Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Livskraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGotlands folkhögskola
KontaktpersonHelena Cedergren
E-posthelena.cedergren@folkbildning.net
Telefonnummer0498-20 36 50
Beviljat ESF-stöd3 773 311 kr
Total projektbudget8 037 523 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Projektet avser att underlätta för dessa personer att bryta utanförskapet och utforma en realistisk plan för vidareutbildning, ökad anställningsbarhet och arbete. Projektet ska stärka de enskilda individernas självkänsla och den egna motivationen och tillsammans med deltagarna formulera en realistisk strategi för att nå dit. Deltagarna ska gå från att vara mottagare av hjälp och stödinsatser till att åter få makt och inflytande över sin egen framtid. Avsikten är att byta fokus och genomföra ett maktskifte. Deltagarna ska utmanas att äga sin egen process. En medveten strategi utifrån ett bemyndigande – empowerment, där tilltron till individens egna inneboende resurser och förmågor är i fokus. Detta förhållningssätt kräver stor tilltro till deltagarnas inneboende förmåga och är utgångspunkten i processen som ska återskapa självrespekt och avsevärt förbättra social förmåga och insikt om det egna ansvaret.

Antalet deltagare under projekttiden beräknas till mellan 48 - 58 personer. Ingen enskild deltagare kommer att finnas i projektet under hela projekttiden, den maximala tiden för varje individ kan uppgå till två terminer, men är sannolikt avsevärt kortare för en del. Det maximala antalet deltagare i en grupp har satts till 16 personer. Målgruppen som projket Livskraft vänder sig till har som regel en komplex problembild. Erfarenheterna från såväl folkhögskolans reguljära arbete och tidigare prjket så krävs det en relativt omfattande insats vilket förklarar kostnaderna för den här gruppen.

Bakgrund

Under 2009 -2010 har Gotlands folkhögskola genomfört ett projekt kallat Livslinjen med hjälp av projektmedel från ESF. I samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen har projektet samlat personer som varit och är i behov av rehabilitering, återuppbyggnad av självtillit och återanpassning till sociala sammanhang. Under projekttiden har det blivit tydligt ett långt utanförskap också kräver längre tid för att återkomma till fasta rutiner, återskapa tilliten i relationen med andra och så småningom återkomst till utbildning eller ökad anställningsbarhet.
Slutsatserna i den kontinuerliga utvärderingen och sannolikt också i den slutgiltiga utvärderingen visar på ett mycket gott resultat utifrån de individuellt anpassade utbildningsplanerna för de allra flesta av deltagarna i projektet.
Efterfrågan på en plats i projektet har ökat allteftersom projektet blivit känt och uppmärksammat. Projektledningen drar därför slutsatsen att behovet av den här typen av sociala lärmiljöer är fortsatt stort på Gotland. Värt att notera är att socialförsäkringsdepartementet och ministern intresserar sig för och har önskemål om att följa projektet. Vi har också märkt av ett ökat intresse från olika delar av landet då man efterfrågat information om arbetsmetoder och kursplaner. Även blivande deltagare från övriga delar av landet har sökt sig till projektet genom att de läst på folkhögskolans hemsida. Det finns otvivelaktigt att stort behov av att utveckla metoden ytterligare.

Till problemsidan hör det ganska snäva rapporteringssystemet gällande deltagarnas närvaro, där det är svårt att använda rapporteringssystemet på den här typen av målgrupp.

På planeringsstadiet gjordes ett väl optimistiskt tidsschema gällande hur snabbt de olika deltagarna skulle kunna ta sig genom de olika etapperna i projektet.

En annan svårighet har varit att regeländringarna för försäkringskassan och arbetsförmedlingen under projekttidens gång har medfört extremt hög belastning på försäkringskassan och osäkerhet gällande förutsättningarna för enskilda deltagare.


Syfte

Syftet med projektet är att möta de personer i arbetsför ålder som av en eller annan anledning befinner sig utanför arbetsmarknaden, varit sjukskrivna under lång tid och hamnat utanför sociala sammanhang. Projektet är avsett att underlätta för dessa män och kvinnor att bryta utanförskapet och byta passiviteten mot en realistisk plan för antingen vidare utbildning eller ökad anställningsbarhet.
Projektet syftar till att stärka de enskilda individernas självkänsla, att bygga upp en sund självbild och den egna motivationen att formulera en personlig och realistisk framtidsbild. Att tillsammans med deltagarna skapa en plan för att nå de överenskomna målen.
Projektet syftar också till att bryta det sociala utanförskapet, att medvetandegöra hur viktig kommunikationen med omvärlden är, träna upp språk och färdigheter i att möta och kommunicera såväl med enskilda som med myndigheter och arbetsmarknad.
Projektet syftar också till att pröva och validera tidigare erfarenheter och utbildningar för de personer som önskar en fortsatt studiegång, att hjälpa till att finna vägar för kompletteringar eller vidare utbildning.
Projektet syftar till att öka deltagarnas anställningsbarhet, att genom stegvis introduktion och arbetsplatsträning med handledd praktik hjälpa deltagarna att utifrån sina förutsättningar komma i kontakt med intressanta arbetsplatser.
Projektets syfte är att genom att skapa en framåtsyftande social lärmiljö som tar stor hänsyn till den enskilda individens utgångspunkt så skall deras förmåga och möjlighet till ökad anställningsbarhet eller vidare studier att väsentligt förbättras.
Projektet Livskraft är innovativt, framförallt inom ett område. Det uttrycks i det förhållningssätt och det bemötande av deltagarna som tillämpas i projektet. Deltagarna skall gå från att vara mottagare av hjälp och stödinsatser till att åter få makt och inflytande över sin egen framtid. Avsikten är att byta fokus och genomföra ett maktskifte. Deltagarna skall utmanas att äga sin egen process.
En medveten strategi utifrån ett bemyndigande – empowerment, där tilltron till och mobilisering av individens egna inneboende resurser och förmågor är det fokus utifrån vilka de individuella planerna görs upp. Livskraft avser att arbeta utifrån denna arbetsform, där det är deltagarna själva som får formulera mål och ambition och också hur dessa skall uppnås. Detta förhållningssätt kräver stor tilltro till de inblandade individernas inneboende förmåga, men utgångspunkten i processen är att återskapa självrespekt, självtillit och avsevärt förbättrad social förmåga, handlingskraft och insikt om det egna ansvaret. Lärdomarna avser vi att dela med de samverkanspartners som är kopplade till projektet.Målsättning

Att få deltagarna att regelbundet delta, dvs minst 60% närvaro.
Att upprätta individuella utvecklingsplaner till alla deltagare.
Att minst 80 % av deltagarna fullföljer projektet.
Att minst 80% av deltagarna skall ange att de upplever en förbättring av sin livssituation, stärkt självkänsla, motivation att följa utvecklingsplanen samt en ökad social förmåga.
Att minst 80% av deltagarna skall erbjudas en eller flera kontakter med arbetsmarknaden genom praktikplatser som erbjudits genom projektet.
Att minst 50% av deltagarna skall hitta en utbildning, få ett arbete eller på annat sätt närma sig arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gotlands folkhögskola som projektanordnare har som offentlig utbildningsanordnare väl tillgodosett tillgänglighetsaspekten. Beredskap finns att möta olika former av funktionsnedsättning såväl vad det gäller lokaler, hjälpmedel och kunskap om olika former av funktionsnedsättning. Medarbetare i projektet kommer att träffa ESF-kontorets processtödjare i ämnet.

Jämställdhetsintegrering

Gotlands folkhögskola arbetar systematiskt med jämställdhetsintegrering i den egna organisationen och i den pedagogiska verksamheten. Skolan har också ett utbildningsuppdrag och leder jämställdhetsintegreringsarbetet i Gotlands kommun. Genuskunskap ingår som ämne i alla kurser som skolan arrangerar. Rekryteringsprocesser och arbetsplaner och beslutsprocesser följer en tydlig sytematik där genus och jämställdhet skall vara självklara aspekter på beslut och genomförande. Deltagare i projektet får genom folkhögskolans tydliga förhållningssätt i jämställdhetsfrågor en ökad medvetenhet och kunskap om den grundläggande demokratiska aspekten av jämställdhet.
Gotlands folkhögskola arbetar systematiskt med jämställdhets integrering. Såväl i planeringsarbete som i genomförande och i beslutsprocesser skall alltid en checklista användas.

Jämställdhetskonsekvenser

1. Hur berörs (direkt eller indirekt) kvinnor, flickor, män och pojkar olika av förslag till
verksamhet och upplägg ? Vilka konsekvenser får detta förslag till beslut ?

2. Finns det könsstereotypa mönster som befästs i och med detta upplägg, denna
planering eller detta förslag till beslut?

3. Bidrar förslag till beslut till en ökad jämställdhet genom att det är säkerställt att både kvinnor och män blir berörda av insatserna och att dessa är anpassade utifrån kvinnor och mäns olika behov och möjligheter?

4. Riskerar förslag till beslut att försämra jämställdheten?

Livskraft har som alla andra verksamheter där Gotlands folkhögskola är huvudman genuskunskap som ämne. Med en ökad kunskap och medvetenhet fokuseras hela tiden bemötande och attityder. Gotlands folkhögskola eftersträvar vid rekrytering så jämn könsfördelning som möjligt. Vid ojämn könsfördelning i personalgrupp eller deltagande genomförs alltid en analys av skälen till denna snedfördelning, i akt och mening att medvetandegöra anställda och deltagare om de strukturer som format rådande ordning.

En viktig del och en ambition i Livskraft är att delta i det folkhälsopolitiska arbetet genom att ge människor inflytande över sin egen situation och möjlighet att påverka och förändra. Jämställdhetsaspekten och maktstrukturer är betydande påverkansfaktorer för den aktuella målgruppen. Projektet arbetar specifikt med att stärka de enskilda individerna och gruppen, såväl i fråga om kunskap som personlig utveckling och erbjuda redskap för att upptäcka och avslöja ojämlika strukturer och förhållanden.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Visby
  • Ledningskontoret

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan Visby
  • Medborgarservice, Uppvidinge k

Kommun

  • Gotland