Logotyp på utskrifter

Nytt pussel

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet, Jönköping
KontaktpersonHenrik Hermansson
E-posthenrik.hermansson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer036-166401
Beviljat ESF-stöd2 150 000 kr
Total projektbudget5 390 000 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-05-14
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Nytt pussel ger invandrade akademiker med SFI-undervisning möjlighet till arbete genom specialiserad projektverksamhet: snabb introduktion i språk, data mm. Därefter 1. kulturella koder och 2. branschanalys. Deltagaren lär sig sin bransch genom föreläsningar, praktik, coachning mm.

Bakgrund

Folkuniversitetet har en lång erfarenhet av att arbeta med flyktingar och invandrare i olika livssituationer. Folkuniversitetet bedriver över landet SFI-undervisning, integrationsprojekt och diverse kurser för invandrare. Folkuniversitetet, liksom Arbetsförmedlingen, Jönköpings och Vaggeryds kommun, upplever att det finns en målgrupp som inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning - akademiker. Akademiker förutsätts förmodligen redan ha de kunskaper som behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Men faktum är att flera akademiker har arbeten som inte motsvarar deras kompetens, eller saknar arbete, vilket medför ett resursslöseri. Folkuniversitetet upplever att verksamheten för denna målgrupp måste utvecklas med nya projekt. Individuella lösningar, men fokus på coachning, tror vi är den bästa vägen. Coachningen bör för denna målgrupp bedrivas på ett annorlunda sätt. Kunskaper, och inte sällan även motivation, finns ofta redan i viss utsträckning. Coacherna ska vara akademiker för att kunna matcha deltagarnas önskemål. Den grundläggande undervisningen i exempelvis språk och data bör snabbt övergå i två huvudsakliga moment: 1. undervisning om kulturella koder samt 2. branschanalys samt kunskaper om det egna yrkesområdet. Då akademikerna redan har utbildning och gjort flera val i livet, behövs det en gedigen bransch- och yrkesanalys. En läkare behöver exempelvis förstå hur sjukvården fungerar, göra studiebesök på sjukhus och knyta kontakter bland läkare. Coachningen kommer att vara mycket individuell och ge fördjupade kunskaper inom deltagarnas kompetensområde. Deltagarna ska också få grundläggande kunskaper om att starta eget företag inom branschen. Studietakten kommer att vara relativt hög.

Syfte

Syftet med projektetet är att erbjuda coachning för invandrare och flyktingar, som ger konkreta kunskaper och nätverk för framtida syssselsättning. Coachen kommer att upprätta en individuell plan tillsammans med deltagaren. Tidigare kunskaper, projektferfarenheter med mera ska snabbt kartläggas och därefter ska pusslet läggas. Denna plan kommer att kunna innehålla flera olika delar: språk, data, samhällskunskap (översiktlig, snabb introduktion för att åtgärda eventuella brister i exempelvis SFI och garantera en hög nivå på svenskakunskaperna), men framför allt kulturella koder och bransch/yrkesanalys. Deltagarna gör en omfattande bransch/yrkesanalys tillsammans med coach, lärare, föreläsare och andra. Deltagarna ska få en gedigen kunskap om sin egen bransch och vilka koder som gäller inom denna. Detta garanteras genom att flera olika föreläsare från de aktuella branscherna anlitas, i första hand med kunskaper om den lokala arbetsmarknaden, men även från högskolor, universitetet och företag samt möjliga arbetsgivare. Ibland kommer studierna att ske på en arbetsplats, där deltagaren får prova branschspråket tillsammans med en lärare. Syftet är att deltagarna ska erhålla en så anpassad spetsinriktning som möjligt. Projeketet har höga kompetenskrav på coacherna - de ska ha breda och djupa kontakter gentemot exempelvis samhälle, kulturliv, offentlig sektor och andra arbetsplatser. Coachen ska ha ett omfattande lokalt nätverk som ger möjligheter till studiebesök, praktik, nätverksbygge med mera.

Målsättning

120 deltagare ska passera genom detta tvååriga projektet.
30 deltagare deltar max 16 veckor åt gången, åtta timmar om dagen.
Några kan delta kortare tid om de hittar arbete innan projektslut.
Målsättningen är att hitta sysselsättning så fort som möjligt, därför är det möjligt att några deltagare endast deltar ett fåtal dagar.
50% (av 100) ska vara i arbete
50% (av 100) ska ha hittat sin möjlighet till försörjning
En deltagare som deltar fyra månader ska ha:
- högre kunskaper i språk, data och framför allt kulturella koder som testas i slutet för att kartlägga behovet av framtida insatser
- en gedigen orientering inom sitt yrkesområde och branschkunskap, förvärvad genom studier, studiebesök, praktik med mera
- deltagit i minst minst 20 studiebesök/arbetsplatsbesök, varav minst tre ska ha resulterat i bestående kontakter

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Folkuniversitetets lokaler på Skolgatan 25 är anpassade för funktionshindrade. Här finns handikapptoalett, hiss och nödvändiga tillbehör. I övrigt ska nödvändiga hjälpmedel införskaffas för varje individ. Folkuniversitetet ställer dessutom höga krav på coachernas kommunikativa förmåga.

Jämställdhetsintegrering

- I undervisningen om kulturella koder kommer olika kulturer att jämföras och därmed öka medvetenheten om synen på kön.
- I branschanalyserna kommer även könsaspekten belysas. Till exempel kommer deltagarna att få kunskaper om deras egen bransch är mans- eller kvinnodominerad med mera. Detta kopplas i sin tur till diskussion kring lönesättning, kulturella koder med mera.

Transnationellt samarbete

Folkuniversitetet bedriver ett flertal skolor i andra länder, främst inom EU. Erfarenheter från detta projekt kommer att spridas inom projektägarorganisationen.

Medfinansiärer

  • Af Jönköping
  • AME - Arbetsmarknadsenheten
  • Socialtjänsten

Kommun

  • Habo
  • Jönköping
  • Mullsjö
  • Vaggeryd