Logotyp på utskrifter

LOGKOMP

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVaggeryds Näringslivsråd KB
KontaktpersonCarl-Gunnar Karlsson
E-postbusiness@vaggeryd.se
Telefonnummer0393-678454
Beviljat ESF-stöd7 263 380 kr
Total projektbudget7 263 380 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Jönköping, Nässjö och Vaggeryd har identifierat ett gemensamt behov av att stärka konkurrenskraften inom logistikområdet. I bakgrunden och projektets problemformulering finns följande faktorer:
• upplevd arbetskraft- och kompetensbrist inom logistikområdet
• geografiskt läge med utvecklingspotential
• personer som inte kommer in på arbetsmarknaden
• ett uppfattat behov av att jämföra styrkan på nationell och internationell nivå.
LOGKOMP är ett projekt där vi skapar kluster mellan logistik- och tillverkningsföretag och fokuserar på att utveckla ledare och organisationer. Fokuserade på ovanstående faktorer stärker vi konkurrenskraften för 40 företag inom logistik och tillverkningsindustri. Siktet är inställt på ökad tillväxt.
Projektet genomförs i samverkan med Destination Jönköping, Nässjö Näringsliv samt Vaggeryds Näringslivsråd. Int. Handelshögskolan och Science Park i Jönköping garanterar fördjupad kunskap respektive tillvaratagande av innovationer och affärsidéer.

Bakgrund

Jönköping, Nässjö och Vaggeryd har ett geografiskt läge med en stor tillväxtpotential för såväl logistikföretag som för regionens tillverkande företag.
Många företag har en stor utvecklingspotential i att utveckla sina processer för materialförsörjning, internlogistik och distribution som skulle kunna leda till tillväxt, ökad konkurrenskraft och minskad miljöbelastning.
Regionen har stora outnyttjade samverkansformer inom en mängd olika områden som skulle kunna bidra till ökad konkurrenskraft, tillväxt och innovationer.
Regionen har idag relativt låg formell utbildningsnivå. Företagen upplever arbetskrafts- och kompetensbrist, samtidigt som många personer p.g.a. bl.a. kön, etnicitet och handikapp står utanför arbetsmarknaden. Ett lyckat genomförande ska underlätta för dessa personer att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till företagens arbetskrafts och kompetensförsörjning.
Det finns såväl nationellt som internationellt många spännande och innovativa företag och logistikområden. Benchmarking och omvärldsbevakning på nationell och internationell nivå kan tillföra värdefull kompetensutveckling och utveckling av företag och region.
För att bedriva framgångsrik utveckling av processer och personal ställs allt högre krav på ledarskapet, samsyn och att alla chefsnivåer i en organisation kompetensutvecklas, vilket oftast inte är fallet

Inför ansökan har kommunikation förts med branschföreträdare och ett antal företagsledare inom branschen. Information från dessa samtal tillsammans med de kontinuerliga kontakter som näringslivsorganisationerna i Nässjö, Vaggeryd och Jönköping har med logistikföretagen ligger till grund för ansökan. Det finns en stark förankring för projektet hos näringslivsorganisationerna i de tre kommunerna.
Arbetsuppgifterna och arbetsinnehållet är begränsat för det stora flertalet som arbetar i logistikbranschen. Projektets satsning på att få chefer/ledare att arbeta mer professionellt med kompetensförsörjning och att utveckla ledarskapet kommer att ha en positiv påverkan för att personalen ska kunna öka arbetsinnehåll, kompetensutvecklas, få ökad delaktighet, möjligheter att påverka och utvecklas i sin yrkesroll, samt främja jämställdhet och integration.
Näringslivsorganisationernas bedömning är att logistikbranschen är en viktig bransch ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv med avseende på att arbetsuppgifterna är relativt enkla och därmed borde kunna vara möjliga för de personer som idag står utanför arbetsmarknaden pga kön, etnicitet etc. om företagen utvecklar sitt jämställdhets- och integrationsarbete ytterligare.
Den kompetensbrist som upplevs gäller främst nyckelpersoner.

Projektet har en tydlig ambition att utbildningsinsatserna och de lärande aktiviteterna ska begränsas till den kompetensutveckling som anses som mest strategiskt viktigt. För att nå så hög utbildningseffekt ska kompetensutveckling inom respektive företag ske på ett flertal nivåer i företagen, dvs företagsledning, mellanchef, medarbetarnivå.
Målgruppen kommer att stärkas i sina yrkesroller och i sin plats på arbetsmarknaden.
Cheferna/ledarnas kommer att stärkas i sina roller genom att förutom ökande kunskaper få professionella verktyg för att hantera personalledning. Att vara chef är en tuff arbetsuppgift och har en stor arbetsmiljöpåverkan. Hög kompetens skapar ett tryggare och mer professionellt ledarskap. Chefer/ledare/Nyckelpersoner ska stärkas i sina roller så att de får kompetens och verktyg för att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete.

Syfte

Det övergripande syftet är att genom kompetensutveckling och omvärldsbevakning skapa tillväxt och öka konkurrenskraften hos regionens logistikföretag och varuproducerande företag genom att effektivisera logistikprocesser innefattande materialförsörjning, internlogistik och distribution. Projektet ska stärka ledare/chefer att använda förbättringsverktyg för processutveckling. Projektet ska även utveckla chefer och organisationer i att arbeta med strategisk och praktisk kompetensförsörjning och personalarbete som säkerställer tillgång till kompetent personal, främjar integration och ökar jämställdhet och bidrar till friska och säkra arbetsplatser.
Grundtankarna i projektet är att:
• kompetensutveckling ska ske inom ett fåtal strategiska kompetensområden på alla nivåer i företaget från produktionspersonal till vd-nivå.
• varje nivå i organisationerna ska omvärldsbevaka hur man arbetar med processutveckling, personalutveckling och jämställdhet/integration. Omvärldsbevakning/benchmarking ska ske utanför egen verksamhet, dvs att personal ska omvärldsbevaka utanför eget företag, chefer ska omvärldsbevaka utanför egen bransch och inom egen regionen, ledningsnivå ska omvärldsbevaka egen nationellt och internationellt.

Regionens företag inom logistik och tillverkningsindustri skulle kunna få en betydligt bättre tillväxt och konkurrenskraft genom att:
• Utveckla processer som berör materialförsörjning, internlogistik och distribution.
• Utnyttja regionen geografiska lägen och tillväxtpotential.
• Benchmarking och omvärldsbevaka andra branscher på såväl nationell som internationell nivå.
• Utveckla ledare och organisationer i processutveckling och personalutveckling.
• Utveckla kluster mellan logistikföretag
Det finns en outnyttjad arbetskraftspotential i regionen som har svårt att komma ut i arbetslivet p.g.a. diskriminering och bristande policies och rutiner för integration och jämställdhet, samtidigt som många företag upplever personal- och kompetensbrist.

Målsättning

Mål
Utveckla och effektivisera verksamhet genom att höja logistikkompetensen hos deltagande företag
Mål
Projektet vill kompetensutveckla 100 personer inom logistik- administrativa processer,materialförsörjning, internlogistik och distribution, i syfte att utveckla och effektivisera verksamheten hos respektive företag.
Mätmetod
Utvärdering av genomförda utbildningsaktiviteter i samband med avslutad utbildning, samt 6 mån efter avslutad utbildning.
Utveckla ledarskap och öka jämställdhet/integration
Mål
Projektet vill kompetensutveckla 100 chefer/ledare och därmed stärka ledarskapet för att cheferna på ett professionellt sätt ska kunna jobba med kompetensutveckling och kompetensförsörjning i sina respektive områden, samt att förbättra jämställdhet och integration.
Mätmetod
• Utvärdering av genomförda utbildningsaktiviteter i samband med avslutad utbildning, samt 6 mån efter avslutad utbildning.
• Jämförelser mellan företagens arbete med jämställdhet/integration före projektstart och 6 månader efter avslutade utbildningsaktiviteter.

Utveckling av regionen genom öka samverkan och skapande av kluster
Mål
Projekt vill tillvara regionens utvecklingspotential som finns för logistikbranschen genom att skapa samverkansformer för ökad konkurrenskraft för regionen och dess företag.
Projektet vill genomföra nationell och internationell benchmarking för att hitta framgångsfaktor och innovativa lösningar för fortsatt utveckling.
Mätmetod
• Antal skapade och fungerande nätverk/kluster.
• Antal genomförda studiebesök/benchmarking.
• Intervjuer med näringslivsorganisationerna i regionen kring hur logistikbranschen har utvecklats under projekttiden.

Utökad samverkan mellan logistikföretag och tillverkningsindustrin
Mål
Projektet vill utöka samarbetet/samverkan mellan logistikföretagen och regionens tillverkande företag som vi tror kan ge dem optimering i deras logistikkedja, ökad lönsamhet och dessutom mindre miljöbelastning.
Mätmetod
• Utvärdering av genomförda aktiviteter i samband med aktivitet och sex månader efter genomförda aktiviteter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudie
Under förstudien kommer arbetsplatserna utformande vad det gäller tillgänglighet hos varje deltagande företag att diskuteras i syfte att uppmärksamma eventuella brister och att identifiera utvecklingsbehov för genomförandefasen.

I förstudien kommer kontakter att ske med olika intresseföreningar i syfte att identifiera hinder som gör att många har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Genomförande
Under genomförandefasen kommer aktiviteter kopplade till de ev. brister som identifierats i förstudien att genomföras.

Alla aktiviteter kommer att vara tillgängliga för alla. I samband med uppstart av aktiviteter kommer förfrågningar till respektive aktör att göras för att säkerställa tillgänglighet.

I projektet kommer en rad studiebesök/benchmarkingaktiviteter att genomföras och då kommer även tillgänglighetsfrågan att studeras.

Tillgänglighetsfrågan blir också ett viktigt inslag i ledarskapsutbildningarna.
Under mobiliseringsfasen kommer tillgänglighet att diskuteras med samtliga företag. Identifierade behov för att säkerställa tillgänglighet för alla kommer att beaktas. I samband med definitiva anmälningar till olika aktiviteter kommer det att vara möjligt att framföra önskemål på lokaler, specialanpassat utbildningsmtrl etc.
Vi är naturligtvis medvetna om att detta är ett programområde 1-projekt, men ser ändå ett långsiktigt värde i att under mobiliseringsfasen identifiera ev. hinder för tillgänglighet som gör att regionens arbetsplatser i framtiden blir allt mer öppna för alla.

Jämställdhetsintegrering

I förstudien kommer deltagande företags jämställdhetsarbete att analyseras, liksom analys av de hinder som intresseorganisationer upplever. Utifrån analysen kommer innehållet i ledarskapsutbildningarna att anpassas. Ledarskapsutbildningarna fokuserar sedan på att till chefer och organisationer tillföra kunskap kring jämställdhet/integration, arbeta med värderingsfrågor och till att skapa och implementera företagsinterna policies/rutiner för jämställdhet/integration och att implementera dessa till alla personal.

Vid de studiebesök/benchmarking som personer i företagsledande befattning genomför kommer jämställdhet/integration att vara viktiga inslag.

Jämställdhetsfrågorna kommer att få en central del i ledarskapsutbildningarna. Förutom kunskap om jämställdhet/diskriminering kommer även arbete att ske med företagens värderingar, policies och rutiner för dessa frågor.


Transnationellt samarbete

Effektiv logistik blir allt viktigare och växer i betydelse i takt med att handel och näringsliv globaliseras . Företag behöver förbättra och rationalisera material- och produktflöden, från råvara till slutlig förbrukare, den process som vi definierar som logistik. Det handlar om att uppnå optimal effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. De fysiska flödena är också kopplade till informations- och monetära flöden.

Logistikprocesser är fundamentala för alla former av ekonomiska aktiviteter och processer och har blivit speciellt viktiga genom de stora förändringsprocesser av det globala näringslivet som skett under senare år:

• förändringar av produktionsmetoder, inklusive ökad flexibilitet
• förändrade relationer mellan kunder och leverantörer
• ändrade konsumtionsmönster
• ökad geografisk flexibilitet och utökade produktionsnätverk
• alltmer av ”just-in-time” vid anskaffning och leveranser
• rörligheten på arbetsmarknaden som blir alltmer internationaliserad

Logistikverksamhetens viktigaste funktion är att vara förmedlare mellan köpare och säljare i alla delarna av en produktions- och/eller distributionskedja. Logistikservice innebär att organisera och koordinera komplexa flöden över allt längre distanser. Detta har möjliggjorts genom teknologisk utveckling inom kommunikationer och transporter. Under senare år har industriföretagens ändrade strategier som ”outsourcing” av logistikservice, men också utvecklingen av nya aktörer, bidragit till ändrade strukturer inom logistikbranschen. Detta ställer ökade krav på företagens organisationer att arbeta med strategisk och praktisk kompetensförsörjning och personalarbete som säkerställer tillgång till kompetent personal, främjar integration och ökar jämställdhet och bidra till friska och säkra arbetsplatser.


Jönköpings län betraktas allmänt som en framgångsrik näringslivsregion med god tillväxt och är starkt förknippad med entreprenöranda. Av tradition har länet främst associerats med tillverkningsindustri men det pågår omvandlingsprocesser mot alltmer av servicenäringar i form av olika logistikverksamheter i flera kommuner främst i Jönköping/Vaggeryd/Nässjö. Dessa kommuner har under senare år utvecklats till knutpunkter för logistik. En avgörande faktor har varit det fördelaktiga geografiska läget och kommunerna ligger strategiskt mitt i södra Sverige mellan storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Baserat på utvecklingen i Jönköpingsregionen så har de senaste 15 åren inneburit en kraftig tillväxt, vilket återspeglar sig i ökad sysselsättning och att företag valt att lokalisera sig i regionen.

Projektet avser att utveckla internationell samverkan inom logistikområdet med aktörer i Tyskland, Holland och Danmark som är ledande i Europa. Det finns många olika utländska aktörer så som åkerier, speditörer, varuägare m.fl som redan finns i vår region på olika sätt Vi bedömer att våra samverkanspartners finns inom olika kluster/näringslivsorganisationer i ovanstående tre länder. En internationell samverkan och erfarenhetsutbyte bidrar till nya modeller för kompetensutveckling, ökad kompetens, och ökad säkerhet. Ett eftersatt område är ex. arbetsmiljöfrågor och säkerhetsfrågor som kräver internationella system och villkor. Ett sådant exempel är säkerhetsparkeringar där Europa ligger före Sverige i utvecklingen. Sverige ligger längre fram på arbetsmiljöområdet, som är intressant för våra utländska partners. Andra strategiska kompetensområden är Lean, flödesanalyser, lager och produktionsstyrning, metodik för analys och utveckling av logistiksystem mm, som är intressanta för båda parter.

Under mobiliseringsfasen kommer vi att genomföra behovsanalyser på företagen där de internationella frågeställningarna tas upp. Kartläggningen kommer att vara vägledande för inom vilka områden samarbetet ska fokuseras på.

Vi har för avsikt att i projektet identifiera minst tre samarbetspartners och genomföra flera workshops med medverkan av de deltagande företagen och av våra samverkanspartners.

Målsättning för det internationella samarbetet är att:
- etablera kontakt med tre utländska samverkanspartners för ett långsiktigt samarbete
-benchmarka frågeställningar från de deltagande företagen och våra utländska partners
-identifiera samverkansområden ex arbetsmiljö, säkerhet, strategiska kompetensområden
-bidra till kompetensöverföring till våra samarbetspartners inom ex arbetsmiljöfrågor och strategiska kompetensområden där våra samverkanspartners IHH, Internationella Handelshögskolan och Science Park i Jönköping har en hög kompetens.
-genomföra utbildningsresor för de medverkande företagen
-få internationell medverkan på utbildningsseminarier
-få internationell medverkan på den planerade spridningskonferensen

Samarbetspartners

  • Internationella Handelshögskol
  • Nässjö Näringsliv AB
  • Stadskontoret, Centrala personalavdelningen

Kommun

  • Jönköping
  • Nässjö
  • Vaggeryd