Logotyp på utskrifter

"Oden Företagspark"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAME - Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonBengt-Åke Thelin
E-postbengt-ake.thelin@vaggeryd.se
Telefonnummer0370-678179
Beviljat ESF-stöd2 702 151 kr
Total projektbudget6 914 125 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2012-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet ska skapa en paraplyorganisation vilket i sig själv är ett socialt företag, med uppgift att stimulera till att skapa nya sociala företag, finna nya entreprenörer och ge deltagarna en självkänsla . Projektet leds av en erfaren grupp som deltagit och drivit andra stora liknande projekt. Deltagarna är i åldrarna 16 - 54 år och kommer från den grupper som anses stå långt från den befintliga arbetsmarknaden. Hinder av något slag ska övervinnas .Varje deltagares inneboende kraft och ideér tillvaratas. Vi tror att empowerment till viss del kan tillmötesgås i sociala företag. Det finns en stor kreativitet, i gruppen och om den kan kanaliseras i positiv riktning är den en kraft att räkna med.
Styrgruppen består av representanter fån kommunen och näringslivet samt Arbetsförmedlingen. Samverkansgrupp kommer att bildas bestående av representanter från näringsliv, Rotary, föreningsliv inklusive invandrarföreningar och andra närstående intressenter.

Bakgrund

Förprojekteringen / förstudien som är utförd med utgångspunkt från vårt projekt "Trappsteget" visar på stora svårigheter för de grupper av arbetssökande som vi arbetar med, att kunna hitta "sin" plats på arbetsmarknaden. Utbudet av arbeten är litet och då "våra" grupper ofta saknar tillräcklig utbildningsbakgrund, ofta är språksvaga samt i vissa fall har olika former av arbets och funktionsnedsättningar så är "attraktiviteten" på arbetsmarknaden inte så stor.
Arbetsgivarna har inte heller i dagens slimmade organisationer några större möjligheter att erbjuda dessa personer anpassade arbetsplatser eller individbaserade arbetstider, där möjligheten att få arbeta utifrån sin förmåga kan tillgodoses.
Många av de tilltänkta deltagarna har en stor utvecklingspotential, har ideér om sin framtid och sitt kunnande men måste få ett ordentligt stöd för att kunna komma till den punkt när ett lönearbete och vägen till självförsörjning kan börja.
De undersökningar och erfarenheter vi fått genom projektet Trappsteget ligger till grund för åtgärder och planering av detta projekt.
Ett sätt att underlätta en ingång respektive återgång till arbetsmarknaden är genom socialt företagande.
Varför socialt företagande riktat speciellt mot invandrargrupper ?
Vi har goda erfarenheter av bland andra somalier som varit ute på arbetsplatser och arbetat eller praktiserat. De har visat hög arbetsmoral och hög arbetskapacitet men trots det är det svårt för denna grupp att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Vi ser socialt företagande som en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen och arbetsplatser där man i ett senare skede kan rekrytera ur den egna gruppen, samt starta nya företag. Vi menar att det sociala företagandet utnyttjar den erfarenhet av entreprenörskap man har med sig från hemlandet och frigör individens förmågor. Det finns ett stort mervärde för nyanlända att se att man har något att tillföra samhället, att ens tjänster är efterfrågade. Det sociala företagandet fungerar som och är ett vinstdrivande företag, där företagarnas kapacitet och förmåga står i centrum och inte det som hindrar. Ytterligare en vinst ur ett bredare perspektiv är den ökade anställningsbarheten det innebär i form av kompetenshöjande insatser och fortbildning.
Att få möjlighet att engagera några personer ur gruppen kan bana väg för andra flyktingar, andra invandrargrupper, genom att visa positiva förebilder som lyckats överbrygga kulturella hinder genom framgångsrikt företagande.

Syfte

Ett socialt företagande riktat till de grupper som står långt från arbetsmarknaden med behov av en hel del stöd ser vi som en relevant möjlighet och ett viktigt steg mot lönearbete.
Tanken är att efter grundläggande utbildningsinsatser starta en "paraplyorganisation" under namnet "Oden Företagspark" som första sociala företag.
Oden Företagspark skall ge service till och stimulera till att starta nya sociala företag.
Företagsstödet byggs upp med stödfunktioner såsom redovisning, personalledning, marknadsföring, fakturering, kundmottagning, växelfuntion, reception, upphandling, bokslut, stöd för affärsidéer coachning m.m.
Stödfunktionen skall fungera som hjälp till självhjälp vilket innebär att den service som efterfrågas kommer att skifta.
Målsättningen är självklart att det underliggande företagandet skall bygga sin egen kompetens på sikt men att de initialt behöver en hel del administrativt och allmänt stöd.
Till stödföretagets verksamhetsideé förs också idéer om sponsring men också tankar om att tillföra stödfunktioner i form av mentorskap och externa tjänster som kan utföras av eller tillsammans med både ideélla föreningar och offentlig verksamhet.
Projektet kommer att arbeta med ett salutogent perspektiv, att lyfta fram det som fungerar för varje individ och dennes möjligheter ur sitt perspektiv och utifrån sina förutsättninga
Projektet och de stödfunktioner som byggs upp ska ha ett tydligt lösningsfokus och ett coachande förhållningssätt.
IT-tekniken och dess snabba utveckling skapar ständigt nya möjligheter även för grupper som idag anses stå långt från arbetsmarknaden att enskilt i i gruppföretagande få en start alternativt nystart till en inkomstbaserad meningsfull vardag och därmed ökad livskvalité.

Målsättning

Projektet skall starta paraplyorganisationen " Oden Företagspark" inom ramen för ett socialt företagande.
Minst två sociala företag ska vid före projekttidens slut ha startats av enskilda medlemmar eller grupp av medlemmar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien samt de utredningsuppdrag (vg se bilagor i "pappersform) vi tilldelats har syftat till att ge rätt förutsättning avseende tillgänglighet.
Ramper och handikappanpassade toaletter finns att tillgå. Trösklar och andra hinder för rullstolsburna är borttagna och ersatta med mjuka "golvövergångar". Vi kommer att beakta detta perspektiv i vidare bemärkelse då det även gäller språkliga såväl som inlärningsmässiga hinder. Pedagogiska hjälpmedel för många funktionshinder finns redan idag och adekvat kompetens kommer att knytas till projektet när så krävs via konsulter och via de samarbetsorganisationer som på olika sätt är involverade i projektet.
Såväl språklig som kulturell tolkhjälp kan aktiveras. Psykolog knyts också till verksamheten, som nämnts tidigare, om så behövs för att kunna skapa rätt förutsättningar för egenföretagande. Erfarenheter från förstudien visar att de grupper som vi ser saknar rättighetslagstiftning behöver extra stödinsatser för att kunna bibehålla varaktig sysselsättning på arbetsmarknaden och där även möjlighet att kunna ingå i social företagsamhet. Psykisk funktionsnivå skall där det är möjligt vara kartlagd innan man går in i projektet. Detta gäller även andra funktionsnedsättningar för att rätt insatser skall kunna sättas in initialt. I vuxengruppen som avser försörjningsstöd ser vi att en del utredningsresurser behöver avsättas då många av de hinder som tidigare upptäckts i ungdomsgruppen även finns här. Detta gäller inte minst neuropsykiatriska arbetshandikapp.
Projektet kommer också att utvärdera de åtgärder som sätts in för att öka tillgängligheten i projektet, detta för att kunna sprida goda erfarenheter samt också sätta fokus på utvecklingsområden där det kan göras ytterligare förbättringar.
Tidigare erfarenheter har visat att generella strukturer och åtgärder för individen ofta misslyckas. Erfarenheten är att när planeringen alltid startade på individnivå då kartläggning av förutsättningar och ev. begränsningar gjorts så ökar också förutsättningarna för en positiv livsförändring.
En risk som projektet har att beakta är att vid behov säkerställa tillgängligheten till arbetsmarknadspolitiska program. För merparten av deltagarna i projektet behövs subventioner i någon form exempelvis lönebidrag och andra lönesubventioner, vilket är en av grundstenarna i socialt företagande.


Jämställdhetsintegrering

( Vi vill göra ESF-rådet uppmärksam att under denna rubrik finns också rubriken Målgruppens och/ eller samverksanspartnernas engagemang, då denna flik saknas i vår ansökningshandling i projektrummet.)

Projektet kommer att fortsätta att utveckla jämställdhetsintegrationen gällande kvinnor i gemen men framför allt i marginaliserade grupper och det gäller såväl svenskar som invandrare. Vi behöver fortsätta med att bryta mönster men också att rikta fokus på kulturellt betingade genderfrågor. Inom projektet kommer utbildningssatsning att göras för att belysa en mångfald av etnicitet som en naturlig del av samhället och arbetsmarknaden.
Att bryta bidragsberoende handlar i stor utsträckning om att både man och kvinna bidrar till familjens försörjning på den reguljära arbetsmarknaden och på vilket även sociala företag verkar. Vi behöver fokusera på att skapa nya vägar in till arbetsmarknaden och att stödja kvinnligt nyföretagande kan vara ett sätt.
Att stödja kvinnors möjlighet att aktivt ta del i samhället och de samhällsfunktioner som finns med offentlig verksamhet men även ideella organisationer ser vi som oerhört viktigt. Genom att knyta kontakter i samhället på alla nivåer uppnås en viktig del i jämställdhetsintegreringen.
Ett socialt företagande skapar den plattform utifrån vilket såväl kvinnor som män kan få en arbetssituation som vid olika tidpunkter och vid olika förutsättningar ger en ökad möjlighet till självförsörjande.


Målgruppens och/ eller samverksanspartnernas engagemang:

Målgruppen kommer att väljas bland de som frivilligt anmäler sig till projektet och som visar störst engagemang och har idéer för sin egen framtid, samt en vilja att utveckla dessa, även om man i nuläget är oviss om sin kapacitet.. När det gäller samverkanspartner och mentorer så har dessa genom "Letter of intend" förklarat sig ställa upp med ett helhjärtat egangemang. ( Letter of intend bifogas i pappersform )

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Jönköping
  • Kommunstyrelsen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Vaggeryd
  • Kommunstyrelsen
  • Vaggeryds Näringslivsråd KB

Kommun

  • Vaggeryd