Logotyp på utskrifter

Kunskap och effektivitet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTeknikcentrum/IUC Kronoberg
KontaktpersonNicolai Nilsson
E-postnicolai.nilsson@tec-kronoberg.se
Telefonnummer0470-77 86 21
Beviljat ESF-stöd4 708 650 kr
Total projektbudget4 708 650 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2012-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kravet på medarbetare och företag att arbeta effektivt på en konkurrensutsatt marknad medför behov av ny kompetens och nytt sätt att tänka. Baserat på erfarenhet från både företag, anställda och utbildningsanordnare har vi plockat fram det bästa, anpassat detta till små och medelstora företags behov och förutsättningar och kompletterat med nya innovativa delmoment, kostnadseffektiva och pedagogiska arbetsmetoder och dessutom kopplat på en professionell utvärdering och ett flertal spridningsaktiviteter såväl nationellt som transnationellt.
Syftet med detta projekt är att ge anställda vid medverkande företag tillämpad kunskap, som gör dem väl rustade att möta framtida krav och behov på nuvarande eller andra företag. Projektet syftar till att skapa förståelse och motivation för den lärande processen och möjligheten att lära och inspireras av andra genom kontinuerlig samverkan med medarbetare vid andra företag.


Bakgrund

Behov och problem
Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential, som kan och behöver utvecklas. Den svagaste länken är ofta de mindre och medelstora företagen. De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de stora globala företagen, samtidigt som de i många fall saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser till att hålla världsklass.
I denna situation är det utomordentligt viktigt att öka kunskapsnivån hos de anställda och i företagsledningarna. Allt förbättringsarbete måsta ha sin grund i kunskap, motivation och förståelse för de processer som skapar företag och arbetsplatser som ger trygghet och förutsättningar för en hållbar utveckling och som stärker individens förmåga att utvecklas och vara attraktiv på arbetsmarknaden. Detta projekt syftar till att utveckla individen, den anställde, till ett naturligt nytänkande, där gamla hierarkiska organisationsmodeller ersätts med ett underifrånperspektiv där individens delaktighet, kreativitet och förmåga till självständigt handlande lyfts fram. Denna utveckling benämns ofta som en utveckling mot Lean Production.
Genomförd förstudie visade tydligt på bristande kunskaper om Lean Production och om nyttan med att satsa på ett Lean-tänkande och vad som krävs för att lyckas. Bristande motivation är en avgörande orsak till att man inte sätter sig in i processerna runt Lean och satsar på ett systematiskt införande.

Med långsiktig tillämpning av filosofier, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning samtidigt som de anställda utvecklas och står bättre rustade att möta morgondagens krav på kunskap, erfarenhet och självständigt handlande.
Tidigare genomförda projekt med liknande ambitioner, t ex det nationella projektet Produktionslyftet, visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget och för alla anställda kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.
Vårt projekt arbetar med fokus på utvalda företag med 10-100 anställda. Genom att stödja och inspirera företag och individer att satsa på att utveckla individens delaktighet, motivation och kompetens kring hur en långsiktig och hållbar tillväxt kan genereras ökar såväl individens som företagets styrka och attraktivitet. Ambitionen är att anställda vid företag i Kronobergs län ska utvecklas och härigenom inspirera också andra att satsa på Lean Production, trygga arbetsplatser och en hållbar tillväxt. Härigenom väntas processen också bidra till den regionala utvecklingen. Dessutom kommer företagens anställda stå bättre rustade inför framtida arbetsuppgifter i nuvarande eller annat företag.

Företagens och individens egen kompetens ska byggas upp och stöttning ska ges i det praktiska förbättringsarbetet i produktionen. Teori varvas med praktik. Learning by doing. Samverkan med andra företag i projektet är ett viktigt inslag i pedagogiken och kommer att leda till ökade kunskaper, insikt om nya möjligheter, inspiration att fortsätta och en naturlig strävan att bli ännu bättre.
I projektet deltar företag från ett flertal olika branscher, men de är genomgående från tillverkningsindustrin. Det manliga könet är i stor majoritet hos samtliga företag, och de kvinnor som arbetar på företagen återfinns främst inom administrationen. Det är ett viktigt jämställdhetspolitiskt mål att få mer jämställda arbetsplatser, inte minst för att förbättra arbetsmiljön. Med den stora generationsväxling som finns framför oss med stora pensionsavgångar är det av stor vikt för företagen att kunna bredda rekryteringsbasen. I projektet kommer vi att aktivt arbeta med attityder och föreställningar om kvinnliga resp. manliga arbetsplatser samt att genomföra konkreta utbildningsinsatser i jämställdhet.
Förhoppningen är också att den process som företagen påbörjar i projektet kring Lean Production skapar attraktivare arbetsplatser för både kvinnor och män, men kanske speciellt för kvinnor. Det baserar vi på att det dagliga arbetet breddas med mer mjuka frågor som delaktighet och förbättringsarbete. En del av de utbildningsinsatser som skall genomföras berör standardisering av arbetsmoment och arbete med ergonomi och effektivitet kring arbetsplatser. De insatserna i sig kan skapa förutsättningar för att styrka och kraft blir mindre viktigt vid rekrytering av medarbetare.
Hittillsvarande erfarenheter från bl. a. den nationella satsningen Produktionslyftet har analyserats och värderats. Vissa delar i detta projekt ska i vårt projekt ersättas och kompletteras med
Nya innovativa arbetsmetoder och angreppssätt:
1. Företag och anställda kommer under hela projektperioden samverka med andra deltagare i projektet och härigenom lära och inspireras av varandra.
2. Genom ett förberedelsearbete, som undanröjer hinder och praktiskt visar hur man med rätt organisation och effektiva flöden skapar individuella förutsättningar för organisationer och anställda att få rätt motivation och kunna tillämpa de kunskaper och arbetssätt, som införandet av Lean production innebär.
3. Professionellt utvärderingsarbete som dokumenteras och sprids nationellt och transnationellt i samverkan med utvalt universitetet.
4. Medarbetare och organisationer ska inspireras till kontinuerligt, långsiktigt fortsatt arbete med att utveckla kunskap och arbetssätt för en hållbar utveckling och tillväxt.
5. Andra företag och projektorganisatörer ska inspireras att satsa på liknande projektaktiviteter. Andra organisationer och projektanordnare i och utanför Sverige ska identifieras för kommande samarbete.
6. Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping ska bjudas in för att beforska SME-företags förmåga att öka anställdas motivation, kompetens, delaktighet, trivsel och intraprenörskap och därigenom skapa lönsamma företag med god och hållbar tillväxt och utveckling.

Jämställdhet och tillgänglighet är, som framgår ovan, två nyckelbegrepp, liksom samverkan mellan företag under hela projekttiden. Projektet kommer löpande att utvärderas professionellt av utvalt universitet och resultat och erfarenheter kommer att spridas till såväl offentliga aktörer som till andra projektorganisatörer och företag, nationellt och transnationellt. Resultaten av gjorda insatser och spridningen av dessa, ska leda till ökad förståelse för värdet av att satsa på individens kunskap och inspirera andra projektorganisatörer och företag att genomföra liknande projekt. Genom att lyfta fram det bästa från vårt projekt kan förhoppningsvis andra inspireras att genomföra liknande projekt på ett ännu bättre och effektivare sätt. Företagen i vårt projekt och deras anställda ska härigenom också inspireras till fortsatt lärande och kontinuerlig satsning på ständiga förbättringar och hållbar utveckling. Allt i syfte att få kompetenta, handlingskraftiga, intraprenöriella, trygga och attraktiva medarbetare som kan bidra till en stark regional utveckling och som är väl rustade att möta framtida krav och behov på arbetsmarknaden.

Syfte

Syfte - avsikten med projektet
Syftet med detta projekt är att ge anställda vid medverkande företag tillämpad kunskap, som gör dem väl rustade att möta framtida krav och behov på nuvarande eller andra företag. Projektet syftar till att skapa förståelse och motivation för den lärande processen och möjligheten att lära och inspireras av andra genom kontinuerlig samverkan med medarbetare vid andra företag. Detta skapar förutsättningar hos såväl ledningspersonal som övriga anställda att fortsätta den utvecklings- och förändringsprocess som projektet initierar.
Projektet syftar också till att tillsammans med utvaltuniversitet professionellt utvärdera nya innovativa angreppssätt och arbetsmetoder i projektet. Dessa ska dokumenteras och i samarbete med universitetets kontakter spridas nationellt och transnationellt till andra liknande projektanordnare, offentliga representanter och andra företag.
Följande arbetsmetoder och angreppssätt är nya, innovativa och hittills oprövade i samband med det utvecklings och förändringsarbete som ”leanresan” ska leda till:
1. Företag och anställda kommer under hela projektperioden samverka med andra deltagare i projektet och härigenom lära och inspireras av varandra.
2. Genom ett förberedelsearbete, som undanröjer hinder och praktiskt visar hur man med rätt organisation och effektiva flöden skapar individuella förutsättningar för organisationer och anställda att få rätt motivation och kunna tillämpa de kunskaper och arbetssätt, som införandet av Lean production innebär.
3. Professionellt utvärderingsarbete som dokumenteras och spridas nationellt och transnationellt i samverkan med utvalt universitetet.
4. Medarbetare och organisationer ska inspireras till kontinuerligt, långsiktigt fortsatt arbete med att utveckla kunskap och arbetssätt för en hållbar utveckling och tillväxt.
5. Andra företag ska inspireras att satsa på liknande projektaktiviteter.

Avsikten med detta projeket är att få fler företag inspirerade att genomföra liknande projekt och då ha vägledning i framgångsrikt beprövat och utvärderat arbetssätt. Handelshögskolan i Jönköping och Linnéunivesitetet kommer att bjudas in att beforska SME företags företagsledningar och anställdas erfarenheter och intresse av att utvecklas som individer och företag genom den arbetsmetodik som projektet tillämpar.
Projektet syftar också till att få kunskap om vilka faktorer som påverkar företag att långsiktigt vilja arbeta med förbättringsarbete och Lean Production genom att pröva ny metodik och utvärdera dess effekter på såväl individ- som företagsnivå.

Målsättning

Målsättning – mätbara projektmål
Målsättningen är att samtliga deltagande företag och individer genom projektet ska bli motiverade att sätta av tid och resurser för ett kontinuerligt satsande på kompetenshöjande åtgärder, motivation, delaktighet, trivsel, trygghet, förbättrad miljö, och delaktighet som för individen leder till adekvat kompetens för såväl nuvarande arbetsuppgifter som kommande arbetsuppgifter och som för företaget leder till ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling.
En individuell självvärdering ska genomföras av alla projektdeltagare i samband med projektstart, därefter var 6:e månad och i anslutning till projektets avslutning. Självvärderingen ska fokusera på grad av motivation, delaktighet, trivsel, trygghet, miljö och kunskap. Dessa parametrar utgör mätbara projektmål.
Projektresurserna ska fördelas jämställt och proportionellt så att män och kvinnor får samma mängd utbildning. Detta ska mätas genom dokumenterade deltagarförteckningar för samtliga aktiviteter.
Alla deltagare ska ges möjlighet och förutsättningar att delta i samtliga utbildningsaktiviteter oavsett typ av funktionsnedsättning. Eventuella avvikelser ska dokumenteras och orsaksanalyseras.
Målet är också att utvärdera och analysera projektets effekter. Dokumentera dessa och i seminarieform sprida dem till offentliga aktörer, universitet och högskolor, andra projektanordnare och företag såväl nationell som transnationellt.
Genom tidiga insatser i projektet ska mätbara effekter i form av kortare ledtider, lägre kapitalbindning och lägre produktionskostnader och förhoppningsvis också ökad lönsamhet synliggöras och spridas till anställda och företagsledningar genom samverkan mellan företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
Tillgänglighetsfrågorna har grundligt behandlats under analysfasen. Samtliga anställda har svarat anonymt på en mängd frågor och beskrivit sin uppfattning om hur de ser på företagets hantering av olika typer av funktionshinder hos de anställda, ledarnas attityder, andra anställdas attityder, psykosocial miljö och fysisk miljö samt åtgärdsprogram. Även företagsledningarna har på motsvarande sätt redogjort för sin syn på tillgänglighet och hur de arbetar med detta.
Det har inte framkommit något som pekar på särskilda behov i samband med planerade utbildningar eller att undantag gjorts för personer med någon form av funktionsnedsättning. Det är dock av stor vikt att ändå belysa denna fråga igen före kursstart, för att lyfta frågor som mer osynliga funktionsnedsättningar som tinnitus, läs- och skrivsvårigheter och allergier. Direkt efter projektstart kommer vi att tillskriva samtliga planerade kursdeltagare och efterhöra deras eventuella behov och önskemål rörande pedagogik, fysisk miljö och komplettering med audiovisuella hjälpmedel eller annat med anledning av funktionsnedsättning.
I vårt fortsatta arbete med att genomföra efterfrågade utbildningar kommer vi som projektägare (styrgrupp, projektledare, administratörer) att genomgå tillgänglighetsutbildning för att säkerställa att alla kursdeltagares behov tillgodoses i alla avseenden såväl under projekttiden som i vårt övriga arbete nu och i framtiden. Även företagsledningarna kommer att göras uppmärksamma på nödvändigheten att beakta tillgänglighet i andra sammanhang, både vid interna och externa utbildningsaktiviteter. Vår egen personal kommer att delta i utbildning som genomförs av Handisam. För företagen och dess ledningspersonal planerar vi utbildning i tillgänglighet tillsammans med Agneta Lindqvist, processtöd tillgänglighet (projektägare Handisam och Handikappförbundet) under projektperioden.
Vi har också planerat att löpande ta hjälp och stöd av Agneta Lindqvist för att kvalitetssäkra vårt arbete med tillgänglighet och lämpliga åtgärder med hänsyn till uppkomna behov. Samtliga anlitade lärarresurser kommer att få klara anvisningar och råd rörande upplägg, genomförande, tekniska hjälpmedel och dokumentation så att tillgängligheten blir fullt ut tillgodosedda såväl under projekttiden som därefter.
Efter varje genomförd utbildning kommer samtliga kursdeltagare att lämna in en kursutvärdering som också ger svar på hur deltagaren uppfattat innehåll och genomförande ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdgetsintegrering
I projektet deltar företag från ett flertal olika branscher, men de är genomgående från tillverkningsindustrin. Det manliga könet är i stor majoritet hos samtliga företag, och de kvinnor som arbetar på företagen återfinns främst inom administrationen. Det är ett viktigt jämställdhetspolitiskt mål att få mer jämställda arbetsplatser, inte minst för att förbättra arbetsmiljön. Med den stora generationsväxling som finns framför oss med stora pensionsavgångar är det av stor vikt för företagen att kunna bredda rekryteringsbasen. I projektet kommer vi att aktivt arbeta med attityder och föreställningar om kvinnliga resp. manliga arbetsplatser samt att genomföra konkreta utbildningsinsatser i jämställdhet.
Förhoppningen är också att den process som företagen påbörjar i projektet kring Lean Production skapar attraktivare arbetsplatser för både kvinnor och män, men kanske speciellt för kvinnor. Det baserar vi på att det dagliga arbetet breddas med mer mjuka frågor som delaktighet och förbättringsarbete.
En del av de utbildningsinsatser som skall genomföras berör standardisering av arbetsmoment och arbete med ergonomi och effektivitet kring arbetsplatser. De insatserna i sig kan skapa förutsättningar för att styrka och kraft blir mindre viktigt vid rekrytering av medarbetare.
Jämställdhetsfrågorna har grundligt behandlats under analysfasen. Samtliga anställda har svarat anonymt på en mängd frågor och beskrivit sin uppfattning om hur de ser på företagets hantering av jämställdhet, ledarnas attityder, andra anställdas attityder, psykosocial miljö och fysisk miljö. Även företagsledningarna har på motsvarande sätt redogjort för sin syn på jämställdhet. Det har inte framkommit något som pekar på brister, diskriminering eller annat som skulle kunna motverka allas lika rätt till arbete, befordran, utbildning eller lön oavsett kön.
I vårt fortsatta arbete med att genomföra efterfrågade utbildningar kommer vi som projektägare (styrgrupp, projektledare, administratörer) att genomgå jämställdhetsutbildning för att säkerställa att jämställdheten tillgodoses i alla avseenden såväl under projekttiden som i vårt övriga arbete nu och i framtiden. Denna utbildning är planerad att genomföras så snart som möjligt efter projektstart. Vi har också planerat att löpande ta hjälp och stöd av Kristina Johansson på Länsstyrelsen för att kvalitetssäkra vårt arbete med jämställdhetsintegrering.
Samtliga anlitade lärarresurser kommer att få klara anvisningar och råd rörande upplägg, genomförande och dokumentation så att jämställdhetsaspekterna blir fullt ut tillgodosedda såväl under projekttiden som därefter. Det kan exempelvis vara att undvika stereotyper i utbildningsmaterialet som ytterliggare befäster mannen som operatör/chef och kvinnan som administratör på kontoret. Det gäller även att lyfta frågan kring attityder och hur man kan arbeta för att öka arbetsplatsens attraktivitet för kvinnor i syfte att förbättra arbetsmiljön.
Efter varje genomförd utbildning kommer samtliga kursdeltagare att lämna in en kursutvärdering som också ger svar på hur deltagaren uppfattat innehåll och genomförande ur ett jämställdhetsperspektiv. Kristina Johansson kommer även att vara projektledningen behjälplig med utformandet av anvisningar till kursledare och av utvärdering.
Vidare kommer vi att mäta jämställdhet i form av fördelning av utbildningsresurser för att mäta om resurserna fördelas proportionerligt.

Transnationellt samarbete

Inget samarbete planerat

Samarbetspartners

 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Kommunledningsförvaltningen
 • lessebo utbildningscenter
 • Lärcenter Uppvidinge
 • Regionförbundet södra Småland
 • Växjö kommun Arbete och Välfärd

Deltagande aktörer

 • Ackurat Industriplast AB
 • Direktlaminat AB
 • Henjo Plåtteknik AB
 • Keycast Ljungby AB
 • LG Maskin AB
 • Malmstens Verkstads AB
 • Ronbe Plåt & Svets AB
 • Svets o Mekano AB

Kommun

 • Alvesta
 • Högsby
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Tingsryd
 • Uppvidinge
 • Växjö
 • Älmhult