Logotyp på utskrifter

Ledarutveckling över gränserna

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunkontoret
KontaktpersonHelene Gustavsson
E-posthelene.gustavsson@vetlanda.se
Telefonnummer0383-97273
Beviljat ESF-stöd4 209 484 kr
Total projektbudget4 209 484 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Minskande befolkningsunderlag är en gemensam problematik för kommunerna Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Vimmerby. Det påverkar kommunernas attraktionskraft och det medför svårigheter att rekrytera chefer. För att öka rekryteringsbasen ska redan anställd personal kompetensutvecklas och de ges då möjlighet till en framtida karriär som chef.

Tidigare har inte kommunerna sett sig som en arbetsmarknadsregion och många har i brist på karriärmöjligheter flyttat från området. Syftet är därför att utveckla detta samarbete så att medarbetarna kan utvecklas och arbeta i de olika kommunerna.

Samverkan förstärks både på makro- och mikronivå genom involvering av kommunledningarna samt skapande av nätverk mellan deltagarna i projektet. Detta tillsammans med kompetensutvecklingen ger förutsättningar för att medarbetare stannar och utvecklas vilket också ökar attraktionskraften för att arbeta och bo i regionen.

Bakgrund

Bland våra medarbetare vet vi att det finns de som med rätt stöd kan utvecklas till att få en chefsbefattning. Vi vet också genom bland annat fokusgruppsundersökningar, att det finns de som känner sig tvingade att flytta från vårt område då de inte upplevt att de i den enskilda kommunen haft någon karriärmöjlighet. Den enskilda kommunen ger begränsade möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Vi behöver därför se till att utveckla samverkan mellan kommunerna för att ge ökade möjligheter för anställda att göra karriär och dessutom ge dem en grund att stå på i deras framtida ledarskap.

En gemensam problematik för de sökande kommunerna är det sviktande befolkningsunderlaget och de relativt stora geografiska avstånden till universitetsorter och regionala centra. De kommuner som i följande avses är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda i Jönköpings län samt Hultsfred, Högsby och Vimmerby i Kalmar län. Invånarantalet i de här kommunerna har minskat under de senaste åren. Vårt geografiska läge med långa avstånd till regionala centra och universitetsorter är ett faktum. Avstånden mellan kommunerna är i sig inte så stora och området är geografiskt väl samlat, se bilaga.

Situationen påverkar kommunernas attraktionskraft och därmed antalet sökande till utlysta tjänster. Det innebär utmaningar både ekonomiskt och personellt när det gäller att trygga en god service till invånarna. Om våra medarbetares inneboende potential inte tas tillvara kan det innebär att de hejdas i sin yrkesutveckling eller flyttar från de aktuella kommunerna. Ett målinriktat arbete för att säkra kompetensförsörjning blir alltså särskilt viktig.

Medarbetare med god kompetens krävs på alla nivåer i kommunen. Anställda som känner engagemang och vilja att arbeta i olika verksamheter behövs på olika positioner. Men utan ett gott ledarskap nås inte optimalt resultat Ledarens betydelse för ett gott arbetsklimat och för att förhindra att medarbetare slås ut i långtidssjukskrivningar beläggs i forskning. Ett gott ledarskap är alltså en nyckelkompetens för kommunens verksamhet. Det är därför viktigt att det finns konkurrens och bra urval vid tillsättning av chefstjänster för att vi ska få det goda ledarskapet i kommunens olika verksamheter. För att vara chef/ledare behövs en bred kompetens. Professionen kräver förmåga att lösa komplexa frågor, ha helhetssyn på kommunens uppdrag, att vara målinriktad och kunna hantera medarbetare och verksamhet och samtidigt leverera resultat. För att kunna bli ledare behöver medarbetarna utvecklas både som individer men också som gruppdeltagare. Det ställer krav på såväl personlig kompetens som erfarenhet. En viktig kompetens i ledarskapet är att se medarbetarnas behov av stöd vid olika typer av funktionsnedsättning men även att förstå vikten av ett jämställt arbetsliv. Det är också viktigt att ha en förståelse för behovet av mångfald, bland annat av medarbetare med olika kulturell bakgrund.

En aktiv samverkan är ett sätt att motverka den negativa utvecklingen och att stärka vår attraktionskraft i förhållande till andra regionala centra. En del i den processen är att stödja en öppen inställning till samarbete över gränserna så att kommungränser och länsgräns inte utgör hinder utan ger ökade möjligheter. För att gynna en sådan utveckling krävs tydliggörande av vinsten med en gränsöverskridande samverkan mellan kommunerna liksom inom kommunens olika verksamheter.

Inom några av kommunerna är det en relativt stor omsättning av medarbetare, speciellt på chefs- och specialisttjänster. En förklaring är att en del av våra anställda söker sig till kommuner med ett större utbud av karriärtjänster. I fokusgruppsundersökningar har det också visat sig att det finns en önskan hos våra anställda om möjlighet till ökad rörlighet dvs. att pröva på andra tjänster inom kompetensområdet. I båda fallen pekar det på behovet att erbjuda större utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Kommunens verksamhet omfattar många olika områden med ett antal olika chefsbefattningar. Med en generell ledarutveckling vidgas möjligheterna för den som vill utvecklas i sitt yrkesliv att snabbare få ett chefsuppdrag. Det gör att medarbetare som har förmåga och intresse att göra karriär också kan bo kvar i våra kommuner. Om vi på ett klokt sätt använder den gemensamma potentialen i de samverkande kommunerna kan vi tillsammans utgöra en starkare region än om varje kommun utgör en egen aktör. Vi kan tillsammans ge större karriärmöjligheter genom att samverka och ge möjlighet till en bredare arbetsmarknad.

Länsgränser och kommungränser har hittills utgjort ett hinder för samverkan kring kompetensfrågor. Mellan kommunerna finns det exempel på samverkan. Exempelvis på detta är gemensam teknisk förvaltning i Hultsfred och Högsby och gemensam miljöchef i Vimmerby och Hultsfred. Inom höglandskommunerna finns samverkan exempelvis i räddningstjänst och IT. Det finns också exempel över länsgränsen där Hultsfred, Vimmerby, Högsby, Vetlanda och Eksjö samverkar i olika konstellationer. Däremot saknas samverkan mellan samtliga åtta kommuner som ingår i projektet och området rekrytering är en ny gemensam angelägenhet. Ett samarbete är dessutom en förberedelse inför en ny regionindelning.

Sammanfattning:
• ett målinriktat och individualiserat arbete krävs för att öka medarbetares möjligheter att ta chefsuppdrag (individnivå)
• det finns medarbetare med vilja att göra karriär, för dessa behövs ökade möjligheten att pröva på andra tjänster, möjliggöra ökad rörlighet (individnivå)
• ett behov finns att motverka utflyttning, dvs. att ge möjlighet att bo kvar i den egna kommunen (individnivå och organisationsnivå)
• attraktionskraften för att arbeta inom kommunerna är svag, det minskande befolkningsunderlaget och geografiska läget är ett gemensamt problem(organisationsnivå)

Målsättning

Övergripande mål (mål på lång sikt).
• I samverkan utvecklas de åtta kommunerna genom gränsöverskridande arbetssätt mot en hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft.
• Kommunernas gemensamma arbetsmarknadsområde ger karriärmöjligheter för de anställda.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunernas uppdrag är att ge service till samtliga kommuninnevånare. Utmaningar i form av att på ett positivt sätt säkra tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder kräver kompetens. Hur ett funktionshinder påverkar möjligheten att genomföra ett ledaruppdrag beror på hur omgivningen är anpassad. Med adekvata hjälpmedel kan funktionshindrets betydelse för uppdragets genomförande minimeras. Det innebär att se till att arbetsplatsen är fysiskt tillgängligt, att förhållningssätt och bemötande är tillåtande för olikheter, att kommunikation både vad gäller syn och hörsel är god. Det senare gäller även information som ges via web-plats och intranät. Information som ges ska vara tillgänglig även för den om har ett funktionshinder som innebär svårigheter med inläsning av text. Där för kan informationen även behöva ges i olika form eller via olika media.
Kontakt har tagits med processtödet i tillgänglighet Agneta Lindqvist, vi har tagit till oss synpunkter från henne och hon har också läst ansökan och gett en positiv återkoppling.

Mobiliseringsfasen
Information om hjälpmedel för tillgänglighet ges i informationen om projektet som också ges så att den är tillgänglig för alla medarbetare
Kartläggning av behov hos deltagarna
Projektledningen tar del av utbildning från processtöd för tillgänglighet.
Inventering av de lokaler som ska användas i projektet.
Vid upphandling av utbildare ställs krav på kompetens om tillgänglighet.
Den utvärderare som engageras för genomförande ska ha kompetens om tillgänlighetsproblematik.
Genomförande
I projektet sker all utbildning i lokaler som är anpassade för deltagarnas olika behov.


Transnationellt samarbete

Flera av kommunerna har ett aktivt vänortssamarbete. En naturlig del i projektet är att delge erfarenheterna av utveckling för blivande ledare till vänorterna.
Hultsfreds kommun har ett aktivt samarbete med Rumia i Polen. Skolutbyte har skett årligen och år 2010 deltog även kommunledningen i överläggningar kring samarbetet. Exempelvis har den skandinaviska institutionen vid universitet i Gdynia visat intresse för att ta emot telebildföreläsningar från Campus Hultsfred. Att ge information till vänorten i Polen är en naturlig del i ett utvecklingsprojekt. Övriga kommuner har också vänortssamarbete som kan utgöra kontakter för att kommunicera erfarenheter kring ledarskap.
Deltagare som i den individuella utvecklingsplanen visar intresse för transnationellt arbete kan ges möjlighet att besöka någon vänort för att på plats studera ledarskap i annat land.

Syftet är att få ett utbyte av erfarenheter kring ledarskap. Ledarskapskulturerna är olika och det är berikande att få inblick i andra synsätt vilket fördjupar förståelsen för vad som är ett framgångsrikt ledarskap. Genom att möjliggöra studiebesök för ett antal av deltagarna i projektet kan erfarenheten dessutom utgöra underlag för det projektarbete som ska genomföras.

Deltagande aktörer

 • BArn och ungdomsförvaltningen
 • Eksjö kommun Sociala sektorn
 • Kommunkontoret
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontor
 • Kommunledningskontoret
 • Kommunledningskontoret
 • Personalkontoret

Kommun

 • Aneby
 • Eksjö
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Vetlanda
 • Vimmerby