Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling inom RMG

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Gotland
KontaktpersonKenneth Eckard
E-postkenneth.eckard@coompanion.se
Telefonnummer0498-290 366
Beviljat ESF-stöd179 240 kr
Total projektbudget179 240 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov för företag verksamma inom nätverket Regional Matkultur Gotland.

Bakgrund

Både producenter, förädlare och restauranger som satsar på regional mat är ofta mycket små företag. Det är personalintensiva branscher, man jobbar många och oregelbundna arbetstider, både som odlare och krögare. Det också ofta fysiskt tunga arbeten med stora risker för att bli utsliten i förtid. Tid finns sällan att fundera på kompetensutveckling, vare sig det gäller affärsutveckling eller arbetsmiljöutveckling. Personerna som arbetar i dessa branscher är oftast oerhört duktiga hantverkspersoner, men saknar kunskap inom marknadsföring, ledarskap, arbetsmiljöplanering m.m.

Utöver detta bör framhållas att regionen Gotland har en av Sveriges lägsta uppbildningsnivåer.

Just nu är det stor efterfrågan på lokalproducerade och ekologiska livsmedel, både från restauranger och direkt från konsumenter och butiker. Klimatförändringarna gör att denna trend sannolikt kommer att hålla i sig länge. Samtidigt så växer intresset från den matintresserade allmänheten i många länder i Europa (och övriga världen) för lokala produkter av hög kvalitet, det finns m a o också möjligheter att sälja till andra länder. Sverige har många komparativa fördelar just vad det gäller livsmedelsproduktion, i många fall dock tämligen okända utanför vårt lands gränser.

Syfte

Utfallet av förstudiens analys skall leda till ökad insikt av konkreta insatsbehov avseende ökad lönsamhet och effektivisering av företaget (kompetensutveckling), möta framtidens och omvärldens krav ( yttre & inre miljö (miljöpåverkan, arbetsmiljö), hälsa, flexibilitet, marknadsorienterande) samt förbättra möjlighet att kunna lämna över företaget till nästa generation.
Delmoment:
Identifiera kompetensutvecklingsbehovet inom samtliga företag och dess anställda. Kartlägga nuvarande samverkansformer och identifiera nya innovativa och branschöverskridande samverkansformer, för att skapa förutsättningar för långsiktiga, lönsamma och effektiva företagssamverkanslösningar. Kartläggande av samverkanslösningsbehov med andra regioner (7st) för att identifiera eventuella gemensamma kompetensutvecklingsinsatser i syfte att kostnadseffektivisera insatserna, samt att omsätta andras erfarenhet och kunskaper till den egna verksamheten.

Målsättning

För varje företag:
En handlingsplan för kompetensutvecklingsbehovet på respektive företag och dess anställda.
Kartlägga investeringsbehov för att möta omvärldens strukturomvandlingskrav.
Kartlägga behovet av samverkanslösningar mellan företag för produkt- och tjänstetutveckling (nya & innovativa).
Kartlägga behov av stöttning för generationskifte samt risk för ohälsa inom respektive företag.
Kartlägga behov av rutiner för utvecklings- karriärsmöjligheter och hinder (bl.a. ur könsstruktursperspektiv) inom respektive företag.
Kartlägga tillgängligheten och möjligheter/hinder på respektive företag för personer med funktionshinder.
Delmål samarbete: Identifiera minst 4 nya samarbetsformer.( produkt eller inom branschöverskridande verksamhet)
Undersöka intresset och förutsättningar för erfarenhetsutbyte och benchmarking med andra svenska regionerna inom Regional Matkultur, med målsättninga att få till samarbete med minst två regioner.
En projektansökan för genomförandefasen kommer att tas fram utifrån förstudiens resultat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kartlägga tillgängligheten och möjligheter/hinder på respektive företag för personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Förstudien i sig innehåller ingen transnationalitet utöver att resultatet kommer att kunna delges övriga regioner på årsmötet 28-29 oktober 2008 i Polen.
Däremot erbjuder det europeiska nätverket med sina f n 20 regioner (och nästan lika många till på väg in) en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i genomförandefasen. Hur detta skall se och vilka aktiviteter som passar bäst kommer förstudien att kunna ge svar på. Det beror på de deltagande gotländska företagens kompetensutvecklingsbehov.

Deltagande aktörer

  • REGIONAL MATKULTUR GOTLAND IDE

Kommun

  • Gotland