Logotyp på utskrifter

Kompetens för ökad tillväxt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNuvab
KontaktpersonBörje Cronvall
E-postborje@nuvab.se
Telefonnummer0383-59490
Beviljat ESF-stöd1 964 511 kr
Total projektbudget1 964 511 kr
Projektperiod2008-08-04 till 2009-07-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Åtta företag, fem tillverkningsföretag och tre tjänsteföretag, genomför strategiska kompetensförsörjninginsatser i ett samordnat projekt. Syftet är att förnya och utveckla de sysselsattas kompetens och därmed bidra till en ökad tillväxt och sysselsättning.

Bakgrund

Tillverkningsindustrin dominerar i Vetlanda kommun. Närmare 40 % av den förvärvsarbetande befolkningen är verksamma inom tillverkningsindustrin. De flesta större företagen arbetar på en global mycket konkurrensutsatt marknad. Hittills har man överlag varit framgångsrika, men den pågående strukturomvandlingen, en ökad konkurrens och automatisering samt kompetensbrist gör att ökade kompetensutvecklingsinsatser av den befintliga personalen är nödvändiga.
Vi har en, i jämförelse med riket, låg andel sysselsatta inom tjänstesektorn. De deltagande tjänsteföretagen är verksamma på en mer regional marknad där konkurrensen är hård framför allt gentemot företag i våra närliggande regioncentra.
Varje deltagande företag har upprättat sin egen kompetensutvecklingsplan. Flera av företagen har gjort en kompetensanalys på sitt företag med hjälp av medel från ESF-rådet, men där inte alla beviljats medel för kompetensutveckling.
Generellt är den formella kompetensnivån låg i kommunen. Andelen med eftergymnasial utbildning är mycket låg i jämförelse med riket.

I de största tillverkningsföretagens planer finns Lean Produktion med som en strategiskt vald utbildning. Denna utbildning kombineras med kompletterande strategiska insatser inom bl.a. robotteknik, svetsning, ledarskap, språk m.m., som bl.a. möjliggör en fortsatt automatisering och effektivisering och där det idag inte är möjligt att rekrytera den kompetens som behövs.
För att kunna göra framtida jämförelser mellan företag och utfall satsar ett av företagen mer på ledningsnivån och ett företag mer på grundutbildning för ett större antal anställda.
De i projektet deltagande tjänsteföretagen är framgångsrika inom sina respektive nischer. Även här är konkurrensen hård och inte minst inom IT-sektorn är utvecklingen mycket snabb. För samtliga företag är det av största vikt att man innehar en spetskompetens inom sin respektive bransch. Man har då möjlighet att öka sin konkurrenskraft vilket leder till minskade risker för arbetslöshet för de anställda.
De analyser de medverkande företagen gjort visar på ett stort behov av kompetensutveckling, där de anställda utvecklas i takt med arbetslivets krav.
Samtliga utvalda utbildningar är strategiskt viktiga för respektive företag. Genom kompetensutvecklingen kombineras företagens behov av kompetenstillskott med möjligheter för de anställda att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter och/eller bredda sitt arbetsområde.
Utbildningarna genomförs i den takt respektive företag och de anställda valt.

Syfte

Syftet med projektet är förnya och utveckla sysselsattas kompetens och därmed bidra till en ökad tillväxt och sysselsättning. Härigenom tryggas och om möjligt ökas arbetstillfällena inom respektive bransch. Genom projektet stärks de anställdas möjligheter i takt med arbetslivets krav.
Genom projektet vill vi göra en bred satsning på kompetensutveckling, där insatserna helt styrs av den analys/kartläggning av kompetensbehoven som gjorts på respektive företag, se bilaga.

Målsättning

Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
89 personer deltar i kompetensutvecklingsinsatser.
50 % av deltagarna ska efter genomförd utbildning ha fått fördjupade kunskaper inom sitt nuvarande arbetsområde och därmed ha kompetens för ett bredare arbetsområde än före projektstarten.
Andelen kvinnor i ledande ställning alt. verksam i mansdominerad tekniknisch ska ha ökat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsplatserna ska utformas så att alla deltagare ges tillträde och kan fungera i sin respektive kompetensutveckling/arbetssituation. Miljön ska präglas av öppenhet och förståelse för respektive medarbetares situation.
Information om projektet ska anpassas efter deltagarnas specifika behov. I den mån det krävs ytterligare kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder ska de genomföras.

Jämställdhetsintegrering

Vi betonar vikten av att både kvinnor och män ska ges lika förutsättningar att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

  • C.O. Lindbergs Verkstads AB
  • Kontorsspecial i Vetlanda AB
  • Kvillsfors Fönster AB
  • Pallco AB
  • Stålöv AB
  • Teknikkompaniet AB
  • WebDivision AB
  • Vetlanda Djurklinik AB

Kommun

  • Nässjö
  • Vetlanda