Logotyp på utskrifter

K.R.A.F.T

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalmarsundsreg.Arbetsgivarring
KontaktpersonBirgitta Dahlgren
E-postbirgitta@kalmararbetsgivarring.se
Telefonnummer0705514063
Beviljat ESF-stöd3 451 737 kr
Total projektbudget3 451 737 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2009-11-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Fokus på förändring o rörlighet. Kompetensutveckl. med syfte att öka förändringskompetens och rörlighet samt främja tillväxt. Samverkan över sex kommuner, två län, privat-offentlig sektor, tillverkande industri-tjänsteföretag, chef-medarbetare, olika branscher. Stor geografisk spridning av resultat.

Bakgrund

Utifrån flera företags uttalade intresse och förfrågningar om ESF-projekt för kompetensutveckling har Arbetsgivarringen aktualiserat frågan. Alla Arbetsgivarringens 50 medlemsföretag, med tillsammans ca 18 000 anställda, har därför fått information och inbjudan att diskutera kompetensförsörjning. 28 företag har personligen kontaktats och 17 har besökts för genomgång och analys av kompetensbehov och möjligheter att delta i Arbetsgivarringens ansökan om ett ESF-projekt.
Frågor som: vilka förändringar står företaget inför? vilken kompetensutveckling krävs för att möta dessa förändringar? vad krävs för att äldre arbetskraft ska orka hänga med fram till pensionsåldern? har tagits upp. Jämställdhet och integration har också diskuterats, liksom frågor om medvetenheten och kunskapen om funktionshinder.
Det har framkommit att flertalet företag står inför större omställningar i arbetssätt och eller arbetsorganisation. (Se bilaga "Kompetensplan" för varje deltagande företag.)

Därför sätts fokus i det tänkta projektet på FÖRÄNDRING och RÖRLIGHET

Faktorer och gemensamma nämnare som utkristalliserat sig i analyserna kan sammanfattas i följande punkter:
ÅLDERSSTRUKTUREN ÄR HÖG i många företag och äldre medarbetare behöver särskild stöttning för att hänga med i de snabba förändringar som sker i arbetslivet och där behövs insatser för att förhindra och förebygga utslagning.
Bättre FÖRÄNDRINGSKOMPETENS EFTERFRÅGAS i företag som står inför stora förändringar och kanske särskilt för den äldre arbetskraften.
RÖRLIGHET KRÄVS internt inom företagen, men också till och från andra företag för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
Många medarbetare måste lära om och lära nytt när OMSTÄLLNINGAR I FÖRETAGEN innebär att tidigare arbetsuppgifter försvinner och andra kommer till.

I förprojekteringen har diskussioner förts med blivande samverkanspartner, såsom BBS vid Högskolan i Kalmar, Nova Futura och Mörbylånga kommunhälsa.

Arbetsgivarringen har lång erfarenhet av att driva stora projekt både inom Växtkraft Mål 3 och Vinnova m fl.

Syfte

DET ÖVERGRIPANDE SYFTET med projektet är att stärka medarbetare och ledare inför de många förändringar som företagen står inför. Att medverka till att individer får bättre möjligheter att ta till sig ny kunskap, som krävs för att inte halka efter och riskera utanförskap.
Antalet personer i förvärvsaktiv ålder beräknas minska i framtiden. Betydelsen av att behålla 55-65-åringar i arbetslivet ökar. Utbildning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för äldre människors förankring i ett föränderligt arbetsliv.
ETT SYFTE med projektet är därför att stärka den äldre arbetskraften, så att de blir bättre rustade inför de förändringar, som sker i allt snabbare takt i arbetslivet. Ett led i det arbetet är att öka förändringskompetensen i denna åldersgrupp, men även i andra grupper.
ETT ANNAT SYFTE är att öka rörligheten genom att hjälpa individer att ta fram och se sina egna styrkor, för att de ska våga ta steget att gå vidare till andra arbetsuppgifter eller andra arbetsplatser.
ETT TREDJE SYFTE är att stärka företagen och främja tillväxt genom att deras medarbetare får specifik kompetensutveckling utifrån de enskilda företagens problemformuleringar.

Målsättning

80 procent av DELTAGARNA I PROJEKTET ska efter avslutad utbildningsinsats känna att de står bättre rustade för förändringar i arbetslivet = kompetensutveckling.
80 procent av MEDARBETARE 50+ ska efter deltagande i projektet känna att de har ökat sina möjligheter att ta till sig ny kunskap och känna mindre motstånd mot ändrade arbetsförhållanden.
80 procent av DELTAGARNA I PROGRAM FÖR ARBETSLIVSUTVECKLING ska uppge att de kan tänka sig och inte är rädda för att byta arbetsuppgifter eller arbetsplats = attitydförändring.
80 procent av FÖRETAGEN ska uppge att de står starkare rustade inför de förändringar som måste till för att möta nya krav från omvärlden och se en potential för tillväxt genom att personalen fått kompetensutveckling.
100 procent av PROJEKTLEDNINGEN OCH CHEFER som deltagit i utbildning i Tillgänglighet, ska uppleva att de fått en ökad kunskap om tillgänglighet och funktionshinder.
100 procent av PROJEKTLEDNINGEN OCH CHEFER som deltagit i utbildning i Jämställdhetsintegrering, upplever efter avslutat projekt att de fått en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom Arbetsgivarringen finns avsevärd kompetens på detta område. Verksamhetsansvarig har stor kunskap och erfarenhet efter mer än 20 års arbete med rehabilitering och övriga två medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta grupper av skilda slag.
I de analyserade företagen finns det enligt uppgift mycket få medarbetare med funktionshinder, så medvetenheten och kunskapen om funktionshindrades villkor är troligen i allmänhet låg. Därför är en utbildningsinsats i tillgänglighet planerad för de deltagande företagens chefer samt projektledningen.
Bland de individer som är anmälda som deltagare i projektets olika aktiviteter, finns inte någon med funktionshinder. Om det mot förmodan skulle ske någon förändring i det avseendet, finns beredskap att hantera det. Alla lokaler som kommer att användas för utbildningar är anpassade både vad gäller fysisk och kommunikativ tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

I vår problem- och behovsanalys har vi med varje företag gått igenom och analyserat nuläget ur ett jämställdhetsperspektiv.
Jämställdhetsaspekten har funnits med i planeringen av utbildningsinsatserna och det har i vissa delar styrt vilken utbildning som valts. Det har också påverkat vilka som valts ut till de olika utbildningarna.
Eftersom det visat sig att åldersgruppen 50+ har haft svårt att ta till sig datoriseringen inom arbetslivet, har en utbildningsinsats lagts upp på det området. Det kommer att innebära att denna målgrupp ges större möjlighet att kunna fortsätta sitt arbete, men framförallt att klara av andra och nya arbetsuppgifter.
En av grupperna består av kvinnor som varit på samma arbetsplats i många år och som skulle behöva vidareutveckla sig mot andra arbetsuppgifter och kanske andra arbetsplatser. Det "Program för arbetslivsutveckling" som är planerat för dem, kommer att ge dem vidgade vyer och en insikt och trygghet i sig själva, som främjar RÖRLIGHET både inom den nuvarande verksamheten, men i vissa fall till helt annan verksamhet, där dessa individer skulle passa bättre och som skulle vara positivt både för dem själva och arbetsplatsen.
En utbildningsinsats i jämställdhetsintegrering är planerad för de deltagande företagens chefer samt projektledningen. Den genomförs i samråd med Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör för att ge ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.
Uppföljning och utvärdering av projektet kommer att göras på ett sätt som tydliggör ev skillnader mellan män och kvinnor i effekt och resultat. Statistik kommer att särskilja män och kvinnor.

Samarbetspartners

 • BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP
 • Mörbylånga Kommun, Kommunledn
 • NOVA FUTURA HANDELSBOLAG

Deltagande aktörer

 • AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR
 • BDO NORDIC GÖTEBORG KOMMANDITB
 • Borgholms Kommun
 • CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
 • COOP FORUM Kalmar
 • HANSA HUSDJUR EK. FÖR.
 • KALMAR ENERGI ELNÄT AB
 • KALMAR FAMILJEBAD KOMMANDITBOL
 • KALMAR MEJERI
 • KALMAR VATTEN AB
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Rönningegården
 • Socialförvaltningen
 • Svenska Röda Korset
 • Södermöre kommundel
 • TORSÅS

Kommun

 • Borgholm
 • Gotland
 • Kalmar
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Torsås