Logotyp på utskrifter

Mot nya mål

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonAnders Adelgren
E-postanders.adelgren@torsas.se
Telefonnummer0486-33382
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

I denna förstudie vill vi utreda förutsättningarna för att skapa nya och effektiva metoder för att nå fler individer och därmed stärka arbetet mot arbetslösheten i Torsås kommun. En målgrupp är de unga upp till 29 år som vi inte når med några insatser i dag. Vi vill exempelvis titta på hur man på ett effektivare sätt kan nå personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Vi vill också utreda hur vi kan arbeta med unga som är i behov av att rustas på ett djupare plan inför exempelvis praktik eller sommarjobb. Vi vill också titta på hur man kan skapa en metod för att stärka ungas förmåga att driva eget företag. Andra vi vill stärka våra insatser gentemot är personer som varit med i Jobb- och utvecklingsgarantin i mer än ett år samt flyktingar. Bland annat kommer vi utreda på vilka sätt vi kan dra nytta av lokala företag för att motverka arbetslösheten i kommunen.

Bakgrund

Torsås kommun har den högsta ungdomsarbetslösheten i Kalmar län. I augusti var antalet arbetslösa och personer i program med aktivitetstöd 24,2 % i gruppen 18-24 år. Motsvarande siffra för hela Sverige var 13,5 %. Den totala arbetslösheten och personer i program med aktivitetstöd var 9,3 %. Näst högst i Kalmar län och över snittet i Sverige. En väsentlig orsak till den höga arbetslösheten är att Faurecia, kommunens största industri, lade ner och flyttade utomlands 2011. Denna industri var totalt sett kommunens största arbetsgivare med som mest 600 anställda och således en viktig arbetsgivare för bland annat unga.

Utifrån problematiken med ungdomsarbetslösheten genomför vi i dag Socialfondsprojektet Ung Drivkraft under perioden 2012-01-02 - 2014-06-30. Syftet med projektet är att skapa en modell som gör att unga 16-29 år får en ökad motivation och kompetens för att möta arbetsmarknadens krav och därmed öka sina möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Arbetet med att arbeta fram en "Torsåsmodell" pågår. En del är bland annat att vi fokuserar mycket på den enskilda individens behov, som vi tror är avgörande för att individen ska komma närmare den öppna arbetsmarknaden. En annan viktig del är att vi arbetar med att skapa praktikplatser på företagen på orten. Innan projektet startade fanns en generell skepsicism kring företagens vilja att erbjuda praktikplatser. Dock har i stort sett alla tillfrågade företag i Torsås kommun varit positiva till att hjälpa till att motverka ungdomsarbetslösheten i kommunen genom att ställa upp med praktikplatser.

Resultaten i projektet har varit mycket positivt. Av totalt 41 deltagare som avslutat sitt deltagande i projektet per 2013-09-10 har 21 stycken (51 %) gått vidare till arbete i någon form, 8 stycken (20 %) har påbörjat studier. Samtidigt finns det målgrupper som vi inte når som det var tänkt, där en är unga med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Det huvudsakliga problemet är att det finns en svårighet att få dessa personer att fullfölja projektet, trots att de blivit anvisade av socialtjänsten för att få behålla sin ersättning. Många av dessa individer är i ett stort behov av särskilda insatser för att inte hamna ännu längre från arbetsmarknaden. En annan målgrupp som av någon anledning är svår att nå med Ung Drivkrafts insatser, är unga som varit arbetslösa i över ett år. Då arbetslösheten generellt sätt är hög i kommunen, särskilt bland dem som varit långtidsarbetslösa, finns även ett behov av särskilda insatser för fler åldersgrupper än unga.

I Ung Drivkraft har vi också gjort erfarenheten att det är svårt att få unga att driva eget företag. Dock säger erfarenheten att det många gånger handlar om att individen inte är redo för det. Vi tror att flera individer har en framtida potential att driva eget företag, men att det samtidigt är viktigt att dessa individer får den kompetens och erfarenhet som krävs inför ett eventuellt framtida företagande.

Torsås kommun tog emot sina första flyktingar 2008. Kommunen har i dag ett avtal med Länsstyrelsen om att ta emot 15 flyktingar per år. Nyligen tog kommunens socialnämnd beslut om att kommunen i fortsättningen ska ta emot 27 stycken, nästan en fördubbling med andra ord. Arbetslösheten bland flyktingar bosatta i kommunen är också mycket hög (25,3 %) samtidigt som möjligheterna till arbete är få. Det leder ofta till att de väljer att flytta från kommunen då möjlighet ges. Denna målgrupp är därför i behov av andra insatser än vad som görs i dag.

Vilka insatser som krävs för de olika målgrupperna ovan vill vi kartlägga och förbereda för i denna förstudie.

Målsättning

Genom Ung Drivkraft har vi kommit en bit på vägen. Vi håller på att bygga upp en modell som ska bli vägledande för arbetet med unga arbetslösa i Torsås kommun. Dock når vi inte alla med behov av särskilda insatser. Vi vill genomföra denna förstudie för att i ett eventuellt genomförandeprojekt kunna förbättra möjligheterna ytterligare för unga att komma närmare arbetsmarknaden, men även andra ålderskategorier. På längre sikt handlar det om att varje individ i Torsås kommun ska känna att det finns ett sätt för dem att komma närmare arbetsmarknaden och att den lösningen finns inom kommunen. Vi tror att nyckeln i vår landsortskommun är att vi långsiktigt kan bygga upp ett arbetssätt där hela kommunen bidrar till att förbättra situationen, från privat till offentlig sektor. Flera olika insatser, som kan matchas mot individuella behov, ska utgöra grunden i detta arbetssätt. Om vi lyckas kommer ännu fler invånare i kommunen kunna känna framtidstro och se en möjlighet att bosätta sig här.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid tillsättningen av projektledaren kommer vi att ställa krav på kunskaper gällande tillgänglighetsfrågor. Under förstudien kommer en del vara att fastställa hur vi ska arbeta med frågan i vårt eventuella genomförandeprojekt. I förstudiens inledningsfas kommer vi att ta kontakt med Processtöd Tillgänglighet för att få stöd och råd i arbetet med att analysera förstudiens slutsatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Komplettering 2013-10-16:
Vi kommer att kontakta processtödet redan i höst för att få råd och stöd inför förstudiens start. I vårt projekt Ung Drivkraft tog vi hjälp av dem under mobiliseringsfasen, vilket vi kommer att dra nytta av. I förstudien kommer vi att ta stöd av Handisam och andra projekt såsom Unga Kalmar, som är ett ESF-projekt med erfarenhet av arbete med unga med exempelvis psykiska funktionshinder. En annan möjlig kunskapskälla är Kunskapsnavet, samordnare av den kommunala vuxenutbildningen. De har kunskap om att arbeta med exempelvis personer med läs- och skrivsvårigheter. Andra möjliga kunskapskällor kan vara hälsocentralerna i kommunen.
Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer vi att titta på vilka möjligheter gällande transnationellt samarbete som finns i ett eventuellt kommande genomförandeprojekt.

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Integrationsenheten

Kommun

  • Torsås