Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet i Kalmar län
KontaktpersonKarin Ekebjär
E-postkarin.ekebjar@rfkl.se
Telefonnummer0480-448374
Beviljat ESF-stöd7 849 611 kr
Total projektbudget7 849 611 kr
Projektperiod2010-11-02 till 2012-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är följande:
1. Ökad kompetensnivå hos företgare och anställda inom besöksnäringen inom ett antal centrala kompetensområden.
2. Ökad yrkesmässig och geografisk rörlighet för chefer och övriga anställda inom besöksnäringen i Kalmar län.
3. Större möjlighet för de anställda att utföra mer kvalificerade och bredare arbetsuppgifter.
4. Ökade möjlgheter för cheferna att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt.
5. Ett långsiktiga syftet är att företagen inom besöksnäringen ska utveckla verksamheten och öka sin lönsamhet genom att bl a utveckla mer konkurrenskraftiga produkter, effektivisera sin marknadsföring och
öka sin export.
6. Kommunernas turismanvariga ska fördjupa sin kompetens så att de kan bli effektivare i samarbetet med företagen för att utveckla framgångsrika destinationsprodukter.
7. Ökad samverkan mellan kommunerna som bidrar till att utveckla besöksnäringen i Kalmar län.

Bakgrund

Syftet med förprojekteringen har varit att identifiera och beskriva kompetensbehovet för chefer, övriga anställda och andra aktörer inom besöksnäringen i samtliga 12 kommuner i Kalmar län samt Uppvidinge kommun och Lessebo kommun (som ingår i Glasriket).

Förprojekteringen visar tydligt att cheferna/ägarna till företagen inom besöksnäringen känner att deras kompetens inte räcker till. Kompetensbrister upplevs inom de flesta områden. Detta beror bl a på att flertalet företag inom besöksnäringen är små företag som inte kan ha en funktionell organisation med chefer för olika ansvarsområden. De är oftast breda i sin kompetens men saknar spetskompetens inom centrala områden som är avgörande för företagens konkurrenskraft. Cheferna som ofta också är ägare ser inte heller sina anställda som ett redskap och en möjlighet att delegera och fördela ansvar/utvecklingsområden till. De fokuserar mycket på ekonomi, merförsäljning, service och produktutveckling samt kvalité men saknar ofta kunskaper om hur de ska använda sina anställda som resurser i dessa frågor.

Analysen visar att viljan och ambitionen att utvecklas och växa samtidigt som man är inriktad på marknadssegment med potential är avgörande. Därutöver måste företagen lära sig att omge sig med kompetenta människor. Till exempel se till att det finns kompetenta och erfarna människor i företagens styrelser. Alltför många turistföretagare är lite av ensamvargar och vill inte gärna släppa in utomstående i sina familjeföretag. Många av svaren vid de personliga intervjuerna andas denna ovilja att öppna för mycket på förlåten. I ett nationellt perspektiv så har många av dessa små företag problem att klara den långsiktiga uthålligheten på det ekonomiska planet. Behovet och önskemål om coachning är mycket stort men kräver stor varsamhet, att hitta erfarna coacher som kan branschen ur ett brett perspektiv samt har lång erfarenhet av entreprenörskap.

Genom analysen i förprojekteringen har vi säkrat kunskap om hur kompetensbehovet ser ut framöver inom besöksnäringen och vilka insatser som måste ske för att förbättra situationen för såväl personalen i de enskilda företagen som de lokala och regionala aktörerna. Denna kunskap kan också användas som en tillgång för att säkra framgången i vidare utvecklingsarbete inom regionala och internationella projekt som till exempel Projekt Vinst.
Då arbetet i sin helhet på grund av sin geografiska vidd är unikt även i ett nationellt perspektiv i branschen, kommer intresset och kunskapen som kommer ur detta projekt och genomförandeprojektet också att vara intressant för många andra län i Sverige.

Förprojekteringen har gett svar på var turismföretagens kompetens och utvecklingsbehov har sitt fokus. Vi fick kunskap om att företagen inom handel behöver involveras mer i besöksnäringen samt att turismansvariga behöver kompetensutveckling i företagarnas villkor och om branschens förutsättningar.
Behovet av kompetensutveckling är stort inom många områden och är viktigt att åtgärda för att hela regionen ska kunna nå de målsättningar som har formulerats: att besöksnäringen ska bli en modern industri och få mer stabilitet och högre kvalité samt öka omsättningen. På det viset kan man ha en mer långsiktig professionalism och framförhållning mot marknaden.

Genom förprojekteringen har vi kommit fram till att kompetenshöjande insatser och utbildningar bör erbjudas inom följande områden:
Ekonomistyrning och administration
Kunskapslyft genom dagseminarier
Grundläggande språkträning i engelska och tyska
Grundläggande datakunskaper
Kommunikation och försäljning genom Internet
SEO - Sökmotorsoptimering steg 1 och 2
Företagsutveckling och ledarskap med coach
Marknadsföring och försäljning
Service och kvalitet
Utbildning för handlare
Utbildning för turismansvariga
Föreläsningar med telebildsändning
Länsturismdag, seminarium med den senaste kunskapen

Se mer detaljerad beskrivning av utbildningarna i bilaga 1.

Specifikationen av utbildningar som redovisas ovan visar inom vilka kompetensområden som det finns störst omställningsbehov. När det gäller personal i ledande befattningar som ansvarar för företagets långsiktiga utveckling finns det ett stort behov av kunskap kring företagsutveckling och ledarskap, marknadsföring och försäljning, export samt ekonomi.
När det gäller övriga anställda är behovet störst inom service och kvalitet samt språk och vissa branschspecifika specialistkunskaper.
När det gäller turismansvariga är behovet störst inom destinationsutveckling, utveckling av framgångsrika produktpaket genom samverkan och kommunikation.

Syfte

Syftet är att genomföra ett antal utbildningar för personal i företag inom besöksnäringen i samtliga kommuner i Kalmar län samt Uppvidinge och Lessebo och därmed förnya och utveckla deras kompetens.
Kompetensutvecklingen ska leda till att chefer, övriga anställda och andra aktörer inom besöksnäringen utvecklas så att deras kompetens överensstämmer med arbetslivets krav. Detta innebär följande:
1. Ökad kompetensnivå inom ett antal utvalda centrala kompetensområden.
2. Ökad yrkesmässig och geografisk rörlighet för chefer och övriga anställda inom besöksnäringen.
3. Större möjlighet för de anställda att utföra mer kvalificerade och även bredda sina arbetsuppgifter.
4. Ökade möjligheter för cheferna att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt.
5. Ett långsiktigt syfte är att företagen inom besöksnäringen ska utveckla verksamheten och öka sin lönsamhet genom att bl a utveckla mer konkurrenskraftiga produkter, effektivisera sin marknadsföring och öka sin export.
6. Kommunernas turismansvariga ska fördjupa sin kompetens så att de kan bli effektivare i samarbetet med företagen för att utveckla framgångsrika destinationsprodukter.
7. Ökad samverkan mellan kommunerna som bidrar till att utveckla besöksnäringen i regionen.

Målsättning

Projektet har följande målsättningar.
1. Minst 500 anställda och chefer från ca 200 företag inom besöksnäringen i Kalmar län ska delta i de utbildningar som ska erbjudas under projektets genomförande.
2. Samtliga turismansvariga från alla kommuner i Kalmar län samt Uppvidinge kommun och Lessebo kommun ska delta i projektet.
3. 90% av deltagarna i utbildningarna ska uppleva att de fått ökad kompetens och därmed bättre förutsättningar att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
4. 70% av deltagarna ska uppleva att de har bättre förutsättningar att utföra mer kvalificerade och även nya arbetsuppgifter.
5. 70% av deltagarna ska uppleva att de har blivit mer rörliga på arbetsmarknaden genom att de ökat sina möjligheter att få nytt arbete vid behov.
6. 80% av cheferna ska uppleva att de har ökat sin förmåga att stärka sitt företags konkurrens- och utvecklingskraft.
7. 80% av de turismansvariga ska uppleva att de har fått bättre förutsättningar att öka samverka med företagen och mellan kommunerna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har vi tagit reda på i vilken utsträckning företagen har anpassat sin verksamhet efter personal och kunder med funktionshinder. Medvetandegraden om funktionshinder är mycket hög och flera anpassningar har gjorts i den fysiska miljön. I mindre grad var kunskapen om t ex anpassning av hemsidor, hörslingor etc. Några intressanta exempel kom fram om hur t ex resor tagits fram för att passa psykiskt handikappade.

Vi kommer att säkra tillgängligheten i projektet enligt följande.
Fysisk tillgänglighet.
En kontroll kommer alltid att göras i samband med bokning av samtliga utbildningslokaler så att den fysiska tillgängligheten säkras. Detta kommer att vara en standardrutin i genomförandefasen.

Genom att använda telebildföreläsningar inom vissa ämnen kommer vi att öka tillgängligheten.

Tillgänglig verksamhet.
En avstämning har gjorts under förstudien så att chefer och annan personal som engageras i projektet har tillräcklig kunskap och kompetens när det gäller förhållningssätt till och bemötande av personer med funktionshinder. I de fall det förekommer brister kommer de att åtgärdas med skräddarsydda utbildningsinsatser och eller information.

Tillgänglig information och kommunikation.
I samband med bokning av lokaler för projektet kommer alltid en kontroll att göras när det gäller behovet av och tillgång till teckentolkning, teleslinga eller andra resurser. På samma sätt kommer vi att införa kontrollrutiner när det gäller behov av att information finns i lämpliga media. Förstudien har visat att samtliga aspekter på tillgänglighet är säkrade. I de fall det saknas nödvändiga rutiner kommer sådana att tas fram.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen har visat att andelen kvinnor är större än män och att detta förhållande är mer tydligt inom vissa yrkeskategorier inom besöksnäringen. Samtidigt visar förprojekteringen att näringen själv inte upplever några problem med jämställdheten. Man skulle kunna tolka detta som att branschen saknar insikt i frågan alternativt att frågan inte är ett problem eller ett hinder för enskilda eller för branschen i sin helhet.

För att säkra att jämställdhetsfrågorna blir uppmärksammade och för att öka kunskapen och medvetenheten om dessa frågor kommer vi att arbeta på följande sätt:

1. Integrera avsnitt om jämställdhet i lämpliga utbildningar som kommer att genomföras i projektet. Jämställdhetsfrågorna kommer att kopplas till deltagarnas och företagens dagliga verksamhet. Vår avsikt är att öka deltagarnas förståelse och kunskap om hur ökad jämställdhet kan bidra till positiva effekter i det dagliga arbetet.

2. Vid upphandlingen av dessa utbildningar kommer vi genom referenstagning säkerställa att utbildningsarrangören har erfarenhet och kunskap om jämställdhetsintegrering.

3. Vi kommer att skapa rutiner som gör det möjligt att följa män respektive kvinnors väg genom projektet, vilka utbildningar som de går och vilket resultat som det har gett. Samt i utvärderingsblanketterna synliggöra kvinnor respektive mäns svar.

4. Under projektets gång kommer jämställdhetsintegeringsarbetet att finnas med som en punkt vid styrgruppens möten. Projektledningen har genomgått jämställdhetsutbildning i ESFs regi. Resterande medlemmar i styrgruppen kommer också att erbjudas att gå samma utbildning.

Samarbetspartners

 • AB Destination Småland
 • Almi Företagspartner Kalmarlän
 • Campus Hultsfred
 • Kalmar Cafe och Restauranger A
 • Rese- och Turistnäringen i Sverige
 • SHR södra
 • Smålands Turism AB
 • Svensk Handel
 • Västerviks Turistbyrå

Deltagande aktörer

 • TERMA TERAPI
 • AB D.E.Carlsons Järnhandel
 • AB Glasriket
 • AB Nävra Sko
 • Adelsgatan Mat & Logi
 • Agebo Aktivitetsgård - Spa
 • AHURA AB
 • AKTIEBOLAGET KLINTHEIMS SKOR
 • ANDERSSON, LENNART
 • ANETTE'S DELIKATESS AB
 • AP RESTAURANG OCH CATERINGSERV
 • Asmin HB
 • Astrid Lindgrens Näs
 • Astrid Lindgrens Värld
 • BAD OCH TRÄNINGSCENTER
 • Base 1
 • BERGFELDTS FRISÖRER AB
 • Björkshults Glasbruk
 • BJÖRNES TV-MAGASIN
 • BLINCA AB
 • BOHAGET
 • Brozens Berså
 • Brukshotellet i Degerhamn
 • Bråbyggdens Intresseförening
 • Bussamåla vandrarhem
 • Butik Drömhem
 • CIMINI INTERNATIONAL AKTIEBOLA
 • CLARION COLLECTION HOTEL PACKH
 • DAGON KALMAR AB
 • DEFAKON RENTING AB
 • Destination Gotland AB
 • Dobbs HB
 • Doftbaren AB
 • E WALL FIGURERA
 • Ekerum Golf & Resort
 • Ellas Kiosk
 • EMBES TEXTIL AB
 • Emmaboda Golfklubb
 • EMMABODA RESE- TURISTBYRÅ
 • Eriksöre bygata
 • EWITA FÖRETAGSSUPPORT
 • FLORISTHUSET AB
 • Forex Bank Kalmar
 • FOTHÄLSOVÅRDEN GÅRDBY
 • Fredensborgs Herrgård
 • FöretagsCentrum i Oskarshamn
 • Gabriel Keramik
 • GALLERI GARVAREGÅRDEN I LÅNGAS
 • Gallery Blue Eye
 • GARDINBODEN I EMMABODA
 • GARDINCENTER I VÄSTERVIK AKTIE
 • Garpens Fyr
 • GRÖNDALS CAMPING & STUGOR
 • Görans Foto AB
 • HAGABORG TRAJECT HANDELSBOLAG
 • Hallagårdens älg och vilt
 • Handelsboa Hasselö Sand
 • Healthy Living Sweden
 • Hemtema i Söderåkra aB
 • Herberts Guld & Silver AB
 • HILL STREET IMPORT
 • Home Hotell i Oskarshamn AB
 • Hotell Björkbacken
 • Hotell Corallen AB
 • Hotell Kronmunken
 • Hotell Moliljan
 • HOTELL RONJA
 • Hultsfreds kommun
 • Hyrbo Hoj Erigus
 • Hägnens Islandshästar
 • HÄLSOBODEN I VIMMERBY AB
 • HÖGBYSTOPPET AB
 • Högsby Kommunbibliotek
 • ICA Kvantum
 • ICA Matboden
 • ICA NÄRA SKANSEN
 • ICA SUPERMARKET GAMLEBY
 • IDÖ SKÄRGÅRDSLIV AB
 • Inga-Britt Timander
 • INSIDE I KALMAR AB
 • KA LERFORM
 • Kalmar Cafe och Restauranger A
 • KALMAR FAMILJEBAD KOMMANDITBOL
 • Kalmar Lågprishotell Svanen
 • Kalmar läns museum
 • Kalmar Turistbyrå
 • Kids & Ladies
 • KINLEY SILFVERBERG, GUNILLA
 • KLINTA CAMPING I KÖPINGSVIK AB
 • Kloster Gård
 • Kolbodabaden
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kommunledningsförvaltning
 • Kosta Boda Art Hotel
 • KREMI MODE
 • KRONOCAMPING SAXNÄS
 • KVARNHOLMEN CENTRUM I KALMAR A
 • Kvilla Sörgården
 • Källa Hamn
 • Lagerhaus Kalmar
 • LANTHANDLARN ALBYBODEN AB
 • LARSSON, CAROLE
 • LIDHEM HERRGÅRD VIMMERBY AB
 • Lilla Sandereds Gård
 • Live in Nature
 • Lyckans Vind i Påskallavik AB
 • LYSINGSBADETS SEMESTERANLÄG
 • Långasjö vandrarhem STF
 • M & H HANDEL & SERVICE AB
 • MADELEINE FUNCK KOMMUNIKATION
 • Madesjö hembygdsförening
 • MELLBÖDA GÅRD
 • Moshults vandrarhem
 • MUNDEKULLA KURS & RETREATGÅRD
 • Målilla Hotell
 • MÅLILLA-GÅRDVEDA HEMBYGDSFÖREN
 • Mönsterås Elman AB
 • Mönsterås Turistbyrå
 • Mönsteråsgudierna
 • Möre Golfklubb
 • Nelssons Café
 • Odensvi Lanthandel
 • OGRASDESIGN AB
 • ORREFORS VANDRARHEM
 • Oskarshamns Folkhögskola
 • Oskarshamns Sjöfartshotell
 • Ostkustens aktivitetscentrum e
 • Palace Hotell
 • PATRIK:S HERRMODE AKTIEBOLAG
 • PENSIONAT LIDHEM
 • Påskallaviks Gästgiveri
 • RAMADA VIMMERBY STADSHOTELL
 • RELOCATE TO SWEDEN AB
 • Renates Roliga Resor
 • Restaurang Sjökanten
 • Restaurang Thai Fu Qing
 • Ribrant Int Trade
 • Saltmagasinet mfl
 • SANDBERGS CORNER AKTIEBOLAG
 • SANDSTRÖMS MODEHUS
 • Scandic Hotel Kalmar Väst
 • SerMoIT
 • Sjöfartsmuseet
 • Sjökrogen i Loftahammar
 • Skeppeviks Camping
 • Skeppeviks Restaurang
 • Skogsupplevelser Eriksgården
 • SKONAREN LINNÉA
 • Slottshotellet
 • Solkustturer AB
 • SONJAS CAMPING I LÖTTORP AB
 • SOUVERNIRHUSET FRANK WETTER
 • Stamshults stugby
 • STF Vandrarhem Hagaby
 • Stiftelsen Forum i Oskarshamn
 • STORA FRÖGÅRDEN AB
 • Strandbygget HB
 • Stufvenäs Gästgifveri
 • STUNEKS
 • SÖDRA BRUKET
 • Tanjas Byxshop
 • Tassalogen
 • Teknik och Fritid
 • THOOR KERAMIK & DESIGN
 • TJUST FRITID AKTIEBOLAG
 • Tjust Skärgårdsbåtar
 • Tokige Ture
 • TOMAS BUSS AB
 • Torsås Fajans
 • Trollbergets Gästhus
 • Tuna Snickeri och hantverk
 • Turistbyrån
 • Underverket i Oskarshamn
 • Upplev Småland
 • Valleberga örtprodukter
 • Walls Färg & Golvservice AB
 • WALTERS FOTO
 • Vandrarhemmet Mässen
 • WANNBORGA PÅ ÖLAND AB
 • Vattenpalatset
 • Vena Värdshus
 • WENNBERG, INGRID
 • Verners Husgeråd
 • Villa Emsnäs
 • Vimmerby Turism & Näringsliv A
 • Värdhuset Bruksgården/Emågårde
 • Västerviks Stadshotell
 • Västerviks Turistbyrå
 • Äleklinta Gård
 • Ödevata Fiskecamp
 • ÖLANDS ECO CYKLING
 • Ölands Fiske & Turistservice
 • Ölands Turist AB
 • ÖLANDS ÖRTAGÅRD AB
 • Örö Naturupplevelser
 • Överums vandrarhem

Kommun

 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Torsås
 • Uppvidinge
 • Vimmerby
 • Västervik