Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens- Diagnostiskt Centrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHälso- och sjukvårdsförvaltningen
KontaktpersonGunilla Roslund
E-postgunillr@ltkalmar.se
Telefonnummer0480 81297
Beviljat ESF-stöd390 785 kr
Total projektbudget390 785 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-05-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Strukturförändringar och effektiviseringar i vården samt kommande pensionsavgångar ställer krav på utveckling av både professionell kunskap och förbättringskunskap.
Diagnostiskt Centrum planerar att möta det behovet genom kartläggning av behov samt inventering av förbättringsprojekt.

Bakgrund

Bakgrund
Inom hälso- och sjukvården genomförs omfattande struktur- och utvecklingsarbete i syfte att nå bättre resultat och effektivitet.
Den professionella kunskapen som ledar till förbättring av diagnostik och behandling växer snabbt. Kunskapen implementeras dock i olika hög grad och med olika hastigheter.
För att säkra att ny kunskap och bättre metoder kommer patienterna tillgodo i största möjliga utsträckning behövs kunskap om förbättring och lärande, systemförståelse och förståelse för variationer liksom kunskaper och metoder om praktiskt förändringsarbete.( se figuren i separat bilaga)
Organisationer behöver kunna hantera förändringar på ett framgångsrikt sätt. Annars riskerar de att misslyckas med deras uppdrag. Forskning visar också att en stor del av förändringsinitiativ misslyckas.

I Kalmar län har landstinget som vision att bli en lärande organisation.

Landstingets mål för 2011 är att
alla ledare efterfrågar resultat och aktivt driver förbättringsarbete i
samverkan med medarbetare och patienter
alla arbetsplatser kontinuerligt mäter och öppet reodvisar resultat för ständiga förbättringar

Organisatorisk är Diagnostiskt Centrum (DC) är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Landstinget i Kalmar län.
Den består av de 4 basenheterna, Länsenheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Avdelningen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Avdelningen för klinisk patologi och Fysiologiska kliniken.

De fyra olika enheterna (Länsenheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Avd. för klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Avd. för klinisk patologi och Fysiologiska kliniken) inom Diagnostiskt Centrum har eget budgetansvar men tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med Cfar- nummer 19238369.

Basenheterna utför laboratorieanalyser, patientundersökningar, bedriver rondverksamhet och ger konsultation och rådgivning inom var sina respektive ämnesområden och särskilda specialiteter. Laboratoriernas tjänster efterfrågas främst av primärvård och sluten vård i landstinget men enheterna säljer även vissa tjänster till andra landsting och lanstingsexterna vårdgivare.
Verksamheterna är teknik- och dataintensiva med ständigt behov av att implementera ny teknik.
Basenheterna deltar i utvecklings- och forskningsprojekt.
I samarbete med Högskolan i Kalmar bedrivs undervisning i biomedicinsk laboratorievetenskap.

DC har ca 210 medarbetare bestående främst av följande yrkeskategorier:
Läkare, biomedicinska analytiker, sekreterare, ingenjörer, kemister, sjuksköterskor, undersköterskor och laboratoriebiträden.
Merparten av medarbetarna inom de olika kategorierna har en tidig grundutbildning men mångårig praktisk erfarenhet som främst riktar sig mot en av laboratoriediscipliner.
Medelåldern är ca 52 år och inom de närmaste tre åren kommer 16 % av samtliga medarbetare lämna verksamheten med pension. Många av dessa har hög kompetens och lång erfarenhet inom sitt område, vilket medför en risk att verksamheterna får brist på kompetens i samband med kommande pensionsavgång.
Den allt högre medelåldern ökar även risken för sjukskrivningar och även därmed brist på kompetens.

Ekonomiskt har DC eget budget och resultatansvar.

Diagnostiskt Centrum står inför flera utmaningar.

att skapa medvetenhet om behovet av förändring
att utveckla förståelsen för system och variation
att utveckla kunskap om förbättring och lärande
att samordna användningen av ny teknik som är gemensam för flera basenheter
att säkra den långsiktiga personalförsörjningen och behovet av uppdaterad teknisk kunnande och nischkompetens
att vara konkurrenskraftig som attraktiv arbetsgivare och tillvarata de nyutbildade biomedicinska analytikernas bredare kompetens med möjlighet att arbeta inom flera specialiteter, samt bredda kompetensen för öviga yrkesgrupper och därmed skapa förutsättningar för mer flexibel bemanningsplanering och samarbete över de gamla specialitetsgränserna
att samordna det fortsatta kvalitetsarbetet
att samordna utvecklingen, implementeringen och utbildningen av ett antal IT-stöd t.ex. det stora Vård-IT- projektet.

I ledningen för Diagnostiskt Centrum finns insikt om dessa utmaningar och förståelse för att medarbetare och verksamhet behöver utvecklas i takt med krav på förnyelse, effektivisering och konkurrens till andra aktörer. Det finns ett intresse för att hitta nya arenor och samarbetspartners för att lösa uppgiften med nya angreppssätt och entreprenörskap.

Tidigare i år besökte ledningen Scanias lastbilsfabrik i Oskarshamn och fick information om Scanias Produktions System- ständiga förbättringar.
Det är planerat för fortsatt kontakt med Scania som ett led i ett utvecklingsarbete med en arbetsgrupp inom avdelningen för klinisk patologi.
Ledningen planerar att besöka Universitetssjukhuset i Lund i september för att få information om den organisationens strategi för utvecklingsarbete med hjälp av Lean production.

Vid samma tillfälle kommer ledningsgruppen även att besöka några laboratorier på Hvidovre Hospital i Köpenhamn för att få ta del av dessa organisationers erfarenhet av kvalitetsarbete enligt ISO 9001 och förbättringsarbete i form av Lean production.
Hur vida den kontakten kan leda till ett mer formellt samarbete kommer att övervägas i samband med mötet med verksamhetsföreträdare från den organisationen.

Dessutom har ett par team av medarbetare gått utbildning/ deltagit i utvecklingsprojekt med syfte att få lära sig metoder för att mäta och bedriva förbättringsarbeten inom organisationen.Syfte

Att till samtliga medarbetare skapa förståelse för nödvändigheten av förändringar och medvetenhet om behovet av kompetens- och verksamhetsutveckling för att organisationen ska klara mötet med de framtida kraven och utmaningarna.

Målsättning

Målet med projektet är en kartläggning och analys av det individuella kompetensutvecklingsbehovet med efterföljande handlingsplan för både verksamhetsutvecklingsprojekt och kompetensutveckling för en framtida genomförandefas.
Antalet kompetensutvecklingsplaner och utvecklingsprojekt är mätbart, och kommer att följas upp.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Seminarietillfällen kommer att planeras och genomföras så att tillgänglighet för personer med särskilda behov beaktas utifrån de enskilda deltagarnas förutsättningar.
Organisationens arbetslokaler och personalutrymmen är anpassade för personer med funktionshinder. De lokaler som kommer att nyttjas i samband med de planerade seminarierna har liknande anpassningar.

För de medarbetare som har ett funktionshinder i form av mindre hörselsnedsättning tas särskild hänsyn genom att skriftlig dokumentation av seminarierna kommer att finnas tillgänglig vid seminarietillfället. Likaledes kommer materialet att publiceras på intranätet och verksamhetens dokumenthanteringssytem. Dessutom kommer diskussion och kartläggning av kompetensutvecklingsbehov att ske i mindre grupper vid seminarierna för att säkra att det finns förutsättningar för att deltagarna kan uppfatta samtalet och också ger förutsättningar för att det finns ett tryggt klimat i den lilla gruppen så medarbetare som finner det svårt att yttra sig i större grupper kan känna sig bekväma och uppmuntras att delta i diskussionerna.
Dokumentationen från ledningens prioriteringar och sammanställning av kompetensutvecklingsbehov liksom handlingsplan kommer att finnas tillgänglig skriftligt i form av mötesanteckningar och handlingsplaner som publiceras på intranätet och i verksamhetens dokumenthanteringssytem.

Transnationellt samarbete

den 12 september 2008 träffas ledningen för Diagnostiskt Centrum med företrädare för laboratorieverksamheterna på Hvidovre Hospital i Köpenhamn. Vid det tillfället kan det bli aktuellt att diskutera fortsatt samarbete.

Samarbetspartners

  • SCANIA CV AKTIEBOLAG

Kommun

  • Kalmar
  • Oskarshamn
  • Västervik