Logotyp på utskrifter

Lusthuset

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonErik Sjöberg
E-posterik.sjoberg@kalmar.se
Telefonnummer0480-450817
Beviljat ESF-stöd5 120 361 kr
Total projektbudget12 812 021 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig i första hand till de som är eller varit långtidsjukskrivna och som inte kommer ut i arbete. Merparten av deltagarna kommer från Soc, men även fr Af och FK. Idag finns det flera personer som har försörjningsstöd, men inte någon sjukskrivning - trots att de är sjuka - p g a att de inte räknas som anställningsbara av Af. I projektet erbjuds de en motivationskurs på 16 v - en form av förrehabilitering. Därefter går de över till en Orienteringskurs på 1 mån teori, 1 mån praktik inom vård/omsorg, handel, industri eller där det finns arbetskraftsbrist. Deltagarna får sedan möjlighet att under 2 mån pröva-på-lärlingvux. Om den faller väl ut fortsätter deltagarna med gymnasial lärlingvux-utbildning på en arbetsplats och slutar i projektet. Övr deltagare kan fortsätta med praktik eller studier eller gå vidare på annat sätt inom projektet. Målet är också att ge arbetsgivare och handledare särskilt stöd för att kunna möta och handleda deltagare utifrån deras särskilda behov.

Bakgrund

BAKGRUND
Projektet går i första hand ut på att underlätta en återgång till arbete för de som är eller varit långtidssjukskrivna (PO2s mål 4 och Småland och Öarnas prioritering i utlysningen). Vi har konstaterat att det finns ett stort antal personer som befinner sig i ett utanförskap p g a att de har varit eller är långtidssjukskrivna. Idén till projektet kommer från socialsekreterarna på Socialförvaltningen i Kalmar som uppmärksammat att det bara där finns 90 personer, där det är känt att de är eller har varit långtidssjukskrivna, och som inte kommer ut i arbete (49 kvinnor, 41 män). De har försörjningsstöd från Soc och de har inte alltid någon sjukskrivning i botten trots att de inte står till arbetsmarknadens förfogande. Läkare väljer att inte sjukskriva p g a att det inte finns någon arbetsgivare. De är i gråzonen mellan arbetsmarknad och sjukskrivning. Därutöver finns bara hos Soc i Kalmar ca 150 personer som är långtidsarbetslösa (55 % män, 45% kvinnor) med försörjningsstöd och där det i många fall finns någon form av sjukdomsbild, men sjukskrivning saknas p g a av att de saknar arbetsgivare. Här finns ett mörkertal.

Försäkringskassans statistik för Kalmar-Borgholm-Mörbylånga-Torsås visar att det finns 607 pågående sjukfall med en fallängd på 6 mån eller däröver (411 kvinnor, 196 män). Därutöver finns hos FK ca 350 personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. Av de personer som slutar Arbetslivsintroduktion på Af går 42% tillbaka till FK och 25% till arbete. Var de övriga 33% tar vägen vet ingen med säkerhet idag.

Andelen personer med funktionsnedsättning som är arbetslösa eller i program har ökat i länet under ett år fr 15% till 17,5% (riket idag 16,9%). Personer med längre arbetslöshet och funktionshinder tenderar blir kvar i arbetslöshet.

F n pågår några projekt och samverkansformer, som FK i länet deltar i, t ex Faro för sjukskrivna mellan 6 mån och 1 år, Arbetslivsintroduktion på Af, Unga Kalmar på Folkuniversitetet, Ramp och Grön Omsorg. Ingen av dessa projekt eller samverkansformer arbetar med de insatser vi planerar för - individuella motivationshöjande insatser av bred och längre omfattning i kombination med orienteringskurs och med lärlingsplatser (lärlingvux) eller praktik med kompetensintyg (enl Fk).

FÖRANKRING I RUPEN
I Rupen (och i länets folkhälsopolitiska plan) lyfts särskilt fram att H-län ska sträva mot ett Hälsolän, dvs ett friskare, tryggare och rikare liv. I Rupen påpekas att "Hälsoaspekterna måste in i beslutsprocesserna och de stödjande miljöerna stärkas". Särskilt lyfts kvinnors höga ohälsotal här fram.

PROBLEM
I ovanstående statistik finns ett antal individer som "ramlar mellan stolarna" och som helst av allt önskar ett arbete, men där vägen tillbaka från en lång tids sjukskrivning till arbetsmarknaden och en gemenskap är lång. Förmodligen är dessa människor lågutbildade. Vissa har inte en avslutad grundskola och flera har ingen gymnasieutbildning. Här finns också personer som aldrig varit inne stadigvarande på arbetsmarknaden.

ORSAKER
Vi tror att orsakerna till problemet är flera och individuella beroende på ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, sjukdomsbild, egen motivation, drivkraft och social situation. Efter lång tids sjukskrivning blir utanförskapet inte bara ett problem utan även en "orsak" till att de inte kommer in på arbetsmarknaden.

PROJEKTIDÉ
Projektidén går ut på att motivera, stärka och rusta målgruppen för att minska utanförskapet och möjliggöra återgång eller inträde till arbetsmarknaden. Detta sker genom att stödja och coacha deltagarna individuellt och i grupp, genom motivationshöjande insatser, inspiration till ändrad livsstil, vägledning och studiebesök. Därefter erbjuds de en orienteringskurs inom vård-omsorg, tillverkning och handel samt praktik på arbetsplatser och genom utbildningsinsatser.
Projektet kommer särskilt att fokusera på LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA med gymnasiekompetens inom valt ett yrkesområde som en varaktig inträdesbiljett till arbetsmarknaden.
Projektets fokuserar på en målgrupp där det idag saknas effektiva insatser och där utfallet kommer att ge direkta samhällsekonomiska vinster. Om inte kommuner och myndigheter börjar intressera sig för denna målgrupp - där det även finns ett stort mörkertal - riskerar målgruppen för alltid att finnas i ett utanförskap. Dessutom utgör målgruppen med rätt insatser en arbetskraftsreserv, där det idag är eller riskerar att bli arbetskraftsbrist.

MOBILISERINSGSFASEN
Vi har haft diskussioner med FK och Af (södra Kalmar län och Öland), som ser ett tydligt behov av särskilda insatser för de som är eller har varit långtidssjukskrivna. Vi har även diskuterat med övriga Socialförvaltningar i södra länet, som verifierar behovet. Samtliga är intresserade av att delta i mobiliseringsfasen för att ytterligare kartlägga behov samt planera för ett genomförande med mål att motverka utanförskap och få flera att återgå i arbete eller studera.
Vi har också diskuterat problem, behov och idé med Kunskapsnavet i Kalmar (Centrum för vuxnas lärande i Kalmar-Mörbylånga-Torsås), som visat mycket stort intresse att delta som aktiv samarbetspart vad gäller orienteringskurser och och pröva-på-lärlingvux.
Under mobiliseringsfasen kommer vi även att kontakta arbetsgivare för information och kartläggning av arbetskraftsbehov, deras intresse och möjligheter att ta emot för praktik inför lärlingvux och kompetensintyg. Arbetsgivare och handledare kommer med stor sannolikhet behöva stöd i handledning, praktik- och tillgänglighetsfrågor. Även detta behov kommer vi att kartlägga under mobiliseringsfasen, där vi ser insatser av Regionalfondskaraktär som möjliga.


GENOMFÖRANDEFASEN
Utifrån de kunskaper vi har idag om målgrupp och behov ser vi följande aktiviteter (kan förändras i mobiliseringsfasen):
- Uppstartsdag med arbetsgrupp och styrgrupp
- Rekrytering av deltagare (fr Soc, Af, FK)
- Motivations- och inspirationskurs, 16 veckor. "Kursen" inleds med presentation/lära känna, varje deltagares aktuella förutsättningar och mål, utflykter, studiebesök. Därefter övergår kursen i att fokusera på Livsvägledning, motivationshöjande övningar, studiebesök, träning/friskvård (pröva-på), föreläsningar, coachning, studie- och yrkesvägledning. Aktiviteterna genomförs i grupp och individuellt. Individuella handlingsplaner tas fram.
- Orienteringskurser 1 mån teori, 1 mån praktik (alt: vård/omsorg, industri, handel eller där arbetskraftsbrist finns). Deltagare rekryteras från motivationskursen eller direkt från Soc, Af, Fk.
- Pröva-på-lärlingplats 2 mån hos arbetsgivare med syfte att övergå i lärlingsvux enl Skolverkets nationella kursplan. Handledare utses på arbetsplatsen, plan för 2 mån pröva-på tas fram och följs upp av projektledning och Kunskapsnavet. Om försöket faller väl ut, dvs deltagare och arbetsgivare vill fortsätta med lärlingsvux slutar deltagaren i projektet när lärlingsvux tar vid. Om det inte blir någon fortsättning går deltagaren tillbaka till projektet för kompl insatser, t ex coachning, studier, annat projekt eller utredning.
- Praktik med kompetensintyg: Deltagare som inte är intresserade av pröva-på-lärling får arbetspraktik som leder till kompetensintyg. Handledare utses på arbetsplatsen, plan för praktiken tas fram och följs upp av projektledningen. Om inte praktiken leder till anställning återgår deltagaren till projektet för att pröva flera praktikplatser, få coachning, gå vidare i studier, till annat projekt eller utredning.
- Socialförvaltningens arbetsterapeut är en resurs vid utformningen av praktikplatser och som stöd till arbetsgivarna, när så behövs
- Studie- och yrkesvägledning och studiebesök är en naturlig del under hela projektet för att inspirera deltagarna till nya vägar i arbetslivet.
Målsättning

Det övergripande målet är att långtidssjukskrivna eller de som varit långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa, som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, ska få nya möjligheter till ett inträde. De nya möjligheterna består av breda och omfattande aktiviteter för att motivera, inspirera och stödja varje deltagare individuellt och i grupp i kombination med utbildning och praktik på arbetsplatser alt studier.
Arbetssättet i detta projekt ska utvecklas i samverkan mellan Soc-Af-FK och vuxenutbildningen och bli en modell för denna eller liknande målgrupper. Modellen ska börja användas i och med projektslut.
En viktig del i modellen är att öppna upp möjligheten för den här målgruppen att få en skräddarsydd och individuellt anpassad utbildning på en arbetsplats genom att pröva-på-lärlingvux med syfte att övergå till lärlingvux och få motsvarande gymnasiekompetens inom ett yrkesområde.
Genom att arbeta fram en ny modell i samverkan ser vi att projektet på sikt minskar utanförskapet och bidrar till en ökad förvärvsfrekvens och tillväxt i företag och organisationer.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren har kontaktat ESFs processtöd för Tillgänglighet och Agneta Lindqvist i samband med denna ansökan.

MOBILISERINGSFASEN
Projektet kommer att inledas med en utbildning i Tillgänglighetsfrågor för projektägare, arbetsgrupp och styrgrupp. Vi kommer här att använda oss av ESFs processtöd för denna utbildning.
Med anledning av projektets målgrupp kommer särskilt fokus riktas på att vid kartläggningen av varje deltagare ta reda på vilka kända funktionsnedsättningar som finns för att kunna ta hänsyn till och kompensera dessa i det fortsatta arbetet med den personen. Funktionsnedsättningarna i den aktuella målgruppen kommer att vara fysiskt, psykiskt, kommunikativt betingade eller flera i kombination.

Projektet kommer under mobiliseringsfasen i kartläggningsarbetet att nyttja olika kompetenser, t ex arbetsterapeut hos Soc i Kalmar, SIUS på Af, specialkompetens hos FK.

Planering av lokaler, som ska användas i genomförandefasen, görs med hjälp av checklista (Processtödets checklista) för att säkerställa att lokalerna är anpassade så att alla deltagare kan komma dit, vistas där och tillgodogöra sig information och utbildning både genom att se, höra och förstå på ett tillfredsställande sätt. Kartläggningen av arbetsplatser för praktik kommer också innefatta tillgänglighetsperspektivet.

Vi kommer att göra en SWOT-analys för det övergripande tillgänglighetsarbetet som ska ligga till grund för att hitta lösningar och möjligheter under genomförandefasen. T ex måste projektet se till att alla deltagare kan tillgodogöra sig information och utbildning på olika sätt, både skriftligt och muntligt.

GENOMFÖRANDEFASEN
Resultatet av kartläggning och SWOT under mobiliseringsfasen kommer mera i detalj att ge svar på vilka särskilda insatser som behövs för den aktuella målgruppen. Vi planerar för att ovannämnda specialistkompetenser (arbetsterapeut, Afs SIUS-konsulenter, FK) medverkar vid utformning av praktikplatser eller studieplatser så att deltagarna kan arbeta och fungera så enkelt och bra som möjligt. Socialförvaltningen kommer att medfinansiera en arbetsterapeut på halvtid under genomförandefasen för att stödja både deltagare och arbetsgivare vid utformning av praktikplatser.

Under Orienteringskursens teroidel och pröva-på-lärling-vux kommer Kunskapsnavet att tillhandahålla lokaler som är tillgänglighetsanpassade (ingen kostnad i projektet).

Vi vill också under denna fas ge handledarna på arbetsplatserna en kortare utbildning i tillgänglighetsfrågor (i samband med skapande av mötesplats - Se insatser under regionalfondskaraktär).

Den individuella handlingsplanen kommer alltid att belysa ev behov av anpassning av utbildningslokaler, arbetsplatser, information, studiematerial eller av annat särskilt stöd och hur detta ska lösas. I den aktuella målgruppen är sannolikheten stor att det finns deltagare med funktionsnedsättningar vad gäller syn, hörsel, rörelse, allergier, läs- och skrivsvårigheter, födoämnesallergier, diabetes m fl. Projektet ska vara tillgängligt för alla deltagare och alla måste visa en ömsesidig respekt för varandras och varandras förutsättningar. Den inledande 16-veckors motivations- och inspirationskursen kommer förutom motivationshöjande åtgärder att arbeta med attityder, värderingar och respekt för varandra och arbetsmiljö.

Den lärande utvärderingen kommer att följa upp Tillgänglighetsperspektivet och i vilken grad detta uppfylls gentemot deltagarna både vid information, utbildningar och ute i praktik. Uppföljningen sker både i enkätform och i intervjuer. Återkoppling ges till projektledning, arbetsgrupp och styrgrupp i samtal, rapport och vid analysseminarium.

Vi har i budgeten avsatt medel för att kunna stödja deltagare med funktionsnedsättningar (inköp av litteratur (lättläst), inläst litteratur, cd, enklare hjälpmedel).

Under genomförandefasen kommer vi att ta hjälp av processtödet för Tillgänglighet och Agneta Lindqvist för att få tips och råd i individuella fall.

Transnationellt samarbete

Danmark har ett etablerat lärlingssystem som rönt stor framgång. Vissa kontakter har redan tagits med AF Malmö, Robert Baranowski, projektledare för Job.dk och AF Öresund Direkt, Krister Olsson. Under mobiliseringsfasen kommer vi att göra ett besök i Danmark för ett erfarenhetsutbyte kring det danska lärlingsystemet.
Vi planerar även en resa till Norge under mobiliseringsfasen för att lära mera om hur deras lärlingssystem i näringslivet fungerar. Under dessa bägge besök kommer vi att tillsammans göra upp en plan för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte under genomförandefasen.

Under genomförandefasen kalkylerar vi med att bjuda in representanter från Danmark och Norge till vårt projekt för erfarenhetsutbyte och information samt för ytterligare en resa till Danmark resp Norge för strategisk påverkan och spridning.

Medfinansiärer

 • Af Kalmar
 • Arbetsförmedlingen Borgholm
 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

 • Af Kalmar
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Borgholms Kommun
 • Försäkringskassa i Kalmar
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kunskapsnavet
 • Samordningsförbundet

Kommun

 • Borgholm
 • Kalmar
 • Mörbylånga
 • Torsås