevant training, PSD hope the scheme will catapult the East Midlands into one of Europes top 20 economic regions by 2010. "

Allison Bingham, Enterprise Development Manager at EMDA said that "the UK needs to develop a skilled workforce that offers a level of expertise that cannot be easily sourced elsewhere. To achieve this, we need the right foundations in place - training courses that meet current needs and are also flexible enough to adapt to changing requirements in the marketplace. That requires not just support from the industries involved but also their input. PSD provides the link to enable this to take place effectively and EMDA is delighted to have been able to provide the funding for the initiative”.Samarbetspartners

 • Internationella Handelshögskol
 • Plast och Kemiföretagen
 • Polymercentrum Sverige AB
 • Svensk Plast och Industrifören

Deltagande aktörer

 • Cadvik Konstruktion
 • Gaptec AB
 • Golden Cut Holdning AB
 • Granulat i Västervik AB
 • Hammarplast AB
 • Hersström Design
 • Jelmtech Produktutveckling AB
 • Kanotvarvet
 • Ligth My Fire Production AB
 • Marström Composite AB
 • NC-Plast AB
 • PlastoMer Sweden AB
 • Q-assist AB
 • Resinit AB
 • Technipur AB
 • Vimmerby Plastlackering AB
 • Windy Scandinavia AB
 • Västerviks Plastindustri

Kommun

 • Jönköping
 • Markaryd
 • Tingsryd
 • Vimmerby
 • Västervik