Logotyp på utskrifter

InterKom - Competence and Interaction

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunala vuxenutbildningen
KontaktpersonInger Svenserud
E-postinger.svenserud@lcg.se
Telefonnummer0498-221629
Beviljat ESF-stöd8 990 007 kr
Total projektbudget8 990 007 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

InterKom handlar om kompetensutveckling. Syftet är att hitta samverkansformer, skapa mötesplatser och öka utbytet mellan olika aktörer, intressenter och partners. Projektet innehåller ett basprogram med anpassad utbildning och fyra valbara utvecklingsprogram samt forum där aktörer, intressenter och samverkanspartners kan mötas och utbyta erfarenheter med andra projekt - lokala, regionala och transnationella. I allt är kompetensutvecklingen den gemensamma faktorn. Projektets breda referensgrupp består av representanter från 15 organisationer och kommer att påverka projektets förankring och spridning. I projektet beräknas 120 företag delta med ca 390 deltagare. Sju enheter från kommunal förvaltning deltar med 70 deltagare. Totala antalet deltagare beräknas till 460.

Bakgrund

InterKom – Competence and Interaction

Gotland är ett av Sveriges företagstätaste län med många små företag. Den offentliga sektorn är idag den största arbetsgivaren på ön. För att uppnå en bättre balans mellan sektorerna på arbetsmarknaden finns en tydlig ambition att öka den privata sektorns betydelse. Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att näringslivet och den offentliga förvaltningen ska utvecklas. InterKom riktar därför sina kompetensinsatser både till det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Region Gotland har ett ansvar för kompetensfrågor, naturligtvis för sin egen personal, men också för att det finns former för att möta näringslivets kompetensbehov. Uppdraget för detta ligger inom ramen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Förutom kompetensutveckling till näringslivet kommer projektets kompetensinsatser att inriktas på den personal inom förvaltningen som anknyter till arbetsmarknadsfrågorna.

En stor andel av småföretagen på Gotland är organiserade i någon form av företagsnätverk. De är utmärkta forum för utvecklingsarbete och kompetenssatsningar. Utvecklingspotentialen för dessa typer av ideella nätverk är stor och kompetensförsörjningen kan vara en drivkraft för att ytterligare stärka deras möjlighet att bidra till den lokala utvecklingen.

Ett nytt näringspolitiskt program är under framtagning inom Region Gotland. Även om programmet ännu inte är klart så framgår tydligt att utvecklingsarbetet med fördel kan ske i projektform. Det poängteras att representanter för näringslivet ska ingå i utvecklingsprocesserna och att t ex olika former av referensgrupper ska säkerställa kundnyttan. InterKom har tagit fasta på detta och skapar en bred referensgrupp i projektet. Den ska bli ett forum för samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor och möjliggöra en kontinuerlig spridning av projektets arbete och resultat.

Under perioden 2008 till 31 juli 2011 har ESF – projektet GotKom genomförts på Gotland. Gotkom - Gotlands kompetenslyft - ägdes av Region Gotland och genomfördes tillsammans med Företagarna, Gotlands läns hushållningssällskap, Coompanion Gotland, Gotlands Folkhögskola, föreningen Tillväxt Gotland och Västerviks kommun. Projektet har gett kunskap, erfarenheter och insikter om nya utvecklingsområden. Projektet handlade om kompetensutveckling till sysselsatta i företag på ön och hade ett starkt lokalt perspektiv. Gotlands geografiska läge gör det särskilt angeläget att satsa på samverkan med andra regioner både inom och utanför landets gränser. Därför kommer InterKom att utveckla samarbete med projekt både i regionen Småland och öarna och transnationellt. Flera av InterKoms partners har nätverk som ytterligare kan bidra med kontakter utanför den egna regionen.

Utvärderingen av GotKom är gjord av en extern utvärderare och har stor betydelse för hur Interkom nu utformas. Utvärderingen är väl dokumenterad och utgör en av de viktigaste utgångspunkterna för det här projektet. Påbörjade och framgångsrika arbetsmodeller kan ytterligare förfinas, mindre bra metoder kan omprövas och nya kan nu komma till. Den samverkan som etablerades i GotKom kan fördjupas men framförallt breddas och utvecklas. Den diskussion kring ansvar och organisering av kompetensutveckling till det gotländska näringslivet som stimulerats av arbetet i GotKom kan utvecklas vidare mot en hållbar modell. I InterKom:s breda referensgrupp kommer flera företagsledare, som var deltagande aktörer i projekt GotKom, att finnas med. I gruppen finns även andra som står för kontinuitet och kunskapsöverföring liksom det finns helt nya partners med oprövade infallsvinklar och förankringsmöjligheter.

InterKom:s främsta syfte är att hitta samverkansformer, skapa mötesplatser och öka kommunikationen mellan olika aktörer, intressenter och partners. Projektet byggs upp i fyra nivåer.

I första nivån genomförs ett basprogram med anpassad utbildning till alla deltagande aktörer.

I den andra nivån finns fyra, för deltagarna, valbara utvecklingsprogram. Dessa ska erbjuda kompetensutveckling i syfte att stimulera nyanställningar, samverkan, affärs- och verksamhetsutveckling samt process- och förändringsarbete.

Den tredje nivån ska erbjuda forum där aktörer, intressenter och samverkanspartners kan mötas. Det är främst i den tredje nivån som samverkan med andra projekt, lokala, regionala och transnationella, kommer att få genomslag. Utvecklingsprogrammen kan sedan leda vidare till andra projektformer som t ex ”Erasmus for Young Entrepreneurs” eller något program hos Sidas Östersjöenhet.

På den fjärde nivån arbetar styrgruppen med samverkansfrågorna. Ökad samverkan är en röd tråd genom alla nivåerna.

I projektet beräknas 120 företag delta med ca 390 deltagare. Av dessa är 60 företag organiserade i tre lokala företagarföreningar. Sju enheter från en kommunal förvaltning deltar med 70 deltagare. Totala antalet deltagare beräknas till 460. Projektet omfattar både en mobiliserings- och en genomförandefas.

Regional påverkan
Erfarenheterna från GotKom visar att projektet bidragit till att frågan om kompetensutvecklingens betydelse för regionens utveckling ytterligare fokuserats och att frågan om ansvar och organisation inom Region Gotland aktualiserats och förts framåt. Arbetet har också gjort klart att det är skillnad på att ”veta” att kompetensutveckling är viktigt och att faktiskt se till att relevant utbildning genomförs. Det faktum att många företag upplevt GotKom som positivt har bidragit till att intresset för kompetensfrågorna ökat. Det är ett första steg mot att kompetensutvecklingsfrågorna får ta större plats i organisationernas vardag och utvecklingsplanering. Interkom ska bygga vidare på detta. Det handlar om att hitta goda modeller och upplägg som gör att deltagarna ser nyttan med kompetensutveckling på både kort och lång sikt. I InterKom deltar sysselsatta från offentlig, privat och ideell sektor. Varje sektor för sig är betjänt av kompetenshöjning men projektets syfte är att gynna samverkan mellan dessa sektorer till nytta för regionens utveckling sett i ett större perspektiv. Den breda referensgrupp som kopplas till projektet är naturligtvis till för att hjälpa projektet som sådant framåt. Men det finns ytterligare en viktig mening med gruppen – nämligen att under hela projekttiden sprida projektresultaten och därmed gynna konstruktiva samtal och aktiviteter kring kompetens- och samverkan över sektorsgänserna. Det finns en rad organisationer som på olika sätt arbetar med projekt och annat stöd till näringslivet. Att samordna dessa skulle ge ökad effekt på insatta resurser.

I GotKom deltog företag från hela Gotland - från norr till söder. Företagen ordnades i geografiskt indelade grupper. De lokala samarbetsmodellerna hade dock brister. Därför prövas nu istället en samverkan med lokala företagarföreningar. Målet är att gemensamma kompetenssatsningar ska stärka samarbetet mellan lokala företag samt att dessa kompetensinsatser ska bli drivkrafter för nätverken som sådana – till gagn för bygdernas utveckling i stort.

Av rent geografiska skäl har Region Gotland svårigheter när det gäller samverkan över regiongränserna. Samtidigt är det av största vikt att sådana kontakter stimuleras och underlättas. InterKom kommer därför att utveckla samarbeten med projekt i andra regioner, i första hand på Öland och i Polen.

Målsättning

- Individer, företag och organisationer har utvecklats på ett hållbart sätt.
- Företags och organisationers samverkan har bidragit till att resurser utnyttjas bättre och till gagn för både människor och samhälle.
- Kompetensutveckling är ett verktyg för individers, företags och organisationers utveckling.
- Utbytet med projekt i och utanför landet har öppnat för nya tankesätt och arbetsmodeller.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utifrån kunskapen om att 15.7% av den svenska befolkningen har någon form av funktionsnedsättning kan slutsatsen dras att det inom InterKom kan finnas ca 74 personer som är i behov av anpassning. Många av dessa kan lida av dolda funktionsnedsättningar. För att göra projektets arbete tillgängligt för alla behövs först utbildning av dem som ska leda och arbeta i projektet. Styrgruppen och projektets medarbetare kommer därför att utbildas med hjälp av processtödet för Tillgänglighet. Styrgruppen kommer att ha tillgängligheten som en stående punkt på sin agenda på samma sätt som beskrivits ovan när det gällde jämställdhetsperspektivet. Erfarenheterna från GotKom ger vid handen att de ständigt återkommande reflektionerna påverkar projektets planering i en positiv riktning.

Projektet ska styras och hanteras så att det blir så tillgängligt som möjligt för alla. När behovsanalysen genomförs med deltagande aktörer kommer också en kartläggning av ev funktionsnedsättningar att genomföras. Det ger projektet en övergripande bild av läget och bör underlätta tillgänglighetsarbetet.

Den förberedande kontakten med processtödet för tillgänglighet, Agneta Lindqvist, ägde rum den 8 augusti 2011.

Mobiliseringsfasen

Utbildning till styrgruppen och projektets medarbetare ska genomföras liksom en genomgång av de verktyg som finns t ex inom Handisam (myndighet som samordnar funktionshinderspolitiken). En plan för hur projektet ska arbeta med tillgänglighetsfrågan ska upprättas.

Transnationellt samarbete

Projektnamnet InterKom - Competence and Interaction - visar att projektet tar samverkan med projekt utanför landets gränser på allvar. Under förberedelsearbetet inför ansökan diskuterade arbetsgruppen olika typer av transnationella samarbeten och olika länder. På Almedalsveckan i Visby 2011 fanns ett "Östersjötorg". Där genomfördes flera seminaier som på olika sätt anknöt till Polen. Arbetsgruppen för InterKom deltog där och knöt kontakter. Med hjälp av processtödet för projektorganisering fick gruppen sedan kontakt med ett ESF - projekt i Szczecin, Polen. Projekten har haft några inledande kontakter och är övens om att ett utbyte kan bli till nytta för båda parter. I InterKom budgeteras dels för en planeringsresa till Polen dels ytterligare tre besök under genomförandefasen. Deltagarna ska representera aktörer, intressenter, partners och förhoppningsvis någon/några från projektet på Öland. InterKom räknar med och hoppas på att det Polska projektet ska ha möjlighet att besöka Gotland och eventuellt Öland. Målet är att detta kan ske i samband med något av de stora och programöverskridande seminarierna och/eller vid något av spridningsseminarierna. Till dessa tillfällen inbjuds också projektet på Öland att delta.

Sidas Östersjöenhet representeras i InterKoms styrgrupp. Det betyder att det transnationellla perspektivet i projektet har goda möjligheter att utvecklas och att nya kontakter kan etableras som inte i första hand ligger inom InterKoms ramar men som ändå kan berika arbetet och tillföra mervärde.

Representanter för den tänkta projektledningen har anmält intresse för att delta i konferensen "Partner Search Event" i Stockholm i oktober 2011. Detta för att lära mer och kanske finna ytterligare något intressant projekt att etablera kontakt med. Ca 70 projekt från 12 länder förväntas delta.

För att underlätta all kommunikation i projektet och särskilt de transnationella kontakterna, kommer ett IT-baserat konferenssystem att användas.

Mobiliseringsfas

En planeringsresa till projektet i Polen genomförs och planer för samverkan upprättas. Eventuella resultat av deltagandet i "Partner Search Event" följs upp. Samverkan med Sidas Östersjöenhet konkretiseras. Konferenssystemet upphandlas och introduceras.

Samarbetspartners

  • Företagarna Gotland
  • Sidas Östersjöenhet
  • Ölands Näringslivskontor

Kommun

  • Borgholm
  • Gotland