Logotyp på utskrifter

Livslinjen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGotlands folkhögskola
KontaktpersonHelena Cedergren
E-posthelena.cedergren@folkbildning.net
Telefonnummer0498-20 36 50
Beviljat ESF-stöd1 268 451 kr
Total projektbudget3 171 128 kr
Projektperiod2009-05-15 till 2011-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet genomförs som en utbildning med praktik för långtidssjukskrivna personer med lättare psykiska besvär, depression o stressrelaterade syndrom. Syftet är att bryta utanförskap och förbereda individerna i målgruppen att finna vägar tillbaka till arbetsmarknaden och ett realistiskt arbetsliv.

Bakgrund

En stor grupp människor är i behov av rehabiliteringsinsatser, uppskattningsvis ca 5 % av befolkningen i arbetsför ålder. Många av dessa har förlorat sociala nätverk och självtillit under sjukperioder. Genom att skapa framåtsyftande sociala lärmiljöer med stor hänsyn till den enskilda individen kommer deras förutsättningar till ökad anställningsbarhet eller vidare studier därmed att väsentligt förbättras.

Syfte

Projektets huvudsyfte är att bidra till att målgruppen, som utgör en stor andel av dem som står utanför arbetsmarknaden idag, blir delaktiga i samhällsbygget med en förhöjd kompetens, stärkt självförtroende och därmed höjd livskvalitet.

Vidare är syftet att förbereda individerna i målgruppen att finna vägar tillbaka till arbetsmarknaden och ett realistiskt arbetsliv. Vårt huvudintresse för projektet är att bidra till att målgruppen kan bryta sitt utanförskap och komma tillbaka i arbete eller studier och bli delaktiga i samhällsbygget med förhöjd kompetens och stärkt självförtroende.

Målsättning

Kvalitativa
Att deltagarna genom att delta i projektet når en ökad livskvalitet, ökad social kompetens, ökad kännedom om sin egen sjukdomsbild men också om sina egna möjligheter och förmågor.
Att deltagarna genom att delta i projektet ska öka sina möjligheter till delaktighet i samhällslivet och att få ett arbete efter individuell förmåga med en högre grad av egen försörjning.
Att på ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt ta tillvara, bygga vidare och fortsätta utveckla erfarenheter och kunskaper som redan gjorts i olika samarbeten med olika myndigheter samt eftervård på behandlingshem och sjukvård för att nå flera människor i den målgrupp som avses.

Kvantitativa
Att minst 80% av deltagarna ska slutföra kursen
Att minst 80% av deltagarna ska uppleva att de efter genomgången kurs har stärkt sin sociala förmåga samt att de kan ta aktiv del i samhället genom vidare studier eller arbetsträning/praktik.
Att de deltagare som går kursen har en eller flera kontakter med arbetsmarknaden genom praktikperioder arrangerade genom projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Pedagogisk personal i projektet har mångårig erfarenhet och kompetens i arbete med människor med olika former av funktionshinder.

Projektet genomförs i lokaler som är anpassade för rullstolsburna deltagare och har inbyggd hörselslinga för att göra det möjligt för personer med nedsatt hörsel att delta.

Jämställdhetsintegrering

Gotlands folkhögskola arbetar sedan flera år tillbaka med att ett genusperspektiv ska finnas i alla verksamheter. Det kommer att gälla också detta projekt. Exempel kan vara teaterföreställningar med efterföljande diskussioner, samtal och övningar om egna värderingar utifrån de olika ämnena samt att arbeta med jämställdhet som tema.

I projektet inspireras deltagarna i att tänka utanför de traditionella könssegregerade ramarna vad gäller yrkes- och studieval. Genom medvetna handledare och lärare belyses förhållningssätt och genusaspekter på strukturer och förhållanden i samhället och i omvärlden. Genom enskilda samtal och gemensamma diskussioner stöttas deltagarna, både män och kvinnor, i att även göra könsöverskridande val.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Visby
  • Ledningskontoret

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan Visby
  • Medborgarservice, Uppvidinge k

Kommun

  • Gotland