Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kultur, strategi och framtid

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKulturparken Småland
KontaktpersonMariana Gomes Johannesson
E-postmariana.g.j@kulturparkensmaland.se
Telefonnummer0470-704200
Beviljat ESF-stöd4 580 175 kr
Total projektbudget4 580 175 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kulturarvet som vårdas i museum och samlingar skall i ökad utsträckning visas för och tillgängliggöras tillsammans med publiken. Detta nya uppdrag ställer krav på medarbetarna att lära nytt och lära om samt samarbeta med varandra i regionen, Sverige och transnationellt. Mobiliseringen skall kartlägga individernas behov av utveckling för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Kulturentreprenörers möjligheter och behov av stöd för att starta företag skall utredas. Situationen för kvinnor och män, personer med funktionsnedsättning samt personer med utländsk bakgrund skall särskilt beaktas. Deltagande aktörer är Kulturparken Småland AB, Jönköpings läns museum och Macken ekonomisk förening. Samverkansparter är de fackliga organisationerna, SKTF, DIK och Kommunal samt restaurangen Kult, Kalmar läns museum och Linnéuniversitet. Projektet skall leda fram till en modell för utveckling och samverkan inom kulturområdet som kan användas och spridas regionalt, nationellt och transnationellt.

Bakgrund

Genomförande med Mobilisering i en ansökan
Uppdraget för kulturinstitutionerna håller på att förändras. Verksamheten skall bli mer utåtriktad och kräver samverkan dels mellan de anställda inom institutionerna, dels mellan institutionerna i det egna länet och mellan länen och inte minst mellan de anställda och besökarna. De anställda i verksamheten är anställda för att vårda och bevara kulturarvet vilket kräver en slags kompetens och många gånger möjliggjorde och krävde arbete i arkivet eller källaren.
För flertalet av de anställda inom museiverksamheten innebär det en stor förändring och nödvändig kompetensutveckling, lära om och lära nytt, för att kunna bibehålla den nuvarande anställningen med nya arbetsuppgifter eller bli mer anställningsbar på arbetsmarknaden. För att detta skall bli möjligt måste hela arbetslaget/teamet och ledningen kompetensutvecklas så att en stödjande hälsofrämjande psykiskt arbetsmiljö skapas där allas uppgift tas till vara.

EU kommissionen har i en grönbok (KOM 2007:242) uppmanat medlemsstaterna att ta tillvara kulturens potential som drivkraft och innovation inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Kulturparken Småland AB i Kronobergs län och Jönköpings läns museum stödjer kulturutvecklingen i den regionala miljön som genom utökat utbyte, fler forum och mötesplatser för småföretagare och blivande småföretagare skall vara verktyg och katalysator för utveckling av kreativa näringar. Macken Araby ekonomisk förening i Växjö reparerar och säljer överblivna prylar, anställer arbetslösa, utvecklar konst samt använder sitt överskott till att anställa fler medarbetare.
Museum och kulturarvsverksamheten står inför en utveckling som innebär ökad tillgänglighet och delaktighet. Uppdraget kräver ny kompetens och att verksamheten organiseras på ett nytt sätt. Utvecklingen beskrivs som en dynamisk process tillsammans med personalen och ledningen för att utveckla den framtida verksamhetens kompetenser, innefattande en kompetenskartläggning bland personalen.
Macken utvecklar hela tiden sin verksamhet utifrån medlemmarnas förslag, önskemål och behov, vilket innebär en rad skilda verksamheter, bl.a. är Macken jobbcoach, bedriver språkverkstad med undervisning i svenska för invandrare samt cykelverkstad och ett företagshotell (med medel från ESF-rådet). Nyligen har Kulturparken Småland AB skrivit avtal om att Macken skall driva caféverksamheten i Utvandrarnas Hus. Mackens verksamhetsledare, som utsetts till årets entreprenör i Sverige, beskriver att de ska driva hela världens café för att medverka till att skall vara ett in- och utvandrarnas hus. Det som serveras på caféet kommer att knyta an till pågående utställningar med anknytning till olika länder. Anställda på Macken är personer med och utan högskoleutbildning. Flera har utländsk bakgrund.
De två länens kulturinstitutioner har båda anställda som är disputerade med doktorsexamen från universitet, personer med högskoleexamen men även personer med och utan gymnasiekompetens. Närmare hälften är anställda med statligt lönebidrag för att kompensera en funktionsnedsättning.
Det tidigare arbetssättet skall efterhand ersättas med det nya uppdraget där uppgifterna är kopplade till publikens kunnande och delaktighet. Samtal, kommunikation och publikens eget skapande blir centralt och gör arenorna intressanta. Förändringen kommer att innebära en väsentlig omställning för flera av de anställda. Utåtriktad verksamhet med stöd till besökarna, skapa forum samt vara lyhörda och aktiva för att stödja övrig kreativ verksamhet i regionen är ett helt nytt uppdrag som ligger i linje med EU:s grönbok att ta tillvara kulturen som potential som drivkraft.
I verksamheten möts olika kulturer, olika åldrar, personer av olika kön, med och utan funktionsnedsättning såväl fysiska som psykiska funktionshinder, med olika trosuppfattning samt sexuell läggning. Det finns en ambition att ta tillvara dessa möjligheter och vidareutveckla påbörjat arbete för att förebygga och motverka diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder. Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att särskilt ingå i projektet. Verksamheten har tidigare erfarenhet av att arbeta med de olika diskrimineringsgrunderna bl.a. genom utställningar som visar på situationen för personer med olika sexuell läggning, möte mellan olika religioner samt mötet mellan in- och utvandrare.
Samverkan, förståelse för kulturverksamhetens utveckling och kundernas behov kommer att vara avgörande för att som anställd verka i kulturinstitutionerna i framtiden. Kulturparken, Jönköpings läns museum och Macken har som ambition att vara lärande organisationer och att anställda skall stärkas i sin yrkesroll.
De förändrade kraven är ett hot mot de anställdas anställningsbarhet och om inget görs, hotas museiverksamheten som då inte kan uppfylla kommissionens tankar om kulturellt entreprenörskap i grönboken. Museiverksamheten kan också komma att utsättas för konkurrens, att drivas privat, som innebär att alla anställdas uppgift omprövas. Anställda riskerar arbetslöshet om de inte utvecklas i takt med verksamhetens utveckling och förändrade krav. En hög andel av de anställda, särskilt personer anställda med lönebidrag, behöver rustas för anställning inom eller utom organisationen.

Målsättning

1. Ökad anställbarhet och förutsättningar för deltagarna, kvinnor och män, att utvecklas i takt med tiden, att och kunna fortsätta på nuvarande arbetsplats samt vara attraktiva på övriga arbetsmarknaden
2. Deltagande aktörer skall bedriva en verksamhet i en lärande organisation som ger förutsättningar för kvinnor och män, med olika bakgrund, i olika åldrar, med och utan funktionsnedsättning att verka och vara delaktiga i verksamhetens utveckling
3. Deltagande aktörer skall med de anställdas nya kompetens och samarbetspartner kunna stödja andra aktörer, såväl befintliga som tillkommande, inom den kreativa sektorn och kulturentreprenörer
4. Deltagande aktörer skall ha ett väl utarbetat samarbete i Småland, Sverige och med minst en aktör i Europa som är en modell för andra aktörer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målgruppens förutsättningar kommer att ligga till grund för planeringen av aktiviteter i projektet.
I upphandling av externa resurser, kompetensutveckling, utvärdering och lokaler kommer krav på att ställas på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Plan för tillgänglighet:
Mobiliseringen.
I mobiliseringen kommer vi att kartlägga vilka behov målgruppen har. Alla inbjudningar och information i projektet kommer att erbjuda alternativa media skriftligt och muntligt enligt resultat av analysen.
Lokaler, aktiviteter och verksamhet i projektet kommer att göras tillgänglig för deltagarna t.ex. när det gäller språk, hörsel, syn, rörelseförmåga och pedagogik så även olika sätt att tillgodogöra sig kompetensutvecklingen (t.ex. på grund av dyslexi, läs och skrivsvårigheter) samt psykiska funktionsnedsättningar att beaktas. Arbetet med tillgänglighet i mobilisering och genomförande av kompetensutveckling kommer att medverka till en ökad förståelse på arbetsplatsen och i mötet med besökare för olikheter och behov av att tillgängliggöra verksamheten.
Utredningen om kulturentreprenörverkstaden kommer att klargöra vilka behov som finns av att tillgängliggöra verksamheten för entreprenörer med funktionsnedsättning och planeras för hur detta skall tillgodoses i planeringen av genomförandet.

För att säkerställa projektets tillgänglighet kommer Projektets styrgrupp att genomgå utbildning kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning med ledning av ESF Processtöd Tillgänglighet med Agneta Lindqvist.

Genomförande
Resultatet av kartläggningen av målgruppens behov kommer att ligga till grund för åtgärder för att projektet skall göras tillgängligt.

-ESF-rådets processtöd Tillgänglighet - Agneta Lindqvist har granskat och medverkat i formandet av projektbeskrivningen för att säkerställa åtgärdernas möjligheter och genomförandebarhet.

Transnationellt samarbete

Mobiliseringsfas
För att stärka kunskap och möjligheter i projektet och verksamheten kommer ett utbyte med en liknande organisation som har utvecklande verksamheter i Europa (Storbrittanien) att genomföras. Utifrån individuell utvecklingsplan och verksamhetsplanering i mobiliseringsfasens utveckling av genomförandeplanen kommer ett 10 tal av de anställda i de deltagande verksamheterna enligt ett särskilt program, utvecklingsområden och teman att formuleras tillsammans med de berörda och samverkanspartern i Storbrittanien.

Genomförande
Erfarenhetsutbyte och metodutveckling i enlighet med utredning under mobiliseringsfasen. I Storbrittanien har verksamheten delvis utvecklats åt ett annat håll än i Sverige. Vi ser en stor vinst och möjlighet i att hitta gemensamma utvecklingformer i projektet som kan implementeras i framtida verksamhet.

I den transnationella samverkan kommer krav på att information, informationsmaterial, genomförande och lokaler uppfylla kriterier för tillgänglighet enligt ESF processtöd Tillgänglighets checklista samt jämställdhetsintegrering och könsneutralitet uppnås. Diskrimineringsgrunderna skall beaktas.

Samarbetspartners

 • DIK Jönköpings läns museum
 • DIK Smålands Museum
 • Inkubatorn i Kronoberg AB
 • Kalmar läns museum
 • Kult
 • Linnéuniversitetet Ledarskap
 • Regionteatern Blekinge Kronobe
 • SKTF Jönköpings läns museum
 • SKTF Smålands Museum

Deltagande aktörer

 • Jönköpings Museum
 • Kulturparken Småland
 • Macken Ekonomisk förening

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Habo
 • Jönköping
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Värnamo
 • Växjö
 • Älmhult