Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nystartcenter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunkontoret
KontaktpersonPeter Petersson
E-postpeter.petersson@hultsfred.se
Telefonnummer0495240764
Beviljat ESF-stöd3 071 510 kr
Total projektbudget7 679 330 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Arbete är en förutsättning för vårt livsuppehälle och en viktig faktor för integration och delaktighet i vårt samhälle.
Vi vill utveckla nya metoder för arbete med personer som står långt från arbetsmarknaden och som riskerar att hamna i utanförskap eller redan finns där, arbetet ska också förebygga lång introduktion på arbetsmarknaden genom att bättre ”rusta” och förbereda deltagarna i projektets målgrupper.
Vi ska också undersöka möjligheterna till socialt företagande.

Vi vill skapa en samverkansplattform, ett Nystartcenter för det planerade arbetet förlagd till en myndighetsneutral miljö. Huvuduppgiften blir att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och kommunala instanser. Skapa en effektiv organisation, men också initiera och leda arbetet med att vidareutveckla befintliga kommunala verksamheter för att bättre motsvara de behov som finns av
t ex språkpraktik och introduktion för invandrare i arbetslivet samt att utgöra viktiga länkar i ett flödestänkande i arbetet med coacha människor mot en utveckling både på det personliga planet och i arbetslivet. Viktigt är att denna samverkan präglas av lust och skaparglädje; ett drivhus för blivande samhällbyggare.

Ett projekts framgång är mycket avhängigt av hur väl förankrat det är hos olika samverkansparter. Detta projekt är mycket väl förankrat och förberett. Samtliga politiker i kommunstyrelsen står bakom. Alla berörda förvaltningar och samverkanspartner är välinformerade och har deltagit i planeringen och det finns idag en stark förväntan på att starta arbetet Det finns ett antal människor i Hultsfreds kommun som står långt från arbetsmarknaden, framför allt ungdomar och invandrare som under lång tid inte haft kontakt med arbetsmarknaden och saknar ofta såväl gångbar utbildning och kompetens som kontaktnät.

Bakgrund

Utgångspunkter och problembild.
Arbete är en förutsättning för vårt livsuppehälle och en viktig faktor för integration och delaktighet i vårt samhälle.
Vi vill utveckla nya metoder för arbete med personer som står långt från arbetsmarknaden och som riskerar att hamna i utanförskap eller redan finns där, arbetet ska också förebygga lång introduktion på arbetsmarknaden genom att bättre ”rusta” och förbereda deltagarna i projektets målgrupper.
Vi ska också undersöka möjligheterna till socialt företagande.

Vi vill skapa en samverkansplattform, ett Nystartcenter för det planerade arbetet förlagd till en myndighetsneutral miljö. Huvuduppgiften blir att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och kommunala instanser. Skapa en effektiv organisation, men också initiera och leda arbetet med att vidareutveckla befintliga kommunala verksamheter för att bättre motsvara de behov som finns i av tex.
språkpraktik och introduktion för invandrare i arbetslivet samt att utgöra viktiga länkar i ett flödestänkande i arbetet med coacha människor mot en utveckling både på det personliga planet och i arbetslivet. Viktigt är att denna samverkan präglas av lust och skaparglädje; ett drivhus för blivande samhällbyggare.
Ett projekts framgång är mycket avhängigt av hur väl förankrat det är hos olika samverkansparter. Detta projekt är mycket väl förankrat och förberett. Samtliga politiker i kommunstyrelsen står bakom. Alla berörda förvaltningar och samverkanspartner är välinformerade och har deltagit i planeringen och det finns idag en stark förväntan på att starta arbetet. Det finns ett antal människor i Hultsfreds kommun som står långt från arbetsmarknaden, framför allt ungdomar och invandrare som under lång tid inte haft kontakt med arbetsmarknaden och saknar ofta såväl gångbar utbildning och kompetens som kontaktnät.

Det behövs ett utökat samarbete över myndighetsgränser för att ”inte ramla mellan stolarna”.
En bärande tanke med projektet är att ”stämma i bäcken” när det gäller ungdomar på IV-programmet och de som har kontakt med Frivården. IV-programmet har för närvarande 101 elever i Hultsfred varav 38 är ute på praktik, ca 20 personer kommer årligen från Frivården med behov av sysselsättning under sin strafftid, vi ser att det är nödvändigt med en tydlig samverkan för att ge dessa ungdomar en bra förberedelse och att bryta negativa livsval. Det finns all anledning att i samverkan tydligare fånga upp dessa ungdomar för att öka förutsättningarna för en yrkesutbildning som lärling på olika praktikplatser eller påverka dessa ungdomar till att fortsätta sina studier. Det finns en stor risk att alltför många annars hamnar i bidragberoende och är för dåligt förberedda för arbetsmarknaden.

Samverkan i sig uppstår inte bara genom att ordet uttalas eller möjligen beordras mellan parter, det är en process som kräver att någon håller den igång och utvecklar en framgångsrik samverkan. Det är viktigt att utgå från en gemensam värdegrund och en resultatmål som är möjligt att nå. Men framförallt bemanna med coacher/handledare som har rätt kompetens och vars uppgift är att hjälpa människor vidare i sin egen utveckling.

Samverkanspartners: Hultsfreds kommun Ekonomi/lLönekontoret, Social-, Fritids- Skolförvaltning, Arbetsmarknadssekreterare, Komvux Sfi, LärCentrum, Hultsfreds näringslivscentrum HNC, Hultsfreds Industribolag HKIAB, Politiker, Företagarna, Tillgänglighet.nu, Träffpunkt Hultsfred, Frivården, Andros pedagogik, Arbetsförmedlingen Af, ArbetsRehab Hultsfred / Vimmerby ARHOV
Skogs -Trä facket och ArbetsmarknadsCenter AMC Eksjö.
Det känns angeläget att lokalerna för ett Nystartcenter blir en dynamisk mötesplats
förläggs i ”myndighetsneutrala lokaler” i Hultsfreds centrum och att det blir en aktiv samverkan mellan Socialförvaltning, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen
genom att enskilda handläggare vissa dagar finns på plats. Alla under samma tak

Erfarenheter från ett tidigare projektet ”Arbete först – Lärande sen”, som genomfördes åren 2005-07 visade tydligt att den grupp av personer som utgör vår målgrupp kräver mycket tid, uthållighet och stort personligt engagemang för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden, och upptäcka de resurser de faktiskt har.

Syfte

• Att starta ett en dynamisk mötesplats i centrum av Hultsfred, samordna förstärka över myndighetsgränser där fler aktörer samlas under samma tak Nystartcenter ”en väg in”
• Bygga upp en praktik/jobbplatsbank, praktik med kvalitet.
• Utveckla samverkan för individens bästa
• Att utveckla nya metoder som underlättar inträde/återinträde till arbete/studier för personer i Hultsfreds kommun som står långt från arbetsmarknaden och riskerar att hamna i utanförskap, genom att
• Att på sikt minimera arbetslösheten och bidragsberoende bland projektdeltagarna i Hultsfreds kommun.
• Att vara ett verksamt stöd på vägen till ett varaktigt arbete eller till vidare studier genom personlig coachning
• Öka den sociala och emotionella kompetensen
• Öka den egna förmågan att göra aktiva val, och övervinna hinder.
• Öka insikt om det egna ansvaret och förståelse för arbetsmarknaden och dess förutsättningar.
• Bygga broar till näringslivet
• Entreprenörskap, utveckla, stärka och skapa förutsättningar för entreprenörskap och ta-för-sig-samhet

Målsättning

-Att utveckla verksamheten Nystartcenter som sedan övergår i kommunal regi.
-Att en praktik/jobbplatsbank finns, länkad på kommunens hemsida innan projektperiodens slut.
-Att deltagarna har tagit sig ut ur arbetslöshet och bidragsberoende.
-Att utveckla en modell/metod för arbetet med målgrupperna som redovisas i projektets slutrapport.
Att på ett för alla parter effektivt sätt erbjuda rätt insats vid rätt tillfälle med en tydlighet för alla inblandade och på så vis få minskade ”ledtider” för den enskilda individen, effektivare användning av verksamheter och en samhälls ekonomisk vinst för alla parter.
Projektets målsättning är att minska arbetslösheten i Hultsfreds kommun och bidra till att förbereda arbetsmarknadens behov av kompetenta medarbetare.

Att deltagarna efter avslutat projekt har fått jobb eller gått till utbildning eller upplever
att deras möjlighet att få jobb har ökat med minst 70%.
Andelen deltagare i arbete, 90 dgr efter avslutat projekt skall vara minst 10 procentenheter högre än det viktade genomsnittliga resultatet för särskilt anställningsstöd och förberedande utbildningar (eller annan reguljär åtgärd för motsvarande målgrupp), uppdelat för respektive år samt för hela programperioden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att erbjuda utbildningar i lärande/stödjandemiljö i tillgängliga lokaler i Hultsfred.

Deltagarna möts med respekt genom att accepteras som den man är, fokus ligger på individens styrkor och möjligheter.

Tekniska hjälpmedel bl.a. teleslinga, intranät som kan användas av den som är synskadad kommer att finnas tillgängliga.

Lättförstålig muntlig/skriftlig information. Information på Kommunens och Arbetsförmedlingens hemsida. Information i våra lokala tidningar, hos våra samverkanspartners .Tolk där så behövs.

Behovsanpassad arbetsplats hos företagarna där så behövs.

Samarbete med föreningen Tillgänglighet.nu angående tillgänglighetsfrågor.

Vi kommer att erbjuda utbildningar i lärande/stödjandemiljö i tillgängliga lokaler i Hultsfred.

Deltagarna möts med respekt genom att accepteras som den man är, fokus ligger på individens styrkor och möjligheter.

Tekniska hjälpmedel bl.a. teleslinga, intranät som kan användas av den som är synskadad kommer att finnas tillgängliga.

Lättförstålig muntlig/skriftlig information. Information på Kommunens och Arbetsförmedlingens hemsida.
Information i våra lokala tidningar, hos våra samverkanspartners .Tolk där så behövs.

Behovsanpassad arbetsplats hos företagarna där så behövs.

Samarbete med föreningen Tillgänglighet.nu angående tillgänglighetsfrågor.

Jämställdhetsintegrering

Den målgrupp projektet avser att arbeta med har en bakgrund som ur flera aspekter upplevs som icke jämställd med andra grupper. Främst handlar det om ett socialt utanförskap, språkproblem, bristande kunskaper i allmänhet och inte minst arbetslöshet. En del personer har ännu inte debuterat i arbetslivet. De insatser som planeras i projektet har ett starkt fokus på att sträva mot ökad jämställdhet på de områden som problembilden visar.

Medfinansiärer

 • Af Hultsfred
 • Hultsfreds kommun
 • Kommunstyrelsen

Samarbetspartners

 • Af Hultsfred
 • Andros Pedagogik
 • HIA Enheten för hälsa integration och arbete
 • Hkiab
 • Hultsfreds kommun
 • Kommunstyrelsen
 • Skogs & Trä
 • Vimmerby Lärcenter

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult