Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ledarskapsakademi

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStadskontoret, Centrala personalavdelningen
KontaktpersonLeif Svennenfors
E-postleif.svennenfors@jonkoping.se
Telefonnummer036-106033
Beviljat ESF-stöd775 869 kr
Total projektbudget775 869 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

En ny modell för kompetensutveckling för chefer i Jönköpings län. Grundidén till denna modell är flexibel distansutbildning kopplat till dialog med kursledare och användning av lärcentra. Konceptet bygger på ett samspel mellan deltagare-högskola-lärcentrum-arbetsplats.

Bakgrund

Behovet har varit att få fram en flexibel och verksamhetsanknuten ledarskapsutbildning på högskolenivå. Att ta fasta på kommunalt anställda chefers utvecklingsbehov och skräddarsy en utbildning i enlighet med detta. En viktig utgångspunkt har varit att försöka göra utbildningen individualiserad och samtidigt ta vara på möjligheterna till erfarenhetsutbyte och kontakter över förvaltnings- och kommungränser. I förprojekteringen har vi kunnat konstatera att den tänkta modellen med en koppling till det s k "Bättrekonceptet" har varit riktig. Vi tror att den flexibla uppläggningen bl a kommer att underlätta genomförandet vad gäller individualisering och det arbetsplatsnära lärandet. Likaså blir kopplingen till olika lärcentra en viktig komponent i ett decentraliserat genomförande. Ytterligare en slutsats vi har dragit efter diskussionerna i förprojekteringen är att lyfta fram det viktiga i att deltagarna får en nära och naturlig koppling till varandra och till kursledarna.

Syfte

I diskussionerna under förprojekteringen tyder mycket på att en samordning av insatserna kan leda till att resuserna kommer att användas kostnadseffektivt. En förenklad upphandling av utbildningens ("Hållbart ledarskap") genomförande kommer att genomföras enligt Lagen om offentlig upphandling vilket också kommer att sätta fokus på kostnader och kvalitet och leda till bra avtal med utbildningsanordnare. I förprojekteringen har vi lagt stor vikt vid att ge utrymme för kontakter och erfarenhetsutbyte över kommungränserna. Den genomförda planeringen innebär också att den kurs som vi nu söker medel till blir den första utbildningen som genomförs inom en ledarskapsakademi. Ledarskapsakademien är tänkt att bli ramen för utbudet av ledarskapsutbildningar. Den planeras omfatta bl a ett utbud av kortare och längre kurser, fördjupningar inom olika profilområden samt endagsseminarier med olika teman. Under projekttiden kommer planeringsdiskussioner angående kommande utbud av kurser att bedrivas med Högskolan i syfte att finslipa planeringen av en framåtsyftande ledarskapsakademi.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att utveckla en varaktig modell för att, inom ramen för en ledarskapsakademi, samordna, strukturera och kvalitetshöja insatserna för kompetensutveckling av chefer i Jönköpings län. Utbildningarna kommer att genomföras i närområdet i syfte att gynna miljön och begränsa tidsåtgången. När det gäller mätbara projektmål har förprojekteringen visat på att antalet möjliga deltagare till den inledande utbildningen "Hållbart ledarskap" är högst 24. Utbildningens längd beräknas bli ca 6 månader och omfatta 7,5 högskolepoäng. Innehåll, metod etc framgår av bifogade preliminära kursplan. Kostnaderna utgörs av en utvecklingsdel och en genomförandedel och beräknas, när det gäller genomförandedelen, till ca 13000-15000 per deltagare vid fullt antal (24) kursdeltagare. När det gäller jämställdhetsinsatser kommer detta att avspeglas dels i innehållet, ett av utbildningsorådena omfattar genus och mångfald, samt genom att anmälningarna styrs så att det kommer att vara ungefär lika många deltagare av vardera könet. En annan viktig målsättning är att pröva och utvärdera utbildningen "Hållbart ledarskap" som en modell för fortsatta utbildningar inom ledarskapsakademien och som en intressant modell för andra verksamhetsområden t ex landsting och företag. Ytterligare en målsättning är att vid behov kunna samarbeta med andra kommuner och län inom regionen.
Mätbara projektmål av större vikt är:
- Bedömning av erfarenhetsutbytets och samarbetets betydelse t ex vad gäller skapandet av nätverk
- Utarbetandet av en struktur på en akademi för ledarskapsutveckling
- Deltagarnas värdering av kursens innehåll och metodiska uppläggning
- Belysning av olika synsätt på kvinnligt respektive manligt ledarskap
- Användbarheten av prövad utbildningsmodell inför fortsatt planering och inför ev överföring till andra verksamhetsområden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genomförandet av utbildningen kommer att ske dels på Högskolan (Campus) och dels på lärcentra och internat. Det innebär att utbildningsaktiviteterna kommer att förkäggas till platser och välutrustade lokaler med full tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Analysen har påverkat projektinnehållet på olika sätt bl a har vi i informationen till kommunerna om projektet poängterat att det är viktigt att såväl kvinnliga som manliga chefer anmäls. I utvärderingen, framför allt genom grupp- och individintervjuerna, vill vi försöka mäta om det t ex finns olika förhållningssätt till chefsrollen mellan kvinnliga och manliga deltagare. I förprojekteringen har vi sett till så att det i utbildningen lyfts fram olika aspekter och synsätt på manligt och kvinnligt ledarskap bl a handlar ett av huvudområdena om genus och mångfald.

Samarbetspartners

 • Tekniska Högskolan i Jönköping

Deltagande aktörer

 • AME - Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Eksjö kommun Sociala sektorn
 • Gnosjö Socialförvaltning
 • Habo kommun - Kommunledning
 • Kommunledningskontoret
 • Lärcentrum Västra Vux
 • Medborgarkontoret Nässjö
 • Näringslivsavdelningen Mullsjö Kommun
 • Personalkontoret
 • Socialförvaltningen
 • Vård-och omsorgsavdelningen

Kommun

 • Aneby
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Habo
 • Jönköping
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Värnamo