Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning-arbetslivet i Alvesta kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAllbo Lärcenter
KontaktpersonErik Engsbråten
E-posterik.engsbraten@alvesta.se
Telefonnummer047215470
Beviljat ESF-stöd444 737 kr
Total projektbudget444 737 kr
Projektperiod2009-05-05 till 2009-11-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Den stora framtida utmaningen för näringslivet i Alvesta kommun blir att samtidigt växla ut värdefull kompetens och i konkurrens attrahera nya medarbetare till företagen i Alvesta kommun. Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att behålla eller öka företagets konkurranskraft.

Bakgrund

I oktober 2007 kom globaliseringsrådet med sin första offentliga rapport-Kunskapsdriven tillväxt (2007). Den redogör för Sveriges förutsättningar för en framtida kunskapsdriven tillväxt sett ur ett globaliseringsperspektiv. Vidare redogör rapporten för att vissa bitar blir viktigare än förr av den orsak att de direkt påverkar det egna landets attraktion i förhållande till andra. Enligt globaliseringsrådet är dessa bitar utbildning, kompetensutveckling, forskning, statens egen kompetens och hederlighet samt ett tillväxtfrämjande skattesystem.

Det är allmänt känt att Sverige kommer att få en brist på arbetskraft till följd av stora pensionsavgångar. Beräkningar från Kommunförbundet (Sedermera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) visar att kommunerna kommer att behöva över en halv miljon nya medarbetare till och med år 2010, framför allt på grund av pensionsavgångar (Svenska Kommunförbundet, 2001). Vidare redogör arbetsgivarorganisationen SKL att företag i Sverige till följd av de stora pensionsavgångarna kommer att behöva rekrytera ca 250 000 nya chefer från 2007 och tio år framåt (Melbi & Lindgren, 2007).

Vinsterna med att ha rätt man på rätt plats är sedan länge fastslagen (Lindgren, 2002). För att nå nya marknadsandelar och därmed ökad vinst är det av yttersta vikt för många av dagens företag att kontinuerligt kunna bedöma om man inom organisationen inte bara har tillräckliga materiella resurser utan även rätt personer med rätt kompetens, på kort och lång sikt (Yu, Biqing, Wenhuang, Hongmei & Cheng, 2000). Många organisationer har idag sina anställdas unika kompetenser som sin främsta resurs och som grund för sina strategiska fördelar jämt emot sina konkurrenter (Bergenhenegouwen, ten Horn & Mooijman, 1996). Eller som Anttila (1999) utrycker det: Medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför är den enskild viktigaste faktorn för varje företags framgång och överlevnad (Anttila, 1999). Samtidigt som de anställdas kompetens ses som en kritisk resurs så konstaterar Anttila (1999) vidare att det till stor del är den enskilde medarbetaren som ansvarar för att utveckla den egna kompetensen
för att möta nuvarande och framtida krav. Ett ansvar han vidare menar de flesta medarbetare tar som del av självbevarelsedriften och en önskan om att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

Näringslivet i Alvesta kommun.
Att leda komplexa organisationer, att attrahera och behålla medarbetare, att identifiera framtida kompetensbehov och att bygga affärer och strategier på befintlig kompetens, blir alltmer centrala frågor för företagen i Alvesta kommun.

Även Alvesta kommuns näringsliv har sedan ett antal år haft att hantera en situation där en ökad andel av personalen uppnår pensionsålder.
Denna generationsväxling kommer dessutom i en period när kommunens näringsliv både nationellt och internationellt, möter en ökad konkurrens.

Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att behålla eller öka företagets konkurrenskraft. Mervärdet av att arbeta med kompetensförsörjning är bland annat:

-Leder till personlig utveckling vilket i sin tur medför en ökad geografisk rörlighet av arbetskraften.
-Bidra till en behovsstyrd kompetensutveckling.
-Att attrahera nya medarbetare till kommunens näringsliv.
-Att alltid ha efterfrågad kompetens inom näringslivet bidrar till att de anställda bli attraktiva för företagen som i sin tur leder till att de anställda har lättare att behålla sina arbeten.

Den stora framtida utmaningen för näringslivet blir att samtidigt växla ut värdefull kompetens och i konkurrens attrahera nya medarbetare till företagen i Alvesta kommun.

Syfte

Syftet är tredelat:

1. Kartlägga kompetensbehovet hos näringslivet i Alvesta kommun.

2. Skapa en strategisk kompetensförsörjningsplan för näringslivet i Alvesta kommun

3. Skapa en struktur på en organisation som kan arbeta med framtidens kompetensförsörjning inom näringslivet i kommunen.

Målsättning

Mål med förprojektet
1. Att redovisa vilka kompetensbehov som finns hos näringslivet i Alvesta kommun.

2. Att 50% av företagen med fler än 5 anställda inom Alvesta kommun ska uttrycka sina synpunkter och kunna påverka den strategiska kompetensförsörjningsplanen.

3. Att 50 % av företagen med fler än 5 anställda inom Alvesta kommun ska tycka till och ge synpunkter på en organisation som ska kunna kanalisera näringslivets behov av fortbildning.

Förväntade effekter
1. Att förprojektet leder till möjligheten att samordna kurser, konferenser mm så att kompetensförsörjningen blir så effektiv som möjligt för näringslivet i kommunen.

2. Att näringslivets kompetens ökar och därmed konkurrenskraften hos företagen ökar och som i sin tur leder till att de anställda få behålla jobben eller har lättare att byta arbetsplats. 50% av företagen med fler än 5 anställda inom Alvesta kommun ska tycka till och ge synpunkter på en organisation som ska kunna kanalisera näringslivets behov av fortbildning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet
innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Allbo lärcenter är handikappanpassat vilket medför att lokalerna är lika tillgängliga för en handikappad person som för en som inte är handikappad.

Tillgänglig verksamhet
handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Allbo lärcenter jobba med likabehandlingsplan, krisplan, mobbingplan osv.
I dagsläget genomgår ledningsgruppen på Allbo lärcenter en fortbildning som behandlar värderingar, normer och konsekvenser. Meningen är att tydliggöra vilka värderingar vi bär med oss och hur vi kan jobba med alla människors lika värde.

Kommunikativ tillgänglighet
möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Allbo lärcenter jobba hela tiden med att förbättra språkbruk och beteende som ska leda till goda relationer mellan människor oavsett funktionshinder.

Informativ tillgänglighet
informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att:
-informationsmaterial behöver finnas på flera olika media. Personer med dyslexi ska också ha möjlighet att till sig information.
-det finns resurser till tolk i vissa sammanhang. Personer med utländsk bakgrund kan i vissa sammanhang behöva höra informationen på sitt egna språk.
-informationsmaterial är skriven på olika språk. Även här gäller det att så många som möjligt ska kunna ta till sig information.


Samarbetspartners

  • Instutitionen förvårdvetenskap och socialt arbete
  • Nyföretagarcentrum i Alvesta
  • Unionen Småland

Kommun

  • Alvesta