Logotyp på utskrifter

Jobhouse

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHansa Utbildning AB
KontaktpersonElsy Johansson
E-postelsy@hansautbildning.se
Telefonnummer0498-205082
Beviljat ESF-stöd9 237 725 kr
Total projektbudget15 468 975 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2014-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Jobhouse är ett samverkansprojekt lokalt på Gotland mellan Hansa Utbildning och Socialförvaltningen , Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Regionalt samverkar Jobhouse med projektet Crea Diem i Kalmar kommun.
Jobhouse och Crea Diem genomförs som separata projekt med en ”gemensam ram”, vilket innebär gemensamma kurser, föreläsningar, erfarenhetsutbyte både på projektplan och styrgrupp, skall styrka respektive projekt.
Målgruppen består av deltagare som står utanför arbetsmarknaden och som anses prioriterade från respektive förvaltning. Målsättning: att minst 50% av deltagarna (240 deltagare under projekttiden,30 månader) skall nå egen försörjning, helt eller delvis.
Jobhouse är aktiviteternas mötesplats, både socialt och kunnskapsmässigt. Där startar deltagaren med en 6-8 veckors grundläggande fas, där en individuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen ligger till grund för nästa fas som innebär att deltagaren går vidare mot utbildning/praktik/jobb.

Bakgrund

Hansa Utbildning i samarbete med LB Karriär och Socialförvaltningen på Gotland genomfört projektet "Inställning-Omställning-Anställning" under perioden januari-2009 - december 2010.

De erfarenheter och kunskaper som vi upparbetat i detta projekt vill vi omsätta i ett helt nytt projekt.
Vi har framförallt sett att det individuella samtalet och stödet är ytterst viktigt i individens fortsatta utveckling samt att en gemensam mötesplats i sig ger positiva effekter.
"Jobhouse" ser vi som nästa steg i att knyta ihop våra erfarenheter från tidigare projekt och ytterligare utveckla konceptet.

Projektets ledord är Gemenskap - Utveckling - Resultat.

Vi kommer i projektet att samverka med Socialförvaltningen i Kalmar kommun i en "gemensam ram", vilket innebär att vi genom gemensamma kurser, föreläsningar, erfarenhetsutbyte både på projektplan och styrgrupp, skall styrka respektive projekt.
Att arbeta med samma utvärderare, enligt "Lärande utvärdering" i båda projekten ligger också i "ramen".

Gotlands kommun och Kalmar kommun är relativt lika i antalet invånare men har helt olika möjligheter till rörlighet beträffande utbildning, praktikplatser och arbeten.

I tidigare projekt har vi sett styrkan i att de som står utanför arbetslivet får en gemensam "arbetsplats" (Jobhouse) där man dagligen ges möjlighet till socialt utbyte, erfarenhetsutbyte, skapa ny kontakter, hitta gemensamma lösningar osv. Därför har vi för avsikt att här pröva att ha en sådan mötesplats, som även skall vara placerad mitt i det verkliga näringslivet.

De målgrupper vi önskar prioritera är människor som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden och som uppbär någon typ av offentligt stöd.

Genom tidigare projekt och i våra nuvarande kontakter med berörda myndigheter ser vi att projektet kan ge möjligheter som inte ryms i ordinarie verksamhet och som kan leda till hållbara långsiktiga lösningar samt att myndigheterna ser nyttan av nya samarbetsformer.

Nuläget i respektive målgrupp ser ut som följer:


Deltagare Socialförvaltningen Arbetsförmedlingen Försäkringskassan


Försörjningsstöd 261
ungdomar 18-24

Ensamma utan barn 447
över 24 år

Ungdomsgarantin
18 - 24 259

Tidsbegränsad sjukersättning/
Pågående sjukpenningärende 100

Långtidsarbetslösa
totalt 16 - 64 år 423

Syfte

-Individnivå

Att individer genom projektets stödinsatser skall finna en varaktig egen försörjning. Deltagarna skall genom ökat självförtroende och större självinsikt stärka sin roll på arbetsmarknaden.

-Organisationsnivå

Att genom samlade erfarenheter och resultat ge berörda myndigheter och företag förslag på nya effektivare arbetssätt.

-Samhällsnivå

Att fler människor skall nå egen försörjning och stärka sin livsituation och sin roll på arbetsmarknaden. Därigenom få positiva effekter på samhället i form av minskat behov av samhälleliga resurser för denna grupp, exempelvis då socialtjänst, sjukvård och arbetsmarknadsinsatser.

Målsättning

Att alla deltagare skall ha en realistisk dokumenterad handlingsplan för att nå egen försörjning. Handlingsplanen skall vara upprättad efter de första 6-8 veckorna (Grund-, orienterings- och vägledningsfasen).

Att minst 50% av deltagarna (240 deltagare under projekttiden) skall nå egen försörjning, helt eller delvis.

Att berörda myndigheter infört nya effektivare arbetssätt utifrån projektets utvärderade erfarenheter och resultat. Projektet knyter samman individer från tre olika myndigheter och jobbar därmed "över gränserna" och kan därigenom se problem och visa på lösningar som kan tjäna som goda exempel i myndigheternas fortsatta verksamhet. (Se vidare rubrik "Transnationalitet).

Att minst 10% av deltagarna skall genomföra ett studiebesök utanför Gotland.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa att personer/människor med funktionsnedsättning skall kunna ta del av information och kunna kommunicera med projektet finns en ekonomisk beredskap både i kostnaden för material under information/marknadsföring samt avtalat med konsulterna och finns därmed med i konsultkostnader. Vi är relativt vana med att anpassa oss efter olika typer av funktionsnedsättningar då vi genomfört flertalet utbildningsinsatser med denna grupp. Innan vi vet vilka funktionsnedsättningar vi kommer att möta är det svårt att ange vilka resurser som behövs. Vi har nära kontakt med Hjälpmedelscentralen, syn- och hörselskadades förbund. Lokalerna är anpassade med bla hiss, höj och sänkbara bord mm.
Vi kommer att samarbeta med ESF:s projektstöd för tillgänglighetsfrågor, Agneta Lindqvist, och under mobiliseringsfasen anordna utbildning i tillgänglighet för projektledning, styrgrupp och samverkansparter.
Vi har kontaktat Agneta Lindqvist och kommer vidare att diskutera hur vi på bästa sätt lägger upp utbildningen för våra deltagare inom detta område.

Jämställdhetsintegrering

Projektet inriktar sig på varje individ och dess egna förutsättningar samt anpassas därefter. Varje enskild individ fattar sina egna beslut. Man erhåller stöd i att se olika alternativa utvecklingsmöjligheter men man väljer själv och stöttas sedan i sina val.
Projektet kommer att uppmuntra till diskussioner kring kvinnors och mäns olikheter, olika förutsättningar, orättvisor osv.
Projektet kommer att ge förutsättningar och skapa förståelse hos arbetsgivare för att anställa individer från underrepresenterade kön, med funktionshinder eller med olika etnisk bakgrund.
Projektet kommer att lyfta fram förebilder inom yrkesområden där deras kön är i minoritet.
Vi kommer också att diskutera med ESF:s processtöd för jämställdhet olika alternativ att genomföra utbildning i jämställdhet och genus för deltagarna.

Transnationellt samarbete

Under mobiliseringsfasen kommer vi att undersöka och fördjupa kontaktnät inom sektorer som Telemarketing, Lager/Transport och service samt utbyta erfarenheter med Kalmars kontaktnät.

Vi kommer även att besöka NAV i Norge. Arbeids- och velferdsforvaltningen (NAV) är en arbetsmodell där Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst jobbar "under samma tak". Syftet är att denna modell skall ge förslag och idéer som kan tas med hem och ligga till grund för förbättrat arbetssätt.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Visby

Samarbetspartners

  • Af Kalmar
  • Företagarna Gotland
  • Försäkringskassan Visby
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Gotland
  • Kalmar