Logotyp på utskrifter

Ökad kompetens och samverkan för handelsplatsens parter - Västervik

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVästervik Framåt
KontaktpersonAnnika Boman
E-postannika.boman@vastervikframat.se
Telefonnummer0490-875 07
Beviljat ESF-stöd2 844 966 kr
Total projektbudget2 844 966 kr
Projektperiod2011-06-01 till 2013-09-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Vi vill genom ett för oss helt nytt angreppssätt både tillgodose ett stort behov av kompetensutveckling för den enskilda individen och samtidigt skapa möjlighet till långsiktig samverkan och kunskapsströmning mellan flera parter. De deltagande aktörerna är Västerviks Handel, Fastighetsägarna i Västerviks tätort samt Västerviks kommun inklusive medlemmar och anställda.
Genom seminarier kompletterande med utbildning i mindre grupper på arbetsplatserna omsätts kunskapen till deltagarnas vardag. Ämnesområdena är bland annat skyltning och exponering, sälj och service, samhällsbyggnad och tillgänglighet.
Projektet innehåller även regional och transnationell samverkan samt samarbete med akademien.

Bakgrund

Västervik är en kommun i nordöstra hörnet av Småland. I kommunen bor 36 500 invånare, varav 22 000 i centralorten. Kommunen har sedan decennier tillbaks haft en svag befolkningsutveckling, en ogynnsam befolkningsfördelning och en arbetslöshet som ligger över snittet, där ungdomsarbetslösheten tillhör de största i landet. Västerviks är dessutom en egen arbetsmarknadsregion, vilket gör arbetsmarknaden begränsad.

Traditionellt har tillverkningsindustrin haft en stark ställning. Många förknippar dessutom Västerviks kommun med hav, kust och skärgård, där också besöksnäringen stärkt sin position de senaste åren. Strukturerna förändras alltså och det är framför allt inom tjänstesektorn som nya arbetstillfällen kan skapas. Här har handeln en viktig roll. Och här kan också öppnas möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden.
Västervik som tätort är en liten handelsplats med negativt handelsindex och med stor konkurrens från närliggande större orter. I norr finns Linköping och Norrköping, i väster Jönköping och söderut finns Kalmar – fyra mycket starkt växande handelsplatser. En ökande näthandel är ytterligare ett hot.
Västervik är inte något tydligt handelscentra, varken för kommuninvånare eller för boende i omkringliggande kommuner, trots att handeln fått en rad nya etableringar. Handelsindex för kommunen ligger på 94. Siffran hålls upp av en förhållandevis stark dagligvaruhandel med ett index på 108, mycket tack vare turismen, men utflödet är alldeles för stort för sällanköpsvaror som har ett index på 79 (2009).

Med detta i åtanke inledde Västerviks Handel, Fastighetsägarna och Västerviks Kommun 2008 ett gemensamt arbete kring handelsplatsutveckling i Västerviks stad. Västervik Framåt fick ett avgränsat uppdrag att samordna. Syftet var att göra en handelsanalys, ta fram en gemensam strategi- och handlingsplan samt titta på former för långsiktig samverkan.

En styrgrupp bestående av representanter från de olika organisationerna har styrt arbetet och en processledare på Västervik Framåt har koordinerat. En extern konsult anlitades för att göra en marknads- och konsekvensanalys. Analysen, plus åsikter och idéer från de olika organisationerna, bildade sen underlag för en strategi- och handlingsplan. Som ett resultat av detta bildades fem arbetsgrupper: offentligmiljö/tillgänglighet, etablering/lokaler, markanvändning, marknadsföring/aktiviteter och kompetens. Våren 2009 gjordes dessutom en kompetensanalys med stöd från ESF-rådet.
Arbetsgruppernas arbete, kompetensanalysen plus en stråkanalys beställd av extern konsult har resulterat i en åtgärdsplan. För att denna åtgärdsplan ska kunna genomföras krävs nu en långsiktig samverkan, en gemensam budget och en processledare. Under 2010 har parterna, med hjälp av Västervik Framåt, tittat på former för ett långsiktigt samarbete. Där står vi nu – med en noga underbyggd åtgärdsplan, men utan ekonomiska möjligheter att genomföra en stor del åtgärderna!

Marknads- och konsekvensanalysen andas en försiktig optimism. Västervik har förutsättningar att både överleva och utvecklas som handelsplats. MEN – detta förutsätter att näringsidkare, fastighetsägare och kommun gemensamt jobbar med ett förändringsarbete. OCH att stadskärnan prioriteras. Stråkanalysen för Västerviks stadskärna pekar på ett antal nödvändiga åtgärder. Handikappanpassningen av butikernas entréer får dåligt betyg. Till en del beror detta på att stadskärnan består av många äldre hus, men det finns lösningar som ökar tillgängligheten för rullstolsburna. Här krävs en samsyn och ett samspel mellan parterna och en ökad kunskapsnivå. Även invändigt i butikerna och utanför finns stort behov av förbättringar.

Ett annat område som pekas ut är exponeringen av verksamheterna. Hela två tredjedelar av alla verksamheter i stadskärnan får underkänt.
Kompetensanalysen visar att kompetensutvecklingen är eftersatt hos de deltagande företagen. Samtliga företag önskar också en förbättrad samverkan mellan de anställda, företagen, fastighetsägarna och Västerviks Kommun för att gemensamt kunna möta de konkurrenshot som föreligger. Det största utbildningsbehovet finns inom sälj- och service- Därför har vi valt att lyfta ut detta område tillsammans med e-handel/sociala media, jämställdhet och tillgänglighet.
2010 har ett nätverk för kvinnliga företagare bildats i Västervik. Många av dessa driver butiker och även här har behov framkommit om utbildning i både skyltning/exponering och space marketing. Härutöver finns ett behov av att få en gemensam bild av vad handelsplatsutveckling och stadskärneutveckling innebär.

Hösten 2009 ansökte vi om stöd från ESF-rådet för genomförande av ett stort antal utbildningar, med utgångspunkt från kompetensanalysen. Vi fick då avslag på ansökan. Den här gången har vi valt ett helt nytt angreppssätt. Förutom att tillgodose ett stort behov av kompetensutveckling för den enskilda individen ser vi möjligheten att öka samsynen och skapa möjlighet till långsiktig kunskapsströmning mellan flera parter. Därför ingår Fastighetsägarna och Västerviks kommun i projektet. Detta möjliggör också strategisk påverkan. Vi har också valt att söka samarbete med den akademiska världen. Dessutom vill vi föra in ett internationellt perspektiv genom transnationell samverkan.
Istället för att jobba med traditionella utbildningar kommer vi i projektet att testa ett nytt sätt med inledande föreläsningar/seminarier som kompletteras med att mindre grupper omsätter kunskaperna i sin vardag på plats på företagen. Utbildaren finns med samt en grupp företag som går runt på olika företag alternativt jobbar vidare tillsammans med individuella problemställningar.
Ytterligare ett behov som kommit upp är önskemål om regionalt nätverkande kring samhällsbyggnadsfrågor mellan Västerviks, Borgholms, Kalmar, Nybro och Oskarshamns kommuner. Dessa fem kommuner jobbar just nu aktivt inom handelsplatsutveckling. Föreningen Fastighetsägarna har uppmärksammat detta behov och Västervik tar i och med detta bollen. Vi kommer att arrangera två seminarier för fastighetsägare, kommunanställda och politiker kring temat gemensam samhällsbyggnad.
En viktig sak som har hänt under 2010 är att Gamleby fått möjlighet att jobba vidare med kompetensutveckling för de intresserade företagen med hjälp av stöd för Leader Kustlandet. Därför finns inte Företagarföreningen Gamleby Centrum med i ansökan, mer än som samverkanspartner.
Som framgår av ovan har visserligen ett stort förankringsarbete har redan gjorts, men eftersom det blivit stora förändringar i ansökan sen 2009, vill vi inleda projektet med en fem månaders mobiliseringsfas.

Under dessa första månader av projekttiden ska de planerade aktiviteterna fastställas och bokas in. Ett utbildnings/seminarieprogram ska då layoutas, tryckas upp och skickas ut till samtliga projektdeltagare. Kontakter ska sen tas med samtliga deltagande företag för att ta fram ett underlag angående vilka utbildningsinsatser respektive företag ska delta i. I samband med detta undersöks också om någon av de deltagande organisationerna mottagit statsstöd.
Styrgrupp och projektgrupp ska också träffas under mobiliseringsfasen och en mötesplan för hela projekttiden ska tas fram. En projektledarassistent ska anställas omgående, arbetsgrupper bildas och mötesplaner för dessa ska fastställas. Även upphandlingsarbetet för de olika aktiviteterna inleds och i den mån det är möjligt bokas föreläsare och utbildare in.

Slutligen - att skriva den här ansökan kom lite hastigt på. Men det ligger två års arbete bakom och ett mycket stort analys- och förankringsarbete från näringsidkare, fastighetsägare och kommun. Däremot har vi inte hunnit ta in så många offerter ännu, men hittat prisuppgifter som vi använt som budgetunderlag. Vi kommer att göra noggranna upphandlingar under projekttiden och är mycket måna om få hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt, samtidigt som vi har höga krav på att leverantörerna är insatta i de krav som ställs på tillgänglighet för alla och på jämställdhet.

Syfte

Syftet är att genom kompetensutveckling och kunskapsströmning stärka såväl den enskilda individen som den långsiktiga samverkan mellan Västerviks Handel, Fastighetsägarna i Västervik och Västerviks kommun. Vill vill även tillföra nya perspektiv från den akademiska världen och via internationella kontakter samt att använda ett för oss helt nytt arbetssätt.

En annan viktig del är självklart att de deltagande företagen ska få ökade möjligheter att utvecklas och växa.

Målsättning

Det övergripande målet är att utveckla en strategisk samverkan mellan kommun och näringsliv, öka lönsamheten hos de deltagande företagen och höja kunskapsnivån hos de enskilda individerna. Denna kunskapsöverföring mellan företagen och mellan organsiationerna och utbyte ska även fortsätta efter projektets slut.

Den genomförda kompetensutvecklingen ska även leda till att företagen ökar sin konkurrenskraft och därmed ökas anställningstryggheten och företagens långsiktiga hållbarhet.


Mätbara mål:
130 personer ska ha kompetensutvecklats i sälj, service och värdskap.

500 personer ska ha deltagit i seminarier och utvecklingsmöten.

20 företag ska ha kommit igång med användning av e-handel och/eller sociala media

Tillgängligheten till butikerna ska ha förbättrats.

Handelsindex för sällanköpsvaror ska under två år ha ökat med 5 enheter till 84

De deltagande företagen ska ha få en omsättningsökning med minst 8 % på två år.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inför projektansökan har vi varit i kontakt med ESF-rådet processtöd för tillgänglighet och under mobiliseringsfasen kommer vi att konkretisera arbetet.

Vi har fått rådet från processtödet att ta reda på om det finns personer som behöver särskild anpassning för att kunna delta i aktiviteterna eller behöver särskilt anpassad information/kommunikationshjälp på grund av funktionshinder. Vi kommer också i upphandlingsunderlagen ställa krav på utbildningsföretagen och föreläsarna. Projektledningen kommer dessutom att delta i ESF-rådets utbildning om tillgänglighet.

De lokaler som ska användas kommer att inventeras. Västervik Framåts egna lokaler har brister när det gäller fysisk tillgänglighet. Vi kommer därför använda andra möteslokaler när det är behov av detta.

En annan aspekt när det gäller tillgänglighet är projektets inriktning på handelsplats- och stadskärneutveckling. En handelsplats ska vara tillgänglig för alla! Alla ska utan problem hitta till, komma in, röra sig och handla i stadskärnan. I både kompetensanalysen och handelsanalysen har det framkommit att det finns ett stort behov att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Eftersom det här är en komplex fråga är det viktigt att såväl näringsidkare som fastighetsägare och kommun är delaktiga i processen.

Ett seminarium ska arrangeras där samtliga parter tar del av samma information. Seminariet följs upp med rundvandringar ledda av expert som ger förslag på konkreta åtgärder. Genom att detta görs i grupp ökar kunskapen om hur man ökar tillgängligheten, samtidigt som pressen blir större att verkligen genomföra åtgärderna. Här delas ansvaret mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommun.

En arbetsgrupp kring tillgänglighet och det offentliga rummet ska också finnas under projekttiden. Västerviks kommun genomför just nu en inventering av handikapptillgängligheten till stadskärnans fastigheter. ESF rådets processtöd har tipsat oss om att använda Handisams checklistor i detta sammanhang

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer vid att konkretisera arbetet med jämställdhetsintegrering. Vi kommer att ta fram riktlinjer för hur vi kan se till att projektet blir jämställt gentemot deltagarna.

Det vi redan nu kan konstatera är att jämställdhetsfrågorna behöver uppmärksammas, då sammansättningen i de deltagande organisationerna är traditionellt stereotyp med merparten kvinnliga butiksanställda och en fastighetsägargrupp bestående av nästan bara män. Om det visar sig att det finns olika behov och olika problembilder kommer vi att ta hänsyn till detta. I samband med aktiviteterna kommer vi att använda den mall som ESF-rådets processtöd tillhandahåller.

Som projektägare har vi ett ansvar att inte göra skillnad på om projektdeltagaren är en man eller kvinna. Externa föreläsare ska också uppmärksammas på detta. Även vid valet av föreläsare ska en jämställd fördelning eftersträvas samt en bredd i ålder.

Genom att hålla en tydlig linje genom hela projekttiden skapas förutsättningar att deltagarna uppmärksammar situationen i sina egna organisationer.

Transnationellt samarbete

Många städer i Europa har arbetat med utvecklingen av sina handelsplatser. Inför denna ansökan har vi med hjälp av Svenska Stadskärnor och Handelshögskolan i Göteborg fått tips på städer som kan vara lämpliga för Västervik att skapa ett utbyte med. Det transnationella samarbetet inleds under mobiliseringsfasen och en gemensam planering görs för vilka möjligheter som finns till transnationella aktiviteter och var den största nyttan finns.

Vi har valt ett område runt Amsterdam i Holland med tre mindre städer som har varit framgångsrika att samverka för att utveckla orten. En tanke också är att det är förhållandevis korta avstånd tidsmässigt, då det finns direktflyg från Linköping. Dessutom pågår i länet ett projekt där man hjälper holländare att flytta till regionen och kontakter är redan upparbetade.

Dessutom har vi sett möjligheten att återuppta kontakten med en av våra vänorter: Ventspils i Lettland. Här kan vi både dela med oss av vårt arbetssätt och samtidigt få möjligheten att ta del av en rasande snabb handelsutveckling, med den problematik det innebär. Ett transnationellt samarbete med Ventspils känns också naturligt utifrån andra aspekter som läget vid Östersjön och en växande turism.

Samarbetspartners

 • Borgholms Kommun
 • Campus Västervik
 • Fastighetsägarna Göteborg
 • FÖRETAGARFÖRENINGEN GAMLEBY CE
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Samverkansavdelningen
 • Svensk Handel
 • Vuxenutbildning
 • VÄSTERVIKS CENTRUMFÖRENING

Deltagande aktörer

 • Fastighetsägarna Göteborg
 • Kommunledningskontoret
 • Teknisk Service
 • VÄSTERVIKS CENTRUMFÖRENING
 • Västerviks kommunbibliotek
 • Västerviks Turistbyrå

Kommun

 • Västervik