Logotyp på utskrifter

Nya Tag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCNC Plåt
KontaktpersonJohan Sjöblom
E-postjohan.sjoblom@cncplat.se
Telefonnummer0490-25 83 00
Beviljat ESF-stöd2 503 023 kr
Total projektbudget2 503 023 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2011-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Nya Tag är ett projekt som lägger en grund för den enskildes kompetensutveckling i ett samordningsperspektiv inom en grupp tillverkande företag i syfte att skapa en stark gemensam kompetens för att kunna nå högre i förädlingskedjan och stimulera till ökad rörlighet på arbetsmarknaden..
Detta sker genom fokuserad satsning på medarbetarnas kunskapsutveckling enlig program som vilar på hållbara och jämställda värderingar.
- Resultatet av genomfört projekt kommer att fortleva och utvecklas genom bl.a. nätverket "Klivet", som är en regional uppföljning med bred aktivitet

Bakgrund

Denna ansökan lämnas in genom CNC Plåt AB, som i detta avseende företräder samverkansgruppen. Enligt Edgrens & Skärvads beskrivning av Nätverksorganisationer (2010), kan man betrakta vår gruppering som en "strategisk allians" (Kap 9) där teamwork och förtroende är centrala begrepp, men där resp. företags identitet bibehålles och utgör tillgång till kompletterande produkter/tjänster och kompetenser.

Vi har haft ett flertal träffar med ESF-rådets projektstöd (European Minds, Mikael Håkansson) som lotsat oss vidare i ansökningsarbetet och visat stor uppskattning av projektet till form och innehåll. Vi har även deltagit i träffar med process-stöden i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna (Växjö) och fått god respons och accept på upplägget.

Ansökan omfattar även en MOBILISERINGSFAS, eftersom tidigare förstudie nu har några år på nacken och behöver uppdateras!

Småföretagen har även i vår region drabbats hårt av internationell konkurrens, konjunkturnedgång och finansiell kris. Varsel har duggat tätt och fokus på överlevnad har hämmat den enskilda utvecklingen. Detta gäller också samverkansgruppen. Tack vare Förprojekteringen har blicken lyfts och kartläggningen har dokumenterat och analyserat förutsättningarna för ett utvecklande samarbete mellan tillverkande företag. En samlad tro på gemensam manifestation och kompetens inger trygghet bland våra anställda och stärker personalens roll på individnivå. Nu är konjunkturen på väg att ljusna och läget för personalutveckling är akut.

Projektet spelar en viktig roll för regionens utveckling i så måtto att de goda exemplen skapar drivkraft och framtidstro. Ett närmare samarbete mellan småföretagen och dess anställda vidgar kundkontakterna och uppslag och idéer slussas lättare mellan företagen. Så även rörligheten på arbetsmarknaden. Projektet skall genom kunskapsförstärkning skapa en trygg plattform för individen inför förändringar på arbetsmarknaden, vilka kan ha sin grund i konjunktursvängningar, utländsk konkurrens eller teknikhöjningar i produktionsleden.

Samverkan är dock svårt och måste noga sanktioneras i skarpa lägen. I detta avseende är detta projekt ett utmärkt exempel, som intresserat allt fler att ta aktiv del av vid våra öppna avstämningsmöten under förprojekteringen.

Att bredda och fördjupa kompetensen har blivit något av en ledstjärna för överlevnad och utveckling. Tillsammans ska vi skapa ett mervärde för individen samtidigt som våra företag stimulerar varandra, höjer kompetensen, arbetar innovativt, utmanar nya marknader och skapar trygghet i sysselsättningen. Positiva signaler i ett pressat konjunkturläge är oerhört viktiga och sprider sig långt utanför projektet. En företagsutvecklande anda är på väg att engagera kommun och region. Våra erfarenheter och resultat från förprojekteringen har bl.a. lyfts fram vid ett upprop till näringsliv, organisationer och myndigeter vid ett regionalt upptaktsmöte på CNC Plåt AB med över 100 deltagare, som därefter i arbetsgrupper engagerat sig i näringslivsutvecklande frågor. Den positivism samverkan skapar inger samtidigt trygghet, tro på framtiden och stimulans bland de anställda och viljan till individuell utveckling är uttalat stark. Det är oerhört viktigt för regionen att företag i samverkan kan förverkliga sina idéer, påvisa möjligheter till utveckling och sprida positiva signaler om arbete och välfärd.

En transnationella relationer ligger inom projektets ram.
- Ett omfattande och utvecklande arbete med Bella Center i Köpenhamn är under stark expansion med medialt intresse. Detta har även medfört ett ökat engagemang bland personalen på samtliga nivåer, och ett gemensamt lärande besök på objektsplatsen med direktkontakter med designers, konstruktörer och byggare ger våra medarbetare en oerhört värdefull återkoppling, vilket ökar den reella delaktigheten i produktionskedjan, vilket i sin tur utvecklar den enskilde medarbetarens förståelse och lärande.

Personalens utvecklingspotential tydliggjordes under förprojekteringen och sattes i relation till teknikhöjning och krav från olika kundsegment. Det är en tydlig kompetensförstärkning på individnivå i syfte att möta arbetsmarknadens förändringar. Förprojekteringen grundlade även en tilltro till ökad sysselsättning bland de anställda, som genom aktivt deltagande upplevde ett ökat direktinflytande, såväl över sin egen utvecklingsmöjlighet som över företagsgruppens vision.

Den nu sökta mobiliserings- och genomförandefasen är oerhört viktig, dels för att leva upp till förväntningarna, dels för att i ordnad form förverkliga ett individrelaterat utvecklingsarbete som sträcker sig långt utanför den ordinarie verksamheten. Fortlöpande utvärdering och utåtriktad strategisk påverkan i företagskretsar och organisationer ger arbetet en tydlig identifikation när det sker i avgränsad projektform.

Vi kan peka på tre övergripande fokusområden för planerade utbildningsprogram:
1. "Den goda arbetsplatsen" - ett koncept som löper som en röd tråd genom projektet där den enskilde
medarbetaren sätts i centrum med humanistiska förtecken
2. Flexibilitet, attityder, förhållningssätt och samverkansformer (inflytande, ansvar, regler, överenskommelser, avtal, etc) - stimulans till ökad rörlighet
3. Funktionsutbildningar på individnivå med fokus på teknikhöjning och marknads-/affärsutveckling

Samverkansgruppen bedöms ha en ytterst gynnsam potential för överlevnad och utveckling i en hårt ansträngd bransch.
Personal och ledning har en mycket positiv inställning till kompetensförstärkning, samverkan och teknisk utveckling. Samtidigt läggs stor vikt vid "den goda arbetsplatsen" som ett verktyg och förhållningssätt att motverka långtidssjukskrivningar och stimulera till ökad jämställdhet och tillgänglighet.
Den nogsamt genomförda förprojekteringen har identifierat och dokumenterat behov av såväl mjuka som hårda kunskaper. Personalgrupper har efter enskilda samtal/intervjuer och diskussioner i arbetslag kunnat beskriva sina intressen och fallenheter för vidgat ansvar med särskilda kompetenshöjande insatser.
Kundrelaterat arbetssätt skall ges ett nytt fokus och med den teknikhöjning som pågår skall den innovativa problemlösande förmågan stärkas.
Med bred samverkanskompetens kan erbjudas helhetslösningar, vilket är attraktivt och utmanar lågpriskonkurrenterna utomlands.
Problemet är att varje företag för sig har svårt att hävda sig, men i samverkan med en gemensam affärsidé och kompletterande produktionslinjer, skall även större åtaganden kunna effektueras professionellt.

VÅRA VÄRDERINGAR:
- Ärlighet och omtanke
- Kostnadsklokhet
- Ständiga förbättringar
- Teknikhöjning

Resultat:
- Ett samarbete som resulterar i en process som ger trygghet och enkelhet för den enskilde medarbetaren och minimerar oförutsedda händelser som innebär kostnader och tidsförluster. Den största tonvikten läggs således på medarbetaren, "den goda arbetsplatsen", där individen lyfts fram, vilket stärker delaktighet.

Intresset och förutsättningarna bland de anställda att ikläda sig ett vidgat ansvar, lära sig nya funktioner och inhämta ny kunskap är dokumenterat på individnivå efter genomförda samtal/intervjuer.

"Den goda arbetsplatsen" är centralt för propjektet, där de mjuka kunskaperna och attityderna får växtkraft. Den goda arbetsplatsen bygger på trivsel och aktsamhet om varandra i syfte att förebygga långtidssjukskrivningar, utveckla arbetsstationerna för att öka tillgängligheten samt levandegöra policydokument avseende jämställdhet och mångfald. -När det gäller balansen mellan manligt och kvinnligt skall "Ladies Night" (Se nedan!) introducera och ge medial bredd åt teknikföretagens ambition att attrahera fler kvinnor till denna sektor. Mångfaldens betydelse i arbetslagen understryks vilket inbjuder till heterogena grupperingar med skilda kompetenser, erfarenheter, bakgrunder/härkomst, språk, etc.


Syfte

Syftet med detta projekt är att genom strukturerad personalutveckling kunna förbereda och utrusta våra medarbetare med adekvat branschkunskap på en föränderlig arbetsmarknad.

Vi vill med det goda konkreta exemplet påverka regionens företag. Möjligheternas tid är inte förbi. Att med stärkt kompetens bland de anställda kunna nå högre i förädlingskedjan skapar en bredare grund för sysselsättning med fler affärsmöjligheter och manar till teknikhöjning med tillhörande kunskapsförstärkning.

Avsikten med projektet är att lyfta fram medarbetarna och den enskildes roll och utvecklingsmöjlighet i ett vidgat sammanhang och stimulera till ökad rörlighet. Metoden och verktyget är att genomföra en serie kompetensutvecklande insatser och program i enlighet med förprojekteringens/mobiliseringens och SWOT-analysens resultat. (SWOT-sammanställningen är redovisad i förprojekteringens rapporter och kommer att uppdateras under mobiliseringsperioden.)
Viktiga områden enligt nedan:

- -- Vårt nya synsätt.

Förändrad syn på medarbetarna:
Individerna i våra företag är vår viktigaste tillgång och genom programmet "Den goda arbetsplatsen" sätter vi de humanistiska värdena i centrum i kombination med behovsbaserade kompetenshöjande insatser inom det tekniska, ekonomiska och produktionsorienterade området. I samband med pågående teknikhöjning i företagen är vi medvetna om våra anställdas attraktionskraft på marknaden, varför "Den goda arbetsplatsen" skall skapa trygghet, peka på karriärvägar, nya funktioner och vidgat deltagande med ansvar. Vi vill således göra allt för att kunna behålla våra medarbetare och attrahetra nya kompetenser när konjunkturen pekar uppåt.

PROCESSORIENTERAT TÄNKANDE: TRADITIONELLT TÄNKANDE:
Processen har en svaghet. De anställda är problemet.
Jag hjälper till att få saker uträttade
i vår organisation. Jag gör mitt arbete.
Förändra processer. Förändra anställda.
Samarbeta mot gemensamma
lösningar. Lita inte på någon.
Vad tillät felet att uppstå? Vem gjorde fel?!

Processorientering:
- en förutsättning för förbättringsarbetet.

Skapar förutsättning för:
Ökad förståelse för både helheten och detaljerna.
Att alla förstår sin roll i helheten.
Underlag för förbättringsarbete.
Att synliggöra var det är lämpligt att gå in med mätningar.

Målsättning

Projektet har flera målparametrar
- på individnivå skall varje medarbetare ges dokumenterad kompetensutveckling, vilket är värdefullt även för den personliga kunskapsportföljen, vilket stimulerer till ökad rörlighet
- projektarbetet i sig skall vara intresseskapande långt utanför samverkansgruppen och ges medialt utrymme för regional påverkan
- företagsgruppen skall finna former för fungerande samverkan såväl vad avser personal- och utrustningsmässig samverkan som affärsmässig samverkan
- kvalitativt: ökat individuellt ansvarstagande

Målsättningen med projektet är att fortlöpande under projektperioden genomföra adekvata kompetenshöjande insatser i enlighet med den affärsidé om samverkan, som presenteras ovan och i förprojekteringen.
MÄTBARA MÅL:
- Ökad mångfald i arbetslagen
- Mätning av utbildningsresultaten och återkoppling i ett förankrat lärande med särskilt fokus på
jämställdhetsutvecklingen.
- Strategisk påverkan såväl inom samverkansgruppen som på regional och transnationell nivå.
- Genomförande av kompetensförstärkning på individnivå (företagsövergripande) enligt förprojekteringens
resultat


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har vi haft flera kontakter med företrädare för Handikapprådet och handikapporganisationer. Man har även gjort platsbesök och tagit del av förprojekteringen. Detta har uppskattats och det är faktiskt första gången överhuvudtaget som handikapporganisationerna har fått en naturlig koppling till industriföretagen.

Vår relation till Samhall är positiv och Samhall är dessutom medverkande i projektet i syfte att konkretisera och bidra med sina erfarenheter i ett tillgänglighetsperspektiv.

Vi har tagit del av process-stödet vid möte i Växjö, Agneta Lindqvist, och har även planerat in detta stöd i aktivitetsplanen för genomförandet.

Arbetsstationernas utformning, ergonomiska hjälpmedel och lokaliteternas kvalitet har studerats. Även ur ett förebyggande perspektiv har Handikapprådets representanter varit behjälpliga. - Men det viktiga är att på detta sätt sprida en positiv bild av industrin bland handikapporganisationerna.

Handikapprådet kommer fortlöpande att hållas informerade om de olika utbildningarna och inbjudas till fler företagsbesök. Planerade insatser inom "den goda arbetsplatsen" ges också ett tillgänglighetsperspektiv i aktivt samråd med handikapporganisationerna. Särskild riktad aktivitet till arbetsledare, lagledare och miljöombud i syfte att nå ut med budskapet på operativ nivå i verksamhet att det är kompetens som är avgörande i jobbet - funktionsnedsättningar skall inte utgöra hinder.

Representanter för handikapporganisationerna har yttryckligen sagt sig vara intresserade av en aktiv medverkan i genomförandefasen och har en naturlig access in i projektarbetet. En nära relation till Samhall och dess arbete med koordinationen mellan individ och arbetsplats kommer att ge en praktisk och adekvat bild av tillgänglighetsperspektivet.

Denna etablerade relation till handikapporganisationerna är av minst lika stort värde för organisationerna själva som för företagen. - Kunskapen om och intresset för teknikföretagen har hittills bland medlemmarna varit försvinnande litet, enligt de representanter vi träffat, varför här finns en spännande utvecklingsmöjlighet för båda parter. - Efter förprojekteringen har man gjort flera påstötningar och frågat om det blir en konkret fortsättning av projektet. Vid behov ser vi att processtödet kan bli ett viktigt komplement i denna fråga.

Utbildningslokalerna för detta projekt är av två slag, dels industrimiljö, dels teorilokaler på HögskoleCentrum.
Samtliga utbildningslokaler är lättillgängliga fysiskt tack vare automatdörrar, tröskelfria passager, hissar och anpassade hygienutrymmen. Teorilokaler är förövrigt även utrustade med hörselslinga.

Vi har dessutom försäkrat oss om att tillhandahålla anpassat utbildningsmaterial, bl.a. lättlästa versioner, ljudband, etc vid behov.

Särskild uppmärksamhet riktas mot ev. allerigiproblem, varför husdjur, växter, parfymer, etc inte har en självklar plats i utbildningsmiljön och att andra former av överkänslighet observeras och åtgärdas.

Jämställdhetsintegrering

Fler kvinnor till industrin genom ett aktivt och inbjudande program som visar på den moderna tekniska arbetsmiljön, kärriarmöjligheter, flexibla arbetslösningar etc
- Som tidigare beskrivits vill vi gärna genomföra "Ladies Night", dvs en öppen inbjudan till kvinnor att besöka teknikföretag i verksamhet under kvällsskiftet.
- Vid intervjuerna under förprojekteringen konstaterades att avsaknaden av kvinnliga arbetskamrater är stort och att obalansen har sin orsak i gamla fördomar, utbildningssystemet och traditioner. Här behöver en bred och långsiktig aktivitetsplan sjösättas med nationella förtecken. Ett första steg för oss blir "Ladies Night" som helhjärtat backas upp av de anställda och som rönt stort intresse bland andra teknikföretag i regionen.

Under projektförberedelserna har vi deltagit process-stödsträffar i Kalmar och Växjö, där vi fått vårt upplägg granskat med positiva kommentarer och tips av Christina Johansson.

Inom ramen för "Den goda arbetsplatsen" är jämställdhetsperspektivet ett av de självklara teman vi arbetar efter. Stimulerande föredragningar och praktiska exempel med forskningsförankring i ett genderperspektiv skall tillsammans med gällande föreskrifter lyfta jämställdhetsfrågan till en praktisk tillämpbar nivå i deltagande företag. Särskild aktivitet riktas till arbetsledare, lagledare och miljöombud som ute på den operativa nivån skall företräda samverkansgruppens policy. Det handlar om arbetsfördelning, familjeförhållanden och rätten till samma ekonomiska möjligheter för män och kvinnor. Även i detta avseende ser vi processtödet som ett viktigt komplement.


Gällande lagar och föreskrifter inom området aktualiseras och konkretiseras i affärsplaner och policydok

ESF-rådets kommentar: Aktiviteten Ladies Night förläggs utanför projektets ramar.

Transnationellt samarbete

*(( - Under förprojekteringen har ett omfattande internationellt affärsprojekt tagit form och är nu i full verksamhet. Bella Center utanför Köpenhamn bygger för närvarande ett imponerande hotellkomplex, där bl.a. CNC Plåt AB och "alliansen" är leverantörer av viktiga funktioner och produkter. Detta har fångat personalens intresse på ett mycket positivt sätt och man efterfrågar fortlöpande information om byggprojektets utveckling. Vi ser det som ett utsökt exempel på aktiv delaktighet i skapandet av gränsöverskridande samverkan och produktion, varför vi inom projektets ram gärna vill möjliggöra ett lärande besök på plats i Danmark för alla anställda för att med avnämarna uppleva det faktiska resultat, den feed-back och den utvecklingsmöjlighet ett internationellt engagemang kan medföra för den enskilde medarbetaren.

- Aktiviteten stimulerar till gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden samt ökar individens anställningsbarhet.
Programmet är en suverän metod för delaktighet och spridning. Syftet med det transnationella utbytet har en direkt koppling till utbildningsmomentet "Kreativitet, innovativt tänkande, problemlösning". Programmet skall vara väl förberett med ordnade möten på plats mellan upphandlare, konstruktörer, montörer, etc. och skall fokusera på kommunikation,kvalitet, logistik och framförallt "vad händer härnäst" på Bella Center... och "vad kan jag bidra med..."

Program:
Fredag, avresa med buss, kl.07.00 (all produktion ligger nere under hela dagen och samverkansföretagen
står för lönekostanderna)
Ankomst, Bella Center vid lunch-tid
Hela eftermiddagen: Mötesplats, Bella Center-projektet, fördelat på sex grupper,
cirkulation med danska värdar med avbrott för kaffe
Kl.18.00 Inkvartering på hotell
Kl. 19.00 Middag

Lördag, frukost kl. 08.00
Åter på Bella Center kl. 09.30
Närmare fallstudier, funktionsindelade grupper med danska företrädare
Lunch kl. 13.00
Kl. 14.00, Framtidsperspektivet, öppen hearing med samtliga deltagare och danska värdar,
möjlig tid för kortare work-shops
Kl. 18.00 Middag

Kvällsaktiviteter på Tivoli

Hemresa söndag förmiddag

Uppskattad extern kostnad: veckoslutsresa, fr.o.m. fredag, med buss, mat och logi = ca SEK 165' ))*

*ESF-rådets kommentar: Sökanden har valt att ta bort transnationell verksamhet ur projektet.

Samarbetspartners

 • CNC Plåt
 • Företagspartner AB
 • Hexaformer Produktion AB
 • IL Elektronik AB
 • Internationella Handelshögskol
 • MB Shop Design AB
 • Pulverlacken i Hillerstorp AB

Deltagande aktörer

 • CNC Plåt
 • Företagspartner AB
 • Hexaformer Produktion AB
 • IL Elektronik AB
 • MB Shop Design AB
 • Pulverlacken i Hillerstorp AB

Kommun

 • Gnosjö
 • Jönköping
 • Västervik