Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning i Sävsjö Näringsliv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSävsjö Näringsliv AB
KontaktpersonHelena Gill
E-posthelena@snab.nu
Telefonnummer0382-10970
Beviljat ESF-stöd361 330 kr
Total projektbudget361 330 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Analys av:
-kompetensförsörjning med betoning på bristyrken och kompetensutv. inom strategiska kompetensomr.
-situationen för att personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Förstudien ska utgöra utgångsunderlag för genomförande av strategisk kompetensförsörjning i Sävsjö Näringsliv AB.

Bakgrund

Regionens näringsliv består idag av en stark handel- och industrisektor, många är sysselsatta inom industrin med legotillverkning. Företagen är hårt konkurrensutsatta med tuffa kundkrav som kräver ständig effektivisering och teknikutveckling.
Kraven på effektivisering och teknikutveckling medför ökade krav på att verksamheterna kan omställas och därmed måste företagen arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att öka medarbetarnas kompetens på alla nivåer i organisationen oavsett yrkesroll. Allt fler företag lyfter kompetensförsörjningsfrågan som kritisk för fortsatt utveckling tillväxt.
Regionen har sedan lång tid tillbaka mycket låg arbetslöshet. Den arbetskraft som finns till förfogande saknar den kompetens som näringslivet efterfrågar, eller kommer av andra skäl inte in på arbetsmarknaden, vilket kan bero på kön, ålder, etnicitet, funktionshinder etc.. Det finns ett antal utpekade bristyrken i regionen som utgör ett framtida hot för många företag. Även om det f.n. finns tecken på att arbetsmarknaden avmattas kommer regionen även kommande år att ha ett stort antal bristyrken och sakna personer med kritisk och strategisk viktig kompetens.

Förstudien avser att analysera:
- regionens och deltagande företags behov av strategisk kompetensförsörjning med betoning på bristyrken och kompetensutveckling inom strategiskt viktiga kompetensområden
- de möjligheter och hinder som idag finns för att personer som idag står utanför arbetsmarknaden p.g.a. kön, ålder, etnicitet, funktionshinder ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Syfte

Projektet syftar till att kompetensutveckla individer och företag inom strategiskt viktiga kompetensområden som kan leda till:
- Hållbar utveckling och långsiktig förbättrad kompetensförsörjning för deltagande företag region.
- Personlig kompetensutveckling utifrån framtida kompetensbehov och ökad livskvalitet.
- Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser.
- Öka tillvaratagande av grupper/personer/kompetenser som idag p.g.a. etnicitet, funktionshinder, kön etc. står utanför arbetsmarknaden.
- Utvecklad företagsstruktur, effektivitet och tillväxt.

Målsättning

- Yrkesmässig kompetensutveckling och validering av idag sysselsatt personal för att uppnå regionens behov utav kritiska yrkesroller (bristyrken), t.ex. nc-operatörer, ställare, svetsare.
- Kompetensutveckling inom strategiskt viktiga kompetensområden av idag sysselsatt personal med tonvikt på förbättringsarbete /teknikutveckling, Lean Production, produktionsekonomi, ledarskap, affärsutveckling, jämställdhet/internationalisering.
- Kompetensutveckling och validering av arbetskraft som idag står utanför arbetslivet för bereda väg in på arbetsmarknaden.
- Att bidra till att lärande och kompetensutveckling blir en naturlig del i arbetslivet. Detta ska göras genom att utveckla organisationer och chefer i strategiskt och praktisk kompetensförsörjning, t.ex. effektiva introduktionsprogram, kompetensanalyser, handledare/mentorskap, uppbyggnad av lärmiljöer/e-learning.
- Bidra till ett modernt och professionellt ledarskap präglat av helhetssyn på människan med fokus på att skapa friska och jämställda arbetsplatser. Viktiga inslag är kompetensutveckling inom hälsa/friskvård, kultur/omvärld/integration, droger/missbruk, kost, arbetsrätt/jämställdhet/arbetsmiljö, coaching, rehabilitering.
- Genom företagsnätverk skapa synergier för att effektivisera kompetensförsörjning
- Bidra till geografisk rörlighet genom att kommun och företag på ett öppet och välkomnande sätt tar emot individer och familjer som väljer att bygga sin framtid i Sävsjö kommun.
- Bidra till att deltagande företag har en positiv grundinställning och förhållningssätt till funktionshindrade, deras nuvarande situation och framtida möjligheter i arbetslivet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkt för förstudien är att möten med alla intressenter ska ske på deras "hemmaplan" där vi förmodar att tillgängligheten är bra även för funktionshindrade. Om så inte är fallet, kommer möten att flyttas till lokaler där tillgänglighet finns.

Samarbetspartners

  • Aleholmsskolan
  • Arbetsförmedlingen Sävsjö
  • Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Kommun

  • Sävsjö