Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetensutveckling för event- och evenemangsarrangörer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet i Kalmar län
KontaktpersonKristina Bergman
E-postkristina.bergman@rfkl.se
Telefonnummer0480-44 83 41
Beviljat ESF-stöd8 674 799 kr
Total projektbudget8 674 799 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Detta projekt ska genomföra ett antal utbildningar och seminarium för personal i organisationer, företag och offentlig verksamhet som arrangerar olika sorters events och evenemang. Genom att kompetensutveckla de anställda i dessa organisationer och företag så kommer det att bli en ökad professionalisering och effektivisering. Samarbete mellan olika events och evenemang kommer att uppstå, kunskapsöverföring kommer att ske och fler arbetstillfällen kommer att skapas.

Syftet med projektet är att 1. Höja kompetensnivån hos dem som är anställda av event- och evenemangsarrangörer 2. Öka de anställdas yrkesmässiga och geografiska rörlighet 3. Ge större möjlighet för de anställda att utföra mer kvalificerade och bredda sina arbetsuppgifter 4. Ökade möjligheter för verksamheter att öka sin lönsamhet 5. Ökad samverkan såväl geografiskt som mellan organisationer, företag och offentlig verksamhet 6. Ökad samverkan mellan verksamheterna så att regionen blir ett attraktivt besöksmål.

Bakgrund

Flera kommuner i Kalmar och Kronobergs län bygger upp sin identitet och tillströmning av besökare på olika events och festivaler. I Hultsfred är kommunens varumärke starkt förknippat med musiken och Tingsryd kopplas samman med arrangemang kring hästar. Andra kommuner så som Växjö, Kalmar, de två kommunerna på Öland samt Oskarshamn vill profilera sig med olika idrottsevenemang och satsa på idrottsturism. Även antalet stadsfester, kulturella arrangemang, marknader och festivaler i länens kommuner är påtagligt. Idrottsföreningarna är ofta vana att arrangera allt från mindre tävlingar och cuper till större publikdragande tävlingar eller andra arrangemang där människor möts för att uppleva något tillsammans. Men det är inte många som nyttjar alla möjligheter som finns genom att tänka nytt och utveckla konceptet.

Till största delen bygger event på föreningslivets, ideella krafters och kommunernas engagemang. Enskilda företag arbetar även med evenemang för att locka besökare till sin anläggning. Exempel på det är de större hotellen som ordnar musiktillställningar, utställningar eller företag som upplåter sin mark till event, sportevenemang, hundutställningar osv.

Många arrangemang drivs och skapas till stor del av ideella krafter och eldsjälar. Så länge de orkar fortlever arrangemanget men sedan är det svårt att hitta personer som vill och har tid att driva det på samma sätt. Dessa evenemang har en mycket stor betydelse turismekonomiskt, inte minst på tider under året som inte betraktas som högsäsong. Genom kompetensutveckling som leder till effektivisering i organisationen skapar det förutsättningar för fler personer att kunna försörja sig på sitt engagemang, vilket är ett ständigt dilemma för dem som är aktiva inom kulturella- och kreativa näringar.

Ideella verksamheter är ofta en bra plats för återhämtning, socialt sammanhang och meningsfull sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden eller har varit sjukskriven en tid. Men risken är stor i organisationer som bedrivs främst av ideella krafter att de som har anställning förväntas göra väldigt mycket. Kombinationen av ett stort ansvar och känna att man inte räcker till medför ofta risker för utbrändhet. De flesta idrottsklubbar och även andra organisationer har ofta inte tillräckligt med inkomstkällor och då inte heller råd att satsa på sin personal i form av kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsinsatser för dessa anställda blir en utveckling och effektivisering i arbetet, möjlighet att hjälpa organisationen till bättre lönsamhet och även öka chansen till anställning inom andra områden.

Enligt Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 så framhåller aktivitetsföretagen vikten av att skapa fler besöksanledningar i regionen så att den egna verksamheten ska ha möjlighet att växa. De säger att de är för små för att själv kunna dra ett tyngre lass, så de måste samarbeta med andra. Så de små verksamheterna och organisationerna är i högre grad beroende av ett fungerande affärsnätverk för att kunna växa och vidareutvecklas jämfört med större verksamheter.

Ett av problemen är att den ökade tillväxten i hög utsträckning beror på att man arbetar fler timmar, inte att man producerar mer per arbetad timme. För att verksamheter som lockar mycket publik ska kunna öka tillväxten och expandera krävs en produktivitetseffektivisering och därmed ett högre förädlingsvärde.

Genom att kompetensutveckla de anställda i dessa organisationer och företag så kommer det att bli en ökad professionalisering och effektivisering. Samarbete mellan olika events och evenemang kommer att uppstå, kunskapsöverföring kommer att ske och fler arbetstillfällen kommer att skapas.

I detta projekt söker vi även medel av regionalfondskaraktär för att utbilda personer som har ansvar inom ett specifikt område vid evenemanget men som arbetar ideellt. Kompetensutveckling för dem kommer att ske tillsammans med de anställda i seminarieform, med duktiga föreläsare inom sin profession. Samordningsvinster kommer att uppstå i och med att personer med anställning sammanförs med ideella krafter och vår förhoppning är att dessa möten även ska leda till nya arbetstillfällen.

Undersökningar som forskare på Linnéuniversitetet har gjort visar på att verksamheter som arrangerar evenemang behöver kunskaper inom bl a marknadsföring, säkerhet, sjukvård, hygien, PR, ekonomistyrning, lednings- och utvecklingsstrategier. Smålandsidrotten har i sina kontakter med idrottsklubbarna identifierat fyra starka kunskapsbehov inom sponsring, försäljning, marknadsföring och projektledning.

Stora nytta har dragits av projektet ”Idrott och turism” som avslutas under hösten 2011. De ser detta projekt som en möjlighet att genomföra de åtgärder och behov som de identifierat under sin projektperiod.

Mobiliseringsfas: Under mobiliseringsfasen kommer vi att karlägga vilka verksamheter som arrangerar olika evenemang. Vi vänder oss till anställda i organisationer och företag som:
1. arrangerar evenemang men som också bedriver annan verksamhet
2. har event och arrangemang som sin huvudsakliga sysselsättning

En konsulttjänst kommer att upphandlas som kartlägger event- och evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län, identifierar de anställdas kompetensutvecklingsbehov, sammanställer de olika behoven och tillsammans med projektledningen sätter ihop kurser och seminarier. Konsulten kommer även att utföra intervjuer med kultur- och fritids- samt näringslivschefer i kommunerna för att sammanställa deras kunskap om kompetensutvecklingsbehoven hos event- och evenemangsarrangörer. Med detta underlag som även kopplas mot forskning inom området kommer vi att få en utförlig rapport om hur vi ska arbeta vidare i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna. Under mobiliseringsfasen kommer även upphandling av kurser att påbörjas så att kursstarten kan ske under hösten 2012.

En ansökan med namnet ”More than sport” har lämnats in till Regionala fonden. Den handlar om vad olika sportevenemang i Kalmar och Kronobergs län ger tillbaka till kommunen, idrottsklubbar och näringslivet. Dessa båda projekt kommer att få många synergieffekter och kommer att hitta olika samarbetsformer.

Målsättning

Ett långsiktigt mål med kompetensutvecklingsinsatserna för anställda inom verksamheter som arrangerar event och evenemang är att samverkan ska komma tillstånd mellan arrangörerna och kommunerna så att de kan utvecklas och öka sin lönsamhet. Denna samverkan kommer att bidra till utveckling av hela regionen till ett attraktivt besöksområde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I mobiliseringsfasen kommer vi att ta reda på i vilken utsträckning företagen har anpassat sin verksamhet efter personal och kunder med funktionshinder. I tidigare projekt så har vi sett att medvetenheten om funktionshinder bland företag inom ett närliggande område dvs besöksnäringen är mycket hög och flera anpassningar har gjorts i den fysiska miljön. I mindre grad var kunskapen om t ex anpassning av hemsidor, hörslingor etc.

Projektledningen, styrgruppen och nyckelpersoner kommer att informeras om den kostnadsfria utbildningen som ges av ESF och uppmanas att delta i den.

Även tillgänglighetsfrågorna är ett kompetensområde i sig och kommer att tas upp som en utbildningsmodul och som för arrangörer av event kan ge nya perspektiv och affärsområden.

Vid upphandlingen av utbildningar och följeforskare kommer vi att säkerställa att de har erfarenhet och kunskap om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer att säkra tillgängligheten i projektet enligt följande.
Utbildningsanordnaren kommer att göra en kontroll i samband med bokning av samtliga utbildningslokaler så att den fysiska tillgängligheten säkras.

Genom att använda telebildföreläsningar inom vissa ämnen kommer vi att öka tillgängligheten.

I samband med bokning av lokaler för projektet kommer alltid en kontroll att göras när det gäller behovet av och tillgång till teckentolkning, teleslinga eller andra resurser.

Kursanordnaren kommer att informeras om vikten av att använda sig av läromaterial och annat material som inte vållar några problem för personer med t ex nedsatt syn eller lässvårigheter.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att söka medel för att göra projektet transnationellt. Under mobiliseringsfasen kommer vi att undersöka möjligheterna för att hittar partners inom EU för kunskapsutbyte. De båda regionförbunden har ett gemensamt Europakontor i Bryssel med anställd personal som kommer att hjälpa oss i kontakterna med partners i annat EU-land. De kommer även att vara behjälplig med ett projektupplägg på hur kunskapsutbytet kan genomföras. Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionen och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor.

Transnationellt samarbete
Kalmar och Kronobergsläns gemensamma kontor i Bryssel har uttryckt en önskan om att få sammanför olika projekt från våra län med projekt i annat EU-land. Vi kommer att be dem söka efter projektägare som arbetar med liknande organisationer och företag som vi. Därefter kan vi påbörja utbytet vilket bara på detta idéstadium t ex kan innebära att våra musikeventarrangörer samarbetar med liknande organisationer i Storbritannien (ett liknande utbyte har gjorts i bl a Dalarna). Det kan också innebära att projektorganisationerna för stora idrottsliga event utbyter kunskaper med tidigare arragörsländer. Ett exempel på detta är Tyskland som arrangerar Fotbolls VM för damer i Tyskland och Kalmar/Växjö som arrangerar EM för damer 2013.

Samarbetspartners

 • Regionförbundet södra Småland

Kommun

 • Alvesta
 • Borgholm
 • Emmaboda
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Oskarshamn
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Uppvidinge
 • Vimmerby
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult