Logotyp på utskrifter

PLUS

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKalmarsundsreg.Arbetsgivarring
KontaktpersonBirgitta Dahlgren
E-postbirgitta@kalmararbetsgivarring.se
Telefonnummer0705514063
Beviljat ESF-stöd493 947 kr
Total projektbudget493 947 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2011-01-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen syftar till:
Att i landsting och kommuner i Kalmar och Kronobergs län, ge en bild av utvalda arbetsplatsers situation avseende ohälsa, samt vilka kompetensutvecklingsinsatser hos chefer/ledare och medarbetare, som skulle kunna främja hälsa och rörlighet.
Att undersöka möjligheter till nya former av strategisk samverkan lokalt och regionalt för spridning och långsiktiga effekter.
Att pröva en idé till transnationellt utbyte inom området hälsa och jämställdhet.

Bakgrund

I ett föränderligt samhälle ställs allt större krav på såväl ORGANISATION OCH LEDARSKAP som enskilda INDIVIDER. Att möta och hantera strukturella förändringar kräver beredskap och ständigt lärande. I den nu aktuella situationen med Försäkringskassans striktare regler och hantering av sjukskrivningar samt den djupgående ekonomiska krisen som Sverige och stora delar av övriga världen gått igenom under 2009 har detta blivit än tydligare. Slimmade organisationer och neddragningar tydliggör både föråldrad och begränsad kunskap, vilket är ett hot mot hälsan och skapar svårigheter såväl för intern som extern RÖRLIGHET.
Det gäller att vid förändringar, exempelvis i form av omorganisationer, ha en beredskap. Många sitter med eftersatt kompetens, som ger både ökad sårbarhet och svårigheter att möta framtida krav.
För att möta dessa förändrade krav med god hälsa, krävs att den enskilde medarbetaren känner en trygghet både med sin ledning och i sig själv och sin kompetens. Känslan av otillräcklig eller ”fel” kompetens skapar frustration och kan i förlängningen leda till ohälsa.
Personer som upplever sig vara på fel plats har fler symptom på ohälsa, enligt en doktorsavhandling från Stockholms Universitet.

I denna förprojektering har vi för avsikt att analysera och kartlägga
1. vilka kompetensbrister som föreligger i LEDARSKAPET för att motverka ohälsa,
2. vilka enskilda MEDARBETARE som är i behov av någon förändring och vilken kompetensutveckling de skulle behöva för att inte riskera utanförskap
3. vilka DELTIDSSJUKSKRIVNA som med någon form av kompetensutveckling skulle kunna komma tillbaka i högre eller full försörjning, antingen inom den egna organisationen eller till annan arbetsgivare, samt
4. vilka möjligheter som finns till SAMVERKAN mellan kommuner och mellan kommuner och landstinget samt med privata näringslivet.

Denna analys och kartläggning ska göras i sju kommuner i Kalmar och Kronobergs län, samt Landstinget i Kalmar och ge underlag till vilka metoder och kompetensutvecklingsinsatser ett genomförandeprojekt bör innehålla.

Vi har också för avsikt att undersöka en idé till TRANSNATIONELLT utbyte. Det faktum att Sverige var tidigare än många andra europeiska länder med en stor andel förvärvsarbetande kvinnor och ökande sjuktal bland dessa, gör att de länder som nu håller på att hamna i samma situation sannolikt är intresserade av att utbyta erfarenheter. I Kalmar kommun arbetar man med ett internt projekt om hälsa och jämställdhet. Denna koppling är en intressant frågeställning att ta upp med exempelvis Danmark eller Tyskland. Flera av de deltagande aktörerna har etablerade kontakter i dessa länder, som skulle kunna bli värdefulla i detta arbete.

SAMVERKANSPARTNER som FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS olika aktörer, FÖRSÄKRINGSKASSAN och berörda FACKFÖRBUND, har alla var och en sin specifika kunskap om de aktuella arbetsplatserna kopplad till ohälsa, förändringar, kompetensbehov etc. Det PRIVATA NÄRINGSLIVET, som de offentliga organisationerna kanske sällan kommer i kontakt med, har stor erfarenhet av att motverka ohälsa som de kan dela med sig av. I samverkan med UNIVERSITETET kan projektet få del av det senaste på området Health Management och annan värdefull kunskap.

Chefer och ledare, liksom fackliga företrädare är viktiga NYCKELPERSONER för att föra organisationen och dess medarbetare mot bättre hälsa. Vi tror att ett ledarskap som har sin grund i att motivera och inspirera medarbetarna till utveckling och förändring ger hälsa och framgång.
Det förutsätter att ledarna själva mår bra och att man har utvecklat en strategisk plan för hur man arbetar med att utveckla sin organisation till att bli frisk och framgångsrik. Doktorsavhandlingen "The Impact of Managerial Leadership on Stress and Health Among Employees" från Karolinska Institutet, visar på ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt.

I och med att flera kommuner och landstinget är medlemmar i Arbetsgivarringen, finns en omfattande kunskap och inblick i de olika organisationernas problematik. Genom det fortlöpande arbete Arbetsgivarringen bedriver i medlemsorganisationerna, vet vi att det finns medarbetare som befinner sig i gränslandet för att slås ut eller marginaliseras, i synnerhet i samband med strukturförändringar. Det drabbar inte minst den ÄLDRE ARBETSKRAFTEN, detta kan i viss mån ses i statistiken, men först när ohälsan redan är ett faktum. I de personliga kontakterna Arbetsgivarringen har med medlemsorganisationernas medarbetare, kommer det ofta fram mycket TIDIGA SIGNALER, som om man tar tag i dem direkt, kan förebygga ohälsa innan det kommer till sjukskrivning. I förprojekteringen blir det viktigt att också kartlägga dessa personer.

De medarbetare som har kombinationen ohälsa och låg grundutbildning, är starkt begränsade för att återgå i full självförsörjning. Resurserna som står till buds för den här gruppen individer är små och med nuvarande regelverk riskerar många att hamna i utanförskap. Här vill vi göra en kartläggning av DELTIDSSJUKSKRIVNA, för att se vilka behov som föreligger och vilka framgångsfaktorer som finns att ta tillvara för att arbeta fram en åtgärdsplan.

Enligt statistik på sjukfrånvaro som vi fått ta del av har Landstinget i Kalmar de högsta ohälsotalen inom serviceförvaltningen och tandvårdsförvaltningen. Sjukfrånvaron för hela länssjukhuset var under 2009 totalt 4,23 %, medan service- och tandvårdsförvaltningarna båda hade 5,2 %.
I Kalmar kommun, hade man 2009 en total sjukfrånvaro på 5,5 %. Fördelningen totalt mellan kvinnor och män är 6,2 % resp. 3,5 %. I åldersgruppen 50 år och uppåt är fördelningen kvinnor 7,4 % och män 4,4 %. Av de långtidssjukskrivna utgör kvinnorna 92 %.

Klimatmätningar som gjorts bl a i Kalmar kommun visar på vissa könsrelaterade skillnader. Exempelvis uppger flera kvinnor än män att de känner tidspress i arbetet, flera män än kvinnor anser sig själva kunna bestämma om de ska ta en paus och fler män än kvinnor anser att arbetsplatsen arbetar aktivt för jämställdhet.

Kartläggningen kommer i huvudsak att ske i intervjuform och genom diskussioner med förvaltningschefer, enhetschefer, fackliga representanter m fl. Som stöd för dessa intervjuer och diskussioner kommer ett frågeformulär att utformas. Frågeformuläret blir ett stöd och ett hjälpmedel för att säkerställa att samma frågeställningar tas upp på varje arbetsplats. Där kommer självfallet frågor om funktionshinder och tillgänglighet samt jämställdhet att finnas med. Vi anser att man får ett mera tillförlitligt resultat med denna metod än med enbart enkäter eller frågeformulär. I intervjuformen och genom diskussioner har man bättre förutsättningar att få en heltäckande bild. Man har möjlighet att ställa följdfrågor, fördjupa sig i vissa områden och grundligare analysera frågeställningarna för att på så sätt kvalitetssäkra förprojekteringen.

Sammanfattningsvis ska förprojekteringen fokusera på tre målgrupper: nyckelpersoner, medarbetare i riskzonen, samt deltidssjukskrivna.

Således kommer vår kartläggning och analys att ge svar på om LEDARE och NYCKELPERSONER behöver kompetensutveckling för att motverka ohälsa i organisationen, om kompetensutveckling av MEDARBETARE kan bidra till förändring som krävs för att motverka ohälsa, om kompetensutveckling kan underlätta för DELTIDSSJUKSKRIVNA att återgå i full självförsörjning, samt om nya SAMVERKANSFORMER i frågor som rör ohälsa kan utvecklas. Dessutom ska förutsättningarna för ett TRANSNATIONELLT utbyte kopplat till jämställdhet och hälsa undersökas.

Syfte

Förprojekteringen kommer att ha tre huvudområden, nämligen
Hälsofrämjande LEDARSKAP
Hälsofrämjande kompetensutveckling av MEDARBETARE samt
Hälsofrämjande SAMVERKAN.
Dessutom ska vi utröna möjligheterna till ett TRANSNATIONELLT utbyte i ämnet jämställdhet och hälsa.

Det grundläggande syftet med förprojekteringen är att få en bild av utvalda arbetsplatsers situation när det gäller ohälsa och sjukfrånvaro, vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att främja hälsa och rörlighet på dessa arbetsplatser, samt undersöka vilka möjligheter till nya samverkansformer som finns inom detta ämnesområde. I denna kartläggning kommer också frågan om det finns könsrelaterade och/eller etniska skillnader när det gäller ohälsa och sjukfrånvaro att finnas med.

Ett syfte med förprojekteringen är att analysera vilka kompetensutvecklingsbehoven är hos LEDARE och NYCKELPERSONER för att främja en frisk, framgångsrik organisation med friska, framgångsrika medarbetare och vilka kompetenshöjande insatser som behövs för att kunna arbeta framgångsrikt med att förebygga att medarbetare marginaliseras och riskerar att hamna i ohälsa och utanförskap.
Ett annat syfte är att ta reda på om det finns medarbetare/individer som är i behov av FÖRÄNDRING för att motverka ohälsa och inlåsning, vilken förändring som i så fall behövs och vilka kompetenshöjande insatser som skulle vara relevanta för att åstadkomma den förändringen.
Ett tredje syfte är att kartlägga om det finns DELTIDSSJUKSKRIVNA, som genom kompetensutvecklingsinsatser skulle kunna återgå i högre eller full självförsörjning. Hur många är i så fall dessa och vilka kompetenshöjande insatser skulle medverka till en sådan utveckling.
Ett fjärde syfte är att undersöka möjligheterna till att utveckla nya SAMVERKANSFORMER i frågor som rör ohälsa, mellan olika kommuner, mellan kommuner och landsting, mellan olika aktörer inom företagshälsovården samt med privata näringslivet. Att i förprojekteringen ta fram underlag för att i genomförandefasen etablera hållbara kontakter, för erfarenhetsutbyte, samt gemensamt lärande när det gäller att motverka ohälsa och främja hälsa samt möjliggöra rörlighet mellan olika organisationer. Samverkan med det privata näringslivet ser vi som ett viktigt inslag när det gäller överföring från en sektor till en annan i samhället, av kunskap och erfarenhet i arbetet med att motverka ohälsa, men också utökade möjligheter till gränsöverskridande rörlighet mellan offentliga och privata arbetsplatser.
Ett femte syfte är att undersöka en idé till TRANSNATIONELLT utbyte med frågeställningen hälsa och jämställdhet. Denna koppling är ett intressant ämne att ta upp med exempelvis Danmark eller Tyskland. Flera av de deltagande aktörerna har etablerade kontakter i dessa länder, som skulle kunna bli värdefulla i detta arbete.

Kartläggningen kan också komma att visa på behov av VALIDERING av vissa medarbetare för att rätt kompetensutvecklingsinsats ska kunna sättas in.

I förprojekteringen som helhet, ska således analys och kartläggning ge ett genomarbetat underlag till vilka insatser som krävs i form av nya metoder, nya samverkansformer och kompetenshöjande insatser, samt ev. validering i ett kommande genomförandeprojekt. Fokus kommer att riktas mot det hälsofrämjande ledarskapet.

Målsättning

Vi avser att kartlägga och analysera ett 20-tal arbetsplatser i Borgholms, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Uppvidinge kommuner samt Landstinget i Kalmar län. Vi kommer att diskutera deras situation med avseende på ohälsa och sjukskrivningar, samt vilka förändringar som kommer att beröra deras verksamheter som kan komma att påverka medarbetarnas hälsa, men även vilka förändringar som medarbetarna själva behöver vidta. Vi kommer att kartlägga nuläge och analysera kommande kompetensutvecklingsbehov.

Målsättning:
1. 75% av de arbetsplatser som deltagit i förprojekteringen går vidare till ett genomförandeprojekt.
2. En sammanställning som visar vilka strukturförändringar som förväntas och kompetensbrister som föreligger hos chefer och ledare och andra nyckelpersoner och som kan medföra att medarbetare marginaliseras och riskerar att hamna i ohälsa och utanförskap.
3. Genomarbetade och strukturerade kompetensplaner för utbildningsbehoven hos ledare och nyckelpersoner för att främja en frisk, framgångsrik organisation med friska, framgångsrika medarbetare.
4. En sammanställning av antalet medarbetare/individer som befinner sig i gränslandet för att slås ut eller marginaliseras och är i behov av förändring för att motverka ohälsa och inlåsning och vilka kompetenshöjande insatser som krävs för att åstadkomma den förändringen. Kompetensplaner för utbildningsbehoven hos medarbetare som riskerar ohälsa.
5. En sammanställning av deltidssjukskrivna, som genom kompetensutvecklingsinsatser skulle få ökade möjligheter att återkomma i full självförsörjning inom den egna organisationen eller på annan arbetsplats. Hur många de är och vilka kompetenshöjande insatser behövs. Kompetensplaner för utbildningsbehoven hos deltidssjukskrivna.
6. Plan för överföring av erfarenheter och kunskaper om hur man arbetat med att motverka ohälsa inom det privata näringslivet.
7. Plan för utvecklingsmöjligheter till nya samverkansformer mellan olika kommuner, mellan kommuner och landstinget samt med det privata näringslivet och olika aktörer inom företagshälsovården för överföring av kunskaper och erfarenheter samt ömsesidigt lärande.

Inom Arbetsgivarringen finns två verktyg som vi i förprojekteringen avser att pröva inför genomförandefasen, nämligen "Möjligheten" och "Kompetenskraft".
"Möjligheten" är en webbaserad portal för arbetsbyte, speciellt för medarbetare inom offentlig förvaltning. Detta hjälpmedel skulle kunna bli en stor tillgång för att främja rörlighet mellan de deltagande aktörerna (och även andra aktörer, privata såväl som offentliga) i ett kommande genomförandeprojekt. Under förprojekteringen kommer vi att undersöka möjligheter att vidareutveckla portalen i syfte att göra den tillgänglig för alla, exempelvis synskadade och dyslektiker.
"Kompetenskraft" är en relativt nystartad verksamhet inom Arbetsgivarringen, där individer med någon form av funktionsnedsättning kan få en anställning i ett företag eller organisation, medan Kompetenskraft tar arbetsgivaransvaret. En ny arbetsgivare kan, genom att Kompetenskraft tar arbetsgivaransvaret, känna en större trygghet i att anställa en person med funktionsnedsättning och därmed kan möjligheterna till anställning för personer med funktionsnedsättning öka. Vi avser att vidareutveckla denna verksamhet i ett kommande genomförandeprojekt.

Dessa båda verktyg, tillsammans med den stora utsikten till samverkan mellan de olika aktörerna involverade i förprojekteringen, ger en potential till nytta i ett större perspektiv och långsiktiga effekter. Alla deltagande aktörer har utan tvekan någon värdefull erfarenhet av hur man arbetar med hälsofrågor och som kan appliceras i andra organisationer, vilket sammanlagt kan bli en hel bank av kunskaper. Denna kan sedan fyllas på med erfarenheter från genomförandeprojektet. Genom att etablera nya samverkansformer under projekttiden, skapas förutsättningar till fortsatt kunskaps-.och erfarenhetsutbyte.
Genom att förbereda, planera och kartlägga kompetensbehov, kompetensutvecklingsinsatser och undersöka utvecklingsmöjligheter av befintliga resurser och verktyg, får vi ett genomarbetat och tydligt underlag till hur vi ska gå vidare i genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer vi parallellt med den övriga kartläggningen, att göra en inventering av ev funktionshinder hos deltagare i ett kommande genomförandeprojekt. Det kommer att finnas med i frågeformuläret, som ska ligga till grund för intervjuer och samtal med deltagande aktörer. Samtidigt görs, med hjälp av en checklista, en kartläggning av tillgänglighet i alla dess former och hur tillgänglighet kan säkerställas i ett genomförandeprojekt. Med funktionsnedsättning menar vi fysiska, mentala eller kommunikativa nedsättningar. Syftet med denna inventering är att ta fram rutiner och göra oss förberedda inför genomförandet av olika kompetenshöjande insatser. Vissa deltagare kan i ett genomförandeprojekt exempelvis ha behov av mera lättillgängliga lokaler, hörselslingor, teckentolkning eller speciellt anpassad utbildningsdokumentation. Eftersom vi ska arbeta med anställda, är det här slaget av funktionsnedsättningar troligtvis kända, men vi kommer även att förbereda oss för dolda funktionsnedsättningar, som t.ex. dyslexi och allergi. Arbetsgivarringens egna kontorslokaler är anpassade och fysiskt tillgängliga.

Inom Arbetsgivarringens verksamhet finns "Möjligheten", en webbaserad portal för arbetsbyte. Vi har för avsikt att undersöka om det går att vidareutveckla den till att bli tillgänglig för alla, exempelvis synskadade och dyslektiker.

"Kompetenskraft" är en verksamhet inom Arbetsgivarringen, där individer med någon form av funktionsnedsättning kan få en anställning i ett företag eller organisation, medan Kompetenskraft tar arbetsgivaransvaret. En ny arbetsgivare kan känna en större trygghet i att anställa en person med funktionsnedsättning när Kompetenskraft tar arbetsgivaransvaret och därmed kan möjligheterna till anställning för personer med funktionsnedsättning öka. Vi avser att vidareutveckla denna verksamhet i ett kommande genomförandeprojekt.

Inför förprojekteringen är Agneta Lindqvist, Processtöd Tillgänglighet, vidtalad att komma och utbilda arbetsgrupp och projektledning.

Den tilltänkta projektledaren har gått basutbildningen som Processtöd Tillgänglighet erbjuder.
I Arbetsgivarringens tidigare ESF-projekt, K.R.A.F.T, anlitades HSO Västerbotten för en mycket uppskattad halvdagsutbildning för representanter från de deltagande aktörerna samt projektledningen. Det blev en ”ögonöppnare” på flera sätt.
I ett framtida genomförandeprojekt, har vi för avsikt att planera in en halvdagsutbildning för förvaltningschefer, enhetschefer, fackrepresentanter och andra nyckelpersoner.

Transnationellt samarbete

Vår avsikt att undersöka ett TRANSNATIONELLT utbyte, har sitt ursprung i en idé från Kalmar kommuns utvecklingsledare för internationellt arbete. I kommunen arbetar man med ett internt projekt i samverkan med Kommunhälsan som handlar om hälsa och jämställdhet. De stora ohälsotalen återfinns ofta inom de kvinnodominerade yrkesområdena och det faktum att Sverige var tidigare än många andra europeiska länder med en stor andel förvärvsarbetande kvinnor och ökande sjuktal bland dessa, gör att de länder som nu håller på att hamna i samma situation, sannolikt är intresserade av att utbyta erfarenheter. Kopplingen hälsa/jämställdhet är en intressant frågeställning att ta upp med exempelvis Danmark eller Tyskland.

Flera av de deltagande aktörerna har etablerade kontakter i dessa länder, som skulle kunna bli värdefulla i detta arbete och som kan ses som garanter för långsiktiga effekter och slagkraftig spridning.

Samarbetspartners

 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Kalmar Lantmän, huvudkontoret
 • KALMAR VATTEN AB
 • Kommunal avdelning 16 och 17
 • Länssjukhuset Kalmar och Tandvård
 • Sensia Småland AB

Deltagande aktörer

 • Borgholms Kommun
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningskontoret
 • Länssjukhuset Kalmar och Tandvård
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Kalmar
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Torsås
 • Uppvidinge