Logotyp på utskrifter

"Integration på G!"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLänsstyrelsen i Kronobergs län - Samhällsutvecklingsenheten
KontaktpersonGisela Andersson
E-postgisela.andersson@g.lst.se
Telefonnummer0470-86419
Beviljat ESF-stöd669 960 kr
Total projektbudget1 014 960 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-08-31
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen "Integration på G!"

I förhållande till sin andel av befolkningen har Kronobergs län ett av landets högsta mottagande av nyanlända flyktingar och invandrare. Givetvis strävar kommuner och andra parter efter att tillgodose varje individs behov. Många initiativ till bra och effektiva insatser finns, men det krävs att alla involverade parter i länet lägger in en högre växel så att vuxna nyanlända i än större utsträckning erbjuds en individuell och effektiv introduktion samt en snabb arbetsmarknadsetablering. Därför har Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med Regionförbundet södra Småland, länets samtliga åtta kommuner (Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult), Arbetsförmedlingen och Migrationsverket valt att samarbeta i en gemensam förprojektering. Vi vill fördjupa men också förnya samverkan mellan oss och med andra parter i länet i frågor som rör språkinlärning, yrkespraktik, validering och arbete. Allt för att vuxna nyanlända flyktingar och invandrare mellan 18-64 år till fullo ska kunna nyttja länets goda utbildningsutbud och arbetsmarknad, och där nyanlända med funktionshinder ges samma möjligheter som övriga att delta i verksamheten.

För att med framgång ta emot och integrera alla de nyanlända flyktingar och invandrare som redan valt att bosätta sig i länet, men också de som under de kommande åren blir våra nya kronobergare, krävs inte enbart nya samverkansformer utan även förändrade arbetssätt. Under förprojekteringen på fyra månader ska vi kartlägga vilka insatser och samarbete som krävs och vilka personella resurser som behövs för en effektivare arbetslivsetablering av länets nyanlända. Vi ska även undersöka vilka ytterligare samarbetspartners som måste till för att uppnå denna effektivare etablering och involvera dem i förprojekteringen.

En viktig del i förprojekteringen är att gemensamt förbereda och skriva en ansökan om att projektet "Integration på G!" samt att planera och förbereda projektstarten. Projektet ska vara redo att starta i anslutning till avslutad förprojekteringsfas. Genom samverkan och användning av nya metoder uppnås en "Integration på G!", dvs. en integration värd namnet där individen är fullt delaktig och alla parter tillsammans erbjuder det smörgåsbord av insatser som han eller hon kan tänkas behöva för att etableras på den svenska arbetsmarknaden.

Bakgrund

A. Förprojektering
I förhållande till sin andel av befolkningen har Kronobergs län ett av landets högsta mottagande av nyanlända flyktingar och invandrare. Det finns dessutom i länet en god arbetsmarknad med rekryteringsbehov. Problemet är att introduktionen i länet inte sker tillräckligt effektivt, bl.a. genom att länets samlade resurser inte utnyttjas optimalt, inte heller samordnas i den grad det vore önskvärt, varken inom eller mellan kommunerna. Länet består av åtta kommuner, där tre kommuner har färre än 20.000 invånare och tre kommuner färre än 10.000 invånare. Man har därmed ett begränsat utbud av egna resurser. Samtidigt kan dessa mindre kommuner erbjuda många nyinvandrade bostad och ett bra nätverk. Vi måste dock komma fram till lösningar där nyanlända kan bosätta sig på en mindre ort och pendla till en annan kommun för att delta i introduktionsinsatser och till arbete.

Det finns behov av fler alternativa former av språkinlärning; på dag-, kvälls- och helgtider, med nivågruppering och med yrkesinriktning samt med alternativ pedagogik och en mångfald av utförare. Detta kan få, om ens någon, av länets kommuner på egen hand erbjuda. I många fall saknas det också personella resurser och nyskapande metoder för att ge de nyanlända en god introduktion, trots att detta lönar sig för såväl samhälle som individ. Här krävs en förnyad samverkan mellan olika parter, inte enbart i språkinlärning utan även inom validering, yrkespraktik och arbete. Vi behöver också vidareutveckla metoder avseende kartläggning och individuell coachning för att ta tillvara alla nyanländas egna resurser. Detta ska ske oberoende av var någonstans i länet den nyanlände är bosatt.

Med ett förändrat arbetssätt och fördjupad samverkan mellan parterna ges alla vuxna nyanlända bättre förutsättningar att till fullo nyttja länets goda utbildningsutbud och arbetsmarknad. En bra integration är också ett sätt att öka förutsättningarna för en positiv syn från kronobergarna på invandrare, vilket är angeläget då det finns invandrarfientliga strömningar även i Kronobergs län.

För att kunna åstadkomma en "Integration på G!" krävs en förprojektering på fyra månader som inleds med att vi kartlägger och identifierar vilka insatser och samarbete som krävs och vilka personella resurser som behövs för en effektivare arbetslivsetablering av länets nyanlända. Vi gör en analys av de nyanländas behov i vid bemärkelse, som ska visa utvecklingsbehov, starka sidor och brister i länet avseende stödet till nyanlända samt ange vilka samverkansinsatser och arbetsmetoder som ska prövas under projektet. Vi ska även undersöka vilka ytterligare samarbetspartners som måste till för att uppnå denna effektivare etablering och involvera dem i förprojekteringen. En viktig del i förprojekteringen är att gemensamt förbereda och skriva en ESF-ansökan om projektet "Integration på G!" samt att planera och förbereda projektstarten. Projektet ska vara redo att starta i anslutning till avslutad förprojekteringsfas.

Förprojekteringen ska också ange hur samverkan ska ske och hur nya arbetsmetoder ska prövas. Arbetet med kartläggning, identifiering och analys av de nyanländas behov ska därför ske tillsammans med målgruppen, dels för att få initierad information och dels för att öka de nyanländas delaktighet. Arbetet ska också ske tillsammans med samverkande parter och andra organisationer för att initiera nyskapande samverkan och delaktighet. Här kommer vi under förprojekteringen, men givetvis också under projektet "Integration på G!", dra nytta av den försöksverksamhet som Arbetsförmedlingen under 1,5 år drivit tillsammans med två av länets kommuner, Ljungby och Växjö. Erfarenheterna från Försöksverksamhet för vissa nyanlända invandrare i Kronobergs län (FNI) ska under förprojekteringen spridas och metoderna vidareutvecklas, för att under projekttiden komma länets samtliga kommuner till godo.

Med nya samverkansformer och strukturer kan länet med framgång ta emot och integrera alla de nyanlända flyktingar och invandrare som under de kommande åren blir våra nya kronobergare. Genom att vi utvecklar nya metoder och arbetssätt och åstadkommer en kommungränsöverskridande samverkan avseende introduktion till arbetsliv och samhälle för alla vuxna nyanlända, använder vi optimalt de gemensamma resurserna i länet. Etableringen för individen är då byggd på såväl delaktighet som effektivitet, och utanförskapet minskar.

Asylsökande är ingen målgrupp i förprojekteringen, inte heller i projektet. Vi ska däremot parallellt med förprojekteringen utveckla samverkansformer mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och en valideringsaktör. Asylsökande ska få information om samhälle och yrkesliv, och en kartläggning av personens utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet kommer att göras i ett tidigt skede efter personens ankomst till Sverige. En allt ökande andel asylsökande beviljas uppehållstillstånd och det är därför angeläget att parallellt med projektet "Integration på G!" genomföra insatser för att snabba på etableringsprocessen för dem som får uppehållstillstånd. Inte minst för att bidra till att personen väljer bostadsort där han eller hon kan få ett jobb.

Syfte


Förprojekteringen syftar till:

- att kartlägga vilka insatser och samarbete som krävs och vilka personella resurser som behövs för en effektivare etablering av nyanlända i Kronobergs län
- att undersöka vilka samarbetspartners som krävs för denna effektivare etablering och involvera dem i förprojekteringsarbetet
- att kartlägga eventuella behov av kompetensutveckling hos projektdeltagare och samverkanspartners
- att förbereda och skriva en projektansökan
- att planera och förbereda för projektstart så att projektet "Integration på G!" är redo att starta direkt efter ett positivt svar på ansökan till ESF-rådet

Målsättning

Förprojekteringens målsättning är:

- att former och forum för samarbete mellan olika parter och interkommunalt finns
- att innovativa arbetssätt är förberedda och redo att prövas vid projektstart
- att finna realistiska men samtidigt utmanande mål för projektet "Integration på G!"

- att ha ett väl förankrat projekt som är redo att starta i anslutning till avslutad förprojektering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Nyanlända med särskilda behov, bland annat funktionshindrade, ska ha full tillgänglighet till projektet "Integration på G!" och erbjudas för funktionshindret anpassade insatser. För att särskilt beakta tillgängligheten ska vi samarbeta med Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum i Växjö.

Jämställdhetsintegrering

Se under bakgrund behov och problembild.

Transnationellt samarbete

Inget angivet

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Asylmottagningen i Alvesta
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Regionförbundet södra Småland
 • Socialförvaltningen
 • socialnämnden
 • Växjö kommun Arbete och Välfärd

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Växjö
 • Asylmottagningen i Alvesta
 • Förvaltning för Arbete och lärande
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Regionförbundet södra Småland
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialkontoret
 • Växjö kommun Arbete och Välfärd

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult