Logotyp på utskrifter

Livsenergi

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVuxenskolan Region Jönköping
KontaktpersonGunilla Linghoff
E-postgunilla.linghoff@sv.se
Telefonnummer036309460
Beviljat ESF-stöd944 405 kr
Total projektbudget2 489 005 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-05-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Målet är att långtidssjukskrivna ska ges förutsättningar att gå vidare till arbete eller studier.Projektet genomförs i samarbete med landstinget/Qulturum,arbetsförmedlingen,försäkringskassan,kommuner m.fl Nya samverkansformer mellan studieförbund och andra samverkansparter etableras.

Bakgrund

Studieförbundet Vuxenskolan region Jönköpings län samordnar Vuxenskolans verksamhet i länets 13 kommuner. Studieförbundet Vuxenskolan(SV) är ett fristående studieförbund som arbetar med utbildning, folkbildning, kultur- och uppdragsverksamhet. SV har en omfattande verksamhet i hela Sverige. I Jönköpings län bedrivs verksamhet i länets samtliga kommuner från 10 lokala kontor.I vårt uppdrag som studieförbund ingår bl.a att arbeta med utsatta grupper och utjämna utbildningsklyftor.
SV har stor erfarenhet av att vara projektägare till olika EU-finansierade projekt. Vår vision för SV i region Jönköpings län är:

"SV skall vara länets ledande studieförbund som aktivt bidrar till folkbildning och demokrati, lokal och regional utveckling."

Många långtidssjukskrivna är ett stort samhällsproblem. En ny folkhälsopolitik och en förbättrad rehabilitering innebär att stora insatser måste göras för att ge långtidssjukskrivna möjlighet till att återgå till arbetslivet. I regionalt utvecklingsprogram (RUP) anges vikten av att som tillväxtfaktor bättre ta tillvara den resurs som sjukskrivna utgör.
Under 2008 har SV med stöd av Europeiska Socialfonden genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningarna till ett länsövergripande projekt där Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Landstinget - primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall finna former för att få långtidssjukskrivna att återgå till arbetslivet. Projektet vill ge de som är sjukskrivna förutsättningar att återgå till ett liv där man är aktiv efter sin förmåga och har egenmakt och ett vardagsliv där arbete är en naturlig del.
Förprojekt
Efter 3 månaders förprojektering kan vi konstatera att det finns ett stort behov av detta projekts tilltänkta verksamhet. Under förprojekteringen har alla samverkanspartners ansett projektet mycket viktigt och är positiva till ett genomförande. Att stärka "Livsenergin" och den egna drivkraften hos den långtidssjukskrivne i olika åldrar och kön är mycket viktigt. Vi avser att genom utbildningsgrupper utveckla, utbilda och hitta nya tankemönster som ökar arbetsglädjen och livskvalitén för den enskilde individen .Insatser som också ger ökad självtillit.Grupperna kommer att arbeta med den pedagogik som som kännetecknar studiecirklelns arbetsformer.Sammankomsterna kommer i projektet att benämnas "energiträffar" för att markera hela projekets inriktning.Man utgår från deltagarnas förutsättningar och deltagarna är med och påverkar innehåll och upplägg. Verksamheten skall leda till bestående förändringar därför ges deltagarna konkreta uppgifter mellan sammankomsterna . Upplägget har utvecklats i nära samarbete med Qulturum,landstinget i Jönköpings län.Verksamhet planeras i länets alla kommuner.
Under förprojekteringen har kontakter tagits med Landstinget, Kommuner, Landstingets och Kommunernas rehabiliteringssamordnare, Företagsläkare, Näringslivet, Industripoolen m fl.
För att kunna testa utbildningsmaterial och metoden Livsenergi har med stöd och i samarbete med Qulturum genomförts två testgrupper för långtidssjukskrivana i Eksjö och Nässjö. En första utvärdering visar på bra resultat.
Uppföljning
Efter genomgången utbildning i Livsenergi kommer deltagarna erbjudas uppföljning i Vuxenskolans ordinarie verksamhetsutbud. Ett ämne som varit efterfrågat av deltagarna i testgrupperna har varit Mindfulness. Mindfulness är en metod att förhålla sig till livet som motverkar stress och oro samt hjälper människan att hantera svårigheter och otillfredsställelse.
Utökad samverkan
Under förprojekteringen har framkommit önskemål från vissa kommuner att koppla verksamheten i projektet till andra pågående projekt inom området. Eksjö kommun ser t ex fram mot en samverkan med HIA (Hälso -Integration - Arbete).
Landstinget ser en naturlig samverkan mellan projektet och de rehabiliteringssamordnare som finns vid länets vårdcentraler. Dessa samordnare är en viktig resurs för att kunna slussa deltagare till utbildningsgrupperna.
Jönköpings kommun ser en samverkan med integrationsprojektet på Öxnehaga samt Jobbtorget.

Syfte

Projektet livsenergi syftar till att underlätta återgång arbete efter lång sjukskrivningsperiod.Genom att deltagarna får tillbaka självförtroende och självtillit skapas bättre förutsättningar för ett liv där man är aktiv och har egenmakt. Ett vardagsliv där arbete är en naturlig del.
Genom kompetensutveckling för dessa utsatta individer skapas ökad jämställdhet.
Projektet syftar att förbättra folkhälsan som ger en bättre livskvalite för den enskilde och en stor vinst för samhället.


Ytterligare syfte är att utveckla en ny kompetensutveckling för personer som lätt hamnar i utanförskap.De arbetsmetoder och pedagogik som utvecklas i projektet kommer att tas tillvara i Vuxenskolans ordinarie verksamhet efter projektets slut.Verksamheten beräknas därmed kunna fortgå med ekonomisk ersättning från arbetsgivare med rehabiliteringsansvar.

Målsättning

Att minst 80 % av deltagarna efter att ha deltagit i livsenergigrupperna ska ha bättre sjävtillit och därmed vara bättre rustad för återgång till arbetslivet.Att minst 60 % av deltagarna 6 månader efter att man avslutat deltagande i projektet ska befinna sig i arbete eller studier.

Målet med delar av projektet är att skapa nya enkla och bra samarbetsformer för samverkansparterna som gynnar de långtidssjukskrivnas återgång i arbete/sysselsättning. Projektet skall vara öppet för nya infallsvinklar som tillför projektet mer utveckling. Gränsöverskridande samverkan mellan olika branscher och organisationer kan tillföra projektet nytänkande. Energiträffarna skall ge bättre livskvalité, hälsa, sundare vanor, lust, glädje, skapande samt en tro på framtiden. Kompetensutvecklingen skall främja egenförsörjning och leda till arbete. Projektet skall bygga upp egenkraft att ta ansvar, lära känna sina egna tillgångar och utveckla dem. Var och en kan få ett eget varumärke. Varje grupp skall ha en ledare/mentor som följer arbetet, fokuserar på deltagarnas möjligheter och resurser samt ger trygghet och engagemang som skapar hopp och framtidstro. Energiträffarna skall bygga mycket på dialog, nya tankar och idéer som ökar kreativiteten.
Deltagarna får diplom efter genomförd kurs.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Livsenergigrupperna kan bedrivas i lokaler anpassade för deltagare med funktionshinder. Energiträffarna är öppna för alla, även flerhandikappade. Studieledarna och verksamhetscheferna är väl utbildade med många års erfarenhet av blandade grupper. Tillgänglighet innebär även möjlighet att tillgodogöra sig projektet som bygger på individuella behov.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet kommer att vara styrande för alla som är involverade i projektet. Alla kommer att få utbildning i jämställdhetsintegrering . Kontakt kommer bl a att tas med länsstyrelsens handläggare av dessa frågor.
En av slutsatserna i problemanalysen var att skapa förståelse för andra människor och då särskilt när man arbetar tillsammans i en grupp. Varje individ är unik .Alla har olika åsikter om jämställdhet . Dessa åsiktsskillnader ska respekteras och beaktas i arbetet.

Medfinansiärer

 • Af Jönköping
 • Eksjö kommun Sociala sektorn
 • Försäkringskassan Jönköping
 • Landstingets FoU-enhet
 • Regionförbundet Jönköpings län
 • Stadskontoret, Centrala personalavdelningen
 • SV Förbundskansliet

Kommun

 • Alvesta
 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Gotland
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Uppvidinge
 • Vimmerby
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult