Logotyp på utskrifter

Kostkompetens i fem kommuner

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKostverksamheten
KontaktpersonMaria Sjödin
E-postmaria.sjodin@ljungby.se
Telefonnummer0372-78 93 46
Beviljat ESF-stöd2 043 942 kr
Total projektbudget2 043 942 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2013-02-28
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kostverksamhet i fem kommuner vill samverka för att öka anställbarhet, lära om och lära nytt för att utveckla de anställda i ett föränderligt arbetsliv. Motverka diskriminering och förbereda för en mer jämställd arbetsplats är delmål. Mobilisering i dialog med anställda och ledare skall leda till genomförande av kompetensutveckling anpassad efter behov hos individ och verksamhet i samverkan även med fackliga företrädare.

Bakgrund

Kostverksamheten i kommunerna har av tradition organiserats avdelningsvis efter vem maten serveras till. Ansvaret har legat på respektive verksamhet, t.ex. rektor på en skola eller äldreomsorgschefen. Huvuduppgiften för chefen har snarare varit omsorg eller skola och maten har inte getts någon särskild uppmärksamhet om inte det har varit klagomål. Särskild kompetensutveckling inriktad på arbetsuppgifterna i mat och kök för kostpersonalen har nästan inte förekommit fram till de senare åren.
I Gislaveds kommun har kompetensutveckling genomförts sedan 2002 i takt med satsning på tillagningskök. Detta är en viktig erfarenhet att ta tillvara i projektet.
Merparten av personalen har lång erfarenhet. Flera har en kortare eller saknar utbildning utöver grundskola. Kosten uppmärksammas numera såväl ur hälsoaspekt som miljöaspekt och för vårt allmänna hälsotillstånd.

Kraven på personalen har ökat, dels med ett allmänt ökat medvetande om kostens betydelse för vår hälsa och välbefinnande, dels utökad verksamhet och dels krav på ekologiskt, närodlat, rättvisemärkt, mer och fler födoämnesallergier, acceptans i samhället när det gäller så väl vegetarisk som vegan kost. Våra nya invånare från andra länder har av religiösa skäl och andra erfarenheter och vanor behov och krav på måltiderna som är nyheter för oss. Allas vårt utökade resande och kontakter i EU och omvärlden gör att vi ställer andra krav på måltiden än vi gjorde för 30 år sedan. Till detta kommer kraven på att till en låg kostnad erbjuda en näringsriktig, god mat och intressanta måltider för personer i alla åldrar. Samhället ställer i livsmedelslagstiftning krav på uppföljning och renlighet i egenkontrollprogram m.m. I arbetet är det nödvändigt att kunna hantera datorn när det gäller beställningar, matsedlar, rapport av egen tiduppgift, information och kommunikation med chef och kollegor, uppföljning av kvalitet och egenkontroll samt beräkningar av diet och specialkoster. Ansvaret för den egna enhetens ekonomi och förståelse för vad olika delar av verksamheten kostar, t.ex. att använda anbud, avgöra om vikarie skall tas in eller inte, kräver baskunskap i vardagsekonomi. Arbetet sker i en miljö med såväl varm som kall temperatur och med tunga lyft. Måltiderna hos såväl skola som omsorg uppmärksammas och granskas dagligen i olika medier. Matlagningsprogram på radio och TV, olika (forsknings)projekt kring vad som är nyttigt och inte nyttigt har initierats från flera olika håll. Än är det fett och socker än är det kolhydrater som ska minskas, ibland är det lättprodukter och ibland är det krav på fullmjölk som är särskilt viktigt. Kommunerna har olika organisation som är, planeras eller diskuteras att (om)organisera till en kostorganisation med en chef som har till uppgift att ägna sig åt kostens och personalens utveckling, vilket ger nya möjligheter. Någon kommun har i stället en utvecklingsledare som en kommunintern konsult med ansvar för utveckling av verksamheten. I korselden mellan alla dessa behov, krav och önskemål hamnar personalen.

Projektets aktörer från Ljungby, Karlshamn, Gislaved, Gnosjö och Sävsjö kommuner vars kommunchefer fångat upp behoven och enats om prioriteringen av kostverksamheten ger alla möjligheter till en innovativ utveckling i samverkan där den anställde individens lärande och möjligheter att utvecklas i tid med förändring är i fokus.

I planeringen av mobiliseringen inför ett genomförande projekt har framkommit att organisationsförändringar gjorts eller planerats på olika sätt och kommit olika långt i de samverkande kommunerna vilket möjliggör ett lärande av varandra över kommun- och länsgränser. För personalen är det av största vikt att uppgifterna och yrket får ökad status och att var och en av de anställda har den kunskap reellt och formellt som krävs för att kvalitetssäkra såväl matlagning, servering som bemötande för att därigenom stärka den anställdes tillhörighet på arbetsmarknaden och förbereda för eventuellt framtida omställningar. Trivseln på arbetsplatsen är beroende av såväl arbetsledarens möjligheter och förståelse för olika behov i verksamhet och hos personal som personalens möjligheter att påverka sin arbetssituation och möta sina måltidsgäster, var och en efter behov. Service, värdskap, arbete i team samt konflikthantering är frågor som behöver behärskas. Bemötande av gäster med olika bakgrund, såväl kulturellt som personer med funktionsnedsättning. Omvärldskunskap vad sker i vår omvärld i kommunen, riket, EU och världen. Totalt serverar de 353 anställda (339 kvinnor och 14 män) i kostverksamheten i kommunerna Ljungby, Karlshamn, Gislaved, Gnosjö och Sävsjö tillsammans omkring 18 000 portioner varje dag. Andelen sjukskrivna i förhållande till antal planerade arbetstimmar i kostverksamheten i de fem kommunerna är mellan 2,32 % - 7,8 % (enligt SCB är snittet för kommunanställda kvinnor 5,6 % och befolkning i arbete oavsett arbetsgivare och kön 3,6 %). Skillnaderna i sjukskrivning och erfarenheter av förebyggande insatser ger förutsättningar för lärande av varandra mellan kommunerna.

Syfte

Mobiliseringen syftar till att förbereda, planera, kartlägga och analysera behov samt förutsättningar för att lägga upp en plan för genomförande av kompetensutveckling för anställda och ansvariga för kostverksamheten i samverkan mellan fem kommuner. Avsikten är att i dialog med de anställda klargöra kompetensbehoven hos var och en och gruppen för att stärka sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav samt bidra till ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. Mobiliseringen kommer också att bidra till ökade kunskaper om hur långtidssjukskrivning kan förebyggas genom att individens förutsättningar och delaktighet står i fokus och därmed ger individen möjlighet till rådrum när framtiden ställer krav på utveckling i yrket och ev. omställning. Genomförandeprojektet syftar till att lära om och lära nytt för att utveckla sysselsatta i kostverksamheten i takt med arbetslivets krav.
Mobiliseringen och genomförande skall i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna, här Jönköpings och Kronobergs län, Ljungby, Gnosjö, Gislaved och Sävsjö kommuner men även gränsöverskridande samverkan över geografiska gränser genom medverkan från Karlshamns kommun i Blekinge län.

Målsättning

Mobiliseringen.

Minst ett möte i varje kommun (exempelvis arbetsplatsmöte) alla anställda i kostverksamheten deltar, dvs minst 5 möten där minst 92 % av personalen, arbetsledare och chefer deltar

Ett gemensamt dynamiskt möte med representanter från alla kommunerna (10 deltagare från vardera kommun, varav en arbetsledare/projektetsutvecklingskontaktperson och en fackligt aktiv från vardera kommun 95 % närvaro)

Ett gemensamt dynamiskt möte mellan arbetsledare och chefer i de fem kommunerna (90 % närvaro)

Utveckla ett frågeformulär för delaktighet av var och en av de anställda i de fem kommunerna
Information och ev. handledning för att var och en ska kunna använda formuläret
Frågeformuläret fylls i av alla
Plan för för genomförande av kompetensutvecklingen utformas med kompetensutvecklingsplaner anpassade efter det i processen framkomna materialet.

Mål för kompetensutveckling i genomförandeprojektet:

Personalen skall delta i kompetensutveckling som utifrån sin individuella plan kopplat till resp kommuns verksamhets/utvecklingsplanering och samverkan mellan kommunerna för att individen ska stå bättre rustad för förändringar i arbetslivet. Deltagarna skall ha höga förväntningar på kompetensutvecklingen.

Arbetsledare i verksamheten skall känna sig säkrare i sin roll, kunna hålla samman gruppen i köket, veta vad som är gångbart för att förebygga långtidssjukskrivning, göra alla delaktiga, arbeta med arbetsmiljöutveckling, tillvarata reell och formell kunskap samt bidra till arbetsgruppens värderingar, jämställdhet och integration och rekrytering

Baskunskap i vardagsekonomi
skall ge deltagarna förståelse för verksamhetens kostnader, beräkningar, portioner, personal/vikariebehov

Matlagning från grunden, kost, diet och värderingar
skall ge deltagarna kunskap i hur en näringsriktig utformas vid olika dieter, allergier och kostvanor vid matlagning från början.

IT, kostdata och måltidsarbete
skall ge deltagarna förutsättningar att använda dator vid planering, genomförande och administration i sitt arbete

Arbete i team, konflikthantering
deltagarna skall känna en närmare gemenskap, veta hur samarbete i en stressutsatt miljö kan frodas, veta hur vi kan möta besökare och varandra på ett utvecklande sätt. Skall ge deltagarna förståelse för varandras olika kompetens så att arbetsfördelningen går ut på att nå bästa resultat tillsammans, att hjälpas åt.

Värdskap och bemötande av gäster med olika bakgrund, såväl kulturellt som personer med funktionsnedsättning
deltagarna skall vara förberedda på och ha förståelse för olika bakgrund och behov samt veta hur eget bemötande påverkar gästerna i måltidslokalen

Livsmedelshygien
deltagarna skall kunna och följa rutiner för att uppfylla krav på hygien enligt livsmedelslagstiftning och kökets förutsättningar

Utnyttja arbetstiden på bästa sätt i ett kök
deltagarna skall kunna planera arbetsmoment, veta hur arbetsfördelning och samarbete gör en bra måltid i rätt tid.

Ekologisk och vegetarisk matlagning
deltagarna skall kunna köpa in, tillaga och servera gästerna mat

- Varje kommun skall ha deltagare i de utbildningar som kompetensutvecklingsplanen för kommunen och individerna utvisar
- Alla utbildningar skall om möjligt ha deltagare från flera olika kommuner
- Samverkan inom och mellan kommunernas kostorganisation skall öka
- Deltagare i kompetensutveckling skall känna sig nöjda med innehåll, genomförande och möjligheten till utveckling
- Deltagare skall genom deltagandet i projektets mobilisering och genomförande vara beredda på att medverka i förändringar i verksamheten

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mobiliseringen och genomförandet kommer att ske på ett sådant sätt att alla i målgruppen kan delta det gäller såväl, inbjudans form, språk, och lokalers tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Projektet syftar till att klargöra alla olika former av funktionsnedsättning som påverkar den anställde i kostverksamhetens förutsättningar att fullgöra sitt arbete i dag och i framtiden. Det är fråga om såväl fysiska som psykiska funktionshinder som med rätt kompetens kan göras till en möjlighet i stället för ett hinder. Såväl den anställde som brukare/kunder berörs av verksamheten. I mobiliseringen, genomförandet och verksamheten är kompetens kring funktionshinder, inte minst allergier, känslighet kring olika födoämnen, och funktionsnedsättning som ger känslighet för olika bemötande. ESF-rådets processtöd tillgänglighet skall rådfrågas om utformning och tillämplighet av tillgänglighet i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Projektet och mobiliseringen kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering så att alla moment i projektet möjliggör kvinnor och mäns deltagande. Vid upphandling av kompetensutvecklingsinsatser kommer jämställdhet att läggas in som formellt krav. Projektet skall medverka till att kostorganisationen välkomnar såväl kvinnor som män. Idag är merparten (96 %) av de anställda kvinnor varför det är angeläget att förbereda arbetsgrupperna så att både kvinnor och män trivs tillsammans på arbetsplatsen. ESF-rådets processtöd jämställdhet kommer att konsulteras vid detaljplanering av jämställdhetsinsatser i mobilisering och genomförande.

Transnationellt samarbete

Ingen internationell samverkan ingår i projektet.

Samarbetspartners

 • Kommunal avd 16 Kost Gnosjö
 • Ledarna kost Ljungby
 • Sektion 14 Jönköping Sävsjö
 • Sektion 3 Kronoberg Kost
 • Sektion 5 Karlshamn
 • SKTF Kost Gnosjö
 • SKTF Ljungby

Deltagande aktörer

 • Kostenhet Gislaved
 • Kostenheten Gnosjö
 • Kostverksamheten

Kommun

 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Ljungby
 • Sävsjö