Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Möta behov - mota ohälsa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGotlands folkhögskola
KontaktpersonAgneta Lindqvist
E-postagneta.lindqvist@folkbildning.net
Telefonnummer0498-204818
Beviljat ESF-stöd658 324 kr
Total projektbudget658 324 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2011-01-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet ”Möta behov-Mota ohälsa” vill med det egna lärandet och den nya kunskapen man skaffar sig under projektperioden skapa nya metoder och innovativ kompetensutveckling som kan användas i offentlig sektor för att förebygga ohälsa. Man vet att en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som förebygger sjukfrånvaro och främjar en god hälsa är en förutsättning för tillväxt och utveckling både i Gotlands kommun och i regionen Småland Öarna.
I undersökningar och medarbetarenkäter, som kommuner gjort bland sina anställda kan man hämta mycket kunskap och dra slutsatser. Projektet identifierar vilka insatser som skulle kunna mota ohälsa och även vilka grupper man bör rikta sig till. Under projekttiden kommer samtal, intervjuer och analyser att ske i samverkan med olika yrkesgrupper och på olika chefsnivåer, dels inom Gotlands kommun och dels i andra regioner och länder. Detta för att kunna specialdesigna en modern, nytänkande kompetensutveckling omkring förebyggande hälsoarbete.

Bakgrund

Vision 2025 för region Gotland (regionala utvecklingsprogrammet) kan man läsa "Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet". Det är ett övergripande mål som siktar högt. Många gotlänningar arbetar inom den offentliga förvaltningen, närmare bestämt 6 400 personer. Det är en betydande del av befolkningen i aktiv ålder. Målet för 2010 är att sjukfrånvaron högst ska vara högst 5 % av anställningstiden. Det finns en positiv trend att bygga vidare på även om resultaten skiljer sig mellan förvaltningar och grupper inom förvaltningar. Ännu finns dock mycket att göra. Medarbetarna i Gotlands kommun svarar årligen på medarbetarenkäter. Liknande material bör finnas i andra kommuner och länder i vår närhet. Resultaten utgör en bank av kunskap att ta som utgångspunkt för vidare analyser. Att skapa en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som förebygger sjukfrånvaro och främjar en god hälsa är en förutsättning för tillväxt och utveckling både för i Gotlands kommun och för regionen Småland och öarna i stort. I kommunens styrkort finns en framgångsfaktor som lyder ”Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik”. Att en ökad kompetens kring hälsa och ohälsa påverkar sjuktalen på lång sikt syns alla vara överens om. Mycket utbildning på ämnet äger också rum. Den här förprojekteringen vill undersöka om det ännu finns obeprövade former, metoder, ämnen och/eller fler perspektiv på frågorna. Helt enkelt undersöka om mer kan göras för att möta ohälsa bland personal i offentlig verksamhet, med just kompetensutvecklingen som verktyg.

Syfte

Syftet är att söka nya former för att möta behov och mota ohälsa med hjälp av kompetensutveckling. Det finns studier som visar att de resurser som läggs på friskvård främst kommer dem till del som ändå ägnar sig åt aktiviteter i syfte att främja hälsan. Den grupp som verkligen behöver stöd lämnas alltför ofta därhän. Det gäller att hitta modeller för att identifiera och inspirera dessa grupper. Det är också fråga om att i ett tidigt skede upptäcka riskfaktorer och ha verktyg för att gripa in. Det handlar om att tydliggöra ledningens betydelse för en positiv hälsoutveckling på arbetsplatsen och om hur både medarbetare och ledare kan utvecklas. Under förprojekteringen ska enkätsvar analyseras, intervjuer med olika grupper av både chefer och medarbetare genomföras och specialistkunskaper inhämtas från t ex Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, kommunens arbetsgivarenhet, handikapporganisationer med flera. Kontakter med andra kommuner i regionen och i andra länder ska sökas och förberedas. Allt i syfte att ringa in de mest angelägna ämnesområdena samt utveckla nya former och metoder för en kvalitativ utbildning som är både hållbar och långsiktig.

Målsättning

1. Kartläggning är genomförd av:
• sjuktalens fördelning mellan kvinnor och män, etnicitet m.m.
• sjuktalens fördelning mellan medarbetare och chefer
• sjuktalens fördelning mellan olika anställningsgrad och i olika förvaltningar
• om funktionsnedsättning är en faktor som påverkar sjuktalen.

2. En kartläggning är gjord som visar om och i så fall hur förvaltningarnas styrkort påverkar det förebyggande hälsoarbetet.

3. En kartläggning är gjord av andra dokument som avser att främja hälsa som finns på förvaltningarna och klargörande för hur de fungerar i verkligheten.

4. En kartläggning av förvaltningarnas behov av kompetensutveckling avseende just hälsoarbetet är genomförd och analyserad.

5. Intervjuer/gruppsamtal med minst sex grupper/ledare och medarbetare var för sig, är genomförda och analyserade.

6. Specialkompetens är inhämtad från minst tre olika instanser som besitter för projektet värdefull kunskap.

7. Kontakter både inom regionen och transnationellt är etablerade.

8. Två seminarier är genomförda, ett inlednings- och ett avslutningsvis.

9. En ny form av utbildningspaket med syfte att möta behov och mota ohälsa är framtaget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tidigt under förprojekteringen tas processtödet för Tillgänglighet i anspråk för att utveckla arbetsmetoderna. Arbetet i projektet ska bedrivas så att ingen individ är förhindrad att delta. Det betyder att ansträngningar ska göras för att identifiera ”dolda” hinder. Generellt finns även anledning att undersöka hur kopplingen mellan sjuktal och individer med funktionsnedsättning ser ut. De resultat som förprojekteringen ger ska utgöra underlag för hur människor med olika former av funktionsnedsättning ska mötas för att deras hälsa ska främjas.

Transnationellt samarbete

Att skapa nytt på ett område där mycket redan är gjort och görs är en utmaning. För att hitta nya infallsvinklar och metoder på både lång och kort sikt måste projektet söka kontakter också utomlands. Det är i dialog med andra som tankar och nya idéer föds. The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) är ett samarbete mellan elva regeringar, Europeiska kommissionen och åtta internationella organisationer. NDPHS är ett forum för samordnade åtgärder för att hantera utmaningar för hälsa och socialt välbefinnande inom den nordliga regionen och Sverige är en av deltagarna. Inom detta samarbete hoppas vi kunna hitta en partner. Genom samverkan med Lärcentrum Gotland har projektet tillgång till den teknik som behövs för att på ett enkelt och kostnadseffektivs sätt mötas över gränserna.

Samarbetspartners

  • Lövsta Landsbygdscentrum

Deltagande aktörer

  • BUF
  • Gotlands folkhögskola
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltn
  • Kultur och fritidsförvaltningen
  • Ledningskontoret
  • Tekniska förvaltningen

Kommun

  • Gotland