Logotyp på utskrifter

Kompetenslyftet - Samverkansprojekt för bättre konkurrenskraft och ökad rörlighet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareProton Industries AB
KontaktpersonAnnelie Claesson
E-postannelie.claesson@proton.se
Telefonnummer0370-656207
Beviljat ESF-stöd1 075 100 kr
Total projektbudget1 075 100 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-07-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet är att gå samman om att göra ett strategiskt kompetenslyft för att stärka vår konkurrenskraft.
Ökad kompetensnivå stärker både företagen och den enskilde individen. Tillsammans med branschföreningen utvecklar vi utbildningar som är enhetliga och anpassade för branschen.

Bakgrund

Globaliseringen har medfört att det blivit en större rörlighet inom industrin. För vissa företag kan det ge möjligheter till expansion och för andra kan det innebära att man tvingas minska sin verksamhet och ibland får det sådana konsekvenser att företaget tvingas läggas ned.

I de allra flesta fall när det gäller omstrukturering av verksamheter så är människor involverade. Och det handlar om vilken kompetens personerna besitter. När företag får möjlighet att expandera gäller det att få tag i arbetskraft med rätt kompetens. Tvingas man minska eller lägga ner så är personalens kompetensnivå avgörande för om de ska hitta ett nytt jobb eller ej.

Inom våra branscher ytbehandling och verkstadsindustri är problemen de samma. Vi har i vår företagsgrupp företag som tvingats läggas ner och vi har företag som ser möjlighet till expansion.

För framtida utveckling är ökad konkurrenskraft ett måste. En viktig del i detta är personalens kompetens. Vi har i vår företagsgrupp arbetet med kompetensanalyser och fått en bra heltäckande bild av vilken kompetens som erfordras inom de olika arbetsfunktionerna. Vi har också gjort en sammanställning av personalens nuvarande kompetensnivå och ser därmed kompetensgapen per individ.

Genom att vi gått igenom kompetensbehovet för olika funktioner inom de olika företagen har vi fått en bild av den kompetens som erfordras inte bara inom vår företagsgrupp utan som till stora delar är generell för branschen.

Mycket av det utbildningsbehov som finns för branschen är branschspecifik och har inte gått att upphandla. Detta har varit ett problem och brist att erhålla utbildningar som är så heltäckande att de kan gälla större delen av ytbehandlingsbranschen.

Genom ett av våra bolag Proton Technology har vi nu startat upp branschspecifika utbildningar samt utbildningar för branschens kunder såsom svensk verkstadsindustri mm. Företaget erbjuder utbildningar till alla företag i branschen. Utbildningarnas innehåll grundar sig dels på de kompetensanalyser vi gjort inom våra olika företag och dels genom kontakter med branschföreningen SYF Svensk Ytbehandlingsförening. Utbildningarna är därmed generella för hela branschen.

Personalens kompetens är en strategisk viktig konkurrensfaktor både för oss men framförallt för svensk verkstadsindustr så att jobben stannar i Sverige.

Syfte

Stärka konkurrenskraften hos de samverkande företagen genom att personalen får höjd kompetensnivå inom strategiskt viktiga områden.

När det gäller ytbehandlingskompetens är syftet att ge utbildningar som är bättre anpassade för branschen. Utbildningarna utvecklas tillsammans med Svensk Ytbehandlings Förening.

Ge personalen möjlighet till ökad rörlighet vid eventuella neddragningar genom att de fått en för branschen dokumenterad enhetlig kompetensutveckling. Detta gör det lättare att söka ett motsvarande arbete inom andra företag i branschen.

Bland de samverkande företagen ser vi att vi kan bli flexiblare vid arbetstoppar genom att personal från några av våra andra företag lättare kan rycka in på en motsvarande befattning i ett annat företag eftersom man har utvecklats till samma kompetensnivå.

Genom vårt bolag Proton Technology erbjuder vi de branschspecifika utbildningar som vi utvecklat till företag i branschen. Detta är positivt för branschen som helhet.

Genom utbildning av friskvårdsinspiratörer vill vi motivera medarbetare att tänka på sin hälsa.


Målsättning

Mätbara mål

Deltagande företag 8
Mål för antalet företag som deltar i projektet 100 procent

Summa personer inom de samverkande företagen
Kvinnor 69
Män 193
Mål för antalet personer som deltar i projektet 90 procent

Förväntade effekter
Stärkt konkurrenskraft genom höjd kompetensnivå inom företagen.
Bättre och branschanpassade utbildningar genom att vi sammanställt och analyserat kompetensanalyserna från våra olika företag.
Möjligheter till större flexibilitet hos företagen när efterfrågan ökar respektive minskar. Genom en enhetlig kompetensnivå för olika personalfunktioner hos de samverkande företagen blir det lättare att tillfälligt låna personal från ett eller flera företag där beläggningen minskat till ett företag som har fått en högre beläggning.

Om något företag tvingas till neddragningar bör de friställda ha bättre förutsättningar till nya arbeten genom att de har en dokumenterad kompetensutveckling.

Genom uppstart med motivation till friskvård genom Friskvårdsinspiratörer främja långtidssjukskrivningar. Framtida projekt med Hälsodiplomering finns i planerna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Företagens lokaler är väl anpassade för personer med funktionshinder.
Följande resurser finns handikappsanpassade toaletter, duschar, hiss där det finns flera plan, inga trösklar in till undervisningslokalerna.

Jämställdhetsintegrering

Genom att vi nu fokuserar på kompetens för olika arbetsfunktioner och befattningar är det en strategi att göra tjänsterna könsneutrala. Alla anställd ges samma möjligheter att kompetensutvecklas och alla har därmed samma förutsättningar att nå den kompetens som respektive arbetsfunktion befattning kräver. Detta gäller oavsett kön ålder eller nationalitet.

Genom fokuseringen på kompetens blir inte kön ålder eller nationalitet något som har relevans i sammanhanget.

Deltagande aktörer

 • Proton Finishing AB
 • Proton Finishing Anderstorp AB
 • Proton Finishing Bankeryd AB
 • Proton Finishing Forsheda AB
 • Proton Finishing Hillerstorp A
 • Proton Finishing Huskvarna AB
 • Proton Finishing Industripulve
 • Proton Finishing Markaryd AB

Kommun

 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Jönköping
 • Markaryd
 • Värnamo