Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kulturarbete för fler

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen Västerviks Museum
KontaktpersonOlof Nimhed
E-postolof.n@vasterviksmuseum.se
Telefonnummer0490-21177
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kulturarbete för fler är en förstudie som syftar till att att utveckla en ny metod för samarbete mellan myndigheter och ideella aktörer. Västerviks Museum vill undersöka möjligheterna att agera arbetsgivare åt de aktörer som inte har möjlighet eller kompetens att själva vara det, som till exempel ideella föreningar och hembygdsmuseer. Genom projektet ges de ideella aktörerna möjlighet till professionell kompetens och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund att funktionshinder ges möjlighet till en väg in i arbetslivet. Arbetsuppgifter rör bland annat katalogisering, fotografering, databasarbete och uppordnande av hembygdsföreningarnas samlingar. Förstudien fokuserar på att utreda frågor kring arbetsgivarrollen, arbetsmiljöfrågorna och att för detta särskilda ändamål bygga upp ett nätverk av intresserade ideella aktörer och att utveckla samarbetet med de statliga myndigheterna i projektets riktning.

Bakgrund

Sedan 2012-05-01 bedriver Stiftelsen Västerviks Museum ett framgångsrikt projekt inom ramen för den statliga satsningen Kulturarvslyftet. Projektet syftar till att ge meningsfull sysselsättning för personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid på grund av ohälsa i en verksamhet med fokus på vård av och ökad tillgänglighet till vårt kulturarv.
Det är Riksantikvarieämbetet (RAA) som i samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) ger förutsättningarna för verksamheten, RAA genom att godkänna projektbeskrivningarna, bevilja anordnarbidrag och utvärdera verksamheten och AF genom att matcha lämpliga personer ur målgruppen och besluta om lönestöd till utvecklingsanställningar.
Vårt projekt har uppmärksammats av AF som producerat en informationsfilm om Kulturarvslyftet utifrån exemplet Västerviks Museum och RAA som bland annat lyft oss som gott exempel i en informationsbroschyr. Vi tror oss därför vara på väg åt rätt håll, både vad avser det arbetsmarknadspolitiska som det kulturpolitiska perspektivet.
Vi ser våra nya medarbetare, med olika former av funktionshinder, som en utmärkt resurs och den glädje som frigörs när långtidsarbetslösa återvänder till arbetsmarknaden sprider entusiasm till hela vår verksamhet.
Enligt riksdagens beslut kommer Kulturarvslyftet att avslutas vid utgången av 2014.
De anställda i kulturarvslyftet arbetar tillsammans med en styrgrupp och en projektledare med antikvarisk kompetens, med att utveckla ett nytt strukturerat system för magasinering av museets föremål. Detta innebär omlokalisering av föremål mellan och inom magasinen, ändamålsenlig förvaring, skadeutvärdering, databasregistrering, fotografering m.m. I arbetet ingår således flera olika moment och det finns därför delar som passar alla oavsett funktionshinder. De anställda får också adekvat utbildning i föremålshantering och databasregistrering.
Behovet att strukturera och sortera föremål, tavlor, fotografier m.m. finns även på andra håll, så som hos andra mindre museer och hembygdföreningar drivna av ideella krafter. Vi tror att vår modell inom kulturarvslyftet skulle kunna vara fungerande även hos dessa, vilka normalt inte kan agera som arbetsgivare. Vår erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och anpassning av arbetsplatser efter de verksammas behov tror vi kan vara en tillgång.
I den tänkta förstudien vill vi därför som en central fråga undersöka huruvida modellen kan användas utanför museet, men fortfarande med museet som bas och med museets antikvariska kompetens och arbetsgivarerfarenhet som resurs. I förstudien ingår att utreda hur dagens krav på arbetsgivarrollen och arbetsmiljöanpassning kan hanteras i den modell vi vill skapa som en permanent verksamhet.
Kulturarvsmodellen är ett utmärkt sätt att skapa insatser utöver för att ge individanpassade lösningar för att personer med nedsatt arbetsförmåga och långtidsarbetslösa ska komma tillbaka in i och stanna kvar på arbetsmarknaden. Att samverka med exempelvis hembygdsföreningarna runt om i Västerviks kommun ger en möjlighet till sysselsättning även på landsbygden, företrädesvis för personer i närområdet, vilka normalt kan ha svårt att hitta en arbetsplats för arbetsprövning och återslussande till arbetslivet.
Ett delsyfte är att utveckla ett nätverk mellan intresseorganisationer, myndighet och museet. Det finns goda förutsättningar för ett samverkansprojekt i större skala.

Komplettering 20131-10-21:
Kulturarvslyftet är i dagsläget kommet drygt halvvägs. Vi kan dock konstatera att våra erfarenheter är mycket goda; vi har kunnat anställa personal som initialt varit oförmögna att fungera på arbetsmarknaden och varit så under en längre tid, men som genom projektet fått en påtagligt förbättrad social situation och arbetsgemenskap. Med detta har följt en ökad självmedvetenhet och tilltro till de egna kompetenserna, vilket vi bedömer kunna resultera i en påtagligt ökad anställningsbarhet. ”Vi känner verkligen att vi gör nytta” får vi ofta som reaktion. Museets nytta av och framgång med kulturarvslyftsprojektet har väckt intresse hos aktörer som själva inte har förutsättningar att driva så stora projekt, såsom våra mindre arbetslivsmuseer och hembygdsmuseer. Det är dessa erfarenheter som ligger till grund för denna ansökan om förstudiemedel.


Målsättning

Att öka det totala antalet arbetsplatser, att göra dessa arbetsplatser anpassade till fler anställda och därigenom förstärka kvalitén i de ideella museernas verksamhet, minska antalet bidragsberoendet och öka livskvalitén hos de anställda. Att Västerviks Museum fungerar som arbetsgivare för personer som har sin, efter behoven anpassade arbetsplats hos andra, företrädesvis ideella, kulturaktörer som själva inte har tillräcklig kompetens som arbetsgivare, särskilt där särskilda behov av arbetsmiljöanpassning krävs. Utöver arbetsgivarrollen tillför museet antikvarisk kompetens, vilket höjer kvailtén hos den ideellt verksamma aktören.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kärnan i vårt projekt är just tillgänglighet och återanpassning till arbetslivet för personer med olika former av funktionsnedsättning, varför frågan om hur vi skall göra projektet känt för personer med funktionsnedsättning är vital. Vi har sedan tidigare god erfarenhet av sammanbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Komplettering 2013-10-21:
Under förstudien kommer vi att arbeta med kriteriet tillgänglighet genom att utreda de förutsättningar som finns för att skapa tillgängliga och goda arbetsplatser för de personer och hos de hembygdsmuseer och ideella föreningar som är våra målgrupper. Genom projektet blir nya arbetsplatser och uppgifter tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. I mötet mellan museet och de sistnämnda, som saknar arbetsgivarerfarenhet, blir frågor om till exempel fysisk tillgänglighet en viktig kompetens som vi kan tillföra. Detta kan röra sig om att analysera och formulera lösningar gällande fysisk tillgänglighet, undersöka behov av och möjligheter för kompetensutveckling inom tillgänglighetsarbete hos hembygdmuseer och ideella föreningar som under projektets gång kommer att möta personer med funktionsnedsättningar. Då tillgänglighet inte endast handlar om den fysiska miljön vill vi under förstudien undersöka och analysera metoder för att göra arbetsplatser tillgängliga i bred bemärkelse, gällande till exempel kognitiva funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund och ålder. Inom ramen för förstudien kommer olika former av kompetensutveckling bli aktuella för att kunna möta de behov och förutsättningar som kartläggs inför det kommande projektet. Denna kompetensutveckling rör främst de personer som är involverade i förstudien, medan detta sedan kan komma att vidgas i det kommande projektet till kompetensutveckling för de hembygdsmuseer och ideella föreningar som involveras i det stadiet. Detta är ett sätt att tillföra professionell kunskap om tillgänglighetsfrågor till en sektor som har små möjligheter att anskaffa kunskapen på egen hand.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt i förstudien.

Kommun

  • Västervik