Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning A6 Center

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagarföreningen A6 Center i Jönköping
KontaktpersonKristoffer Krantz
E-postkristoffer.krantz@aberdeenpropertyinvestors.com
Telefonnummer036-171584
Beviljat ESF-stöd1 139 558 kr
Total projektbudget1 139 558 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2009-03-23
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

A6 center byggdes 1987 och är ett av landets första större köpcentra. Utvecklingen och tillväxten har sedan dess varit god. Konkurrensen om kunderna i regionen har dock ökat och kommer att bli än mer ansträngd framöver. Viktigt för A6 center, butikerna, personalen och sysselsättningen är att butikerna har rätt förutsättningar för fortsatt utveckling och framför allt kompetensutveckling för personal samt butiksledning.

Ett problem är att de mindre butikerna generellt inte har kunskap och/eller ekonomi till strategisk kompetensutveckling för ledare och personal. För dessa företag finns alltså ett stort behov av hjälp till att skapa sådana förutsättningar, utanför ramen av den ordinarie verksamheten. Enligt vår analys ligger behovet främst inom sälj&service samt ledarskap. Ett utvecklat ledarskap syftar till att främja personalens och butikens utveckling, förbättrad integration och jämställdhet, samt att motverka ohälsa på arbetsplatsen.

En av viktigaste framgångsfaktorerna för butikerna på A6 Center är attraktionskraften i köpcentrat som helhet. Merparten av våra kunder besöker oss för att de ser A6 center som ett köpcentra med väl sammansatt utbud, bra tillgänglighet, trevlig miljö samt personalen och den service som erbjuds kunden. Det är således inte produkten i sig eller den enskilda butiken som är den främsta framgångsfaktorn. För hela A6 Centers skull krävs att personal och ledare får en ökad insikt och kunskap om vikten av god service och att alla ser att de är en del av en helhet.

Vidare finns en viss problematik inom handeln, att många ser handeln som en temporär fas i arbetslivet och karriären. Vi tror och hoppas att denna satsning skall ge både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter/personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till ”avknoppning” för start av egen verksamhet. Detta gäller både ungdomar och vuxna oavsett kön och etnisk härkomst.

Utifrån en analys (ej ESF finansierad) av butikernas främsta framgångsfaktorer och reella behov av kompetensutveckling, har A6 center i samarbete med landets största privata utbildningsföretag (Ultra Education AB) tagit fram ett innovativt specialdesignat utbildningskoncept för personal och ledare i butikerna. Leverantören är konkurrensutsatt mot andra intressenter inom området.

Planerad utbildning och lärmiljö är flexibel för maximal tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Utbildningen är upplagd i steg och innefattar en kombination av fysiska seminarier och internetbaserad utbildning i ett specifikt LMS system, samt personlig coachning under och efter utbildningsprocessen. I ledarträningen utbildar vi även ledarna att utbilda personalen /säljarna för att de skall kunna fortsätta coacha personalen till framgång och god hälsa. Specifik butiksmanual/handbok tas fram för den egna butiken för att gagna en fortsatt hållbar utveckling och att man fortsätter på inslagen väg. Genom samverkan med Svensk Handel skapas bra möjligheter till erfarenhetsutbyte samt spridning. Vår målsättning är att projektet skall implementeras och bli en plattform och start till en kontinuitet inom butikernas och A6 köpcentras ordinarie verksamhet.

Bakgrund

A6 center är ett av landets första större köpcentra (byggdes 1987). Utvecklingen och tillväxten har sedan dess varit god. Konkurrensen om kunderna i regionen har dock ökat och kommer att bli allt hårdare framöver. Viktigt för A6 center, butikerna och sysselsättningen är att vi hjälper till och ger rätt förutsättningar för fortsatt utveckling för personal och butiksledning som ej själva har rätt förutsättningar till detta.
Genomförd kartläggning och analys av aktuellt behov.
Under år 2006-2007 har vi med hjälp av samverkanspartners undersökt och analyserat butikernas förutsättningar och behov, samt framgångsfaktorer (vi har ej sökt ESF-medel för detta). Dialog har även förts med Svensk handel i Jönköping, som även styrkt och bekräftat relevansen och värdet av vår satsning. Tillsammans med samverkanspartners och styrelsen har vi även utifrån denna kartläggning utvecklat ett utbildningskoncept för en långsiktig strategisk satsning, primärt för de mindre butikerna. De större kedjorna har oftast centralt styrda och målinriktade kompetensutvecklingsinsatser som ses som goda. Ett problem är dock att de mindre butikerna generellt inte har kunskap och/eller ekonomiska förutsättningar till strategisk kompetensutveckling för ledare och personal. Här finns alltså ett stort behov av strategisk kompetensutveckling som ej genomförs inom butikernas ordinarie verksamhet. Behovet ligger främst inom sälj & service samt ledarskap. En utveckling av butikernas ledarskap syftar till att främja personalens och butikens utveckling, samt till att motverka ohälsa på arbetsplatsen.
En viktig framgångsfaktor för A6 Center och butikerna är attraktionen för köpcentrat som helhet. Merparten av våra kunder besöker oss för att de ser A6 Center som ett köpcentra med väl sammansatt utbud, bra tillgänglighet och trevlig miljö. Det är alltså inte den enskilda butiken som är den främsta attraktionen och framgångfaktorn utan snarare köpcentrat i stort samt personalen och den service och miljö som erbjuds kunden. I relation till detta krävs en helhetssyn och ökad insikt om nyttan och vikten av samverkan mellan butikerna.
Sysselsättningen inom handeln ses tyvärr av många som en ”mellanlandning” och tillfällig sysselsättning. Viktigt för A6 center, butikerna och handeln som helhet, är att vi kan synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Tydliga indikationer från våra butiker är att det behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Även här krävs ökad insikt och kunskap för såväl personal som ledare.
Strategisk kompetensutveckling både för personal och ledare är även ett effektivt verktyg för att motverka ohälsa, ökande sjuktal och långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen. Rätt ledarskap är även en avgörande framgångsfaktor för utveckling och tillväxt, varför vi och butikerna även vill satsa på och integrera ledarskaps utbildning i det koncept vi planerar för.
Ytterligare en förväntad effekt är att vi minskar deltidsarbetande genom att vi breddar de anställdas kompetens och således anställningsbarheten. Detta innebär att deltidsarbetande får bättre förutsättningar till heltidsarbete och karriärmöjligheter inom handeln.
Genom detta kompetensutvecklingsprojekt vill A6 Center skapa bra förutsättningar till fortsatt utveckling, stabil sysselsättning, välmående personal och därigenom hållbar utveckling för de anställda, butikerna och A6 center som helhet.

Syfte

Det övergripande syftet är:
- att bidra till A6 Centers butikers kompetensutveckling genom att underlätta för anställda kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav,
- att bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas genom att belysa den enskilda butikens incitament till jämlikhet och mångfald,
- att ge ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas genom strategisk kompetensutveckling och vidare anställningsbarhet.
Syftet är att även hjälpa enskilda butiker med kunskap om, och förutsättningar för, strategisk kompetensutveckling som inte ryms eller möjliggörs, inom butikernas ordinarie verksamhet. Vårt syfte med projektet är även att detta skall kunna utgöra ett bra exempel för spridning även till andra platser i landet.

Målsättning

Vår målsättning är att butikerna skall få en kvalitativ för verksamheten väl anpassad strategisk kompetensutveckling för både personal och ledare. Målet för den enskilda butiken är att åstadkomma än bättre miljö och kundservice, få en bra utveckling och ekonomisk tillväxt, lägre personalomsättning och förövrigt duktig och välmående personal. Ett delmål är även att projektet skall gynna A6 köpcenter i stort, genom att attraktionskraften ökar för såväl kunder som för rekrytering av personal genom hög service grad, välutbildad butikspersonal och minskad ohälsa.

Mätbara mål som vi kommer att genomföra är nöjd medarbetar index (NMI) nöjd kundindex (NKI) samt nöjd personlig service index (NPS). Det kommer även att möjliggöra mätningar avseende ökad kundtillströmning, rörligheten bland personal, samt även i vilken omfattning deltidsarbetandet minskar. Förutsättningarna till god spridning även till andra köpcentra utanför regionen är god genom samarbete med bl.a. Svensk Handel.

De effekter vi förväntar oss ligger helt i fas med ESF´s programmål och primärt följande:
- Främja kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.
- Ge de mindre butikerna förutsättningar för utveckling och tillväxt.
- Genom ett välutvecklat flexibelt och innovativt utbildningskoncept skapa tillgänglighet för såväl personal som ledare av båda kön samt med olika anställningsgrad.
- Genom ett välutvecklat flexibelt och innovativt utbildningskoncept skapa delaktighet och lärande miljöer i såväl fysisk utbildningsmiljö som i arbetsplatsmiljö.
- Genom att kvalitetssäkra och certifiera personalens kompetens ger vi förutsättningar till god samverkan mellan butikerna. Vissa butiker har aviserat behov av att även koordinera personal då belastningen är olika i vissa perioder för de olika butikerna.
- Minskad ohälsa, lägre sjuktfrånvaro och färre långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen. Vi förebygger ohälsa och även långtidssjukskrivningar genom kompetensutveckling för personal, vilket ger både trygghet, ”energi” och omställningsmöjligheter genom bredare anställningsbarhet. Vi förebygger detta även genom att ledare och butikschefer genomgår specifik ledarskapsutbildning med certifiering. Inom denna utbildning utbildas även ledarna i hur man utbildar säljarna/personalen för att de skall kunna fortsätta coacha dem efter genomförd certifieringsutbildning.
- Minskad deltidsarbetslöshet. Vi främjar förutsättningarna för deltidsarbetande genom ökad och breddad kompetens. Det skapar bra förutsättningar för ökad tjänstgöring på arbetsplatsen alternativt i kombination även på annan arbetsplats/arbetsgivare.
- Ökad medvetenhet av värdet av att ha personal av båda kön och med utländsk härkomst för framgång och utveckling av den enskilda butiken.
Ökad jämställdhet utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. Här syftar vi på målgruppen kvinnor som valt att på deltid vara hemma med barn. Genom att vi tagit fram ett flexibelt utbildningskoncept där ca 50% av utbildning kan genomföras i valfri utbildningsmiljö, skapar vi tillgänglighet även för denna målgrupp att medverka i kompetensutveckling.
- Stimulera till karriär och företagande inom handeln. Vi tror att denna satsning skapar både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter/personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till ”avknoppning” för start av egen verksamhet. Detta gäller både ungdomar och vuxna oavsett kön och etnisk härkomst.
- Vår förhoppning är att projektet skall implementeras och bli en plattform och start till en kontinuitet inom butikernas och A6 köpcentras ordinarie verksamhet.
- Förväntad effekt är även att vårt projekt skall ge synergier för hela A6 center samt genom spridning av resultat till handeln i stort, då vi själva och även Svensk Handel ser detta projekt som en mycket bra och innovativ satsning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi välkomnar även personer med funktionshinder. Projektet och utbildningen är anpassad även för dessa målgrupper genom att vi säkerställt att utbildningslokaler och tillgänglighet är anpassat även för personer med eventuella funktionshinder. Hiss och erforderliga hjälpmedel finns.

Jämställdhetsintegrering

Generellt är de flesta för jämställdhet, och överens om vad det innebär. Jämställdhetsmålen bygger oftast på att män och kvinnor med olika kulturell bakgrund ska ha samma rättigheter, möjligheter, lön och också skyldigheter. Jämställdhet är ytterst en fråga om att ta tillvara på outnyttjade resurser, att utveckla kompetens och att skapa en arbetsorganisation, en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som bidrar till ökad hälsa, tillfredställelse och livskvalitet för enskilda människor. Allt detta bidrar även till att öka effektiviteten inom alla verksamheter. De flesta butikerna ser positivt på att ha anställda av båda kön och med olika kulturell bakgrund. Det finns dock vissa butiker med specifika inriktningar som av flera anledningar framförallt anställt personal av ena könet inom ett visst åldersspann. Många anser att tillgängligheten för kompetensutveckling är viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vår ambition är även att utbildningen skall ha hög tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv för både hel och deltidsanställda* (*som ofta är kvinnor) av båda kön. En förväntad effekt är därför att vi minskar deltidsarbetande genom att vi breddar de anställdas kompetens och således anställningsbarheten. Detta innebär att deltidsarbetande får bättre förutsättningar till heltidsarbete och även karriärmöjligheter inom handeln. Under utbildningen betonas respekten och värdet av en kulturell mångfald och kön för handeln och den enskilda butiken. Vårt koncept ger även tillgänglighet för deltagare med eventuella arbetshandikapp. I samverkan med butikerna, samt integrerat i utbildningen, kommer vi således att belysa incitament för mångfald och jämlikhet inom organisationen baserat på den övergripande SWOT analys som gjorts.

Samarbetspartners

 • John Bauergymnasiet

Deltagande aktörer

 • A6 Hälskost AB
 • Bernards Konditori AB
 • Bildbutiken A6 Center Jönköping
 • Deluxa A6 Center, Jönköping
 • Dressman A6 Center
 • Ekholms Färgcenter AB
 • Esperit A6 Center
 • Fribergs Herr o Dam AB
 • Gabriella Hedman A6 Center
 • Specsavers Blic Optik Jönköping
 • Teknikmagasinet A6 Center Jönköping

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult