Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Integration på G!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnette Sahlander
E-postannette.sahlander@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4860016
Beviljat ESF-stöd5 172 130 kr
Total projektbudget12 929 174 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-01-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Strategiska parter i Kronobergs län samverkar i proj. Integration på G!. Fokus: genom parternas samsyn tillgodoses behov hos nyanlända, 18-64 år, utanförskapet bryts och arbetslivsetableringen sker tidigt. 50 personer deltar varje månad i projektet, utifrån egna förutsättningar.

Bakgrund

Behov och problem samt möjligheter för genomförandeprojektet Integration påG!:

Kronobergs län har ett stort mottagande av nyanlända flyktingar och invandrare, i förhållande till länets andel av landets befolkning. Samtidigt brister de insatser personerna får del av i effektivitet, pga. frånvaro av ett interkommunalt, integrerat arbetssätt och regelbunden samverkan. Trots att länet hittills haft en god arbetsmarknad, med efterfrågan på arbetskraft från arbetsgivarna, så har nyanlända flyktingar och invandrare inte i tillräcklig grad matchats tidigt mot arbetsmarknaden, framför allt inte utanför den egna bostadsorten/kommunen. Frånvaron av kommungränsöverskridande samverkan i frågor som rör språkinlärning, yrkespraktik och jobbcoachning bidrar till att nyanlända inte till fullo nyttjar länets goda utbildningsutbud och arbetsmarknad. Frånvaron av kommungränsöverskridande samverkan riskerar dessutom att leda till ett permanent utanförskap för dessa individer, vilket inte är acceptabelt.

För att med framgång ta emot och integrera nyanlända flyktingar och invandrare, för att bryta utanförskapet och samtidigt ta tillvara på all medförd kompetens, är det angeläget att olika parter, dvs. kommuner, myndigheter, organisationer och företagare, arbetar tillsammans med och för varje individ. Först då nyttjas de gemensamma resurserna i länet på bästa sätt. Först då baseras boendet och etableringen för den nyanlände på såväl delaktighet, resursoptimering som effektivitet. En bra integration är samtidigt ett sätt att öka förutsättningarna för en positiv syn från Kronobergarna på nyanlända, vilket är angeläget då det finns vissa invandrar- och flyktingfientliga strömningar i länet.

För att utveckla och stärka samverkan, för att genom kompetensförstärkning bryta utanförskapet, för att bättre ta tillvara på den befintliga kompetensen hos nyanlända och samtidigt korta deras väg in till arbetslivet, har länets olika parter under perioden maj-augusti 2008 förberett ett genomförandeprojekt genom en s.k. förprojektering av Integration på G!. Länets samtliga åtta kommuner (Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult), Arbetsförmedlingens bägge arbetsmarknadsområden (AMO Ljungby och AMO Växjö), Migrationsverkets bägge mottagningsenheter för asylsökande (med enhetskontoren Alvesta respektive Uppvidinge), Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län har under förprojekteringen identifierat vilka samverkansbehov som finns och vilka ytterligare parter som bör knytas till samverkan. Arbetet har skett i nära dialog med Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum i Växjö och med Validering Kronoberg.

Förprojekteringsfasen har bidragit till att parterna utvecklat idéer om vad den kommungränsöverskridande samverkan ska innehålla, hur den ska organiseras och hur målgruppen, de nyanlända flyktingarna och invandrarna, ska nås av information om verksamheten och kunna ta ställning till om han/hon vill delta. Projektets innehåll ska fokusera på individen. Information om projektet kommer lämnas till individen antingen i anslutning till att uppehållstillstånd beviljas, och personen ännu inte flyttat till en kommun, alternativt efter inflyttning i en kommun. Varje individ får själv därefter ta ställning till om han/hon vill söka till och delta i projektet. Genom att projektdeltagarna ska söka till projektet och det därefter görs ett urval bland de sökande efter intervju, är förhoppningen att deltagarna blir extra motiverade att ingå och aktivt delta i projektverksamheten.

Projektet Integration på G! ska innehålla ett basblock där individen deltar på deltid (för vissa på heltid), parallellt med deltagande i undervisning i svenska. Blocket innehåller bl.a. kartläggning, kompletterande språkinlärning, samhällsinformation, konversationskurser, meritportfölj, individuell coachning, yrkesbedömning, studiebesök utifrån yrkeserfarenhet, arbetsmarknadskunskap, personliga mentorer, validering, praktik, fritidsaktiviteter m.m. Arbetet genomförs av en projektgrupp i nära dialog med länets kommuner, utbildningsanordnare, företag/arbetsgivare, övriga samverkanspartner/medfinansiärer etc. Fokus i projektet är samverkan, nytänkande och kvalitet, för att utveckla och finna hållbara metoder att integrera nyanlända. Projektets grundidé är att arbetslinjen finns med från början, redan vid kartläggning av individens kompetens hos Migrationsverket, inför bosättning i kommun och direkt vid inflyttning i kommun, under introduktionen. Arbetslinjen ska motiveras för samtliga vuxna nyanlända, även dem som står längre bort från arbetsmarknaden, bl.a. korttidsutbildade unga vuxna och medelålders kvinnor med familj, som saknar erfarenhet av arbete utanför hemmet. Nya metoder ska bl.a. prövas under projektets gång i syfte att skapa mötesplatser mellan den nyanlände och olika arbetsgivare, men också att skapa fler mötesplatser mellan samverkansparterna, inte minst genom gemensamma kompetensförstärkande insatser, bland dem nätverksträffar för handläggare som arbetar med målgruppen. Detta för att skapa samsyn kring arbetet, och för att bättre lära känna varandras uppdrag och möjligheter.

För att underlätta för alla i målgruppen, även dem som är bosatta utanför länets tätorter, att förkorta vägen till arbetslivet genom att delta i en individuell, flexibel introduktion, dagtid, kvällstid och under helger, ska länets s.k. Lärcenter och en mix av distans och IT-baserad lärmiljö prövas som innovativ verksamhet för bl.a. samhällsinformation, dialog och sfi-undervisning. Parallellt med, och som del av, undervisningen i svenska ska personens meritportfölj utvecklas, vilket görs inom det s.k. basblocket. Detta basblock följs därefter av ett individuellt yrkesspår, med insatser som relateras till såväl personens som arbetslivets förutsättningar och behov. Det individuella yrkesspåret kommer även främja entreprenörskap och företagande, för de nyanlända med intresse för att starta och driva ett eget företag.

Parterna har också dragit slutsatsen att för att hålla i och genomföra projektet krävs att projektmedarbetarna rent lokalmässigt har en gemensam arbetsplats, samtidigt som samtliga i projektet varje arbetsdag är mobil, och verkar över länets åtta kommuner. Genom att lokalisera projektet i nära anslutning till befintliga verksamheter ökar möjligheten att den integreras i ordinarie verksamheter efter projekttidens slut.

Förverkligandet av alla idéer, samverkansdialoger etc. görs i genomförandeprojektet Integration på G!, med fokus på introduktion till arbetsliv och samhälle för vuxna nyanlända flyktingar och invandrare. Tack vare förprojekteringen har samverkan mellan de i projektet ingående parterna - dvs. länets samtliga kommuner, Regionförbundet södra Småland, Arbetsförmedlingens bägge arbetsmarknadsområden (Ljungby och Växjö), Migrationsverket (enheterna i Alvesta och Uppvidinge) och Länsstyrelsen i Kronobergs län - ytterligare fördjupats inom integrationsområdet. Fler samverksparter har tillkommit, som Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum och Mångkulturell Kunskap MK Ekonomisk förening. Genom den fördjupade samverkan har under förprojekteringen såväl nya former som nya forum för dialog och insatser inom integrationsområdet skapats i Kronobergs län. Genom samverkan, som utgår från de geografiska arbetsmarknadsområdena, har en närhet mellan intilliggande kommuner och parter utvecklats, med regelbundna möten parterna emellan. Denna samverkan bör resultera i genomförandet av innovativa, gemensamma, kommungränsöverskridande och samtidigt individuella aktiviteter för målgruppen nyanlända, för att bryta personernas utanförskap. Förprojekteringen är väl förankrad i länet, hos alla parter, och redo att gå in i en genomförandefas, med start den 15 januari 2009. Vid den tidpunkten kommer en projektgrupp finnas som är redo att ta sig an uppdraget att påbörja och genomföra en Integration på G!.

Syfte

Syftet med genomförandeprojektet Integration på G!:

- Att öka samverkan mellan parterna
- Att få ett samutnyttjande av parternas resurser
- Att förkorta vägen till arbete för nyanlända
- Att bryta utanförskapet för nyanlända

Genom ökad samverkan kan vi gemensamt utveckla och genomföra innovativa, resursfrämjande och kommungränsöverskridande insatser och aktiviteter för att individualisera, tillvarata, bedöma, validera, effektivisera och förkorta tiden för nyanländas arbetslivsetablering och integration i Kronobergs län. Genom en ökad samsyn och individualisering av insatserna stärks den nyanländas möjligheter att bli aktivt delaktig i den egna integrationsprocessen. På så minskar risken för utanförskap för såväl deltagarna i målgruppen som för deras familjer och för deras barn.

Målsättning

Målsättning med genomförandeprojektet Integration på G!:

Mål för samverkan:

- Samtliga samverkansparter (dvs. 100 procent) anser att de har dels en större måluppfyllelse, med en ökad andel nyanlända i studier eller arbete, dels ett förbättrat arbetssätt samt en mer effektiv samverkan än före projektstart.


Mål för projektdeltagarna:

- 70 procent av deltagarna, män och kvinnor, ska varje månad vara i aktivitet, påbörja studier eller gå till arbete.

- 70 procent av deltagarna, män och kvinnor, studerar eller arbetar inom 90 dagar efter avslutade insatser i projektet.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Nyanlända med särskilda behov, bland dem funktionshindrade, ska ha full tillgänglighet till projektet och erbjudas för funktionshindret anpassade insatser.

För att beakta tillgängligheten kommer en av coacherna i projektet ha särskild kompetens i dessa frågor. Dessutom samarbetar projektet med resurspersoner från Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum i Växjö (HIKC). HIKC ska regelbundet under projektets gång anlitas som konsult, för att säkerställa att alla nyanlända har lika tillgång till projektet och dess insatser.

Jämställdhetsintegrering

Män och kvinnor erbjuds delta i projektverksamheten med samma förutsättningar och i samma utsträckning. Både projektgrupp och styrgrupp ska kontinuerligt bevaka och påverka att så sker, bl.a. genom att använda köns- och åldersuppdelad statistik. Projektet Integration på G! drar här särskild nytta av erfarenheterna från Försöksverksamhet för vissa nyanlända invandrare i Kronobergs län (FNI) avseende just jämställdhetsintegrering.

Motiverande insatser planeras för att särskilt inspirera kvinnor liksom yngre, äldre samt funktionshindrade (både män och kvinnor) att delta i projektet.

För att kontinuerligt under projektets gång ha ett särskilt fokus på jämställdhetsfrågor ska länets jämställdhetsdirektör adjungeras till projektets styrgrupp.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Ljungby
 • Asylmottagningen i Alvesta
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Regionförbundet södra Småland
 • Samhällsutvecklingsenheten
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialkontoret
 • socialnämnden
 • Växjö kommun Arbete och Välfärd

Kommun

 • Alvesta
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Tingsryd
 • Uppvidinge
 • Växjö
 • Älmhult