Logotyp på utskrifter

Kompetenslyft i Vaggeryd

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVaggeryds Näringslivsråd KB
KontaktpersonCarl-Gunnar Karlsson
E-postbusiness@vaggeryd.se
Telefonnummer0393-678454
Beviljat ESF-stöd5 578 793 kr
Total projektbudget5 578 793 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-10-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling utifrån arbetslivets och omvärldens krav
Syfte:
Utveckling och långsiktig kompetensförsörjning.
Stärka individers kompetens och ge flexibla och omställningsbara företag.
Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser.
Tillväxt genom förbättringsarbete och teknikutveckling.

Bakgrund

Vaggeryds Näringslivsråd har under maj-sep 2008 genomfört förstudie inom ramen för programområde 1 för sina medlemsföretag. Förstudien omfattade totalt drygt 2100 personer. Av dessa var ca 1/3 kvinnor. 20 % hade utländsk bakgrund.
80 % tillhör Industri, 9 % Hotell/Restaurang/Service/Handel, 5 % Transport och 3 % Bygg.

Förstudien visar tydligt att kompetensfrågan är kritisk för företagen. Företagen är hårt konkurrensutsatta med tuffa kundkrav som kräver ständig effektivisering och teknikutveckling som medför ständigt ökade krav på medarbetarnas kompetens, oavsett vilka yrkesroller personalen innehar.

I kommande projekt vill vi angripa nedanstående problem
Problemformulering
Det är generellt låg utb.nivå i företagen.
Företagen har senaste åren p.g.a. högkonjunktur tvingats anställa personal med kompetensbrister. Ca 30 % av all personal är i behov av omg. komp.utv.
Organisationerna är sårbara p.g.a. att enbart ett fåtal personer har spetskompetens.
Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla och validera befintlig personal gentemot identifierade bristyrken såsom: CNC-operatör, Produktionstekniker, Produktionsledare, Servicetekniker.
Kompetensutveckla organisationen inom strategiskt viktiga kompetensområden.

Problemformulering
Företagen blir allt mer kundorderstyrda och måste ha flexibla och mångkunniga medarbetare för att snabbt kunna omställa verksamheten.
Mål/angreppsätt
Öka medarbetarnas kompetens som gör dem mer flexibla och mångkunniga och stärker deras position på arbetsmarknaden.

Problemformulering
Företagen har svårt att avsätta tid för kompetensutveckling.
Företagen har sällan personalavdelning/ personalman och därmed bristande rutiner i kompetensfrågor.
Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla chefer och personalansvariga för att förbättra företagens struktur och arbetssätt med kompetensfrågor.
Skapa flexibla och lärande miljöer i företagen med, t.ex. e-learning.

Problemformulering
Företagen är hårt konkurrensutsatta med krav på innovationer, effektivisering och teknikutveckling.
Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla medarbetare inom strategiskt viktiga kompetensområden såsom.Teknikutveckling, Effektiv Produktion (Lean Production).

Problemformulering
Näringslivet är fortfarande starkt könssegregerat och det finns på många arbetsplatser attityder och värderingar som motverkar mångfald.
Jämställdhetsarbetet har låg prioritet och är ett outvecklat område i många företag.
Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla chefer och nyckelpersoner i frågor kring jämställdhet/kultur/omvärld för att bryta formella/ informella mönster/värderingar för att motverka diskriminering och främja mångfald.
Kompetensutveckla personalansvariga så att dessa kan bygga upp interna strukturer/rutiner för jämställdhetsfrågor.


Problemformulering
De flesta företag saknar personalavdelning/ personalman och därmed bristande struktur för personalfrågor.
Matchningsproblematik mellan tillgång och efterfrågan av arbetskraft.
Arbetslösa med invandrarbakgrund.
Stor andel kvinnliga arbetslösa
Könssegregerade arbetsplatser.
Outnyttjad arbetskraft.
Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla chefer och nyckelpersoner i frågor kring jämställdhet/kultur/omvärld för att bryta formella och informella rutiner/värderingar.
Kompetensutveckla personalansvariga så att dessa kan bygga upp interna strukturer/rutiner för jämställdhet och andra personalfrågor.
Skapa samverkan mellan företag och intresseorganisationer för kultur/jämställdhet.

Problemformulering
För transportsektorn är bränslekostnaderna en viktig faktor för fortsatt konkurrenskraft och har en mycket stor miljöpåverkan.
Mål/angreppsätt
Kompetensutveckling inom eco-driving kommer att ha en mycket positiv påverkan på miljön och företagens ekonomi.


Syfte

Genom att utifrån genomförd förstudie effektivt kompetensutveckla individer och företag inom strategiskt viktiga kompetensområden så att dessa utvecklas i takt med arbetslivets och omvärldens krav skall projektet leda till
Hållbar utveckling och långsiktigt förbättrad kompetensförsörjning för deltagande företag och region.
Personlig kompetensutveckling som ökar arbetsinnehåll och stärker individers plats på arbetsmarknaden och bidrar till flexibla organisationer som klarar snabbare omställning av verksamhet.
Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser genom att kompetensutveckla chefer och andra nyckelpersoner om hur diskriminering kan motverkas, likabehandling främjas och könsstrukturer brytas.
Utvecklad företagsstruktur och högre effektivitet och tillväxt genom kompetensutveckling inom förbättringsarbete och teknikutveckling.

Målsättning

Yrkesmässig kompetensutveckling och validering av personal inom kompetensområden som berör kritiska yrkesroller (bristyrken), främst, cnc-operatörer, ställare.
Kompetensutveckling inom strategiskt viktiga kompetensområden med tonvikt på förbättringsarbete/teknikutveckling, Lean Production, produktionsekonomi.
Att bidra till att lärande och kompetensutveckling blir en naturlig del i arbetslivet genom att använda effektiva och flexibla lärformer och genom att utbilda nyckelpersoner i hur de kan arbeta med kompetensförsörjning. En e learning akademi kommer att användas.
Bidra till ett modernt och professionellt ledarskap präglat av helhetssyn på människan med fokus på att skapa friska och jämställda arbetsplatser där diskriminering motverkas och mångfald främjas. Viktiga inslag är kompetensutveckling inom hälsa/friskvård, kultur/omvärld/integration, droger/missbruk, kost, arbetsrätt/jämställdhet/arbetsmiljö, coachning, rehabilitering.


Mätbara mål
Andel genomförda utbildningsaktiviteter som uppnått kvalitetsnivå 4 (1-5).
Andel godkända deltagare.
Antal framtagna jämstäldhetsplaner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga aktiviteter som ska genomföras kommer att vara tillgängliga för funktionshindrade. Vi kommer i huvudsak förlägga de flesta aktiviteter i deltagarnas egna lokaler där vi vet att de kan delta utan problem och i Fenix Kunskapscentrum som har såväl lokaler som teknisk utrustning för att hantera olika typer av handikapp.
Vi kommer i samband med kursinbjudningar att erbjuda och tillgodose de speciella behov som personer med funktionshinder framför.

Jämställdhetsintegrering

Förstudien har visat på låg prioritet och stora brister i företagens interna arbete med jämställdhetsfrågor. Därför blir en viktig del i detta projekt att fokusera på ledarskapsutveckling inom jämstäldhetsfrågor eftersom vi bedömer cheferna som nyckelpersoner för attitydspåverkande arbete. Parallellt med ledarskapsutveckling kommer även personalansvariga på företag att kompetensutvecklas inom jämställdhet. Ambitionen i dessa utbildningar är ökade kunskaper, förändrade attidtyder samt att företagen arbetar fram jämställdhetsplaner.

Arbetsmarknadsenheten kommer att ha en viktig del i kompetensutvecklingsinsatserna för att öka samverkan mellan företag och grupper som idag står utanför arbetsmarknaden på grund av kön, etnicitet etc.

Samarbetspartners

 • AME - Arbetsmarknadsenheten
 • Fenix Kunskapscentrum

Deltagande aktörer

 • AKTIEBOLAGET STRÖMSLUNDS SNICK
 • AQ ENCLOSURE SYSTEMS AB
 • COMFORTA AB
 • EDQVIST IT
 • ELBYRÅN I VAGGERYD AKTIEBOLAG
 • FS SERVICE AB
 • G. ANDERSSONS MEKANISKA AKTIEB
 • GM-VERKEN AKTIEBOLAG
 • GÄRAHOVS BYGG AKTIEBOLAG
 • HOOKS HERRGÅRD HOTELL AKTIEBOL
 • HOTELL SMÅLAND I KLEVHULT AKTI
 • ISAKSSONS METALLINDUSTRI KOMMA
 • JOE STEEN AKTIEBOLAG
 • KARLSSONBUSS I VAGGERYD AKTIEB
 • KINNARPS PRODUCTION AKTIEBOLAG
 • KL-TRAFIK I VAGGERYD AB
 • L. EKDAHLS MÖBLER AKTIEBOLAG
 • Lantmäteriet, Gotland
 • MATTIAS & PEDER TRADE AB
 • MATTIAS MATTSSONS MEKANISKA AK
 • NYHOLMS METALL AKTIEBOLAG
 • People
 • PGF-TRANS AKTIEBOLAG
 • Proton Engin A Krahner AB
 • Proton Engineering Skillmech A
 • PÅLSKOG SMIDE
 • SMÅLANDSRASTA AKTIEBOLAG
 • STYRKONSTRUKTION I VAGGERYD AB
 • SWEDESE MÖBLER AKTIEBOLAG
 • SWEDSTYLE AB
 • SYNTEMA I VAGGERYD AKTIEBOLAG
 • THOMAS KIMMEHED AB
 • UPPÅKRA MEKANISKA AKTIEBOLAG
 • VAGGERYDS HYDRAULIK AKTIEBOLAG
 • VAGGERYDS MASKIN AB
 • VAGGERYDS SVARV AKTIEBOLAG
 • WOG INTERIÖR AB
 • WOG METALL AB
 • WOG TRÄ AB
 • ÅSCO METALL AB

Kommun

 • Vaggeryd