Logotyp på utskrifter

Plåtformningsskolan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGnoHow i Gislaved AB
KontaktpersonBo Willermark
E-postbo@iuc.gnosjoregionen.nu
Telefonnummer0371391254
Beviljat ESF-stöd833 123 kr
Total projektbudget833 123 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-08-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

I Gnosjöregionen finns ett drygt hundratal företag som sysslar med pressning. Det har inte funnits någon formell utbildning inom området. Vi vill ta fram underlag och förbereda för att starta en yrkesutbildning inom plåtformning i regionen.

Bakgrund

I Gnosjöregionen finns ett drygt hundratal företag som bearbetar plåt på olika sätt. Till skillnad från plast och skärande bearbetning, har det aldrig funnits några utbildningar på gymnasial eller eftergymnasial nivå med offentlig finansiering, från vilka man kunnat rekrytera medarbetare. All utbildning av pressoperatörer och presställare har skett på respektive företag. Oftast har utbildningen haft formen av att man gått tillsammans med en erfaren person. Konsekvensen av det blir att man även tar efter oönskade beteenden och vanemönster. Dessutom tappar man ofta bort moment som är viktiga på grund av att man snabbt vill ha in personen i fråga i produktionen.

Företagen har tekniskt kvalificerad verksamhet och levererar sina produkter till svensk och utländsk verkstadsindustri. Produktionen är högt automatiserad och kärnan är tekniskt avancerade formningsverktyg. Man arbetar med små toleranser och höga kvalitetskrav. För att kunna konkurrera och växa måste man följa med i den ständiga jakten på ökad kunskap och högre kompetens.

De största problemställningarna idag är att det råder brist på kompetent arbetskraft och samtidigt brist på adekvat utbildning. Det finns ett stort intresse bland företagen och 9 antal företag har valt att gå in i projektet för att tillsammans hitta en form för ständig kompetensutveckling (där man samlar erfarenheterna från olika företag) och skapa en attraktiv utbildning förlagd till regionen. Utbildningen skall i första hand vända sig till ungdomar av båda könen som är intresserade av teknik och därmed kunna möta företagens behov av rekrytering av ny arbetskraft. Dessutom skall den erbjuda redan anställda kompletterande utbildningar. Den skall vidare spänna över hela fältet från operatörer till verktygskonstruktörer med både teori och praktik.

Med en attraktiv utbildning ser vi även möjligheter att kunna locka ny arbetskraft till regionen.

För att kunna erbjuda rätt kompetens kommer vi att i ett senare skede knyta ett validerings- och certifieringssystem till branschen för att på så sätt dels öka statusen hos operatörer och pressare, dels hitta de gap/brister som finns hos redan anställd personal. Projektet kommer att drivas separat tillsammans med skärteknikbranschen och KKStiftelsen som redan idag arbetar tillsammans och vi kommer att ha möjligheter att dra slutsatser och värdefull information ur det projektet.

IUC i Olofström är specialiserade på plåtformning och verktyg kopplat till det och har genom köpet av IUC i Gnosjöregionen AB i KK fått möjlighet att arbeta i regionen. Detta ger regionens företag möjlighet att inte bara knyta erforderlig kunskap inom plåtformning till regionen utan också att ta del av de utvecklingsresultat som arbetas fram i OSAS ett internationellt kompetenscentrum för företag och institut/högskolor i samverkan. www.osas.se

Syfte

Syftet med projektet är att dels ta fram de kompetenser och kunskapsmål som branschen kräver för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig och få möjlighet att växa och dels att på ett strukturerat sätt höja kompetensen hos branschens medarbetare.

I förlängningen får vi då möjligheter att gå vidare och ta fram validerings- och certifieringsverktyg specifika för branschen vilket höjer statusen och säkerställer medarbetarnas kompetens samtidigt som det erbjuder möjlighet att validera medarbetare av utländsk härkomst.

Långsiktigt lägger vi grunden till ett utbildningssystem som erbjuder en bättre rekryteringssituation och höjd kompetensnivå och därmed ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Målsättning

Att med hjälp av de deltagande företagens egna inventeringar, utbildningsplaner och vår egen metod SKP som komplement analysera och kartlägga företagens/medarbetarnas behov av kompetens och kunskapsutveckling. (SKP står för Strategisk KomPetensutveckling och är godkänd som verktyg i Mål 3 och har också provats och genomförts vid flertalet företag i regionen.)

Projektmål: Skapa en plåtformningsskola
Effekt: öka företagens arbetstagares (i främsta rummet operatörer och pressare) kompetens samtidigt som man ger arbetstagarna ökat självförtroende

Projektmål: Skapa en strukturerad kompetensinventering
Effekt a): Rutiner för företagen att på goda grunder kunna bedöma både befintlig personal och vid nyanställning.
Effekt b): Grunderna till att i förlängningen skapa ett validerings- och certifieringsverktyg för hela branschen nationellt

Projektmål:Möjligheter att ta del av spjutspetskunskap inom plåtformning via OSAS i samarbete med SWEREA-IVF.
Effekt:Höjd medvetenhet om forskning och utveckling och nya teknologier inom plåtformning.

Projektmål: Öka intresset bland kvinnor för arbete inom plåtformningsbranschen.
Effekt:Jämnare könsfördelning på arbetsplatserna.
Mer jämlika arbetsplatser och fler kvinnor i mansdominerade yrkesroller med vad vi tror en positiv inverkan på hela arbetsplatsen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder av olika slag har en självklar plats i arbetslivet om det går att göra olika typer av anpassningar. Oftast sker det när man konfronteras med problemet konkret i samband med att en person har fått en nedsättning och skall rehabiliteras eller arbetsplatsen skall anpassas efter en ny situation. Oftast kan det handla om nedsatt hörsel eller förslitningsskador.

Mindre vanligt är det att man anställer personer som redan har funktionsnedsättning. Vi vill undersöka vilka attityder som kan finnas mot att anställa funktionshindrade personer, eftersom det idag finns tekniska lösningar som kan kompensera de flesta funktionsnedsättningar.

Vi kommer att lägga vikt vid att se till att projektet är tillgängligt fysiskt, kommunikativt, verksamhetsmässigt och informativt. Vi kommer att ta upp frågan i samband med jämställdhetsutbildningen.

I genomförandefasen ska utbildningarna utformas så att alla kan tillgodogöra information om innehållet och att alla kan delta i dessa.

Transnationellt samarbete

Vi planerar att genomföra benchmarking med utbildningsanordnare i Tyskland och Italien. Dessa verkar i områden i sina länder som är likartade med vår region. Det är kontakter som upparbetats i tidigare EU-projekt. Det är viktigt att vi tar vara på erfarenheter från andra regioner i EU som har en likartad situation som vi. Vi vill se hur de utformar samverkan med företagen, hur de lyckas rekrytera deltagare till utbildningarna och vad de har för innehåll i utbildningarna. Särskilt intressant är att se hur de arbetar för att locka kvinnor att utbilda sig till kvalificerade tekniska yrken.

Samarbetspartners

 • HÖGSKOLAN PÅ HEMMAPLAN I GGVV-
 • IUC i Olofström AB
 • Swerea IVF
 • Utvecklings- och informationsavd

Deltagande aktörer

 • ERLANDSSONS METALLFABRIK AB
 • FAMECO GROUP AB
 • GNOTEC MEFA AB
 • GNOTEC MEFA AB
 • I.R.E. METALL AKTIEBOLAG
 • LESJÖFORS BANDDETALJER AB
 • Metallindustri i Anderstorp Försäljnings AB
 • P.O. JANSSON INDUSTRI AKTIEBOL
 • SIGARTH AKTIEBOLAG
 • THULE SWEDEN AB

Kommun

 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Vaggeryd
 • Värnamo