Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lärande organisation

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBarn och ungdomsförvaltningen
Kontaktpersoning-marie swanberg
E-posting-marie.swanberg@savsjo.se
Telefonnummer0382-15280
Beviljat ESF-stöd1 154 924 kr
Total projektbudget1 154 924 kr
Projektperiod2009-01-16 till 2010-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Vår målsättning är att i Sävsjö kommuns skolor och fritidshem vidareutveckla en lärande organisation med stöd av problembaserad skolutveckling (PBS) från Karlstads Universitet och i samarbete med Hjo och Eksjö kommun.

Bakgrund

År 2006 påbörjade barn- och utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun ett utvecklingsprojekt, Lärande utveckling kvalitet (LUK), organisationsnummer 66 222 med stöd av Växtkraft mål 3.

Önskemålen enligt de individuella kompetensutvecklingsplanerna som gjordes inför projektet var många, men vår främsta målsättning med kompetensutvecklingsinsatserna var att utveckla en lärande organisation med stöd av PBS, problembaserad skolutveckling.
Uppföljning och utvärdering av projektet visar ett mycket positivt resultat, men den visar också att det tar tid att utveckla en lärande organisation. Önskemål framkommer därför om mer handledning, stöd och erfarenhetsutbyte för att kunna vidareutveckla den lärande organisationen och för att insatserna skall bli bestående.

Den forskning som finns idag, bland annat en omfattande metastudie av 97 forskningsprojekt, visar hur man behöver organisera lärares lärande och kompetensutveckling.

Syfte

Vårt syfte är att utveckla en lärande organisation där kompetensutveckling utformas utifrån ett PBS-perspektiv.
(PBS, problembaserad skolutveckling, tar sin utgångspunkt i att skolan är en lärande organisation och arbetet syftar till en bestående förändring.)

Genom att utveckla en lärande organisation underlätta möjligheterna för skolans personal att utvecklas i takt med de nationella krav som ställs.

Att få kunskap om olika verktyg (lärande samtal, förståelsekarta mm)
och att använda dem som stöd i det dagliga arbetet.

För ökad jämställdhet i vår organisation är syftet att all personal skall få utbildning i gender enpowermentperspektivet.

Den lärande organisationen med stöd av PBS ska utvecklas i samverkan med Karlstads universitet samt Hjo och Eksjö kommuner.

Målsättning

Utveckla en lärande organisation som kännetecknas av ett ständigt lärande för alla, med en hög grad av ansvar och initiativtagande och att det är lätt att ta till sig, utveckla och föra kunskap vidare samt en förmåga att förändra sig och tillämpa kunskaper och insikter.

Organisera lärares lärande och kompetensutveckling så att
lärdomarna kommer eleverna till del och resulterar i välbefinnande och ökad måluppfyllelse.

Stimulera karriärutveckling för de interna processledarna, lärledarna.

Öka pedagogernas kompetens inom valda utvecklingsområden matematik, IUP, bedömning och betyg, SET (social och emotionell kompetens) och fritidspedagogik.

Ökad kunskap om gender enpowermentperspektivet skall ta bort fördomar och direkt beteende om förhållningssätt när det gäller värderingar och klassificering manligt och kvinnligt. Först när denna komponent är implementerad hos all personal kan våra barn och ungdomar i sin tur vara vägledare.

Oberoende av kön, ålder, etnisk, religiös och sexuell läggning skall alla värderas och bemötas lika i vår organisation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I de redskap som finns i PBS, bland annat lärande samtal och föreställningskarta är målsättningen att alla skall få möjlighet att delta på lika villkor även om man har ett funktionshinder. Våra lokaler anpassas för funktionshindrade och om särskilda hjälpmedel krävs för att delta i projektet kommer dessa att finnas.

Jämställdhetsintegrering

När det gäller arbetet med jämställdhet skall skolledningen anslå tid för personalen för reflektion och diskussion, bland annat att reflektera över vilka fördomar som man själv bär på och det pedagogiska ansvaret.
För ökad jämställdhet i vår organisation skall all personal genom våra utbildade handledare få utbildning i gender enpowermentperspektivet.(Även de som inte har önskat det i den individuella kompetensutvecklingsplanen). Målsättning är att denna kunskap skall ta bort fördomar och direkt beteende och förhållningssätt när det gäller värderingar och klassificering manligt kvinligt. Först när denna kompetent är imlelementerad hos all personal kan våra barn och ungdomar i sin tur vägleda andra.

Genom att arbeta med verktygen i PBS ( bland annat lärande samtal och förståelsekarta) är vår målsättning att ta tillvara outnyttjade resurser, att utveckla kompetens och skapa en organisation, en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som bidrar till tillfredsställelse och livskvalite för alla,

Samarbetspartners

  • Guldkroksskolan
  • Karlstads universitet
  • Norrtullskolan

Deltagande aktörer

  • Aleholmsskolan
  • Rörviks skola och Fritidshem
  • Stockaryds skola och Förskola

Kommun

  • Eksjö
  • Sävsjö