Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ölands kompetens II - Tillväxt genom ökad kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖlands Näringslivskontor
KontaktpersonSusanne Bredesjö Budge
E-postsusanne.bredesjo.budge@oland.se
Telefonnummer048588710
Beviljat ESF-stöd12 111 212 kr
Total projektbudget12 111 212 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2013-01-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Erbjudande om kompetensutveckling kommer att ges till samtliga öländska företagsägare och deras manliga och kvinnliga anställda, både i allmän företagskunskap och i ämnen individuellt kopplade till respektive yrkeskategori. Behovet kommer att fastställas med hjälp av tillväxtplaner för företagen kompletterade med kompetensutvecklingsplaner för de enskilda anställda männen och kvinnorna. Kompetensutvecklingen skall säkerställa en hållbar utveckling och motståndskraft mot framtida konjunktursvängningar. En modell för tillväxtplan och dess funktion och implementering kommer att skapas för företag med 0-4 anställda. Dessutom kommer projektledningen göra en separat utvärdering över hur kompetensutbildningar fungerar i företag med mindre än fem anställda.

Bakgrund

Öland är ett småföretagarsamhälle, merparten av företagen är enmansföretag. Kompetensutveckling för dessa, liksom för större företag, är en överlevnadsfråga. Utveckling av såväl yrkeskompetens som teoretiska kunskaper är grundläggande för företagens tillväxt. De problem och möjligheter projektet avser att bearbeta och finna lämplig kompetensutveckling för är, förutom denna företagsstruktur:
- Belastningen i vissa branscher är ojämn och säsongsberoende. Dock har företagen en större marknad än den som de fastboende utgör. Denna marknad skapas både på Öland men också, rätt hanterad, utanför Öland, när besökare vill kunna köpa öländska varor på sin hemort till exempel. Ojämnheten i arbetsbelastningen kan dessutom, genom noggrannare planering, ökad kunskap om anställande och ökat samarbete mellan företag, jämnas ut.

- Vissa öländska företag har en väldigt stor arbetsbelastning vilket gör att både planering och utnyttjandet av resurserna blir lidande.

- Mindre företag är mera sårbara än större, man är beroende av några få personer och kan inte ha lika stor kund- och leverantörskrets. Detta gör i sin tur att det är svårare att skapa en långsiktig hållbar utveckling och man behöver också bygga upp en större bredd inom hela sin verksamhet. Dock har små företag ofta lättare att anpassa sig till förändringar.

- Öländska företag kan genom ökat samarbete och nätverkande med andra företag både öka tillväxten och minska sina risker.

- Många öländska företag står inför en generationsväxling. Vilket, oavsett om det sker inom familjen eller genom försäljning till annan man eller kvinna, oftast innebär en nystart och vitalisering av företaget. Detta bygger naturligtvis på att generationsskiftet görs på ett organiserat och planerat sätt.

- Vissa företag och branscher inom det öländska näringslivet är inte tillräckligt kända och saknar en tydlig varumärkesprofil, vilket kan påverka till exempel personalrekryteringen. Företagen bör ha en kommunikationsplan och ha tänkt igenom hur och var företaget skall synas utåt.

Ännu en möjlighet är de många sociala miljövärden som Öland har. Det är ett socialt och tryggt samhälle med ett brett utbud av boende, från ren landsbygd eller skog till tätort. Så gott som hela ön kan betecknas som kustnära eftersom den bara är 20 km bred där den är som bredast. Tendenserna pekar på att Ölands mjuka värden kommer att bli än mer attraktiva i framtiden.

I juni 2010 beslutade Direktionen i Ölands kommunalförbund att fastställa strategin för Ölands näringslivsarbete. Arbetet med att ta fram en gemensam näringslivsstrategi har bedrivits i projektform under namnet ”Tillväxt Öland”. En styrgrupp har etablerats med representanter från både näringsliv och samhälle. Anställda på Ölands Näringslivskontor har varit projektledare och deltagare. Samverkan sågs tidigt som en framgångsfaktor för utveckling av det öländska näringslivet. Ett samhälle där människor samarbetar och känner stolthet över sin bygd är en viktig ingrediens i det framgångsrecept som ska leda till visionens förverkligande. Under arbetets gång har Öländska företagare och deras anställda intervjuats. Man har undersökt befintliga visions- och strategidokument samt informerat sig om hur andra kommuner har gjort.

Visionen är:
"Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass.
Vi tar avstamp i våra öländska natur- och kulturvärden och vår särart, det unika, när vi utvecklar det öländska näringslivet på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt för framtiden."

Kompetens är en hörnsten i detta arbete. De mänskliga resurserna är kanske den viktigaste faktorn för de öländska företagens tillväxt. Vi vill därför skapa förutsättningar för att näringslivet har tillgång till rätt och tillräcklig kompetens. Vi arrangerar kompetensutvecklande företagsträffar och arbetar för att olika kompetensutvecklingsinsatser skall komma till stånd, utifrån näringslivets behov. Vi för kontinuerligt en dialog med skolor kring entreprenörskap, i synnerhet med Åkerboskolan i Löttorp, där man arbetar aktivt med entreprenörskap både i teori och praktik. Ölands Näringslivskontor arbetar också för samverkan mellan näringsliv och skola samt förmedlar vilka utbildningar näringslivet efterfrågar.

Vi har kännedom om aktuell forskning på olika områden och välkomnar initiativ inom och användningen av ny teknologi, då vi tror att det ökar företagens konkurrenskraft. Vi samarbetar också med Linnéuniversitetet i samband med elevers examensarbeten till exempel.

I målen för Öland 2015 fastställs bland annat att samtliga öländska företag på Öland skall senast 2013 ha fått erbjudande om kompetensutveckling. Ölands Näringslivskontor är, med utgångspunkt i vår roll som offentlig aktör, en samlande kraft i utvecklingen av det öländska näringslivet.

Under hösten/vintern 2010 kommer en förmobilisering att göras, avsikten är att förbereda så mycket som möjligt och därigenom göra mobiliseringen och genomförandet så effektivt som möjligt. Naturligtvis kommer det noggrant att informeras om att projektet endast är inlämnat och att beslut fattas i december och Ölands Näringslivskontor inte kan ge några garantier. Följande kommer att göras:

1. De öländska företagen informeras om projektet via Ölands Näringslivskontors informationsskrifter: Företagaren på Öland, Öland året runt, Öland Horizon och via dagspressen. Information kommer att ges vid alla möten och samlingar som Ölands Näringslivskontor arrangerar eller deltar i.
2. Ett informationsblad som beskriver projektet och vad som kommer att erfordras av företagen och deltagarna, med möjlighet till preliminär anmälan kommer att utarbetas.
3. Mall för Tillväxtplan och kompetensplan samt förslag till avtal (mellan projektet och deltagande företag kommer ett avtal att skrivas, där företagen garanterar medverkan och projektet överenskommen utbildning)
4. Arbetet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet kommer att fördjupas t.ex genom SWOT-analyser.
5. Baserat på erfarenhet och de olika typer av enkäter/metoder som Ölands Näringslivskontor mött under åren kommer hjälpmedel för kartläggning av företagens behov att tas fram. Två metoder kommer att utgöra grunden:
Innovationsbrons – Fokus Affärsutveckling.
Fokus Affärsutvecklings modell är ett verktyg som hjälper affärsutvecklaren, att tillsammans med företagaren utveckla en företagsidé till fungerande bolag.
TBN är utvecklat av IUC Sverige och är en metod där ett strategiskt frågebatteri besvaras och ger en kartläggning av företagets specifika behov inom områdena marknad, produktion/tjänster, personal och organisation. Båda metoderna kommer att arbetas igenom för att de skall var anpassade till det öländska näringslivet.
6. Under hösten/vintern kommer vårt samarbete med Tillväxtskolan i Sydöstra Skåne och IUC-Kalmars kompetensprojekt att utvecklas, genom att vi tar del av deras erfarenheter.
7. Hösten/vintern kommer också att användas till fördjupad samverkan med de olika företagsgrupperingar och organisationer som är tänkta att erbjudas deltagande i en referensgrupp.
8. Hösten/vintern kommer också att användas för att utreda/utveckla den internationella samverkan med Bornholm och Katalonien.
9. Och i övrigt, det förberedelsearbete som visar sig möjligt. Allt detta för att vi ska kunna koncentrera oss helt på företags/företagarekontakter när mobiliseringsfasen börjar.

Mobiliseringsfasen 17 jan till 11 juni
Huvudaktiviteterna i mobiliseringsfasen kommer att vara, Se vidare under tid- och aktivitetsplan.

1. Information, bearbetning och insamling av intresserade företag/företagare,
2. Understödja företagarna att utarbeta Tillväxtplaner med kompetensplaner på individnivå. Inlämnandet av planen blir den definitiva anmälan.
3. Sammanställa, omvandla till kompetensutbildning och sammanfatta detta inför genomförandefasen.

Genomförandefasen 11 juni 2011 till 31 dec 2012.
Principen för genomförandefasen beskrives under tid- och aktivitetsplan.


Syfte

Syftet med projektet är att öka och stärka de öländska företagens kompetens, genom utbildning av personalen, både kvinnor och män, och därigenom få ökad tillväxt och lönsamhet, och lättare stå emot konjunktursvängningar.

Detta kommer i sin tur bidra till att uppfylla det mål för kompetensutveckling som anges i Näringslivsstrategin Öland. ”Samtliga Företag på Öland skall senast 2013 ha fått erbjudande om kompetensutveckling”.

Målsättning

Det övergripande målet för Ölands kompetens II, Tillväxt genom ökad kompetens är:

Att projektet är användarstyrt. Det vill säga att det är företagen/företagarens och de anställdas behov som styr.

Att erbjuda samtliga företag på Ölands kompetensutveckling av ägare och anställda, kvinnor och män, både inom området allmän företagskunskap och sakkunskap och yrkeskunskap inom respektive företags verksamhetsområde.

Att genomförd kompetensutbildning ska leda till att företagen ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet, därmed ökas anställningstryggheten och företagens långsiktiga hållbarhet.

Att tillsammans med företag/företagare i gruppen 0-4 anställda utveckla/utarbeta en metod för hur dessa kan använda sina tillväxtplaner med individuella kompetensplaner. Ölands Näringslivskontors personal menar att befintliga kompetensutbildningar är anpassade för något större företag.

Att tillsammans med företag/företagare i gruppen 0-4 anställda och utbildningssamordnare utveckla/utarbeta kompetensutbildning för dessa företag, och medverka vid implementeringen av tillväxtplanerna och resultatet av kompetensutbildningarna i respektive företag för att utvärdera och korrigera metoderna.

Att samtliga deltagare, genom att delta, får ökad kompetens, som ger möjlighet att ta bredare arbetsuppgifter och större ansvar, får utökad förståelse för företagens villkor och ökad trygghet genom en större anställningsbarhet.

Mål för mobiliseringsfasen är:

Att alla företag kommer att bli inbjudna till företagarmöten (informationsmöten), genom informationsbladet Företagaren på Öland och e-post utskick.

Att det under januari och februari kommer att genomföras minst 15 av dessa företagarmöten, geografiskt jämnt fördelade över Öland. Merparten av mötena kommer att vända sig till alla typer av företag men några av mötena kommer att vara inriktade på särskilda grupper. Målet är att 500 företag skall nås via mötena.

Att 200 företag väljer att delta i Genomförandefasen och att dessa tar fram en Tillväxtplan med en kompetensutvecklingsplan på individnivå.

Att minst 200 företag, och så många extra som erfordras för att uppnå målet om 600 deltagare, skall besökas av Ölands Näringslivskontors personal.

Att, baserat på företagens Tillväxtplaner med individuella kompetensplaner, utarbeta lämpliga delmål för genomförandefasen.

Målet för genomförandet är:
Att mobiliseringsfasen skall göra att ca 10% av företagen/företagarna går med. Idag finns c:a 2300 företag i våra register, det ger ca 200 företag, vilket ger 600 deltagare. Anmärkning till antalet: Ölands Näringslivskontors personal har noggrant och vid flera tillfällen diskuterat antalsfrågan, 200 företag och 600 deltagare. Det är en kraftig utmaning att nå till. Vi har dock valt att ha de målen av tre huvudskäl.
Skäl ett, är vi bedömer att med dessa mål kommer det att finns utrymme för de som vill var med och ingen behöver bli bortprioriterad eller känna sig utanför. Detta är extra viktigt på en ö.
Skäl två är att få med många från de olika delbranscherna, som finns på Öland, så att det kan bli flera kurser i samma ämne. Det ger för framtiden bättre underlag för innehållet i kommande kompetensutbildningar.
Skäl tre är att vi också vill kunna sprida ut verksamheten geografiskt över Öland. Vi är övertygade om att detta kommer att öka intresset för företag i allmännhet att utvecklas och växa. Konkret kommer det att märkas i hela näringslivet att kompetensutbildning är viktigt.


Att samtliga deltagare genomför erbjuden kompetensutbildning, samt erhåller bevis på detta i from av certifikat, diplom eller liknande.

Att projektet i de utvärderingar som kommer att genomföras på aktiviteter och kompetensutbildningar, får minst 80 % godkänt eller bättre på både kursinnehåll och tillämplighet.

Att övriga mål för genomförandefasen kommer att utarbetas under mobiliseringsfasen och bygga på företagens Tillväxtplaner med kompetensplaner på individnivå och ha en stark koppling till problem och möjlighetsbeskrivningen, se bakgrund, problem och möjligheter.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektledningen har haft personligt besök av processtödet för tillgänglighet Agneta Lindqvist, som har bistått med råd om lämplig tankegång i frågan.

Ölands Näringslivskontor kommer som projektägare att tillse att alla deltagare ska ha samma tillgång till de olika kompetensutvecklingsinsatserna oavsett funktionshinder. Vi kommer också att i upphandlingsunderlagen ställa samma krav på utbildningsföretagen. De checklistor som processtödet bistått med kan vara till hjälp vid utarbetande av upphandlingsunderlag och bedömning av offerter. Resurser kommer också att avsättas i budgeten för detta ändamål.

Som exempel kommer att tillses att utbildningslokaler är tillgängliga för manliga och kvinnliga rullstolsbrukare, har hörselslinga vid behov, god belysning, tydlig muntlig information från de män och kvinnor som föreläser och eventuellt anteckningshjälp för de manliga och kvinnliga utbildningsdeltagarna som har läs och/eller skrivsvårigheter om det är det optimala sättet att hantera tillgängligheten i det aktuella fallet.

Det skriftliga informationsmaterialet och utbildningsmaterialet kommer under produktionen att testas på personer med funktionshinder för att säkerställa dess läsbarhet. Informationsarbetet kommer dessutom att vara både skriftligt och muntligt, så att män och kvinnor med nedsatt syn och/eller hörsel har samma möjlighet att ta ställning till kompetensutvecklingserbjudandet som män och kvinnor utan funktionsnedsättning. Projektets informationsmaterial kommer att utarbetas av Ölands Näringslivskontors personal.

Vidare kommer att erbjudas orienteringsutbildning till projektdeltagarna för att dels öppna deras sinnen för anställningsbarheten hos män och kvinnor med funktionsnedsättningar. De kreativa lösningar som dessa personer skapar dagligen i sin vardag, kan leda till ökad tillväxt i vilket företag som helst. Dessutom kan kundkretsen utvidgas, om man gör sin verksamhet och sin hemsida mer tillgänglig.

Jämställdhetsintegrering

Beskrivningen av arbetet med jämställdhetsintegrering har tillkommit efter åtskilliga kontakter med processtöd för jämställdhetsintegrering, Vanja Carlsson, både med personligt besök och via mail.

Ölands Näringslivskontor gör ingen skillnad på om ett företag ägs av en man eller kvinna. Om en person eller personer söker stöd, information etc. om hur, var eller vilken hjälp som finns så har personernas kön ingen betydelse. Arbetet i projektet ”Ölands kompetens II, tillväxt genom ökad kompetens” kommer naturligtvis att utföras på samma sätt. Det finns anledning att anta att det kommer att delta fler män än kvinnor i kompetensutvecklingen, beroende på företagsstrukturen på Öland, många ensamföretagare inom hantverksyrken. Det finns ett kvinnligt nätverk med c:a 300 medlemmar, initierat av Ölands Näringslivskontor.

Jämställdhetsintegeringen kommer under både mobiliserings- och genomförandefasen att ha hög prioritet. Anpassat till i vilken fas arbetet befinner sig kommer vi att fokusera på följande områden:

- Kommunikation - information skall utformas så inte skillnad görs på manligt och kvinnligt.
- Resurser - Fördelning av resurser skall göras efter kompetensutvecklingsbehovet helt frikopplat från huruvida deltagarna är kvinnor eller män.
- Utvärdering, analys och eventuell förändring kommer att göras kontinuerligt i projektet och här kommer jämställdhetsperspektivet att vara en viktig faktor. Se tids- och aktivitetsplanen om projektledningens uppföljning.
- Vid upphandling av utbildningar kommer krav på jämställdhetsintegrering att ingå, exakt hur kommer att utredas under mobiliseringsfasen. Till exempel krav på att utbildningsanordnaren ska ha jämställdhetsplan om tillämpligt.
- Deltagarna kommer att indelas i grupper, beroende på utbildning. Vid uppstarten kommer grupperna att samlas till information. Vid dessa möten kommer information om bland annat jämställdhet att spridas.
- När Referensgruppen träffas för första gången kommer de att utbildas/informeras om ESF-Rådet, vår ansökan, hur projektet är uppbyggt etc. Vid dessa tillfällen kommer man även fokusera på jämställdhet och tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

För det transnationella samarbetet kommer projektägaren Ölands Näringslivskontor att välja två regioner: Bornholm i Danmark och Katalonien i Spanien.

Öland har, sedan många år, ett samarbete med den danska ön Bornholm både på politisk och tjänstemannanivå. Båda öarna är medlemmar i organisationen B7, Baltic Island Network, ett samarbete mellan de sju största öarna i Östersjön: Öland, Gotland, Åland, Bornholm, Rügen (Tyskland), Saremaa och Hiiumaa (Estland). B7 företräder öarna inom EU:s lobbyvärld och driver gemensamma projekt främst gällande Östersjön.

Bornholm har ett mycklet aktivt och väl organiserat näringslivsarbete. Öland har ett flertal gånger hämtat kunskap, erfarenheter och modeller ur detta. Till exempel idén och organisationen för utarbetandet av Näringslivstrategin för Öland är hämtat från ett liknande arbete på Bornholm. För Ölands kompetens II ”Tillväxt genom öka kompetens” kommer samarbete, främst erfarenhetsutbyte, att ske med ESF-projektet Kompetensforum, vilket drivs av Bornholm Business Center. Kompetensforum pågår i tre år och har fem heltidsanställda män och kvinnor samt ett antal konsulter. Ölands Näringslivskontors personal har besökt Kompetensforum.

I andra sammanhang har Öland också kontakt med Katalonien i Spanien, en region som liknar vår med mycket småföretagande som till stor del lever på inkomster från besöksnäringen. Dessutom ligger Katalonien i takt med Ölands behov av generationsväxling vilket innebär att flera av de katalanska företagarna har liknande problemställningar som de öländska.

Katalonien lever till stor del av besöksnäringen även om det är i mycket större skala än Öland. Katalonien har femton miljoner utländska besökare varje år, och kan erbjuda en förmögenhet av kunskap om matproduktion och paketering av produkterna. 4 000 av Spaniens företag inom matindustrin ligger i Katalonien.

Samarbetspartners

 • LRF Sydost
 • Sparbanken Syd

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Bjuv
 • Borgholm
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Eslöv
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Helsingborg
 • Hultsfred
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Högsby
 • Hörby
 • Höör
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Olofström
 • Osby
 • Oskarshamn
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sävsjö
 • Sölvesborg
 • Tingsryd
 • Tomelilla
 • Torsås
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vellinge
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Ystad
 • Åstorp
 • Älmhult
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge