Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning Ölandsföretag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMörbylånga Kommun, Kommunledn
KontaktpersonTage Selander
E-posttage.selander@morbylanga.se
Telefonnummer0485-47014
Beviljat ESF-stöd320 560 kr
Total projektbudget320 560 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-11-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

41 st små företag på Öland har uttryckt kompetensutvecklingsbehov med fokus på entreprenörskap och generationsväxling.
Förprojekteringen syftar till att inventera, verifiera och precisera utvecklingsbehovet inom företagen. Framkomna behov ska ligga till grund för ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Öland är starkt präglat av småföretagande. En mycket stor andel av företagen och företagandet har funnits sedan lång tid tillbaka. Besöksnäringen är den enskilt största sektorn. Livsmedelsproduktion med bl a lantbruk och förädlings- och distributionsföretag är mycket betydande för Ölands näringsliv. För småföretagarna på Öland inom olika områden och branscher är det av största vikt att utveckla entreprenörskapet och höja kompetensen för att kunna vidareutveckla en bärkraftig och konkurrenskraftig verksamhet och att också kunna öka sysselsättningen totalt t ex från deltid till heltid, från del av året till hela året eller till flera anställda. Vidare står flera av dessa företag inför en generationsväxling, där överföring av kompetens måste ske från en ägare eller verksamhetsansvarig till en annan.

En näringsgren där det nu sker en ökning, både genom nystart och i redan etablerade företag, är tjänsteföretag med regional, nationell eller internationell marknad. Dessa har också ett stort behov av att få stöd i sitt entreprenörskap och utveckla detta vidare.

Öland har också ett mycket rikt kulturarv som traktens människor har format och påverkat under en lång tid. Det är inte minst tydligt genom olika genuina medeltidsmiljöer, en mängd av fornlämningar och hela agrara kulturlandskap. Företag och verksamheter med det kulturella arvet som utgångspunkt finns idag, men utrymmet att växa är stort och behovet av ett utvecklande entreprenörskap likaså.

De små företagen står för en allt större andel av sysselsättningen. Deras relativa betydelse för den ekonomiska tillväxten har ökat.

Ölands näringslivskontor har fått in intresseanmälningar från 41 st företag, som har uttryckt kompetensutvecklingsbehov med fokus på entreprenörskap och inför generationsväxling.

Denna ansökan avser en förprojekteringsfas som syftar till att
1 Inventera och verifiera utvecklingsbehovet inom aktuella företag
2 Precisera utvecklingsbehovet inom företagen
3 Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Syfte

Förprojekteringens syfte är att kartlägga behovet av kompetensutveckling hos 41 små företag på Öland med tonvikt på behov av kompetensutveckling inom entreprenörskap.

I de fall företagen står inför en kommande generationsväxling syftar förprojekteringen även till att kartlägga hur generationsväxlingen kan stödjas med kompetenshöjande insatser och i ett erfarenhetsutbyte för den tilltänkte ägaren eller verksamhetsansvarige som då redan finns verksam i företaget.

Förprojekteringens syfte kan sammanfattas i följande:
1) Inventera och verifiera utvecklingsbehovet inom aktuella företag
2) Precisera utvecklingsbehovet inom företagen
3) Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Målsättning

Målsättning 1: Att minst 80 procent av de deltagande företagen går vidare till genomförande av kompetensutveckling.

Målsättning 2: Att utveckla ett ökat erfarenhetsutbyte och lärande mellan de deltagande företagen i syfte att utveckla entreprenörskapet som leder till tillväxt i företaget och ökad sysselsättning.

Målsättning 3: Att utifrån företagens framtagna utvecklingsplaner finna samverkansmöjligheter i utvecklingsarbetet med Leader, Landsbygdprogrammet eller Regional fonden i ett kommande genomförandeprojekt.

Målsättning 4: Att tillsammans med samverkansparter och utifrån framtagna utvecklingsplaner kunna påverka företagandets förutsättningar och villkor på Öland. Denna påverkan ska kunna mätas i konkreta insatser.

Målsättning 5: Att kunna genomföra flera förprojekteringar för små företag på Öland i en senare etapp, om utvärderingen av använd arbetsmodell och upplägg uppfyller ställda mål och ger ett gott resultat. Öland har ca 2 300 företag med verksamheter på heltid eller del av tid.

Det kommande huvudprojektets målsättning är att höja kompetensen inom entreprenörskap, så att företagen kan växa antingen genom att anställa någon/några ytterligare eller höja den egna sysselsättningsgraden. Om företaget står inför en generationsväxling, ska huvudprojektet kunna underlätta denna genom att tillföra och överföra kompetens till ny ägare eller ansvarig.

I huvudprojektet genomförs de kompetensutvecklingsaktiviteter som framkom i förprojekteringen. Dessa kan vara gemensamma eller individuella, beroende på olika behov. De gemensamma aktiviteterna skapar en ökad grad av lärande genom att olika verksamheter inspireras och lär av varandra.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten kommer att beaktas på följande olika sätt
I förprojkteringen sker en kartläggning över om det kommer att finnas deltagare, som har någon form av fysiskt funktionshinder för att delta i de olika avsnitten i förprojekteringen. Kartläggningen kommer också att innefatta om det kan finnas andra behov av tillgänglighet i projektet, t ex i form av information som lättläst och tillgänglig.

Om det finns någon deltagare som behöver extra stöd eller insats för att kunna ta del av förprojekteringen kommer projektet/projektägaren se till att alla kan delta, genom att välja lokaler som är anpassade. Resurspersonen, som stöttar vid utarbetande av handlingsplaner, kommer att besöka alla deltagande företag. Resurspersonen kommer att belysa området Tillgänglighet i diskussioner med företagen, dels för att kartlägga ev behov inom detta område enligt ovan, men också för att medvetandegöra företagsägare/verksamhetsledare om Tillgänglighet och vad detta innebär, sett ur ett möjlighetsperspektiv. Under förprojekteringen kommer också rutiner att tas fram för hur sådana hinder ska mötas och åtgärdas i ett kommande genomförandeprojekt, (t ex val av lokaler, utrustning i lokaler, utbildningsmaterial som tas fram).

Kartläggningen ovan kompletteras också med ett block i enkäten, som sedan arbetas igenom i Workshopen. Utvecklingsbehoven inom Tillgänglighet tas upp i handlingsplanerna.

Samarbetspartners

 • Borgholms Cityförening
 • Borgholms Kommun
 • Fastighetsägarna Göteborg

Deltagande aktörer

 • Albert Svensson Ur Optik Guld
 • Borgholms Handelsträdgård
 • E-foto i Borgholm AB
 • Elhörnan HB
 • FMK AB
 • Formpress i Färjestaden AB
 • Göran Karlson
 • JM Öland AB
 • Johan Widell TV Lasses Eftr
 • John Andersson Trä AB
 • Kalmar VVS o Elmontage AB
 • Karl Danielsson AB
 • Last o Transport HB
 • L-G Uhr Fastighets AB
 • Lotta o Mary Keramikverkstad
 • Mörbylånga Elservice AB
 • Mörbylånga VVS
 • Nyströms Skoaffär AB
 • Plåt & Smide AB
 • Quintemus AB
 • Recowa AB
 • Salong Hårmoni
 • Salong Marianne
 • Stora Frögården AB
 • Sunt och Grönt i Björnhovda
 • Sverige/Christina Edvardsson
 • Wahlqvist Mat
 • Wideqvists Måleri AB
 • Yva Mode AB
 • Ölands Bank AB
 • Ölands Försäkringsbolag
 • Ölands På Internet AB
 • Ölands Sparris
 • Ölands Vattenskärning AB

Kommun

 • Borgholm
 • Mörbylånga