Logotyp på utskrifter

JÄSS Bolmenbygden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVärnamo Näringsliv AB
KontaktpersonTherese Råberg
E-posttherese@varnamo-naringsliv.se
Telefonnummer0370691855
Beviljat ESF-stöd1 493 042 kr
Total projektbudget1 493 042 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-12-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

”JÄSS” Jag Är Super Säljare (på mitt eget sätt) i Bolmenbygden
Projektet är ett samarbete mellan näringlivsbolag, turistorganisationer, kommuner, besöksnäringsföretag och ideella föreningar i Bolmenbygden och har som mål att genom kompetensutvecklande insatser öka förutsättningarna för individer som är sysselsatta inom besöksnäringen i Bolmenbygden att kunna försörja sig hela året och på heltid samt skapa en hållbar organisation kring stöd till besöksnäringen som skulle kunna ge ännu fler arbetstillfällen. Det långsiktiga målet är att öka arbetsrörligheten i området.

Bakgrund

Det finns ett område bestående av fyra kommuner som delar sig mellan 3 län, 3 Leaderområden, och 2 regioner som kallas Bolmenbygden. Majoriteten av individerna i området försörjer sig inom tillverkningsindustrin som under finanskrisen visat sig mycket sårbar. Samtidigt finns det en enorm potential att försörja sig inom besöksnäringen. Det satsas mycket på projekt kring att utveckla turismen och skapa nätverk, samarbetet är mycket fungerande i området, men det finns inga medel till konkreta åtgärder för att stärka individer som sysselsätter sig inom besöksnäringen.
Dessa individer behöver lyftas i sin tillit till att våga se sitt arbete som ett yrke, att man inte behöver skämmas för att ta betalt för tjänster och produkter. Det finns också ett starkt ideellt engagemang kring turismen. Det finns också ett fåtal initiativ inom tillverkningsindustrin att sälja upplevelser till besökare.

Detta projekt skall erbjuda utbildningsinsatser till en målgrupp som normalt inte prioriteras. Utbildningspaketen skall enligt en första förstudie innehålla framförallt affärstänk, men skall justeras i mobiliseringsfasen för att anpassas till olika förutsättningar för deltagarna.
Ett mentorprogram skall under hela utbildningsperioden säkerställa att alla deltagare får stöd. En särskild lärdom väntas av att involvera ideella krafter tillsammans med företag och offentlig sektor samt en början till korsbefruktning mellan besöksnäringen och tillverkningsindustrin.
Genom ett brett utbud av samverkanspartners väntas ett sådant här projekt även ge ökade förutsättningar för arbetsrörlighet för individerna som deltar.

Destinationsbolagen, turistorganisationerna, näringslivsorganisationerna och
pågående projekt finansierade av Leader, kommunerna och landsbygdsprogrammet har på var sitt håll kartlagt ett behov av att lyfta försörjningspotentialen hos de individer som sysselsätter sig med besöksnäring.
Detta projekt är ett resultat av enkätundersökningar, intervjuer och dialog som pågått inom projekten Företagsamma Bolmenbygden Projektutveckling (Leader) samt Destinationsutveckling (Landsbygdsprogram och 4 kommuner) där resultatet sedan ventilerats och fått positivt gensvar hos turistorganisationer, Destinationsbolag och Näringslivsbolag.

Genom dialog har Värnamo Näringslivs AB valts ut som ansökande part då denna organisation bedömts vara mest lämpad.

Genom en s.k. LFA-analys har problemen analyserats:

Huvudproblem:
Det är svårt att som individ försörja sig inom besöksnäringen i Bolmenbygden. Detta beror på att:

1. Det finns inte resurser och lönsamhet till att anställa inom besöksnäringen på grund av att:
a) Man har ofta en underskattad syn på sig själva som affärskvinnor/affärsmän
b) Det saknas en modern syn på affärsmässighet och en rädsla att upplevas som ”krängare”
c) Det finns ett enormt brinnande intresse för den egna ”hobbyn”, men inget fokus på lönsamhet

2. Det finns en för hög tidsåtgång på arbetsuppgifter som inte ger betalt på grund av att:
a) Det finns otillräcklig medvetenhet kring kvalitet och processer
b) En hög personalomsättning missgynnar rutiner och effektivisering (mycket säsongsanställning)
c) Det finns ej utrymme för att ge personalen kompetensutvecklande insatser

3) Det finns för låg förnyelse av tjänster och produkter på grund av att
a) Säsongen avgränsas av almanackan
b) Saknas kunskap om hur olika produkter kan kopplas ihop till paket
c) Det saknas kunskap, mod och mötesplatser för att koppla sig samman med andra aktörer
d) Det saknas en organisation eller en metod som kan fungera som stöd till besöksnäringen och driva på utvecklingen.Genom en LFA-analys har problembilden omvänts till en bild av lösningar och mål:

Huvudbehovet är att ge utrymme för och genomföra utbildningsinsatser till individer sysselsatta inom besöksnäringen med inriktning mot affärstänk, kvalitet och innovativt tänkande för att öka förutsättningarna för att försörja sig på heltid och under hela året.

1. Skapa lönsamhet inom besöksnäringen genom att:
a) Ge verktyg som skall ge de sysselsatta ökad självkänsla som affärsmän och affärskvinnor
b) Öka kunskapen om den moderna synen på affärsmässighet
c) Öka fokus på lönsamhet och hur det kan kombineras med ”hobbyn”
d) Ge verktyg för att finna och våga använda det individuella, egna sättet att sälja

2. Medvetandegöra och vända tidsåtgången på insatser som inte ger betalt genom att:
a) Skapa medvetenhet kring kvalitet och processer inom besöksnäringen
b) Skapa förutsättningar för rutiner och effektivisering
c) Skapa utrymme för att ge personalen kompetensutvecklande insatser

3) Öka förnyelsen av tjänster och produkter inom besöksnäringen genom att
a) Utmana till att förlänga säsongen
b) Öka kunskapen om hur olika produkter kan kopplas ihop till paket
c) Öka kunskapen om hur och skapa mötesplatser för att koppla sig samman med andra aktörer
d) Öka förutsättningar för att skapa en organisation eller en metod som kan fungera som stöd till besöksnäringen och driva på utvecklingen.
e) Öka arbetsrörligheten i området


Problemet är att det finns en identifierad målgrupp som normalt inte prioriteras i satsningar på kompetensutveckling ofta på grund av att de är sysselsatta i mindre företag. Lösningen är att genom utbildningspaket anpassade efter målgruppens förutsättningar lyfta dessa individer för att öka deras förutsättningar till försörjning.
Effekterna av detta förväntas vara att mervärde skapas genom deltagande från ideell, privat och offentlig sektor. En framtida korsbefruktning mellan tillverkningsindustri och besöksnäring. En modell för lokalt mentorskap. Och framför allt – en ökad arbetsrörlighet inom besöknäringen i området.

Ytterligare analys skall göras i mobiliseringsfasen för att undersöka målgruppens förutsättningar

Syfte

Problem och behov:
Huvudproblemet är att det är svårt att som individ försörja sig inom besöksnäringen i Bolmenbygden och att denna grupp normalt inte prioriteras till utbildningssatsningar.
Huvudbehovet är att ge utrymme för och genomföra utbildningsinsatser till individer sysselsatta inom besöksnäringen med inriktning mot affärstänk och kvalitet för att öka förutsättningarna för att försörja sig på heltid och under hela året.

1. Skapa lönsamhet inom besöksnäringen genom att ge verktyg för att finna och våga använda det individuella, egna sättet att sälja
2. Medvetandegöra och vända tidsåtgången på insatser som inte ger betalt genom att skapa utrymme för att ge personalen kompetensutvecklande insatser
3) Öka förnyelsen av tjänster och produkter inom besöksnäringen genom att öka förutsättningar för att skapa en organisation eller en metod som kan fungera som stöd till besöksnäringen och driva på utvecklingen.

Syfte - avsikten med projektet.
Syftet är att lyfta individer sysselsatta inom besöksnäringen genom utbildningsinsatser med inriktning mot affärstänk, kvalitet och innovativt tänkande för att öka förutsättningarna för att försörja sig på heltid och under hela året

Målsättning

Mål:
- Genomföra utbildningsinsatser för 200 personer sysselsatta inom besöksnäringen.

Effekt 1) Skapa fler helårs och heltidsförsörjningsmöjligheter för individer sysselsatta inom besöksnäringen
Effekt 2) Skapa fler arbetstillfällen för individer sysselsatta inom besöksnäringen
Effekt 3) Skapa hållbarhet kring besöksnäringen genom antingen a) ny typ av tjänster inom befintlig besöksnäring eller b) ny typ av företag inom besöksnäringen som kan agera agenter och få betalt för tiden att förmedla upplevelser
Effekt 4) Skapa en metod som skulle kunna överföras till tillverkningsindustrin i ett steg 2, där besöksnäringen kopplas samman med upplevelser som t.ex. studiebesök på ett gjuteri vilket skapar ökad sysselsättning hos tillverkningsindustrin.
effekt 5) Öka arbetsrörligheten i området

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten inom projektet ses ur två perspektiv: Dels bör projektorganisationen kläs på så att utbildningsmaterial, lokaler och information görs tillgängliga för de behov som uppstår.
Dels är det intressant ur deltagarnas perspektiv att lära sig om tillgänglighet inom besöksnäringen – att tänka på i marknadsföring och planering av t.ex. en beställd utflykt.
Vilka frågor kan ställas för att underlätta etc.
I möte med processtöd för tillgänglighet under workshop, Agneta Lindqvist, framkom att det finns möjlighet till stöd ur båda perspektiv, det ena ev. till en viss kostnad efter 2011.
Även här bör förutsättningarna för målgruppen undersökas under mobiliseringsfasen så att utbildningsmomenten tillgängliggörs och anpassas efter individuella behov.
Krav skall sedan ställas på utbildningsaktörer att planera utifrån en så genomtänkt nivå som möjligt. T.ex. planering av gruppsammansättning och storlek, utbildningsmaterialets utseende och pedagogiska utformning.
Samtlig information skall kunna tillhandahållas på alternativa sätt om behov finns.

Jämställdhetsintegrering

I anmälan från aktörerna återfanns frågor om dessa förutsättningar. Det behövs därför under mobiliseringsfasen undersökas förutsättningar hos målgruppen för att tillgodogöra sig kunskapen i utbildningspaketet och vad de kan använda den till.
Här måste hänsyn tas till tider och verktyg för utbildningarnas genomförande vilket måste ske i dialog med målgruppen.
Här är tillgängligheten av kurs dokumentation och information inom projektet mycket viktig.
Det kan vara så att vissa deltagare behöver göra vissa moment som övningar etc. på distans för att möjligheten inte finns att vara borta en hel dag från arbetet.

Transnationellt samarbete

Utbytesseminarier med turistorganisation och besöksnäringsföretag i Skagen som lyckats skapa lönsamhet genom samarbete och helårsbesöksnäring.
Befintligt interregprojekt LISA Landsbygdsutveckling i Skandinavien kommer också användas för utbyte av erfarenheter.

Samarbetspartners

 • AB Destination Småland
 • Forsheda Näringslivsförening
 • Win Bolmenbygden förening
 • VÄRNAMO TURISM OCH BESÖKSNÄRIN

Deltagande aktörer

 • Annas Kuriosa
 • Berglund Travel
 • Bexet Camping
 • Bolets B&B
 • Bolmen Marin&Fritid/Bolmens Ca
 • Bolmåns Kanot/Aagarden
 • Bredaryds Värdshus
 • Bäckhästen
 • Café Örnen
 • Carlssons Budservice och Tradi
 • Charlottenlund
 • Glada Hörnan
 • Hallforsen - stuguthyrning
 • Hamneda Hembygdsförening
 • Hotel Terraza
 • Hotell Nissastigen
 • Hotell Tre Liljor
 • Hotell Vidöstern
 • Hylte Sko
 • Hylte Vävcafé
 • Hämta Sweden AB
 • Jälluntofta Camping
 • Kaffestugan Jällunden HB
 • Klädhörnan
 • Liljenäs natur och fritid
 • Ljungby Museum
 • Löckna Camping och Stugby
 • Magnusons herrekipering AB
 • Marias barn och garn
 • Matdesign
 • Matglädjen Reftele
 • Olanders blommor och ting AB
 • Perstorpsgården
 • Presenteriet AB
 • Presentverkstan
 • Reftele Golfklubb
 • Reftele Hembygdsförening
 • Scandinavian Raceway Nosalgia
 • Skeppshult Gjuteri
 • Skärshults Camping
 • Smålandsflotten
 • Solabergs Spa
 • Sunnaryd smak och design
 • Sågknorren
 • Tallberga Köpcentrum
 • Tassemarken
 • Tinas Bed and Breakfast
 • Tiraholms fisk
 • Toppen På Gislaved
 • Tyger och Ting
 • Unnaryds Kiosk och café
 • Villstad Hembygdsförening
 • Wisefood Kost och Utbildning (
 • Värnamo Golfklubb
 • Yvonnes Halmslöjd

Kommun

 • Gislaved
 • Ljungby
 • Värnamo